Uitgaven

27,21%
€ 33.140
x €1.000
27,21% Complete

Inkomsten

1,44%
€ 1.791
x €1.000
1,44% Complete

Saldo

1336,11%
€ -31.350
x €1.000

Programma 5 | Bestuur en Organisatie

Uitgaven

27,21%
€ 33.140
x €1.000
27,21% Complete

Inkomsten

1,44%
€ 1.791
x €1.000
1,44% Complete

Saldo

1336,11%
€ -31.350
x €1.000

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Als gemeente zoeken we intensief de samenwerking en verbinden inwoners en partijen daar waar deze elkaar kunnen versterken. We inspireren elkaar, werken samen, stimuleren initiatieven, bevorderen innovatie en voeren onze wettelijke taken uit op een manier die past bij onze verbindende stijl van besturen. De Coronacrisis heeft niks afgedaan aan het feit dat we hier, als bestuur en organisatie, nog steeds voor staan. Onze ambitie om heel goed te worden in Verbindend Besturen is onveranderd.

Wel heeft de Coronacrisis ons uitgedaagd en een beroep gedaan op flexibiliteit. Zowel op die van ons en zeker op die van de samenleving. Ga maar na: fysiek onderwijs was tijdelijk niet mogelijk, ondernemers moesten periodes hun deuren sluiten en hebben het financieel zwaar, verenigingen konden geen activiteiten meer organiseren voor hun leden en ga zo maar door. Het jaar 2020 heeft veel gevraagd van de kracht van de samenleving.

Als organisatie hebben we de samenleving ondersteund waar we konden. We hebben samen gekeken naar problemen, wensen en mogelijke oplossingen. We zijn hierin gegroeid en hebben nog beter geleerd om te handelen, passend bij de situatie. Daarbij bepalen wij (al lang) niet meer wat goed is voor de samenleving, maar gaan hierover in gesprek met verschillende partijen. Ook hebben we gebruik gemaakt van technologische ontwikkelingen en zijn we op zoek gegaan naar andere, digitale, manieren om in contact te blijven met inwoners. Denk bijvoorbeeld aan digitale inspiratiesessies. We bewegen mee waar dat nodig is. Hierdoor zijn bepaalde ontwikkelingen in een versnelling geraakt, maar hebben we ook keuzes moeten maken om bepaalde activiteiten niet uit te voeren. Of om uit te stellen omdat fysieke ontmoeting simpelweg nodig is om bepaalde doelstellingen te bereiken. Zodra het kan, pakken we dit verder op.

Als er iets in de versnelling is geraakt door deze crisis dan is het de digitalisering. In 2020 is het project online dienstverlening van start gegaan. Een project wat relevanter is dan ooit. De eerste resultaten zijn al geboekt. Zo hebben we inmiddels een online visiedocument ‘Verbindend digitaliseren’, een social media strategie en een toegankelijkheidsverklaring voor onze website (waarin staat wat we gaan doen om toe te groeien naar een volledig toegankelijke website). Ook is 25 procent van de informatie op de website geactualiseerd en op B1-niveau herschreven en hebben we voorbereidingen getroffen voor het digitaal aanbieden van producten en diensten via e-formulieren. In 2021 gaan we hier verder mee aan de slag.

Ook intern zijn we veel meer digitaal gaan werken. Daarbij lag de prioriteit op de continuering van onze dienstverlening. Medewerkers werden van de één op de andere dag gevraagd om zo veel mogelijk thuis te werken. We hebben medewerkers hierin gefaciliteerd met digitale middelen en tegelijkertijd ook de kantooromgeving en publiekshal ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Ook hebben we de gemeenteraad ondersteund in het digitaal vergaderen en in het vergaderen in de raadszaal op 1,5 meter afstand. In 2021 onderzoeken we in hoeverre onze manier van werken blijvend is veranderd en of onze visie op het werkconcept moet worden geactualiseerd. Van daaruit kunnen we vervolgens bepalen hoe dit zich vertaalt naar de werkomgeving en een weloverwogen besluit nemen of onze werkomgeving moet worden aangepast. Voorop staat dat het werkconcept onze dienstverlening optimaal ondersteunt en dat we een aantrekkelijk werkgever zijn. Nu en zeker ook in de toekomst.

