Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Het jaarverslag is het laatste document in de planning- & controlcyclus. Onze planning- & controlcyclus is opgebouwd uit vier documenten: kaderbrief, programmabegroting, halfjaarrapportage en jaarverslag. Aan de hand van het jaarverslag legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de financiën. In het jaarverslag is de jaarrekening opgenomen. De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant. 

Basis voor dit jaarverslag 

Het jaarverslag is een afspiegeling van de begroting. Wij rapporteren over de onderwerpen die wij in de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 (hierna: ‘begroting’) hebben opgenomen. 

Wet- en regelgeving

Gemeentewet
In de gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad het jaarverslag vaststelt. Het college van burgemeester en wethouders zendt het vastgestelde jaarverslag binnen twee weken na  vaststelling, maar in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgend op het verslagjaar aan het college van Gedeputeerde Staten.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
In het BBV zijn diverse artikelen opgenomen met betrekking tot de vereisten voor het jaarverslag. Het jaarverslag is zodanig opgebouwd dat wij aan deze vereisten voldoen.  

 

Leeswijzer

De inhoud van de tegels

De jaarstukken, met daarin opgenomen het jaarverslag en de jaarrekening, zijn opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Elk hoofdstuk staat onder een zogenoemde 'tegel'. Dit zijn de pictogrammen op de paarse tegels. Via de knop 'Home' rechtsbovenaan de website komt u altijd weer terug op de startpagina van het jaarverslag. Via de knop 'Programma's' kunt u rechtstreeks naar andere hoofdstukken navigeren. 

Het jaarverslag is geschreven vanuit het college van burgemeester en wethouders en is gericht aan de gemeenteraad. 

Onder de tegels treft u de volgende informatie aan: 

 • Leeswijzer
  Op de pagina waar u nu bent, lichten wij de opzet van het jaarverslag toe. 


 • Samenvatting 
  Onder deze tegel leest u de samenvatting van ons college aan de gemeenteraad. 


 • Tegels van de zes programma’s
  Onder deze zes tegels staan onze zes beleidsinhoudelijke programma’s. Elk programma bevat de volgende onderdelen: de bestuurlijke hoofdlijnen, per onderwerp ('product') de beantwoording van de vraag 'Wat willen wij bereiken?' en ‘Wat hebben wij gedaan?’ De vraag ‘Wat mag het kosten?’ is aan het eind van ieder programma opgenomen.  
  In de Programmabegroting 2020 hadden wij een extra tegel met 'Ontwikkelingen' opgenomen. De uitvoering en de realisatie van deze ambities hebben wij betrokken bij onze bestaande taken en ingebed in de organisatie. Vaak vullen bestaand beleid en ambities elkaar aan. Daarom hebben wij de toelichting hierop betrokken bij de toelichtingen in de zes programma's. Dit voorkomt overlap van teksten en verwijzingen binnen het boekwerk. 

 • Financiën
  Onder deze tegel hebben wij diverse financiële overzichten opgenomen die de zes programma's overstijgen. U treft onder deze tegel de toelichting op de reservemutaties aan, een toelichting op de benutting van de stelpost onvoorzien, informatie over overhead en tot slot informatie over de Vennootschapsbelasting.   

 • Paragrafen 
  Onder deze tegel hebben wij de bekende paragrafen opgenomen: 
  - Lokale heffingen

  - Weerstandsvermogen
  - Onderhoud kapitaalgoederen
  - Financiering
  - Bedrijfsvoering
  - Verbonden partijen
  - Grondbeleid  

 • Jaarrekening
  Onder deze tegel hebben wij de jaarrekening opgenomen. Deze tegel bevat onder andere de balans en diverse daaraan gerelateerde overzichten. Achtereenvolgens treft u de volgende onderwerpen aan:
  - de grondslagen waarop wij waarderen en het jaarrekeningresultaat bepalen;
  - het overzicht van baten en lasten in een recapitulatie en de toelichting van de belangrijkste verschillen; 
  - het overzicht van incidentele baten en lasten in de jaarrekening; 
  - het overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves; 
  - het overzicht van de Wet Normering Topinkomens, met daarin de bezoldiging van topfunctionarissen; 
  - de balans per 31 december 2020; 
  - de toelichting op de balans; 
  - de SiSa-bijlage, Single Information Single Audit met verslaglegging over specifieke uitkeringen van het Rijk; 
  - de gerealiseerde baten en lasten in de taakveldenindeling. 

 • Bijlagen 
  Onder deze tegel hebben wij de volgende overzichten opgenomen:

  1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven; 
  2. Staat van reserves en voorzieningen;
  3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen;
  4. Staat van gewaarborgde geldleningen;
  5. Investeringskredieten;
  6. Bouwgrondexploitatie;
  7. Begrotingswijzigingen;
  8. Verantwoording Interbestuurlijk toezicht (IBT);
  9. Beleidsindicatoren www.waarstaatjegemeente.nl:
  10. Verbonden partijen.