Uitgaven

12,23%
€ 14.891
x €1.000
12,23% Complete

Inkomsten

8,41%
€ 10.447
x €1.000
8,41% Complete

Saldo

189,42%
€ -4.444
x €1.000

Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

12,23%
€ 14.891
x €1.000
12,23% Complete

Inkomsten

8,41%
€ 10.447
x €1.000
8,41% Complete

Saldo

189,42%
€ -4.444
x €1.000

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Aantrekkelijke binnenstad


Markt, Haven, Citadelpunt, Weeshuisweide
Sinds januari 2018 werken we binnen het programmateam Binnenstad aan de Toekomstvisie centrum Coevorden. We kijken graag met u terug op wat we bereikten in 2020.

Privaat Vastgoed
Met hulp van subsidies en andere vastgoedregelingen moedigen we ondernemers aan om te investeren in hun pand. En zo bij te dragen aan een compact, aantrekkelijk en gezellig winkelgebied. Hiervoor ontwikkelden we een aantal regelingen. De subsidie- en vastgoedregelingen waren met recht zeer succesvol te noemen. Op 1 september 2020 liepen ze af. Tussen 1 september 2019 en 1 september 2020 maakten 29 ondernemers gebruik van een of meerdere regelingen. Met € 293.302,65 subsidie, investeerden ondernemers zelf nog eens € 2.153.336,20. In totaal werd er zo € 2.446.638,85 geïnvesteerd in het vastgoed in de binnenstad. Een enorme hefboom waar we in de toekomst met nieuwe regelingen graag een vervolg aan geven.

Gevels Weeshuisstraat
We maakten bewoners en eigenaren enthousiast om hun gevels te verbeteren. En zo te zorgen voor een aantrekkelijkere straat en een mooier zicht vanaf de Weeshuisweide. Dit is tenslotte een van de oudste straten van onze stad. We spraken met bewoners en eigenaren over het mooier maken van hun gevel. Architectenbureau DAAD vertaalde de wensen naar een inspiratietekening.

Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide
Op deze plek ontwikkelen we de komende jaren Kasteelpark Coevorden. We willen meer verbinding tussen de bijzondere plekken Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide. Zo maken we een unieke plek waar iedereen zich thuis en welkom voelt. En je de historie van Coevorden kunt beleven. Afgelopen jaar brachten 752 mensen hun stem uit op één van de drie schetsontwerpen voor de berceau op de Weeshuisweide. De meeste stemmen waren voor ontwerp 2. Daarmee staat de vormtaal voor de inrichting van het Kasteelpark vast. We spraken met ontwikkelaar Peter van Dijk over de invulling van de Citadelpunt.

Nieuwe inrichting centrumstraten
We werken aan een compact en aantrekkelijk winkelgebied waar inwoners en bezoekers zich thuis voelen. De basis voor de plannen is de herpositionering centrumstraten uit 2019 en de catalogus openbare ruimte van de heer Khandekar. 2020 stond in het teken van de nieuwe inrichting van de Friese-, Bentheimer- en Sallandestraat en omgeving. Ook hier werd weer volop meegedacht en mee ontworpen door ruim 400 inwoners, bewoners, ondernemers en eigenaren. We vonden bijzondere resten van de Friesepoort in de Friesestraat. De bestrating is klaar, plantenbakken en meubels zijn geplaatst, planten en bomen geplant. De robuuste materialen, het groen, de verlichting en meubels geven bezoekers een welkom gevoel. De straten ademen een eigentijdse, historische sfeer.

Sallandsestraat
Domesta is druk bezig de mogelijkheden van herontwikkeling van het bezit aan de Sallandsestraat te onderzoeken. Voor het braakliggende terrein op de huisnummers 8-10 vonden we een ontwikkelaar. De grond verkochten we op basis van het conceptontwerp dat op hoofdlijnen door Welstand akkoord is bevonden. Er komen 11 mooie appartementen.

