Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarverslag 2020
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding en leeswijzer
    1. Blz. 4 Inleiding
     1. Blz. 5 Ter inleiding op het Jaarverslag 2019
    2. Blz. 6 Leeswijzer
     1. Blz. 7 De inhoud van de tegels
   2. Blz. 8 Samenvatting
    1. Blz. 9 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 10 Financiën op hoofdlijnen
   3. Blz. 11 Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 12 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 13 Beleidskaders
    3. Blz. 14 Doelstellingen
     1. Blz. 15 Goed onderwijs
      1. Blz. 16 Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE
      2. Blz. 17 Inrichting nieuwe werkwijze VVE
     2. Blz. 18 Toegankelijk en bereikbaar onderwijs
      1. Blz. 19 Integraal Huisvestingsplan (IHP)
     3. Blz. 20 Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland
      1. Blz. 21 Clustervorming en ondernemerschap
      2. Blz. 22 Naamsbekendheid en Regiobranding
      3. Blz. 23 Onderwijs en arbeidsmarkt
     4. Blz. 24 Versterken economische structuur
      1. Blz. 25 Ondernemersdienstverlening
      2. Blz. 26 Toekomst bedrijventerreinen
      3. Blz. 27 Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs
      4. Blz. 28 Versterken ondernemersklimaat
     5. Blz. 29 Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector
      1. Blz. 30 Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen)
      2. Blz. 31 Vitaliseren vakantieparken
     6. Blz. 32 Een bloeiend cultureel leven
      1. Blz. 33 Culturele gemeente 2021-2022
      2. Blz. 34 Nieuwe kaders kunst en cultuur
    4. Blz. 35 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 36 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   4. Blz. 37 Programma 2 | Werk, jeugd en zorg
    1. Blz. 38 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 39 Beleidskaders
    3. Blz. 40 Doelstellingen
     1. Blz. 41 Aanpakken laaggeletterdheid
      1. Blz. 42 Taalontwikkeling en vergroting woordenschat
      2. Blz. 43 Taaltrajecten
     2. Blz. 44 Actief deelnemen aan de samenleving
      1. Blz. 45 Betaald werk voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking
      2. Blz. 46 Vrijwillige maatschappelijke inzet
     3. Blz. 47 Actieve deelname vergunninghouders
      1. Blz. 48 Nieuwe inburgeringswet
      2. Blz. 49 Volwaardig meedoen in de maatschappij
     4. Blz. 50 Doorbreken generatie-armoede
      1. Blz. 51 Pilot begeleiding gezinnen
     5. Blz. 52 Innovatie
      1. Blz. 53 Beschikbaar stellen van middelen
     6. Blz. 54 Inspraak jongeren
      1. Blz. 55 Betrekken Jongerenraad
     7. Blz. 56 Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op
      1. Blz. 57 Onderwijs, jeugdhulp en leerplicht
      2. Blz. 58 Preventie en normalisering
      3. Blz. 59 Veiligheid
     8. Blz. 60 Onze ondersteuning is passend en toegankelijk
      1. Blz. 61 Inkoop
      2. Blz. 62 Kwetsbare inwoners
      3. Blz. 63 Mantelzorg
      4. Blz. 64 Sociaal team
      5. Blz. 65 Verordeningen
     9. Blz. 66 Stimuleren verenigingsleven
      1. Blz. 67 Accommodatiebeleid
      2. Blz. 68 Gasloos De Swaneburg
      3. Blz. 69 Kwaliteitsimpuls Sport
     10. Blz. 70 Vitale inwoners
      1. Blz. 71 Dementie
      2. Blz. 72 Gezonde leefstijl
      3. Blz. 73 Leefstijl en bewegen
      4. Blz. 74 Positieve gezondheid
     11. Blz. 75 Voorkomen van financiële problemen
      1. Blz. 76 Jeugd en educatie
      2. Blz. 77 Ondersteuning van minima
      3. Blz. 78 Schuldhulpverlening
      4. Blz. 79 Werkgevers en zelfstandigen
    4. Blz. 80 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 81 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   5. Blz. 82 Programma 3 | Ruimte en leefomgeving
    1. Blz. 83 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 84 Beleidskaders
    3. Blz. 85 Doelstellingen
     1. Blz. 86 Een aantrekkelijke binnenstad
      1. Blz. 87 Bentheimerpoort
      2. Blz. 88 Herinrichting centrumstraten
      3. Blz. 89 Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide
      4. Blz. 90 Stationsgebied
      5. Blz. 91 Voormalig Bogas gebied
     2. Blz. 92 Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente
      1. Blz. 93 Deprogrammeren woningbouwcapaciteit
      2. Blz. 94 Herstructureringsfonds
      3. Blz. 95 Prestatieafspraken woningcorporaties
      4. Blz. 96 Regiodeal
     3. Blz. 97 Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme
      1. Blz. 98 Fietsnota
