Uitgaven

4,62%
€ 5.632
x €1.000
4,62% Complete

Inkomsten

2,24%
€ 2.784
x €1.000
2,24% Complete

Saldo

121,4%
€ -2.848
x €1.000

Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Uitgaven

4,62%
€ 5.632
x €1.000
4,62% Complete

Inkomsten

2,24%
€ 2.784
x €1.000
2,24% Complete

Saldo

121,4%
€ -2.848
x €1.000

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Sociaal-economische structuurversterking
De coronacrisis heeft op meerdere sectoren van de lokale economie een grote impact. Vanaf het begin van de crisis zijn wij in contact met ondernemers geweest en ondersteunen binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben. Zo is direct in het voorjaar in Drents verband afgestemd over een breed steunpakket door ondernemers door onder meer uitstel te verlenen voor het betalen van gemeentelijke belastingen, het opschorten van gemeentelijke huren en pachten en het in gebruik geven van openbare ruimte voor terrassen. Zo lang als de crisis duurt, denken we op basis van maatwerk oplossingsgericht mee met plannen en ondersteuningsbehoefte van ondernemers.

Wij streven naar een gemeente waar het prettig werken, mooi wonen en goed leven is
Samenwerking in regionaal verband met onder meer ondernemers, onderwijs en medeoverheden via Dutch Techzone, en ook de Regiodeal Zuid en Oost Drenthe is van groot belang voor Coevorden. Via de Regiodeal investeren wij de komende jaren verder in de brede welvaart van de regio. De gemeente Coevorden neemt inmiddels deel aan diverse projecten en is penvoerder voor de projecten proeftuinen wederopbouwwijk en vitale dorpen, fablab Coevorden, new jobportunities, impuls positieve gezondheid en de aanpak intergenerationele armoedeproblematiek / gezinscoaches.

Coevorden Onderneemt
De dynamische werkagenda van de economische visie voeren we uit in samenwerking met het bedrijfsleven en ondernemersverenigingen, deels op basis van een convenant met Ondernemend Coevorden. Enkele voorbeelden van wat dit in 2020 opleverde. In het kader van ‘personeel van de toekomst’ is het Fablab geopend, mede met dank aan een bijdrage uit de Regiodeal. Er is een inventarisatie gemaakt van de vitaliteit van onze bedrijventerreinen. Samen met de gemeente Emmen en andere DTZ-partners werken we aan een impuls voor ondernemen met maatschappelijke impact. Met klantreizen en een ondernemerspeiling verbeteren we doorlopend en integraal de gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast hebben we, met een impuls door de coronacrisis, geïnvesteerd in digitale manieren van contact, door een online Dag van de Ondernemer, de lancering van het LinkedIn-kanaal bedrijven@coevorden en het presenteren van beschikbare kavels en panden via de locatiemonitor. Daarnaast werken we aan een online platform voor en door ondernemers.

Ondernemersdienstverlening
Wij optimaliseren de dienstverlening, zorgen dat het relatiemanagement op orde is en voorzien ondernemers zo snel en goed mogelijk van antwoord. De locatiemonitor op de website geeft inzicht in beschikbare kavels en bedrijfspanden in de gemeente. De lancering van bedrijven@coevorden op LinkedIn zorgt voor meer toegankelijkheid. We werken aan een online platform, dat voor ondernemers de digitale drempel naar de gemeente verder verlaagt. Een eerste editie van de 'Ondernemersschool' die startende ondernemers op weg helpt, is voorbereid. Dankzij een ingezette samenwerking met Growing Emmen kunnen we zzp'ers in de toekomst beter ondersteunen. Eind 2020 is de tweejaarlijkse ondernemerspeiling uitgevoerd. Ook is een klantreis werkgeversdienstverlening gedaan.