Marketing & beleving
Dit jaar vanwege de corona-maatregelen helaas geen evenementen op de Weeshuisweide en in de rest van de binnenstad. Maar we bouwden ondanks dat toch aan onze positionering als bezoekersstad. De panelen die horen bij de wandeling ‘Scherven van een stad’ lieten we opnieuw beletteren. Ze zijn nu weer goed leesbaar. Ook deze zomer hingen de vaandels weer in de binnenstad. Hier kregen we mooie persaandacht voor. En we maakten de Kasteelmarkten aantrekkelijker door ambachtslieden een plek te geven op deze markten. Belangrijke mijlpaal is dat we de positionering samen met ondernemers, ToReCo, theater Hofpoort, provincie Drenthe en Marketing Drenthe uitwerkten in een city brandingstrategie.

Bereikbare en comfortabele binnenstad
We werken aan een goed bereikbare binnenstad waar iedereen fijn kan parkeren. Waar bezoekers aankomen op een plek waar zij zich meteen welkom voelen. En die past bij de historische uitstraling die we voor ogen hebben. We leverden het parkeermodel op. Dit model helpt ons om de beste keuzes te maken als het gaat om bereikbaarheid en parkeren. Voor de gemeenteraad organiseerden we een themabijeenkomst over het parkeermodel. We deelden de eerste schetsen met omwonenden voor de uitbreiding van parkeerplaatsen op de Molenbelt en in het Bogas-gebied (Oostersingel).

Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente

Actualisatie woonvisie
In 2020 hebben we de nodige stappen gezet in de deprogrammering van de plancapaciteit. Zo is er door middel van de vaststelling van het bestemmingsplan de Kernen ‘oude’ plancapaciteit geschrapt en of aangepast. Door het schrappen van deze 'oude' plancapaciteit hebben we ook ruimte gecreëerd voor plannen die beter aansluiten bij wat de markt van ons vraagt. De woningmarkt is dan ook zeer in beweging, middels een motie heeft uw raad gevraagd vaart te maken met actualisering van de woonvisie, zodat we geen kansen laten liggen. In 2020 hebben we tevens een woningmarktonderzoek afgerond. Middels dit woningmarktonderzoek pakken we de actualisatie van de woonvisie en de daarmee samenhangende opgaven cq thema’s op.

Herstructureringsfonds
Om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en dorpen toekomstbestendig te maken is in de Woonvisie aangegeven dat er een herstructureringsfonds wordt ontwikkeld. Dit fonds is in te zetten bij ruimtelijke vraagstukken die spelen wanneer bepaalde functies wegvallen en zogenaamde ‘rotte kiezen’ kunnen ontstaan. In 2020 zijn we gestart de spelregels voor dit fonds verder uit te werken.

Prestatieafspraken woningcorporaties
Om alle doelgroepen goed te laten wonen maken wij voor de lagere inkomens afspraken met de corporaties over de ingrepen die hiervoor nodig zijn binnen de huursector. Deze brede prestatieafspraken welke gaan over duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid werken wij concreter uit en zetten wij in op handelingsafspraken. In 2020 lag de focus op het gebied van duurzaamheid om te komen tot een gezamenlijk gedragen warmtevisie. De eerste overleggen hierover zijn in 2020 opgestart. Op het gebied van leefbaarheid gaan we samen met bewoners in Schoonoord en Tuindorp aan de slag. In beide trajecten hebben we in 2020 een eerste aanzet gemaakt om dit op te starten met de bewoners. In Tuindorp heeft dit tevens geresulteerd in een vervolgaanvraag voor de proeftuin van de Regiodeal om de woningvoorraad in de wijk toekomstbestendig te maken. In 2020 hebben we tevens weer afspraken gemaakt. De prioritering ligt hierbij vooral in de samenwerking rondom het sociaal domein. Om deze reden heeft de wethouder vanuit het sociaal domein dit jaar ook meegetekend.