      2. Blz. 99 Mobiliteitsplan
      3. Blz. 100 Zuidelijke ontsluitingsweg
      4. Blz. 101 Zuidelijke rondweg
     4. Blz. 102 Goede digitale bereikbaarheid
      1. Blz. 103 Aanleg glasvezelnetwerk
     5. Blz. 104 Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk
      1. Blz. 105 Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet
      2. Blz. 106 Omgevingsvisie
      3. Blz. 107 Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden
    4. Blz. 108 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 109 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   6. Blz. 110 Programma 4 | Openbare ruimte
    1. Blz. 111 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 112 Beleidskaders
    3. Blz. 113 Doelstellingen
     1. Blz. 114 Duurzaam afvalbeheer
      1. Blz. 115 Realisatie VANG-doelstellingen
     2. Blz. 116 Een prettig woonklimaat
      1. Blz. 117 Begraafplaatsenbeleid
      2. Blz. 118 Biodiversiteit
      3. Blz. 119 Klimaatadaptatie
     3. Blz. 120 Een veilige woonomgeving
      1. Blz. 121 Aanpak ondermijning
      2. Blz. 122 Integraal Veiligheidsbeleid
      3. Blz. 123 Vergroten zichtbare handhavingscapaciteit
     4. Blz. 124 Energieneutraal in 2040
      1. Blz. 125 Duurzaamheidsvisie
      2. Blz. 126 Pilot energieneutrale wijk/dorp
      3. Blz. 127 Regionale Energie Strategie
      4. Blz. 128 Warmtevisie
    4. Blz. 129 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 130 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   7. Blz. 131 Programma 5 | Bestuur en Organisatie
    1. Blz. 132 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 133 Beleidskaders
    3. Blz. 134 Doelstellingen
     1. Blz. 135 Heel goed worden in Verbindend Besturen
      1. Blz. 136 Coevorden Verbindt: onze Visie
      2. Blz. 137 Democratie in actie
      3. Blz. 138 Gebiedskompas
      4. Blz. 139 Samenwerken wijken en dorpen
      5. Blz. 140 Stimuleringsfonds
     2. Blz. 141 Passende dienstverlening
      1. Blz. 142 Interne dienstverlening
      2. Blz. 143 Klantreizen
      3. Blz. 144 Verbetering online dienstverlening
    4. Blz. 145 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 146 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   8. Blz. 147 Programma 6 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen
    1. Blz. 148 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 149 Beleidskaders
    3. Blz. 150 Doelstellingen
     1. Blz. 151 Financieel gezond blijven
      1. Blz. 152 Monitoring financiële kengetallen
     2. Blz. 153 Passende tarieven
    4. Blz. 154 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 155 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   9. Blz. 156 Financiën
    1. Blz. 157 Inleiding
    2. Blz. 158 Overlopende budgetten
     1. Blz. 159 Overlopende budgetten vanuit 2019
     2. Blz. 160 Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2019
     3. Blz. 161 Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2020
     4. Blz. 162 Compensatiepakket Corona
    3. Blz. 163 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 164 Ter inleiding
    4. Blz. 165 Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 166 Ter inleiding
     2. Blz. 167 Toevoegingen
     3. Blz. 168 Onttrekkingen
    5. Blz. 169 Overige toelichtingen
     1. Blz. 170 Vennootschapsbelasting
     2. Blz. 171 Stelpost onvoorzien
     3. Blz. 172 Overhead
     4. Blz. 173 Incidentele en structurele baten en lasten
     5. Blz. 174 Structureel saldo
   10. Blz. 175 Paragrafen
    1. Blz. 176 Inleiding
    2. Blz. 177 Lokale heffingen
     1. Blz. 178 Inleiding
     2. Blz. 179 Beleid
     3. Blz. 180 Kwijtscheldingsbeleid
     4. Blz. 181 Belastingopbrengsten
     5. Blz. 182 Overzicht belastingtarieven
     6. Blz. 183 Exploitatieoverzicht riolering
     7. Blz. 184 Exploitatieoverzicht reiniging
     8. Blz. 185 Kwijtschelding
     9. Blz. 186 Gemeentelijke woonlasten
    3. Blz. 187 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 188 Beleid
     2. Blz. 189 Risicoprofiel
     3. Blz. 190 Incidentele risico's
     4. Blz. 191 1. Europark
     5. Blz. 192 2. Grondexploitaties
     6. Blz. 193 3. Faillissement CQ
     7. Blz. 194 Structurele risico's
     8. Blz. 195 4. Sociaal domein
     9. Blz. 196 5. EMCO-groep
     10. Blz. 197 6. Herijking gemeentefonds
     11. Blz. 198 Weerstandscapaciteit
     12. Blz. 199 Weerstandsvermogen
     13. Blz. 200 Ratio weerstandsvermogen
     14. Blz. 201 Financiële kengetallen
     15. Blz. 202 Signaleringswaarden Provincie
    4. Blz. 203 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 204 Inleiding
     2. Blz. 205 Gebouwen
     3. Blz. 206 Groen
     4. Blz. 207 Oeververbindingen
     5. Blz. 208 Openbare verlichting
     6. Blz. 209 Riolering
     7. Blz. 210 Wegen
    5. Blz. 211 Financiering
     1. Blz. 212 Inleiding
     2. Blz. 213 Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer
     3. Blz. 214 Financieringsrisico's en rentebeheer
     4. Blz. 215 Schatkistbankieren
     5. Blz. 216 Renteresultaat
     6. Blz. 217 Ontwikkelingen in 2020
     7. Blz. 218 Leningenportefeuilles
     8. Blz. 219 EMU-saldo
     9. Blz. 220 Ontwikkeling van de financieringspositie
     10. Blz. 221 Herkomst en besteding middelen
    6. Blz. 222 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 223 Inleiding
     2. Blz. 224 ICT
     3. Blz. 225 Informatiebeveiliging
     4. Blz. 226 Gegevensbescherming
     5. Blz. 227 Ontwikkelingen personeelsbeleid
     6. Blz. 228 Rapportage juridische procedures
     7. Blz. 229 Intern controleplan
     8. Blz. 230 Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
     9. Blz. 231 Personeelsbegroting
    7. Blz. 232 Verbonden Partijen
     1. Blz. 233 Inleiding
     2. Blz. 234 Overzicht van verbonden partijen
    8. Blz. 235 Grondbeleid
     1. Blz. 236 Inleiding
     2. Blz. 237 Beleid
     3. Blz. 238 Prognoses
     4. Blz. 239 Reserve en risico's
     5. Blz. 240 Toelichting op projecten
   11. Blz. 241 Jaarrekening 2020
    1. Blz. 242 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 243 Toelichting grondslagen
    2. Blz. 244 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 245 Overzicht van baten en lasten
     2. Blz. 246 Gerealiseerde baten en lasten per programma
     3. Blz. 247 Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur
     4. Blz. 248 Programma 2: Werk, jeugd en zorg
     5. Blz. 249 Programma 3: Ruimte en leefomgeving
     6. Blz. 250 Programma 4: Openbare ruimte
     7. Blz. 251 Programma 5: Bestuur en organisatie
     8. Blz. 252 Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen
     9. Blz. 253 Gebeurtenissen na balansdatum
    3. Blz. 254 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 255 Overzicht van incidentele baten en lasten in 2020
    4. Blz. 256 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 257 Structurele reservemutaties
    5. Blz. 258 WNT-verantwoording 2020 Gemeente Coevorden
     1. Blz. 259 Wet Normering Topinkomens
    6. Blz. 260 Balans per 31 december 2020
     1. Blz. 261 Balans
    7. Blz. 262 Toelichting op de balans
     1. Blz. 263 Activa
     2. Blz. 264 Vaste activa
     3. Blz. 265 Financiële vaste activa
     4. Blz. 266 Vlottende activa
     5. Blz. 267 Uitzettingen korter dan één jaar
     6. Blz. 268 Overlopende activa
     7. Blz. 269 Liquide middelen
     8. Blz. 270 Passiva
     9. Blz. 271 Vaste financieringsmiddelen
     10. Blz. 272 Langlopende schulden
     11. Blz. 273 Vlottende passiva
     12. Blz. 274 Waarborgen en garanties
     13. Blz. 275 Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen
    8. Blz. 276 Single Information Single Audit (SiSa)
     1. Blz. 277 Verantwoording Single Information Single Audit (SiSa)
    9. Blz. 278 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 279 Lasten
     2. Blz. 280 Baten
   12. Blz. 281 Controleverklaring
    1. Blz. 282 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
   13. Blz. 283 Bijlagen
    1. Blz. 284 1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
     1. Blz. 285 Tabel
    2. Blz. 286 2. Staat van reserves en voorzieningen
     1. Blz. 287 Staat van reserves en voorzieningen
    3. Blz. 288 3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen
     1. Blz. 289 Tabel
    4. Blz. 290 4. Staat van gewaarborgde geldleningen
     1. Blz. 291 Tabel
    5. Blz. 292 5. Overzicht investeringskredieten
     1. Blz. 293 Tabel
    6. Blz. 294 6. Overzichten bouwgrondexploitatie
     1. Blz. 295 Tabel
    7. Blz. 296 7. Overzicht begrotingswijzigingen
     1. Blz. 297 Tabel
    8. Blz. 298 8. Verantwoording interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 299 Tabel
    9. Blz. 300 9. Indicatoren 'Waar Staat Je Gemeente' per voorjaar 2021
     1. Blz. 301 Overzicht indicatoren Waar Staat Je Gemeente per voorjaar 2019
    10. Blz. 302 10. Overzicht Verbonden Partijen
     1. Blz. 303 Tabel
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap