Sitemap

Sitemap

Jaarverslag 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Inleiding en leeswijzer Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Ter inleiding op het Jaarverslag 2019 Blz. 9  
Leeswijzer Blz. 10  
De inhoud van de tegels Blz. 11  
Samenvatting Blz. 12  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 13  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 14  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 15  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 16  
Beleidskaders Blz. 17  
Doelstellingen Blz. 18  
Goed onderwijs Blz. 19  
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 20  
Inrichting nieuwe werkwijze VVE Blz. 21  
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 22  
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 23  
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 24  
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 25  
Naamsbekendheid en Regiobranding Blz. 26  
Onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 27  
Versterken economische structuur Blz. 28  
Ondernemersdienstverlening Blz. 29  
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 30  
Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs Blz. 31  
Versterken ondernemersklimaat Blz. 32  
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 33  
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 34  
Vitaliseren vakantieparken Blz. 35  
Een bloeiend cultureel leven Blz. 36  
Culturele gemeente 2021-2022 Blz. 37  
Nieuwe kaders kunst en cultuur Blz. 38  
Wat heeft het gekost? Blz. 39  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 40  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 41  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 42  
Beleidskaders Blz. 43  
Doelstellingen Blz. 44  
Aanpakken laaggeletterdheid Blz. 45  
Taalontwikkeling en vergroting woordenschat Blz. 46  
Taaltrajecten Blz. 47  
Actief deelnemen aan de samenleving Blz. 48  
Betaald werk voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking Blz. 49  
Vrijwillige maatschappelijke inzet Blz. 50  
Actieve deelname vergunninghouders Blz. 51  
Nieuwe inburgeringswet Blz. 52  
Volwaardig meedoen in de maatschappij Blz. 53  
Doorbreken generatie-armoede Blz. 54  
Pilot begeleiding gezinnen Blz. 55  
Innovatie Blz. 56  
Beschikbaar stellen van middelen Blz. 57  
Inspraak jongeren Blz. 58  
Betrekken Jongerenraad Blz. 59  
Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op Blz. 60  
Onderwijs, jeugdhulp en leerplicht Blz. 61  
Preventie en normalisering Blz. 62  
Veiligheid Blz. 63  
Onze ondersteuning is passend en toegankelijk Blz. 64  
Inkoop Blz. 65  
Kwetsbare inwoners Blz. 66  
Mantelzorg Blz. 67  
Sociaal team Blz. 68  
Verordeningen Blz. 69  
Stimuleren verenigingsleven Blz. 70  
Accommodatiebeleid Blz. 71  
Gasloos De Swaneburg Blz. 72  
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 73  
Vitale inwoners Blz. 74  
Dementie Blz. 75  
Gezonde leefstijl Blz. 76  
Leefstijl en bewegen Blz. 77  
Positieve gezondheid Blz. 78  
Voorkomen van financiële problemen Blz. 79  
Jeugd en educatie Blz. 80  
Ondersteuning van minima Blz. 81  
Schuldhulpverlening Blz. 82  
Werkgevers en zelfstandigen Blz. 83  
Wat heeft het gekost? Blz. 84  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 85  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 86  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 87  
Beleidskaders Blz. 88  
Doelstellingen Blz. 89  
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 90  
Bentheimerpoort Blz. 91  
Herinrichting centrumstraten Blz. 92  
Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide Blz. 93  
Stationsgebied Blz. 94  
Voormalig Bogas gebied Blz. 95  
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 96  
Deprogrammeren woningbouwcapaciteit Blz. 97  
Herstructureringsfonds Blz. 98  
Prestatieafspraken woningcorporaties Blz. 99  
Regiodeal Blz. 100  
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 101  
Fietsnota Blz. 102  
Mobiliteitsplan Blz. 103  
Zuidelijke ontsluitingsweg Blz. 104  
Zuidelijke rondweg Blz. 105  
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 106  
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 107  
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 108  
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 109  
Omgevingsvisie Blz. 110  
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 111  
Wat heeft het gekost? Blz. 112  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 113  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 114  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 115  
Beleidskaders Blz. 116  
Doelstellingen Blz. 117  
Duurzaam afvalbeheer Blz. 118  
Realisatie VANG-doelstellingen Blz. 119  
Een prettig woonklimaat Blz. 120  
Begraafplaatsenbeleid Blz. 121  
Biodiversiteit Blz. 122  
Klimaatadaptatie Blz. 123  
Een veilige woonomgeving Blz. 124  
Aanpak ondermijning Blz. 125  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 126  
Vergroten zichtbare handhavingscapaciteit Blz. 127  
Energieneutraal in 2040 Blz. 128  
Duurzaamheidsvisie Blz. 129  
Pilot energieneutrale wijk/dorp Blz. 130  
Regionale Energie Strategie Blz. 131  
Warmtevisie Blz. 132  
Wat heeft het gekost? Blz. 133  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 134  
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 135  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 136  
Beleidskaders Blz. 137  
Doelstellingen Blz. 138  
Heel goed worden in Verbindend Besturen Blz. 139  
Coevorden Verbindt: onze Visie Blz. 140  
Democratie in actie Blz. 141  
Gebiedskompas Blz. 142  
Samenwerken wijken en dorpen Blz. 143  
Stimuleringsfonds Blz. 144  
Passende dienstverlening Blz. 145  
Interne dienstverlening Blz. 146  
Klantreizen Blz. 147  
Verbetering online dienstverlening Blz. 148  
Wat heeft het gekost? Blz. 149  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 150  
Programma 6 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen Blz. 151  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 152  
Beleidskaders Blz. 153  
Doelstellingen Blz. 154  
Financieel gezond blijven Blz. 155  
Monitoring financiële kengetallen Blz. 156  
Passende tarieven Blz. 157  
Wat heeft het gekost? Blz. 158  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 159  
Financiën Blz. 160  
Inleiding Blz. 161  
Overlopende budgetten Blz. 162  
Overlopende budgetten vanuit 2019 Blz. 163  
Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2019 Blz. 164  
Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2020 Blz. 165  
Compensatiepakket Corona Blz. 166  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 167  
Ter inleiding Blz. 168  
Reserves en voorzieningen Blz. 169  
Ter inleiding Blz. 170  
Toevoegingen Blz. 171  
Onttrekkingen Blz. 172  
Overige toelichtingen Blz. 173  
Vennootschapsbelasting Blz. 174  
Stelpost onvoorzien Blz. 175  
Overhead Blz. 176  
Incidentele en structurele baten en lasten Blz. 177  
Structureel saldo Blz. 178  
Paragrafen Blz. 179  
Inleiding Blz. 180  
Lokale heffingen Blz. 181  
Inleiding Blz. 182  
Beleid Blz. 183  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 184  
Belastingopbrengsten Blz. 185  
Overzicht belastingtarieven Blz. 186  
Exploitatieoverzicht riolering Blz. 187  
Exploitatieoverzicht reiniging Blz. 188  
Kwijtschelding Blz. 189  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 190  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 191  
Beleid Blz. 192  
Risicoprofiel Blz. 193  
Incidentele risico's Blz. 194  
1. Europark Blz. 195  
2. Grondexploitaties Blz. 196  
3. Faillissement CQ Blz. 197  
Structurele risico's Blz. 198  
4. Sociaal domein Blz. 199  
5. EMCO-groep Blz. 200  
6. Herijking gemeentefonds Blz. 201  
Weerstandscapaciteit Blz. 202  
Weerstandsvermogen Blz. 203  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 204  
Financiële kengetallen Blz. 205  
Signaleringswaarden Provincie Blz. 206  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 207  
Inleiding Blz. 208  
Gebouwen Blz. 209  
Groen Blz. 210  
Oeververbindingen Blz. 211  
Openbare verlichting Blz. 212  
Riolering Blz. 213  
Wegen Blz. 214  
Financiering Blz. 215  
Inleiding Blz. 216  
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 217  
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 218  
Schatkistbankieren Blz. 219  
Renteresultaat Blz. 220  
Ontwikkelingen in 2020 Blz. 221  
Leningenportefeuilles Blz. 222  
EMU-saldo Blz. 223  
Ontwikkeling van de financieringspositie Blz. 224  
Herkomst en besteding middelen Blz. 225  
Bedrijfsvoering Blz. 226  
Inleiding Blz. 227  
ICT Blz. 228  
Informatiebeveiliging Blz. 229  
Gegevensbescherming Blz. 230  
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 231  
Rapportage juridische procedures Blz. 232  
Intern controleplan Blz. 233  
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 234  
Personeelsbegroting Blz. 235  
Verbonden Partijen Blz. 236  
Inleiding Blz. 237  
Overzicht van verbonden partijen Blz. 238  
Grondbeleid Blz. 239  
Inleiding Blz. 240  
Beleid Blz. 241  
Prognoses Blz. 242  
Reserve en risico's Blz. 243  
Toelichting op projecten Blz. 244  
Jaarrekening 2020 Blz. 245  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 246  
Toelichting grondslagen Blz. 247  
Overzicht van baten en lasten Blz. 248  
Overzicht van baten en lasten Blz. 249  
Gerealiseerde baten en lasten per programma Blz. 250  
Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur Blz. 251  
Programma 2: Werk, jeugd en zorg Blz. 252  
Programma 3: Ruimte en leefomgeving Blz. 253  
Programma 4: Openbare ruimte Blz. 254  
Programma 5: Bestuur en organisatie Blz. 255  
Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 256  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 257  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 258  
Overzicht van incidentele baten en lasten in 2020 Blz. 259  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 260  
Structurele reservemutaties Blz. 261  
WNT-verantwoording 2020 Gemeente Coevorden Blz. 262  
Wet Normering Topinkomens Blz. 263  
Balans per 31 december 2020 Blz. 264  
Balans Blz. 265  
Toelichting op de balans Blz. 266  
Activa Blz. 267  
Vaste activa Blz. 268  
Financiële vaste activa Blz. 269  
Vlottende activa Blz. 270  
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 271  
Overlopende activa Blz. 272  
Liquide middelen Blz. 273  
Passiva Blz. 274  
Vaste financieringsmiddelen Blz. 275  
Langlopende schulden Blz. 276  
Vlottende passiva Blz. 277  
Waarborgen en garanties Blz. 278  
Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen Blz. 279  
Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 280  
Verantwoording Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 281  
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 282  
Lasten Blz. 283  
Baten Blz. 284  
Controleverklaring Blz. 285  
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Blz. 286  
Bijlagen Blz. 287  
1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Blz. 288  
Tabel Blz. 289  
2. Staat van reserves en voorzieningen Blz. 290  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 291  
3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen Blz. 292  
Tabel Blz. 293  
4. Staat van gewaarborgde geldleningen Blz. 294  
Tabel Blz. 295  
5. Overzicht investeringskredieten Blz. 296  
Tabel Blz. 297  
6. Overzichten bouwgrondexploitatie Blz. 298  
Tabel Blz. 299  
7. Overzicht begrotingswijzigingen Blz. 300  
Tabel Blz. 301  
8. Verantwoording interbestuurlijk toezicht Blz. 302  
Tabel Blz. 303  
9. Indicatoren 'Waar Staat Je Gemeente' per voorjaar 2021 Blz. 304  
Overzicht indicatoren Waar Staat Je Gemeente per voorjaar 2019 Blz. 305  
10. Overzicht Verbonden Partijen Blz. 306  
Tabel Blz. 307