Regiodeal
Binnen de Regiodeal richten wij ons op de grote transformatieopgave van de bestaande koopwoningvoorraad. Onze inzet is vooral gericht op de doelgroep die dat wegens financiële beperkingen niet kan doen. Het hoofddoel van de pijler Wonen is dan ook het ontwikkelen van een aanpak om te komen tot een toekomstbestendige woningvoorraad voor woningeigenaren met een laag inkomen. Onder toekomstbestendig wonen verstaan wij dan de kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad door het verduurzamen te stimuleren en een bewuste campagne te voeren voor het aanpasbaar maken voor het langer thuis wonen. In 2020 zijn we verder gegaan met de inrichting van de proeftuin in Tuindorp en het vitale dorpen project.
In Tuindorp zouden we in 2020 binnen de gebiedsagenda in overleg gaan met bewoners in de wijk. door toedoen van Corona heeft dit proces vertraging opgelopen. De vervolgaanvraag voor de proeftuin van Tuindorp is dan ook nog niet ingevuld.
Het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad speelt ook een grote rol in het ‘vitale dorpen’ project dat vanuit de Regiodeal in 2020 verder is uitgewerkt. In deze opzet is aandacht voor de samenredzaamheid van inwoners en het benodigde voorzieningenniveau in de dorpen. Omdat bleek dat er veel samenhang was met de sociale agenda van de provincie Drenthe, hebben we hier de verbinding mee gelegd. Cmo Stamm en de BOKD zullen ons ondersteunen in het vervolgproces richting de dorpen.

Omgevingswet

Wij richten onze werkprocessen voor vergunningen en meldingen zodanig in dat ze passen bij de uitgangspunten en intenties van de Omgevingswet. Deze werkprocessen worden ondersteund door ICT. In de loop van 2020 is de invoering van de wet met een jaar uitgesteld waardoor ook de planning voor dit onderdeel is verschoven. De aansluitingen op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn gerealiseerd. In overleg met onze ketenpartners zijn standaarden ontwikkeld voor de wijze waarop we de werkprocessen gaan inrichten. Onderdeel hiervan vormt onder meer een zogenaamde Omgevingstafel waarin snel en effectief overleg met betrokken ketenpartners kan plaatsvinden.
De werkprocessen en ICT moeten gereed zijn op de invoeringsdatum van 1-1-2022. Onze planning is gericht op het in concept gereed hebben van de nieuwe werkprocessen uiterlijk medio 2021, zodat er nog een half jaar rest om te oefenen, testen en optimaliseren.
In april 2020 is door de raad het Koersdocument voor de Omgevingsvisie vastgesteld. Op basis hiervan ontwikkelen wij een Omgevingsvisie die in de loop van 2021 vastgesteld wordt door uw raad. Deze visie is integraal en bevat alle relevante onderwerpen voor de fysieke leefomgeving. Deze visie komt – binnen de mogelijkheden vanwege Covid-19- op een participatieve wijze tot stand, waarbij er aan de voorkant gelegenheid wordt geboden tot het leveren van input. Ook is in de Omgevingsvisie aandacht voor monitoring en evaluatie van de doelen en ambities uit dit document.

Mobiliteit 

In 2020 is de inrichting van de Friese-, Bentheimer- en Sallandestraat en omgeving voltooid.
De werkzaamheden met betrekking tot het Stationsgebied zijn afgerond. De formalisering van de eigendom van de ondergrond en de financiële afwikkeling van de stationsomgeving wordt in 2021 afgerond.

Met het OV-bureau zijn we overeengekomen dat er (weer) een bus gaat rijden door het dorp Oosterhesselen. Er zijn tussen Dalen en Coevorden verkeersmaatregelen getroffen. De verkeersmaatregelen bij de basisschool in Dalen zijn uitgevoerd. Bij diverse basisscholen is een Juliepaal geplaatst en de oversteek bij de Paul Krugerschool is verbeterd. Met het dorp Meppen hebben we een plan gemaakt voor herinrichten van de Mepperstraat. Met het dorp Achterste Erm en de provincie Drenthe is een plan gemaakt voor aanpassing van de N376 ter hoogte van Achterste Erm. De provincie heeft maatregelen uitgevoerd op de N376 ter hoogte van Sleen, wat onder meer heeft geleid tot een veiligere verbinding met Diphoorn. In het project spoorverbinding Rheine-Coevorden-Emmen is een mijlpaal bereikt, waardoor realisatie een stuk dichterbij is gekomen.

