Sitemap

Jaarverslag 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding en leeswijzer Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Ter inleiding op het Jaarverslag 2019 Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
De inhoud van de tegels Blz. 7
Samenvatting Blz. 8
Bestuurlijke samenvatting Blz. 9
Financiën op hoofdlijnen Blz. 10
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 11
Bestuurlijke samenvatting Blz. 12
Beleidskaders Blz. 13
Doelstellingen Blz. 14
Goed onderwijs Blz. 15
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 16
Inrichting nieuwe werkwijze VVE Blz. 17
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 18
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 19
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 20
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 21
Naamsbekendheid en Regiobranding Blz. 22
Onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 23
Versterken economische structuur Blz. 24
Ondernemersdienstverlening Blz. 25
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 26
Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs Blz. 27
Versterken ondernemersklimaat Blz. 28
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 29
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 30
Vitaliseren vakantieparken Blz. 31
Een bloeiend cultureel leven Blz. 32
Culturele gemeente 2021-2022 Blz. 33
Nieuwe kaders kunst en cultuur Blz. 34
Wat heeft het gekost? Blz. 35
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 36
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 37
Bestuurlijke samenvatting Blz. 38
Beleidskaders Blz. 39
Doelstellingen Blz. 40
Aanpakken laaggeletterdheid Blz. 41
Taalontwikkeling en vergroting woordenschat Blz. 42
Taaltrajecten Blz. 43
Actief deelnemen aan de samenleving Blz. 44
Betaald werk voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking Blz. 45
Vrijwillige maatschappelijke inzet Blz. 46
Actieve deelname vergunninghouders Blz. 47
Nieuwe inburgeringswet Blz. 48
Volwaardig meedoen in de maatschappij Blz. 49
Doorbreken generatie-armoede Blz. 50
Pilot begeleiding gezinnen Blz. 51
Innovatie Blz. 52
Beschikbaar stellen van middelen Blz. 53
Inspraak jongeren Blz. 54
Betrekken Jongerenraad Blz. 55
Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op Blz. 56
Onderwijs, jeugdhulp en leerplicht Blz. 57
Preventie en normalisering Blz. 58
Veiligheid Blz. 59
Onze ondersteuning is passend en toegankelijk Blz. 60
Inkoop Blz. 61
Kwetsbare inwoners Blz. 62
Mantelzorg Blz. 63
Sociaal team Blz. 64
Verordeningen Blz. 65
Stimuleren verenigingsleven Blz. 66
Accommodatiebeleid Blz. 67
Gasloos De Swaneburg Blz. 68
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 69
Vitale inwoners Blz. 70
Dementie Blz. 71
Gezonde leefstijl Blz. 72
Leefstijl en bewegen Blz. 73
Positieve gezondheid Blz. 74
Voorkomen van financiële problemen Blz. 75
Jeugd en educatie Blz. 76
Ondersteuning van minima Blz. 77
Schuldhulpverlening Blz. 78
Werkgevers en zelfstandigen Blz. 79
Wat heeft het gekost? Blz. 80
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 81
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 82
Bestuurlijke samenvatting Blz. 83
Beleidskaders Blz. 84
Doelstellingen Blz. 85
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 86
Bentheimerpoort Blz. 87
Herinrichting centrumstraten Blz. 88
Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide Blz. 89
Stationsgebied Blz. 90
Voormalig Bogas gebied Blz. 91
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 92
Deprogrammeren woningbouwcapaciteit Blz. 93
Herstructureringsfonds Blz. 94
Prestatieafspraken woningcorporaties Blz. 95
Regiodeal Blz. 96
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 97
Fietsnota Blz. 98
Mobiliteitsplan Blz. 99
Zuidelijke ontsluitingsweg Blz. 100
Zuidelijke rondweg Blz. 101
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 102
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 103
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 104
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 105
Omgevingsvisie Blz. 106
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 107
Wat heeft het gekost? Blz. 108
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 109
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 110
Bestuurlijke samenvatting Blz. 111
Beleidskaders Blz. 112
Doelstellingen Blz. 113
Duurzaam afvalbeheer Blz. 114
Realisatie VANG-doelstellingen Blz. 115
Een prettig woonklimaat Blz. 116
Begraafplaatsenbeleid Blz. 117
Biodiversiteit Blz. 118
Klimaatadaptatie Blz. 119
Een veilige woonomgeving Blz. 120
Aanpak ondermijning Blz. 121
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 122
Vergroten zichtbare handhavingscapaciteit Blz. 123
Energieneutraal in 2040 Blz. 124
Duurzaamheidsvisie Blz. 125
Pilot energieneutrale wijk/dorp Blz. 126
Regionale Energie Strategie Blz. 127
Warmtevisie Blz. 128
Wat heeft het gekost? Blz. 129
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 130
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 131
Bestuurlijke samenvatting Blz. 132
Beleidskaders Blz. 133
Doelstellingen Blz. 134
Heel goed worden in Verbindend Besturen Blz. 135
Coevorden Verbindt: onze Visie Blz. 136
Democratie in actie Blz. 137
Gebiedskompas Blz. 138
Samenwerken wijken en dorpen Blz. 139
Stimuleringsfonds Blz. 140
Passende dienstverlening Blz. 141
Interne dienstverlening Blz. 142
Klantreizen Blz. 143
Verbetering online dienstverlening Blz. 144
Wat heeft het gekost? Blz. 145
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 146
Programma 6 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen Blz. 147
Bestuurlijke samenvatting Blz. 148
Beleidskaders Blz. 149
Doelstellingen Blz. 150
Financieel gezond blijven Blz. 151
Monitoring financiële kengetallen Blz. 152
Passende tarieven Blz. 153
Wat heeft het gekost? Blz. 154
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 155
Financiën Blz. 156
Inleiding Blz. 157
Overlopende budgetten Blz. 158
Overlopende budgetten vanuit 2019 Blz. 159
Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2019 Blz. 160
Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2020 Blz. 161
Compensatiepakket Corona Blz. 162
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 163
Ter inleiding Blz. 164
Reserves en voorzieningen Blz. 165
Ter inleiding Blz. 166
Toevoegingen Blz. 167
Onttrekkingen Blz. 168
Overige toelichtingen Blz. 169
Vennootschapsbelasting Blz. 170
Stelpost onvoorzien Blz. 171
Overhead Blz. 172
Incidentele en structurele baten en lasten Blz. 173
Structureel saldo Blz. 174
Paragrafen Blz. 175
Inleiding Blz. 176
Lokale heffingen Blz. 177
Inleiding Blz. 178
Beleid Blz. 179
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 180
Belastingopbrengsten Blz. 181
Overzicht belastingtarieven Blz. 182
Exploitatieoverzicht riolering Blz. 183
Exploitatieoverzicht reiniging Blz. 184
Kwijtschelding Blz. 185
Gemeentelijke woonlasten Blz. 186
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 187
Beleid Blz. 188
Risicoprofiel Blz. 189
Incidentele risico's Blz. 190
1. Europark Blz. 191
2. Grondexploitaties Blz. 192
3. Faillissement CQ Blz. 193
Structurele risico's Blz. 194
4. Sociaal domein Blz. 195
5. EMCO-groep Blz. 196
6. Herijking gemeentefonds Blz. 197
Weerstandscapaciteit Blz. 198
Weerstandsvermogen Blz. 199
Ratio weerstandsvermogen Blz. 200
Financiële kengetallen Blz. 201
Signaleringswaarden Provincie Blz. 202
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 203
Inleiding Blz. 204
Gebouwen Blz. 205
Groen Blz. 206
Oeververbindingen Blz. 207
Openbare verlichting Blz. 208
Riolering Blz. 209
Wegen Blz. 210
Financiering Blz. 211
Inleiding Blz. 212
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 213
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 214
Schatkistbankieren Blz. 215
Renteresultaat Blz. 216
Ontwikkelingen in 2020 Blz. 217
Leningenportefeuilles Blz. 218
EMU-saldo Blz. 219
Ontwikkeling van de financieringspositie Blz. 220
Herkomst en besteding middelen Blz. 221
Bedrijfsvoering Blz. 222
Inleiding Blz. 223
ICT Blz. 224
Informatiebeveiliging Blz. 225
Gegevensbescherming Blz. 226
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 227
Rapportage juridische procedures Blz. 228
Intern controleplan Blz. 229
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 230
Personeelsbegroting Blz. 231
Verbonden Partijen Blz. 232
Inleiding Blz. 233
Overzicht van verbonden partijen Blz. 234
Grondbeleid Blz. 235
Inleiding Blz. 236
Beleid Blz. 237
Prognoses Blz. 238
Reserve en risico's Blz. 239
Toelichting op projecten Blz. 240
Jaarrekening 2020 Blz. 241
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 242
Toelichting grondslagen Blz. 243
Overzicht van baten en lasten Blz. 244
Overzicht van baten en lasten Blz. 245
Gerealiseerde baten en lasten per programma Blz. 246
Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur Blz. 247
Programma 2: Werk, jeugd en zorg Blz. 248
Programma 3: Ruimte en leefomgeving Blz. 249
Programma 4: Openbare ruimte Blz. 250
Programma 5: Bestuur en organisatie Blz. 251
Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 252
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 253
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 254
Overzicht van incidentele baten en lasten in 2020 Blz. 255
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 256
Structurele reservemutaties Blz. 257
WNT-verantwoording 2020 Gemeente Coevorden Blz. 258
Wet Normering Topinkomens Blz. 259
Balans per 31 december 2020 Blz. 260
Balans Blz. 261
Toelichting op de balans Blz. 262
Activa Blz. 263
Vaste activa Blz. 264
Financiële vaste activa Blz. 265
Vlottende activa Blz. 266
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 267
Overlopende activa Blz. 268
Liquide middelen Blz. 269
Passiva Blz. 270
Vaste financieringsmiddelen Blz. 271
Langlopende schulden Blz. 272
Vlottende passiva Blz. 273
Waarborgen en garanties Blz. 274
Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen Blz. 275
Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 276
Verantwoording Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 277
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 278
Lasten Blz. 279
Baten Blz. 280
Controleverklaring Blz. 281
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Blz. 282
Bijlagen Blz. 283
1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Blz. 284
Tabel Blz. 285
2. Staat van reserves en voorzieningen Blz. 286
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 287
3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen Blz. 288
Tabel Blz. 289
4. Staat van gewaarborgde geldleningen Blz. 290
Tabel Blz. 291
5. Overzicht investeringskredieten Blz. 292
Tabel Blz. 293
6. Overzichten bouwgrondexploitatie Blz. 294
Tabel Blz. 295
7. Overzicht begrotingswijzigingen Blz. 296
Tabel Blz. 297
8. Verantwoording interbestuurlijk toezicht Blz. 298
Tabel Blz. 299
9. Indicatoren 'Waar Staat Je Gemeente' per voorjaar 2021 Blz. 300
Overzicht indicatoren Waar Staat Je Gemeente per voorjaar 2019 Blz. 301
10. Overzicht Verbonden Partijen Blz. 302
Tabel Blz. 303
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap