Jaarrekening 2020

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Terug naar navigatie - Toelichting grondslagen

Algemeen
Wij hebben de jaarrekening opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) daarvoor aan provincies en gemeenten geeft.
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarden.
Uitgangspunt is dat baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten nemen wij op voor zover wij deze op de balansdatum hebben gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar nemen wij in acht indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Dividendopbrengsten nemen wij als bate op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld of de algemene vergadering van aandeelhouders daarover een besluit heeft genomen.

Personeelslasten
Personeelslasten rekenen wij in principe toe aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen met een vergelijkbaar volume rekenen wij sommige personele lasten echter toe aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt; daarbij denken wij bijvoorbeeld aan componenten als overlopende vakantiegeldverplichtingen en verlofaanspraken.

Vaste activa              
De vaste activa waarderen wij tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen. Ten aanzien van de afschrijvingstermijnen hanteren wij de volgende uitgangspunten.

 1. Materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in de volgende termijnen:
 • 60 jaar: aanleg rioleringen;
 • 50 jaar: Wegen, fiets- en voetpaden(beton);
 • 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen;
 • 30 jaar: Aanleg plantsoenen, parken en onderbouw kunstgrasvelden;
 • 25 jaar: renovatie, restauratie en groot onderhoud woonruimten, bedrijfsgebouwen, bruggen en archiefinstallaties;
 • 15 jaar: technische installaties van bedrijfsgebouwen en zonnepanelen;
 • 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, meubilair, tractoren, gladheidsbestrijdingsmaterieel en toplaag kunstgrasvelden;
 • 8 jaar: vrachtauto’s en verzamelcontainers voor ondergrondse opslag;
 • 7 jaar: bestel- en personenauto’s;
 • 5 jaar: automatiseringsapparatuur, werktuigen en gereedschappen;
 • 3 jaar: softwarepakketten.

  Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

  2.  Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut, zoals wegen, bruggen en parken, worden geactiveerd en over de verwachte toekomstige levensduur afgeschreven. Deze verwerkingswijze is van kracht op nieuwe investeringen na 1 januari 2017 en is conform de gewijzigde richtlijnen van het BBV per genoemde datum. De enige uitzondering op het verplicht activeren zijn kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde. Deze mogen niet worden geactiveerd.

  Bijdragen van derden worden direct op een activum in mindering gebracht.  Ingeval van activering wordt een actief lineair afgeschreven in maximaal de volgende termijnen:

 • 40 jaar: aanleg en vervanging van bruggen;
 • 20 jaar: aanleg, vervanging en reconstructie van wegen, fiets- en voetpaden en openbare verlichting;
 • 10 jaar: verkeer remmende maatregelen, verkeersregelinstallaties en straatmeubilair.

  Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Een uitzondering geldt voor gronden en terreinen; deze worden altijd geactiveerd.


Duurzame waardevermindering van vaste activa

Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats als de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van maatschappelijk vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie. In het kader van de coronacrisis heeft het college bepaald dat er geen extra afwaarderingen noodzakelijk zijn voor de vaste (en vlottende) activa.

Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Voorraden
De voorraden bouwgrond in exploitatie hebben wij gewaardeerd tegen de netto contante waarde (NCW). Winsten uit grondexploitaties nemen wij slechts indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd kunnen worden aangemerkt. Zolang daarvan geen sprake is, brengen wij de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering. De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van ultimo 2020 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen.

Wij zijn van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag. Met betrekking tot de gehanteerde uitgangspunten merken wij het volgende op:

De belangrijkste nog te maken kosten (> € 0,5 miljoen) betreffen:

 • Ossehaar
 • Dalen Molenakkers II
 • Sleen Jongbloed
 • Leeuwerikenveld II

De belangrijkste te realiseren opbrengsten (> € 0,5 miljoen) betreffen:

 • Aelderhooghe
 • Dalen Molenakkers II
 • Sleen Jongbloed
 • Ossehaar
 • Europark
 • Leeuwerikenveld II
 • ROC

Uitvoering grondbeleid in 2020
In de paragraaf grondbeleid treft u de toelichting op het grondbeleid in 2020 aan. 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds 
Wij baseren het accres van het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2020. Dit is het publicatiemoment van de Miljoenennota op Prinsjesdag. Eventuele gevolgen van de ontwikkeling van de rijksuitgaven via de trap-op-trap-af systematiek, die bekend worden na de septembercirculaire, worden nog niet doorvertaald in het accres. De decembercirculaire is geen bijstellingsmoment voor het accres. Het definitieve accres voor afgelopen jaar wordt volgens de gebruikelijke systematiek bekend in de meicirculaire van dit jaar en ook in 2021 verwerkt als afwikkelingsverschil.

Niet in exploitatie genomen gronden
Conform BBV hebben wij de boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden overgebracht naar materiële vaste activa.

Voorziening pensioen wethouders
De voorziening wethouders is bepaald op basis van recente actuariële berekeningen. 

Uitzettingen korter dan één jaar
De vorderingen waarderen wij tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid hebben wij op de vorderingen een voorziening in mindering gebracht.

Overlopende activa en liquide middelen
De overlopende activa en de liquide middelen waarderen wij tegen de nominale waarde.

Reserves
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd. Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

Vaste schulden
De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. De vaste schulden waarderen wij tegen de nominale waarde, verminderd met de betaalde aflossingen. Voorzieningen worden gevormd op basis van de omvang van verplichtingen en/of risico’s die redelijkerwijs zijn in te schatten.

Vlottende passiva
De posten opgenomen onder de vlottende passiva waarderen wij tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente zijn gewaarborgd, hebben wij buiten de telling van de balans het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per ultimo boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans hebben wij nadere informatie hierover opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

Wij geven in onderstaand overzicht de volgende informatie weer:

 • Gerealiseerde baten en lasten per programma;
 • Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen; 
 • Gerealiseerde kosten van overhead; 
 • Het bedrag van de heffing voor Vennootschapsbelasting; 
 • Het saldo van baten en lasten vòòr de reservemutaties; 
 • De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves; 
 • Het gerealiseerde resultaat over 2020 na de reservemutaties. 

  Wij verwijzen u voor een toelichting op de verschillen naar het jaarverslag. De zes programma's sluiten wij af met de beantwoording van de vraag 'Wat heeft het gekost?' en de toelichting op de significante verschillen. De wijze waarop wij de post 'onvoorzien' hebben ingezet, hebben wij toegelicht bij de verschillen van programma 6 en de informatie onder de tegel 'financiën'. 

Terug naar navigatie - Gerealiseerde baten en lasten per programma

Onderstaand geven wij per programma een specificatie van de gerealiseerde baten, lasten en reservemutaties.

RECAPITULATIE
Bedragen * € 1.000
Primitieve Begroting Rekening Resultaat
begroting na wijziging 2020
Lasten (exclusief toevoegingen reserves)
1 Economie, onderwijs en cultuur 4.235 6.428 5.559 869
2 Werk,jeugd en zorg 39.884 41.913 44.687 -2.774
3 Ruimte en leefomgeving 11.228 12.317 10.378 1.939
4 Openbare ruimte 11.047 11.536 11.539 -4
5 Bestuur en Organisatie 21.876 22.841 22.610 231
Totaal lasten 88.270 95.034 94.773 261
Baten (exclusief onttrekkingen reserves)
1 Economie, onderwijs en cultuur 1.197 1.788 1.588 -200
2 Werk,jeugd en zorg 11.733 11.331 15.397 4.066
3 Ruimte en leefomgeving 6.778 7.049 9.415 2.365
4 Openbare ruimte 10.044 10.044 9.843 -201
5 Bestuur en Organisatie 677 727 1.139 412
Totaal baten 30.428 30.939 37.381 6.442
6 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Lasten 274 1.067 205 863
6 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Baten 71.556 72.920 72.582 -339
Overhead Lasten 10.385 10.852 11.509 657
Overhead Baten 117 171 540 369
Saldo voor reservemutaties 3.172 -2.923 4.016 6.939
Storting in de reserve 13.274 13.618 15.319 1.701
Onttrekking aan de reserve 11.362 16.542 13.649 -2.893
Totaal reservemutaties -1.912 2.923 -1.670 -4.593
Saldo na reservemutaties 1.260 0 2.346 2.346

Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur

Terug naar navigatie - Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2020 Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Resultaat
Lasten
Kunst en cultuur 986 1.286 1.144 143
Onderwijs 1.330 1.453 1.169 283
Leerlingenvervoer 680 680 743 -63
Recreatie en toerisme 434 544 409 135
Economische structuurversterking 805 2.465 2.094 371
Totaal Lasten 4.235 6.428 5.559 869
Baten
Kunst en cultuur 124 153 179 -26
Onderwijs 1.033 1.084 880 204
Leerlingenvervoer 4 4 2 2
Recreatie en toerisme 7 7 0 7
Economische structuurversterking 29 540 527 12
Totaal Baten 1.197 1.788 1.588 200
Saldo voor reservemutaties -3.038 -4.640 -3.972 -669
Onttrekkingen
Kunst en cultuur 0 0 0 0
Onderwijs 0 0 0 0
Recreatie en toerisme 0 0 0 0
Economische structuurversterking 274 1.505 1.196 309
Totaal Onttrekkingen 274 1.505 1.196 309
Stortingen
Onderwijs 0 0 0 0
Economische structuurversterking 0 73 73 0
Totaal Stortingen 0 73 73 0
Totaal reservemutaties 274 1.432 1.123 309

Programma 2: Werk, jeugd en zorg

Terug naar navigatie - Programma 2: Werk, jeugd en zorg
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2020 Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Resultaat
Lasten
Sport 964 1.320 1.273 47
Gezondheidszorg 578 748 555 193
Algemene voorzieningen 2.130 2.310 2.209 100
Preventie 1.177 1.177 1.164 14
Inkomen 12.876 12.876 14.957 -2.081
Participatie 5.888 6.373 5.799 574
Individuele voorzieningen 16.271 17.108 18.730 -1.621
Totaal Lasten 39.884 41.913 44.687 -2.774
Baten
Sport 0 0 66 -66
Algemene voorzieningen 0 0 0 0
Preventie 0 0 0 0
Inkomen 11.468 11.066 14.667 -3.601
Participatie 12 12 227 -215
Individuele voorzieningen 253 253 437 -184
Totaal Baten 11.733 11.331 15.397 -4.066
Saldo voor reservemutaties -28.152 -30.582 -29.290 -1.292
Onttrekkingen
Sport 0 300 197 103
Algemene voorzieningen 0 114 18 96
Totaal Onttrekkingen 0 414 215 199
Stortingen
Sport 0 0 0 0
Algemene voorzieningen 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0
Totaal reservemutaties 0 414 215 199

Programma 3: Ruimte en leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 3: Ruimte en leefomgeving
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2020 Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Resultaat
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling 331 388 148 240
Wonen en leefomgeving 403 407 848 -441
Bouwvergunningen 117 117 117 0
Grondexploitatie 4.218 4.218 3.814 404
Centrumplan Coevorden 439 735 443 292
Mobiliteit 83 637 402 235
Structuur en ontwikkelplannen 91 91 71 20
RSP 818 818 68 750
Vastgoed 5.084 5.262 5.446 -183
Totaal Lasten 11.583 12.673 11.356 1.316
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling 99 99 97 2
Wonen en leefomgeving 52 52 489 -436
Bouwvergunningen 839 839 1.349 -510
Grondexploitatie 4.218 4.218 4.707 -489
Centrumplan Coevorden 0 0 0 0
Mobiliteit 0 272 272 0
Structuur en ontwikkelplannen 88 88 115 -26
RSP 160 160 160 0
Vastgoed 1.321 1.321 2.300 -980
Totaal Baten 6.778 7.049 9.489 -2.440
Saldo voor reservemutaties -4.806 -5.623 -1.867 -3.756
Onttrekkingen
Ruimtelijke ontwikkeling 0 57 57 0
Wonen en leefomgeving 243 243 243 0
Centrumplan Coevorden 0 296 110 186
Mobiliteit 0 514 256 258
Structuur en ontwikkelplannen 0 0 0 0
RSP 879 879 129 750
Vastgoed 95 257 163 94
Totaal Onttrekkingen 1.217 2.246 958 1.288
Stortingen
Ruimtelijke ontwikkeling 1.000 1.000 1.000 0
Grondexploitatie 0 0 893 -893
Centrumplan Coevorden 0 0 106 -106
Mobiliteit 0 272 272 0
RSP 426 426 426 0
Vastgoed 83 83 839 -756
Totaal Stortingen 1.509 1.781 3.535 -1.755
Totaal reservemutaties -292 465 -2.577 3.043

Programma 4: Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Programma 4: Openbare ruimte
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2020 Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Resultaat
Lasten
Bovengrondse infrastructuur 3.433 3.431 3.394 37
Groen en landschap 780 978 1.034 -56
Afvalverwijdering en -verwerking 3.941 3.941 3.891 50
Riolering 2.395 2.385 2.411 -25
Milieu 211 514 490 24
Begraafplaatsen 286 286 319 -33
Heffingen 0 0 0 0
Totaal Lasten 11.047 11.536 11.539 -4
Baten
Bovengrondse infrastructuur 66 66 76 -10
Groen en landschap 53 53 50 3
Afvalverwijdering en -verwerking 1.000 1.000 654 346
Riolering 1.000 1.000 1.003 -3
Milieu 35 35 32 2
Begraafplaatsen 2 2 2 0
Heffingen 7.889 7.889 8.026 -137
Totaal Baten 10.044 10.044 9.843 201
Saldo voor reservemutaties -1.003 -1.492 -1.696 205
Onttrekkingen
Bovengrondse infrastructuur 0 0 0 0
Groen en landschap 0 0 0 0
Riolering 0 0 0 0
Milieu 0 13 5 8
Heffingen 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 13 5 8
Stortingen
Bovengrondse infrastructuur 0 0 0 0
Riolering 1.000 1.000 1.000 0
Totaal Stortingen 1.000 1.000 1.000 0
Totaal reservemutaties -1.000 -987 -995 8

Programma 5: Bestuur en organisatie

Terug naar navigatie - Programma 5: Bestuur en organisatie
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2020 Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Resultaat
Lasten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 3.096 3.165 3.384 -219
Gemeenteraad en commissies 714 764 743 21
Burgemeester en wethouders 790 790 755 35
Bestuurlijke samenwerking 339 339 266 73
Burgerzaken 314 320 197 122
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 710 760 471 289
Bedrijfsvoering 25.943 27.199 27.325 -126
Totaal Lasten 31.905 33.336 33.140 196
Baten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 48 48 72 -24
Gemeenteraad en commissies 0 0 14 -14
Burgemeester en wethouders 110 110 109 1
Bestuurlijke samenwerking 0 0 14 -14
Burgerzaken 428 428 335 93
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 0 50 50 0
Bedrijfsvoering 208 261 1.012 -750
Totaal Baten 794 897 1.605 -707
Saldo voor reservemutaties -31.112 -32.439 -31.536 -903
Onttrekkingen
Bedrijfsvoering 0 355 186 169
Stortingen
Bedrijfsvoering 0 0 0 0
Totaal reservemutaties 0 355 186 169

Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2020 Begroting na wijzigingen 2020 Werkelijk 2020 Resultaat
Lasten
Financiering en dividend -408 -408 12 -421
Algemene uitkering gemeentefonds 0 0 0 0
Algemene baten en lasten 499 1.292 0 1.292
Heffing gemeentelijke belastingen 67 67 87 -21
Saldo jaarrekening na bestemming 0 0 0 0
Inning gemeentelijke belastingen 117 117 105 12
Totaal Lasten 274 1.067 205 863
Baten
Financiering en dividend 377 272 237 35
Algemene uitkering gemeentefonds 60.433 61.911 62.219 -308
Heffing gemeentelijke belastingen 10.691 10.682 10.076 606
Inning gemeentelijke belastingen 55 55 50 5
Totaal Baten 71.556 72.920 72.582 339
Saldo voor reservemutaties 71.282 71.853 72.377 -524
Onttrekkingen
Algemene baten en lasten 9.870 10.387 9.468 919
Resultaat bestemming 0 1.621 1.621 0
Totaal Onttrekkingen 9.870 12.008 11.089 919
Stortingen
Financiering en dividend 98 98 44 54
Algemene baten en lasten 10.667 10.667 10.667 0
Resultaat bestemming 0 0 0 0
Totaal Stortingen 10.765 10.765 10.711 54
Totaal reservemutaties -895 1.243 378 865

Gebeurtenissen na balansdatum

Terug naar navigatie - Gebeurtenissen na balansdatum

Tussen 31 december 2020 en het moment waarop uw raad het jaarverslag en de jaarrekening vaststelt, kunnen zich gebeurtenissen voordoen die materiële effecten kunnen hebben op de balans en/of de resultatenrekening. Indien zich belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum voordoen, dient dit vermeldt te worden in het verslag of, afhankelijk van de omvang van het effect, geven ze aanleiding om de balans en/of de resultatenrekening van het boekjaar aan te passen. Deze informatie is voor uw raad van belang om inzicht te bieden in de financiële positie van onze gemeente.


Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van incidentele baten en lasten in 2020

In onderstaand overzicht laten wij zien van welke incidentele baten en lasten sprake was in 2020. Om uw raad inzicht te geven in en vast te kunnen stellen dat er sprake is van een structureel evenwicht, is het van belang dat er inzicht is in het deel van de baten en lasten die incidenteel zijn. Daarom nemen wij dit overzicht op, waarin de incidentele baten en lasten limitatief zijn opgesomd.

In het algemeen geldt dat wij structurele taken uitvoeren en daarvoor structurele lasten begroten. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering op deze regel. Het incidentele karakter zit in eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies die een tijdelijk karakter hebben met een duidelijke einddatum. 

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
2020
Programma en omschrijving Lasten Baten
Economie, onderwijs en cultuur
Dutch TechZone 68 0
Onttrekking reserve Dutch TechZone 0 75
Centrumvisie 1.612 0
Incidentele subsidies voor Centrumvisie 0 511
Onttrekking algemene reserve voor Centrumvisie 0 1.101
Economische visie 83 0
Storting algemene reserve voor Economische visie 73 0
Ontwikkeling 5. Verhoging bijdrage bibliotheken 100 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat Leerlingenvervoer 65 0
Werk, jeugd en zorg
Incidenteel jaarrekeningresultaat Gezondheidszorg -193 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat Inkomensverstrekking -1.520 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat Particpatie, subsidie en BTW -165 0
Onttrekking reserve innovatie zorg 0 18
Ruimte en leefomgeving
Storting reserve stedelijke vernieuwing 105 0
Verkoopopbrengsten vastgoed en snippergroen 0 756
Storting in reserve vastgoed 756 0
Grondexploitaties, storting in bestemmingsreserves 893 0
Storting in voorziening grondexploitatie 74 0
Vrijval voorziening grondexploitatie 0 280
Incidentele bijdrage derden mobiliteit 0 272
Storting in reserve Mobiliteit 272 0
RSP, storting in reserve RSP 426 0
RSP, onttrekking reserve RSP 0 130
RSP, bijdragen derden 0 160
Regiodeal 567 0
Onttrekking reserve Regiodeal 0 243
Subsidies Regiodeal 0 281
Omgevingswet, overlopende budgetten uit 2019 243 0
Omgevingswet onttrekking algemene reserve 0 243
Storting in reserve Herstructureringsfonds 1.000 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat Bouwvergunningen 0 510
Incidenteel jaarrekeningresultaat Vastgoed -53 0
Openbare ruimte
Vrijval voorziening riolering 0 1.000
Incidenteel jaarrekeningresultaat Afvalverwijdering -296 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat Groen en landschap -59 0
Bestuur en organisatie 0 0
Onttrekking reserve Kapitaallasten Hof van Coevorden 0 70
Incidenteel jaarrekeningresultaat Bestuurlijke samenwerking -87 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat Stimuleringsfonds -289 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat Veiligheidsbevorderende maatr. 195 0
Financiering en dekkingsmiddelen
Storting gedeeltelijke vrijval voorziening riolering in alg.res. 1.000 0
Vrijval algemene reserve aandelen Essent 0 8.667
Storting algemene reserve aandelen Essent in alg.reserve 8.667 0
Dekking ambities Programmabegroting 2019 0 786
Dekking ontwikkelingen Programmabegroting 2020 0 58
Onttrekking resultaat Halfjaarrapportage 2020 0 1.621
Incidenteel jaarrekeningresultaat vrijval stelposten -429 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat algemene uitkering 0 308
Incidenteel jaarrekeningresultaat financiering en dividend 402 0
Incidenteel jaarrekeningresultaat Coronacompensatie Rijk 0 508
Totaal incidentele baten en lasten 13.510 17.598

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Structurele reservemutaties

Onder de tegel 'Financiën' hebben wij een toelichting gegeven op de verschillen in de reservemutaties. In onderstaand overzicht laten wij zien welk deel van de reservemutaties een structureel karakter heeft. 

TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting S I Werkelijk S I
Toevoegingen
Algemene reserves
Algemene reserve 11.740 2.000 9.740 11.740 2.000 9.740
Algemene reserve aandelen Essent
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 105 105
Vastgoed 83 83 839 83 756
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg
Mobiliteit 272 272 272 272
Regio Specifiek Pakket (RSP) 426 426 426 426
Plopsaland
Kapitaallasten Hof van Coevorden
Dutch Techzone
Grondexploitatie 893 893
Herstructureringsfonds 1.000 1.000 1.000 1.000
Innovaties zorg
Accommodaties in de samenleving
Regiodeal
Voorzieningen
Vordering op Attero
Rioleringen 191 191
Voorziening oud-wethouders 26 26
Voorziening derde WW-jaar 11 11
Totaal toevoegingen 13.521 2.083 11.438 15.503 2.083 13.420
Onttrekkingen
Algemene reserves
Algemene reserve 4.997 4.997 3.771 3.771
Algemene reserve aandelen Essent 8.667 8.667 8.667 8.667
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 296 296 110 110
Vastgoed 187 187 93 93
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 100 100 39 39
Mobiliteit 514 514 256 256
Regio Specifiek Pakket (RSP) 879 879 129 129
Plopsaland 20 20 20 20
Kapitaallasten Hof van Coevorden 70 70 70 70
Dutch Techzone 255 255 75 75
Grondexploitatie
Herstructureringsfonds
Innovaties zorg 114 114 18 18
Accommodaties in de samenleving 200 200 158 158
Regiodeal 243 243 243 243
Voorzieningen
Vordering op Attero 21 21
Rioleringen 1.000 1.000 1.000 1.000
Voorziening oud-wethouders 42 42 42 42
Voorziening derde WW-jaar
Totaal onttrekkingen 17.584 62 17.522 14.712 62 14.650
* Verschillenanalyse op de toegevoegde rente is buiten beschouwing gelaten

WNT-verantwoording 2020 Gemeente Coevorden

Terug naar navigatie - Wet Normering Topinkomens
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de gemeente Coevorden. Het voor de gemeente Coevorden toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.
 
Bezoldiging topfunctionarissen
Bij onze gemeente gaat het bij de topfunctionarissen om de gemeentesecretaris en de griffier. In de tabel hieronder is de bezoldiging van deze topfunctionarissen weergegeven.
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2020
bedragen x € 1 B.M. de Vries J. Kuipers-Meijering J. Kok
Functiegegevens Algemeen directeur Griffier waarnemend Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 [01/01] – [31/12] [01/01] – [31/12] [11/06] – [28/09]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 0,5
Dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 107.841 82.001 10.543
Beloningen betaalbaar op termijn 18.659 14.185 1.807
Subtotaal 126.500 96.185 12.350
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 201.000 30.012
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging 126.500 96.185 12.350
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2019 B.M. de Vries J. Kuipers-Meijering J. Kok
Functiegegevens Algemeen directeur Griffier waarnemend Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 [01/01] – [31/12] [01/01] – [31/12] n.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 0,5
Dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 98.826 79.298 n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn 17.623 13.224 n.v.t.
Subtotaal 116.449 92.522 n.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 194.000 n.v.t
Totale bezoldiging 116.449 92.522 n.v.t
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens 2020
bedragen x € 1 M. Frensel
Functiegegevens Interim-griffier
Kalenderjaar 2020
Aanvang en einde functievervulling in het kalenderjaar [17/08] – [31/12]
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 494
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 193
Maxima op basis van de normbedragen per maand 134.000
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 95.342
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? ja
Bezoldiging in de betreffende periode 51.870
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 51.870
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.
Bezoldiging 51.870
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t
Gegevens 2019 M. Frensel
Functiegegevens Interim-griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 n.v.t
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) n.v.t
Dienstbetrekking? n.v.t
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen n.v.t
Beloningen betaalbaar op termijn n.v.t
Subtotaal n.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum n.v.t
Totale bezoldiging n.v.t
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
niet van toepassing in 2020
1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
niet van toepassing in 2020
1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
niet van toepassing in 2020
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
niet van toepassing in 2020
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
niet van toepassing in 2020
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
niet van toepassing in 2020
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
niet van toepassing in 2020
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

Balans per 31 december 2020

Terug naar navigatie - Balans
Activa 31-12-2020 31-12-2019 Passiva 31-12-2020 31-12-2019
(bedragen* € 1.000)
Vaste activa Vaste financieringsmiddelen
Immateriële vaste activa 0 0 Eigen vermogen 43.623 39.607
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen - Algemene reserve 31.306 30.492
en saldo van agio en disagio 0 0 - Bestemmingsreserves 9.972 7.604
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 0 - Resultaat voor bestemming programmarekening 2.346 0
- Bijdragen aan activa in eigendom derden - Resultaat na bestemming programmarekening 0 1.511
Materiële vaste activa 98.718 94.703 Voorzieningen 1.750 2.584
- Investeringen met economisch nut 48.416 46.870 - Voor verplichtingen, verliezen en risico's 954 980
- Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding - Onderhoudsegalisatievoorzieningen 0 0
van de kosten een heffing kan worden geheven 33.606 33.775 - Door derden beklemde middelen 795 1.604
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
een maatschappelijk nut 16.696 14.058 Langlopende schulden 72.410 67.842
Onderhandse leningen van:
Financiële vaste activa 9.112 7.196 - Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 2.305 1.983 - Binnenlandse banken en financiële instellingen 72.396 67.828
- Idem aan gemeenschappelijke regelingen 0 0 - Binnenlandse bedrijven 0 0
- Idem aan overige verbonden partijen 0 0 - Overige binnenlandse sectoren 0 0
- Leningen aan woningbouwcorporaties 148 288 - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, enz. 0 0
- Idem aan deelnemingen 0 0 - Door derden belegde gelden 0 0
- Idem aan overige verbonden partijen 2.500 2.500 - Waarborgsommen 14 14
- Overige langlopende leningen u/g 4.138 2.403
- Overige Uitzettingen met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer 21 21
Totaal vaste activa 107.831 101.899 Totaal vaste financieringsmiddelen 117.783 110.034
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden 10.493 11.712 Kortlopende schulden 2.383 9.328
- Bouwgronden in exploitatie 11.940 13.365 - Kasgeldleningen 0 0
- Voorziening risico's -1.447 -1.653 - Banksaldi 4.145 5.157
- Overige schulden -1.762 4.171
Uitzettingen korter dan één jaar 10.699 9.114
- Vorderingen op openbare lichamen 7.206 6.922
- Verstrekte kasgeldleningen 0 0
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 0 0
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd
van één jaar of korter 0 0
- Overige vorderingen 3.492 2.192
- Overige Uitzettingen 0 0
Overlopende activa 3.257 2.325 Overlopende passiva 13.191 6.772
- Verplichtingen 8.051 5.620
- Nog te ontvangen Europese overheidslichamen 0 0 - Vooruit ontvangen Europese overheidslichamen 0 0
- Nog te ontvangen van het Rijk 250 373 - Vooruit ontvangen van het Rijk 4.242 119
- Nog te ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen 802 520 - Vooruit ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen 875 1.032
- Nog te ontvangen overig 1.830 798
- Vooruitbetaalde bedragen 242 596
- Overige overlopende activa 134 38 - Overige overlopende passiva 23 1
Liquide middelen 1.078 1.084
- Kassaldi 2 2
- Banksaldi 1.076 1.083
Totaal vlottende activa 25.527 24.235 Totaal vlottende passiva 15.574 16.100
Totaal generaal 133.357 126.134 Totaal generaal 133.357 126.134
Borg- en garantstellingen 96.875 97.030

Toelichting op de balans

Vaste activa

Terug naar navigatie - Vaste activa

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa 2020 2019
Investeringen met economisch nut 48.416 46.870
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven 33.606 33.775
Investeringen in de openbare ruimte
met uitsluitend een maatschappelijk nut 16.696 14.058
Totaal 98.718 94.703

De materiële vaste activa die in erfpacht is uitgegeven, betreft zonneakker 'De Watering'. De jaarlijkse erfpacht is € 51.000. 

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, gedurende 2020.

Specificatie boekwaarde Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen Afwaarderingen Boekwaarde
investeringen economisch nut 01-01 van derden 31-12
Gronden en terreinen 9.876 1.235 0 -80 0 0 11.031
Woonruimten 28 0 0 -1 0 0 27
Gebouwen 30.499 1.065 0 -1.353 -112 0 30.099
Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken 1.453 1.082 0 -62 0 0 2.473
Vervoermiddelen 2.992 331 0 -568 0 0 2.755
Machines, apparaten en installaties 1.299 330 0 -130 0 0 1.499
Overige materiële vaste activa 723 0 0 -190 0 0 534
Totaal 46.870 4.043 0 -2.385 -112 0 48.416

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waar een heffing voor kan worden geheven. Dit betreft de investeringen in riolering waarvoor wij de rioolheffing opleggen.

Specificatie boekwaarde investeringen Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen Afwaarderingen Boekwaarde
economisch nut (riolering) 01-01 van derden 31-12
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 33.775 640 0 -809 0 0 33.606
Totaal 33.775 640 0 -809 0 0 33.606


Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut weer. Er is sprake van een investering met een maatschappelijk nut indien geen bate in de bedrijfseconomische zin uit deze activa kan worden gegenereerd. Dit zijn bijvoorbeeld wegen, bruggen en andere investeringen waarvoor geen markt is in het private verkeer.

Specificatie investeringen openbare ruimte Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen Afwaarderingen Boekwaarde
met maatschappelijk nut 01-01 van derden 31-12
Gronden en terreinen 54 0 0 0 0 0 54
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 13.940 3.326 0 -676 0 0 16.590
Overige materiële vaste activa 64 0 0 -12 0 0 52
Totaal 14.058 3.326 0 -687 0 0 16.696

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa was gedurende 2020 als volgt.

Specificatie financiële vaste activa Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Aflossingen Bijdragen Afwaarderingen Boekwaarde
01-01 van derden 31-12
Kapitaalvertrekkingen aan:
- deelnemingen 1.983 322 0 0 0 0 2.305
- gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0 0 0
- overige verbonden partijen 0 0 0 0 0 0 0
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 288 0 0 -140 0 0 148
- deelnemingen 0 0 0 0 0 0 0
- overige verbonden partijen 2.500 0 0 0 0 0 2.500
Overige langlopende leningen u/g 2.403 2.296 0 -561 0 0 4.138
Overige uitzettingen, looptijd > 1 jaar 21 0 0 0 0 0 21
Totaal 7.196 2.618 0 -701 0 0 9.112

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de voorraden en nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten weer.

Boekwaarden voorraden, nog te maken kosten Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde Te maken Te realiseren Geraamd resultaat
en te realiseren opbrengsten 01-01 31-12 kosten opbrengsten
Bouwgronden in exploitatie 13.365 1.481 -2.906 11.940 4.303 -18.896 -2.653
Voorziening risico's -1.653 -74 280 -1.447
Totaal 11.712 1.407 -2.626 10.493 4.303 -18.896 -2.653


De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van ultimo 2020 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Wij zijn van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste inschatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. Voor de berekening van het eindresultaat van de grondexploitaties is de Netto Contante Waarde (NCW) methode toegepast. 

Uitzettingen korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen korter dan één jaar

Onderstaand geven wij het verloop van de uitzettingen met een looptijd tot en met één jaar weer.

Uitzettingen korter dan één jaar Saldo Voorziening Netto saldo Netto saldo
2020 2020 2020 2019
Vorderingen op openbare lichamen 7.206 0 7.206 6.922
Verstrekte kasgeldleningen 0 0 0 0
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen 0 0 0 0
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische
looptijd van één jaar of korter 0 0 0 0
Overige vorderingen 4.439 -946 3.492 2.192
Overige uitzettingen 0 0 0 0
Totaal 11.645 -946 10.699 9.114


In de paragraaf financiering hebben wij informatie opgenomen over schatkistbankieren. Op 31 december 2020 bedroeg het saldo van schatkistbankieren € 0,00. Dit bedrag is in bovenstaande tabel opgenomen onder het kopje ‘Uitzettingen in ’s Rijks schatkist’. Op de balans zijn de netto saldi van de uitzettingen weergegeven. Het betreft hier de vorderingen op openbare lichamen en op openstaande debiteuren. Bij de openstaande debiteuren (€ 4,4 miljoen) hebben wij conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving de voorziening voor oninbaarheid van € 946.000 in mindering gebracht. Het netto saldo eind 2020 is € 3,5 miljoen. Dit netto saldo bedroeg eind 2019 € 2,1 miljoen.

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

Het verloop van de overlopende activa was gedurende 2020 als volgt.

Overlopende activa 2020 2019
Nog te ontvangen Europese overheidslichamen 0 0
Nog te ontvangen van het Rijk 250 373
Nog te ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen 802 520
Nog te ontvangen overig 1.830 798
Vooruitbetaalde bedragen 242 596
Overige overlopende activa 134 38
Totaal 3.257 2.325

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op opgevoerde vorderingen die in 2020 zijn ontstaan, maar waarvan de afwikkeling in 2021 plaatsvindt. Van de nog te ontvangen bedragen in bovenstaande tabel geven wij onderstaand weer welke bedragen wij van het Rijk verwachten te ontvangen. Dit betreffen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.


Nog te ontvangen bedragen van het Rijk Stand per Ontvangen Toevoegingen Stand per
01-01 bedragen 31-12
Ministerie SZW: Aanvullende uitkering art. 52 Bbz 45 45 0
Ministerie SZW: Declaratiedeel Bbz 2019 48 48 0
Ministerie SZW: Correctie AU 2018 25 25 32 32
Ministerie SZW: Correctie AU 2019 255 255 15 15
Ministerie SZW: Correctie AU 2020 203 203
Totaal 373 373 250 250
Nog te ontvangen bedragen van overige overheden Stand per Ontvangen Toevoegingen Stand per
01-01 bedragen 31-12
Emco, afrekening bijdrage 2019 238 238 0
Diverse gemeenten, verrekening kosten PMT 252 252 0
Gemeente Hoogeveen, afrekening jeugdhulp Drenthe 30 30 0
Eigen bijdrage Wmo 60 60
Emco, afrekening bijdrage 2020 324 324
Diverse gemeenten, verrekening kosten PMT 410 410
Gemeente Hoogeveen, afrekening jeugdhulp Drenthe 8 8
Totaal 520 520 802 802

Aan het begin van het boekjaar boeken wij de te ontvangen bedragen vanaf de balans naar onze exploitatie. Gedurende het jaar monitoren wij het verloop van deze te ontvangen bedragen. Aan het einde van ieder boekjaar boeken wij de nog te ontvangen bedragen naar de balans. Eventuele verschillen komen niet op de balans tot uitdrukking, maar op de programma’s één tot en met zes in de exploitatie. Significante verschillen lichten wij derhalve daar toe indien ze van toepassing zijn.

Vaste financieringsmiddelen

Terug naar navigatie - Vaste financieringsmiddelen
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Eigen vermogen 2020 2019
Algemene reserve 31.306 30.492
Bestemmingsreserve 9.972 7.604
Resultaat jaarrekening voor bestemming 2.346 0
Nog te bestemmen resultaat jaarrekening 0 1.511
Totaal 43.623 39.607

In het onderstaand overzicht geven wij het verloop van het eigen vermogen in 2020 weer.

Verloop reserves Saldo 01-01 Toevoeging Onttrekking Bestemming Vermindering Saldo 31-12
resultaat ter dekking
2019 van afschrijving
Algemene reserves 30.492 13.251 12.438 0 0 31.306
Bestemmingsreserves 7.604 3.579 1.211 0 0 9.972
Resultaat voor bestemming programmarekening 0 2.346 0 0 0 2.346
Resultaat na bestemming programmarekening 1.511 0 0 -1.511 0 0
Totaal 39.607 19.176 13.649 -1.511 0 43.623


Meer informatie over het verloop van de reserves is weergegeven in de staat van reserves en voorzieningen. Dit overzicht is opgenomen onder de tegel 'Bijlagen'.  Een toelichting van de verschillen tussen de begrote en werkelijke reservemutaties maken onderdeel uit van de tegel 'Financiën'. De aard en reden van de reserves zijn opgenomen in onze Nota reserves en voorzieningen . 

Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in het boekjaar is als volgt:

Verloop voorzieningen Saldo Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo
01-01 31-12
Voor verplichtingen, verliezen c.a. 980 37 -21 -42 954
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 0 0 0 0 0
Door derden beklemde middelen 1.604 191 -1.000 0 795
Totaal 2.584 228 -1.021 -42 1.750


De voorzieningen betreffen riolering, pensioenen oud-wethouders,  vordering op Attero en de voorziening 3e ww jaar. Deze voorzieningen staan in de staat van reserves en voorzieningen. 

De voorziening door derden beklemde middelen betreft de voorziening voor riolering op grond van artikel 44 lid 2 BBV om een gelijkmatige tariefontwikkeling van de rioolheffing te borgen. De middelen uit een artikel 44, lid 2 BBV voorziening worden o.a. als ‘dekkingsmiddel’ voor de kapitaallasten van de geactiveerde riolering ingezet.

De voorziening grondbedrijf en de voorziening dubieuze debiteuren maken geen onderdeel uit van dit overzicht. Deze staan aan de activazijde van de balans: de voorziening grondbedrijf onder 'voorraden' en de voorziening dubieuze debiteuren onder 'overige vorderingen'. 

Langlopende schulden

Terug naar navigatie - Langlopende schulden

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Langlopende schulden 2020 2019
Onderhandse leningen van:
- pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en financiële instellingen 72.396 67.828
- binnenlandse bedrijven
- overige binnenlandse sectoren
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, enz.
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen 14 14
Totaal 72.410 67.842

In onderstaand overzicht geven wij het verloop van de langlopende schulden in 2020 weer.

Verloop langlopende schulden Saldo 01-01 Vermeerderingen Aflossingen Saldo 31-12
Onderhandse leningen 67.828 15.009 10.441 72.396
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen 14 0 0 14
Totaal 67.842