In 2020 is met de verdubbeling van de N34 de aansluiting op het onderliggende wegennet verbeterd. Deze aanpassingen hebben een positieve invloed op de verkeersafwikkeling in de regio.

De BOCE-bereikbaarheidsvisie is afgerond en wordt ter vaststelling in 2021 voorgelegd aan de raad.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke binnenstad

Terug naar navigatie - Een aantrekkelijke binnenstad

Wij streven naar het realiseren van een mooie uitnodigende binnenstad, een binnenstad waar bezoekers en bewoners zich thuis voelen en worden verrast door wat Coevorden te bieden heeft.
De drie doelstellingen van het Programma Binnenstad gaan over versterken van eigenheid, aanpak van winkelstraten en een uitvoeringsprogramma dat wij samen met onze partners Centrummanagement Coevorden en Domesta oppakken.
Voor dit programma is het betrekken en inspireren van onze inwoners, ondernemers en andere partijen een belangrijke pijler voor succes.
Met een nieuwe inrichting voor de stationsomgeving (RSP) wordt bovendien bijgedragen aan een aantrekkelijke binnenkomst van onze binnenstad.

Activiteiten

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen
Verschillen programma ruimte en leefomgeving
Bedragen x € 1.000
Saldo voor reservemutaties Reservemutaties Saldo na reservemutaties
Bouwvergunningen 510 0 510
Centrumplan Coevorden 292 -292 0
Grondexploitatie 893 -893 0
Mobiliteit 235 -258 -23
RSP 750 -750 0
Ruimtelijke ontwikkeling 238 0 238
Structuur en ontwikkelplannen 46 0 46
Vastgoed 796 -849 -53
Wonen en leefomgeving -5 0 -5
Totaal 3.756 -3.043 714

Bouwvergunningen, incidenteel voordeel € 510.000
De legesinkomsten zijn ook dit jaar hoger dan de begrote inkomsten. Het voordeel is € 510.000 ten opzichte van de begrote inkomsten van € 839.000. De overschrijding is toe te schrijven aan de inkomsten uit drie vergunningen met relatief hoge bouwkosten van circa € 470.000. Bij het maken van de halfjaarrapportage 2020 was het lastig een inschatting te maken van het eindresultaat over het jaar 2020. Het aantal aanvragen en verleende vergunningen was vergelijkbaar met voorgaande jaren, maar tegelijkertijd werd rekening gehouden met een terugloop van het aantal aanvragen als gevolg van de corona-crisis. Uiteindelijk is geen sprake geweest van een lager aantal aanvragen en verleende vergunningen. Het totaal aantal verleende vergunningen in 2020 was 226. Dit was in de jaren hiervoor rond de 200 vergunningen.

Ruimtelijke ontwikkeling, incidenteel voordeel € 238.000
Voor de ambitie Omgevingswet was voor 2020 een bedrag van € 305.000 beschikbaar. Als gevolg van uitstel van de ingangsdatum van de Omgevingswet en Corona is er in 2020 voor € 80.000 aan kosten gemaakt. De resterende middelen van € 228.000 nemen wij als overlopend budget mee naar 2021. Daarnaast is er voor € 10.000 aan kleine verschillen.

Vastgoed, incidenteel nadeel € 53.000

Per abuis zijn bij de decemberwijzing extra middelen beschikbaar gesteld voor de aankoop van 4 woonwagen standplaatsen en voor extra kosten inzake het opstellen van het nieuwe MJOP. Deze middelen zijn ook in de halfjaarrapportage opgenomen en worden derhalve niet meer onttrokken. Dit zorgt voor een nadeel van € 94.000. Voor de gederfde inkomsten vanuit verhuur van sportaccommodaties zijn wij in 2020 reeds voor € 35.000 gecompenseerd van het Rijk. Voor het 2e halfjaar kunnen wij in 2021 een subsidie aanvragen. Gezien de onzekerheid over de hoogte van toekenning hebben wij deze inkomst niet meegenomen in 2020. Dit levert een nadeel op van circa € 35.000. Op de over kostensoorten is sprake van een incidenteel voordeel van € 75.000. Dit bestaat met name uit minder uitgaven voor dagelijks onderhoud.