Ondanks dat 2020 de boeken ingaat als een ingrijpend jaar; hebben we ook veel wél voor elkaar gebokst. Samen met de samenleving. Daar zijn we trots op!

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Passende dienstverlening

Terug naar navigatie - Passende dienstverlening

Wij zijn als gemeente de eerste overheid en willen nabij, toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar zijn voor iedereen, ook voor inwoners die minder digi-vaardig zijn. Een nabije, toegankelijke en gemakkelijk benaderbare overheid en een inclusieve samenleving sluiten aan bij Coevorden Verbindt, één van de speerpunten uit de strategische agenda.

Wat betekent dit voor onze dienstverlening? Hoe ziet goede dienstverlening er bij onze gemeente uit; ook als we, bijvoorbeeld vanuit wet- en regelgeving of vanuit het algemeen belang, niet meewerken aan een verzoek? Wat voor afspraken maken we over wat goede dienstverlening is? Hoe zetten we in op kanaalsturing, passend bij Coevorden Verbindt? Waar valt winst te behalen, met name als het gaat om het leveren van onze standaardproducten? In 2020 slaan wij een slag als het gaat om onze dienstverlening en om continue verbetering van dienstverlening te borgen in onze organisatie. 

Activiteiten

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen
Verschillen programma bestuur en organisatie
Bedragen x € 1.000
Saldo voor reservemutaties Reservemutaties Saldo na reservemutaties
Bedrijfsvoering 625 -169 456
Bestuurlijke samenwerking 87 0 87
Burgemeester en wethouders 34 0 34
Burgerzaken 29 0 29
Gemeenteraad en commissies 35 0 35
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 289 0 289
Veiligheidsbevorderende maatregelen -195 0 -195
Totaal 903 -169 734


Bedrijfsvoering, voordeel € 456.000
In dit resultaat zit een bedrag van € 417.000 aan overlopende budgetten. Dit zijn voornamelijk budgetten gerelateerd aan de invoering van de Omgevingswet, toezicht en handhaving, vitale vakantieparken en de regiefunctie warmtetransitie.

Bestuurlijke samenwerking, incidenteel voordeel € 87.000
Dit voordeel wordt circa € 62.000 veroorzaakt doordat de beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van de BOCE Beleidsagenda niet zijn besteed. Belangrijkste verklaring voor de onderbesteding is dat door de coronapandemie bijeenkomsten en activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden. Dit heeft vervolgens ertoe geleid dat ook de begrote uren voor de inzet van de programmaorganisatie niet allemaal gemaakt hoefden te worden. Voor 2021 heeft dit geleid tot een neerwaarts bijgestelde begroting. Daarnaast is er een voordeel op internationale betrekkingen van circa € 25.000. Oorzaak hiervoor is dat ten gevolge van Corona er in 2020 minder kosten werden gemaakt op dit beleidsveld.

Stimuleringsfonds, incidenteel voordeel € 289.000
De omvang van het Stimuleringsfonds dorpen en wijken bedroeg in 2020 € 710.000 (€ 750.000 minus amendement speelruimtebeleid € 40.000). Daarnaast hebben wij van de provincie een subsidie van € 50.000 ontvangen. De provincie stelde voor de periode 2016 t/m 2018 jaarlijks € 50.000 beschikbaar in het kader van het programma Vitaal Platteland. Deze regeling is geëvalueerd en er is een vervolg op ontwikkeld als subsidie voor dorpsinitiatieven. In totaal was in 2020 een bedrag van € 760.000 beschikbaar. Het Stimuleringsfonds is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van en sociale samenhang in een dorp of wijk, waarbij de inzet van middelen ten goede moet komen van aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, de sociale kwaliteit dan wel de veiligheid van een dorp of wijk. De bestedingen in 2020 zijn € 471.000. Deze middelen zijn als volgt ingezet.

INZET STIMULERINGSFONDS IN 2020      
Bedragen x € 1.000 Begroot Werkelijk Restant 
       
Deel 1: Dorps- en wijkbudgetten 500 381 119
Deel 2: Projecten 210 90 120
Deel 3: Hulplijnen 50 0 50

Totaal

760 471 289


Deel 1 Dorps- en wijkbudgetten
Deze budgetten kunnen eenmaal per jaar worden verstrekt. Dit gebeurt op aanvraag van de vereniging van plaatselijk belang, dorpsbelang, wijkvereniging of wijkteam. De aanvragen worden door een onafhankelijke vakjury beoordeeld en daarover brengt zij advies uit aan het college. In 2020 hebben wij nagenoeg alle dorpen op aanvraag een dorpsbudget verstrekt. Ten opzichte van 2019 stijgt het aantal verstrekte wijk- en dorpsbudgetten met vier tot totaal 30 verstrekkingen. Van de twaalf wijken in de stad Coevorden hebben wij acht wijken op aanvraag een wijkbudget verstrekt. In overleg met Maatschappelijk Welzijn Coevorden onderzoeken wij hoe witte vlekken (Centrum Coevorden) kunnen worden ingevuld.

Deel 2 Projectsubsidies
Projectsubsidies zijn voor eenmalige activiteiten, niet gericht op investeringen in accommodaties of duurzame goederen, met een looptijd van maximaal 3 jaar. De regeling opent de mogelijkheid voor organisaties om in samenwerking projecten te ontwikkelen. Ten opzichte van 2019 is het aantal verstrekte projectsubsidies in 2020 behoorlijk afgenomen. In 2019 waren het 16 verstrekkingen voor totaal € 138.000 in 2019. Dit was in 2020 acht verstrekkingen voor totaal € 77.000. Voor een groot deel is deze teruggang te wijten aan de gevolgen van de Corona-epidemie. Een ander belangrijk element is, dat alleen subsidie verstrekt kan worden voor inhoudelijke activiteiten. Deze beperking leidt er toe dat geen aanvragen kunnen worden ingediend voor investeringen in bijvoorbeeld accommodaties. Inmiddels bereiken ons signalen dat de huidige subsidieregeling op dit punt aanpassing behoeft.

Deel 3 Hulplijnen
Met de middelen voor hulplijnen willen wij ruimte bieden aan inzet op die plekken in de gemeente die in de afgelopen jaren moeite hebben gehad om gebruik te maken van het fonds. Daarmee doen wij recht aan de diversiteit van de Coevorder samenleving. De middelen hebben tot doel om bestaande (ideeën voor) initiatieven nog beter te maken. Wij constateren dat mede als gevolg van de effecten Corona het budget voor de hulplijnen in 2020 niet is benut.

Er is al een aantal jaren onderuitputting op het budget voor het Stimuleringsfonds
Aan het eind van ieder jaar blijft er geld over. In de Programmabegroting 2021 hebben wij hier op geanticipeerd door het budget structureel met € 100.000 te verlagen. Dit geld is ingezet voor de heroverwegingen.

Veiligheidsbevorderende maatregelen, incidenteel nadeel € 195.000
Dit nadeel wordt voor € 120.000 veroorzaakt door extra onderzoeken naar stofemissie, extra toezicht en juridische inzet door de RUD bij een bedrijf waar door omwonenden veel overlast ervaren wordt. Deze extra inzet was op voorhand niet voorzien. Omdat de overschrijding fors is gaan we nog met de RUD in gesprek over de hoogte van de nota. Mogelijk wordt het bedrag daardoor nog naar beneden bijgesteld. De RUD heeft aangegeven over het jaar 2020 een negatief resultaat te hebben van € 82.000. De bijdrage van onze gemeente hierin is € 4.600. Daarnaast dienen wij over 2020 een bedrag van € 23.000 voor de gemaakt uren van de RUD. In het verleden is afgesproken de deelnemersbijdrage bij een over- of onderschrijding de gemaakte uren van minder dan 25% niet te verrekenen. In 2020 is besloten om de verrekensystematiek aan te passen. Als gevolg hiervan dienen wij nu bij te betalen. 
Het overige verschil van € 47.000 bestaat voornamelijk uit de extra kosten van circa € 35.000 voor de inhuur van BOA`s als gevolg van de Corona crisis zoals ook reeds in de Halfjaarrapportage 2020 aangegeven. Daarnaast is er binnen dit product sprake van kleine verschillen voor een bedrag van € 12.000.