Toekomst bedrijventerreinen
Letterlijke ruimte om te ondernemen is belangrijk. Daarom is het nodig onze industrieterreinen representatiever te maken. In het kader van 'Revitalisering bedrijventerreinen' is een inventarisatie uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan is een actieplan gemaakt. We werken daarbij samen met Parkmanagement en bedrijven. De Holwert en De Hare in Coevorden zijn terreinen die als eerste een verbeteringsslag kunnen gebruiken. Verduurzaming is een aandachtspunt, ook in provinciaal verband is hier aandacht voor.

Verbinding onderwijs – arbeidsmarkt
Tal van jaarlijks terugkerende initiatieven die bedrijfsleven en onderwijs met elkaar in contact brengen, zoals 'onderwijs ontmoet ondernemers', konden vanwege Covid-19 in 2020 niet plaatsvinden. Wel hebben we in 2020 in samenwerking met NHL Stenden gezorgd dat Hbo-studenten in aanraking komen met het Coevorder bedrijfsleven, Dit deden we in de vorm van een verkenning van de behoefte aan ondersteuning op het gebied van internationaal ondernemen en een onderzoek naar de innovatiekracht in de logistieke sector.
Samen met partners is het Fablab Coevorden geopend. Het Fablab wil jongeren verleiden om kennis maken met techniek, met als doel dat meer jongeren een technische opleiding kiezen die aansluit bij de personeelsbehoefte van de bedrijven in onze regio. Dit mooie resultaat is mede bereikt dankzij een bijdrage uit de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe.

Versterken ondernemersklimaat
Ondernemersklimaat gaat over de mate waarin bedrijven het gevoel hebben dat ze de ruimte hebben om zich optimaal te ontwikkelen. De wijze waarop we, door samen met ondernemers met een gezamenlijke ambitie uitvoering geven aan de economische visie 'Coevorden onderneemt!' is intrinsiek gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor ondernemers, en dus het ondernemersklimaat. Maar ook de activiteiten in het kader van Dutch Techzone, de Regiodeal en het Drentse programma 'Ik ben Drents ondernemer' en andere samenwerkingsverbanden dragen bij aan dit onderwerp. Het gaat daarbij om zaken als netwerken, kennisontwikkeling en de toepassing van kennis door samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven.

Dutch TechZone
Dutch TechZone draagt bij aan de naamsbekendheid van de regio. Het doel is om in 2030 de industriële hotspot van Nederland te zijn, waarbij in alle gevallen excellent vakmanschap voorop staat. Het rapport Vollenbroek wat aanleiding heeft gegeven voor Dutch TechZone heeft een viertal pijlers aangewezen: HTSM, Biobased Chemie, Maakindustrie en Logistiek. De betrokken 3 O’s (onderwijs, ondernemers en overheid) werken nauw samen om dit verder vorm te geven.

Binnen DTZ zijn op de vier pijlers werkgroepen actief in triple helixverband om verbanden te leggen tussen onderwijs en bedrijfsleven. De bedrijvenregeling is in 2020 weer opengesteld voor de 3 Drentse gemeentes van Dutch TechZone en heeft tot doel om bedrijven een financiële stimulans te geven de voorgenomen investeringen te doen. Ook deze ronde hebben weer Coevorder MKB bedrijven een aanvraag ingediend.

In 2030 staat de regio Dutch TechZone (inter-)nationaal bekend als de technische hotspot en excellent vakmanschap. Naast de bestaande bedrijvenregeling is ook Skills4Future gestart, dat innovatie en de onderlinge samenwerking stimuleert. Digitale ontsluiting van kennis en gegevens via het content platform zorgt er voor dat we eenvoudiger de samenwerking kunnen vinden en het kennisniveau excelleert. Actieve deelname aan landelijke overlegstructuren namens Dutch TechZone vergroot de naamsbekendheid.

Na een lange tijd van overleg met de deelnemende partners is Fablab Coevorden gerealiseerd, door het aanstellen van een coördinator kunnen ook de activiteiten verder vorm worden gegeven. Doel is het stimuleren van interesse in techniek van kinderen in het primair en voortgezet onderwijs. Deze interesse draagt bij aan een voldoende instroom van leerlingen vanaf het primair onderwijs naar technische profielen c.q. doorlopende leerlijnen PO/VO/MBO/HBO, alsmede aansluiting bij Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Twente en Wageningen University & Research. Door Covid19 konden veel workshops niet doorgaan, response van de workshops die wel plaats hebben gevonden waren zeer goed. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Het Fablab moet een smeltkroes worden van diverse technische activiteiten. Zo is er de samenwerking met Hackers Space, een groep fanatieke elektronica techneuten die samenkomen om hun hobby te bedrijven. Het Fablab bleek daar een mooie locatie voor. De hybride verbinding met de arbeidsmarkt is vormgegeven in Skills4Future en Sterk Techniek Onderwijs. In 2020 zijn met steun van oa de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe meerdere activiteiten gestart naast Fablab Coevorden, te denken valt aan IT-hub, New Jobportunities, Energie- en Duurzaamheidscentrum Wonen.

Internationale samenwerking
In de grensregio zijn er diverse initiatieven ontplooid om Duitse en Nederlandse partijen met elkaar in contact te brengen, onder andere op het gebied van toerisme, veiligheid, cultuur en onderwijs. Veel geplande bijeenkomsten konden helaas niet plaatsvinden. In de lobby voor de spoorverbinding Coevorden – Nordhorn – Rheine trokken Duitse, Nederlandse, lokale en regionale bestuurders samen op, met mooi resultaat.
De stedenband met Brest kwam in de loop van het jaar in een nieuw licht te staan vanwege de landelijke politieke ontwikkelingen in Belarus.

Onderwijshuisvesting
Samen met de schoolbesturen wordt gewerkt aan de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) welke door uw raad in april 2019 is vastgesteld. Volgens het IHP is de renovatie van het Esdal College gerealiseerd. Obs Burgemeester Wessels Boer in Dalen is gestart met de voorbereidingen van de renovatie en verduurzaming van de school. Voor De Nieuwe Veste is de eerste fase van het vooronderzoek naar nieuwbouw of renovatie van de school afgerond. In Schoonoord zijn verkennende gesprekken met verschillende belanghebbenden gevoerd.

Coevorden, culturele gemeente 2021-2022
Wij koesteren de verbondenheid in onze gemeente en de kracht van de gemeenschap. Het is belangrijk dat iedereen in onze gemeente zich onderdeel voelt van onze gemeenschap, en tegelijkertijd zichzelf kan zijn. Culturele activiteiten en een bloeiend verenigingsleven zijn hiervoor erg belangrijk. Voor het vieren van het cultureel jaar in 2021-2022 middels diverse activiteiten zijn in 2020 de voorbereidingen opgepakt.

Viering 75-jaar vrijheid
In april 2020 was het 75 jaar geleden dat de gemeente Coevorden werd bevrijd van de Duitse bezetter. In samenwerking met vele lokale partijen was er een gedenkwaardig programma opgezet om hier bij stil te staan. De aftrap was op 4 en 5 april 2020 met de herdenking en viering van de bevrijding van de stad Coevorden als eerste plaats in de provincie Drenthe. Dit programma kon als gevolg van de uitbraak van corona in Nederland niet doorgaan. Met de betrokken partijen is het plan opgevat om in het voorjaar van 2021 alsnog op gepaste wijze stil te staan bij dit thema. Gelet op de ontwikkeling van het coronavirus is zal dit een heel ander programma zijn dan voor 2020 was bedacht.

Recreatie & Toerisme
In de fietsnota is vastgesteld welke toeristische fietspaden de komende jaren zullen worden aangelegd. De ontwikkeling van de wandelinfrastructuur is in volle gang. In 2020 is verder gewerkt aan de uitrol van het wandelknooppuntensysteem. Fase 1 (het midden van de gemeente) is klaar, de toeristische knooppuntenkaarten zijn gedrukt en er wordt al volop gebruik van gemaakt. De voorbereidingen voor fase 2 (het noorden en zuiden) zijn inmiddels gestart. Het is een flinke klus gezien de vele grondeigenaren maar het Recreatieschap levert hierin goed werk.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen
Verschillen programma Economie, onderwijs en cultuur
Bedragen x € 1.000
Saldo voor reservemutaties Reservemutaties Saldo na reservemutaties
Economische structuurversterking 359 -309 49
Kunst en cultuur 168 0 168
Leerlingenvervoer -65 0 -65
Onderwijs 79 0 79
Recreatie en toerisme 127 0 127
Totaal 669 -309 359


Kunst en cultuur, incidenteel voordeel 168.000

Het verschil op dit product betreft de ambitie ‘Culturele gemeente’ en ‘Viering 75 jaar vrijheid’. Deze zorgen samen voor een voordeel van ongeveer € 130.000. Deze middelen gaan mee naar 2021.
• Voor de ambitie Culturele gemeente is een bedrag beschikbaar gesteld van € 70.000. De werkelijke bestedingen in 2020 zijn € 10.000 geweest. Het niet bestede gedeelte van € 60.000 nemen wij als overlopend budget mee naar 2021.
• Voor de ambitie Vieren 75 jaar vrijheid is een bedrag beschikbaar gesteld van € 46.000. Dit naast de provinciale bijdrage van de Provincie van € 29.000 en € 29.000 vanuit de bestaande middelen voor kunst en cultuur. De werkelijke bestedingen in 2020 zijn € 32.000. Het niet bestede gedeelte van € 72.000 nemen wij als overlopend budget mee naar 2021.
Het resterende gedeelte van € 38.000 betreft voornamelijk subsidies die niet zijn benut doordat veel activiteiten geen doorgang konden vinden in verband met Corona.

Leerlingenvervoer, incidenteel nadeel € 65.000
Op het product Leerlingenvervoer is sprake van een nadeel van € 65.000. In de totale lasten is een bedrag van ruim € 80.000 begrepen aan voorlopige continuïteitsbijdrage in verband met omzetverlies als gevolg van Corona. Op dit voorschot moet nog een definitieve afrekening komen. De totale reguliere omzet van de vervoerders lijkt niet veel lager te liggen dan het niveau van 2019. De invloed van Corona heeft wel tot gevolg dat de ritten minder efficiënt kunnen worden uitgevoerd (beperking groepsvervoer). De verwachting is wel dat er nog een bedrag van continuïteitsbijdrage wordt terug betaald. Wij zijn met de vervoerders hierover in gesprek.

Onderwijs, incidenteel voordeel € 79.000
Voor de ambitie ‘Onderzoekskosten De Nieuwe Veste’ is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Dit is een langdurig project en in 2020 zijn de werkelijke kosten € 6.000 geweest. Om de resterende middelen in 2021 te kunnen gebruiken nemen wij het restant van € 44.000 mee als overlopend budget. In de decembercirculaire is er € 22.000 vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor de noodopvang voor kinderen in het kader van Corona. De werkelijke kosten hiervoor zijn in 2020 € 8.000 geweest. Het resterende gedeelte van € 14.000 nemen wij als overlopend budget mee naar 2021. Het overige verschil wordt veroorzaakt door een aantal kleine verschillen binnen het product onderwijs.

Recreatie en Toerisme, incidenteel voordeel € 127.000
Voor de ambitie ‘Vitale vakantieparken’ is er een bedrag van € 110.000 beschikbaar gesteld voor externe expertise. De werkelijke kosten in 2020 zijn € 38.000 geweest. Dit project heeft als gevolg van de coronamaatregelen vertraging opgelopen. Het resterende bedrag van € 72.000 nemen wij als overlopend budget mee naar 2021. Het overige verschil van € 55.000 wordt veroorzaakt doordat er voor ongeveer € 30.000 minder subsidies zijn verstrekt in het kader van het aanjaagfonds evenementen en doordat een aantal subsidies niet konden worden verstrekt omdat de activiteiten geen doorgang konden vinden. Corona is in beide gevallen oorzaak hiervan.