Financiën

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze tegel 'Financiën' bevat diverse financiële overzichten en toelichtingen op het jaar 2020. Deze informatie is programma-overstijgend en maakt daarom geen onderdeel uit van de zes beleidsinhoudelijke programma's. U treft op deze pagina onder andere een toelichting op de reserves, de stelpost onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting aan. 

Overlopende budgetten

Overlopende budgetten vanuit 2019

Terug naar navigatie - Overlopende budgetten vanuit 2019

Bij het jaarverslag 2019 is een aantal budgetten overgeheveld naar 2020. De budgetten waren in 2019 niet volledig ingezet. Bij de Halfjaarrapportage 2020 hebben wij deze middelen uit de algemene reserve onttrokken. Onderstaand geven wij weer in hoeverre wij deze budgetten dit jaar hebben ingezet. 

OVERLOPENDE BUDGETTEN UIT 2019
Bedragen x € 1.000
Programma en onderwerp Overgeheveld vanuit 2019 Besteding 2020 Restant
1. Centrumvisie Coevorden (restant 2018) 590 590
1. Centrumvisie Coevorden (restant 2019) 641 511 130
Ambities Programmabegroting 2019
3. Ambitie 19 Asbestdaken 13 5 8
3. Ambitie 10 Omgevingswet, diverse onderwerpen 57 57
5. Ambitiedocument omgevingswet (restant 2018) 34 34
5. Ambitiedocument omgevingswet (restant 2019) 75 75
5. Ambitie 10 Omgevingswet, projectondersteuning 71 71
5. Ambitie 10 Omgevingswet, ICT 85 6 79
5. VTH Backoffice 90 90
Totaal 1.656 1.349 307

De middelen die voor de centrumvisie, asbestdaken, ICT Omgevingswet en de VTH Backoffice resteren, zijn niet onttrokken aan de algemene reserve. Wij stellen u voor om deze middelen mee te nemen naar 2021. Dit is totaal € 307.000. 

Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2019

Terug naar navigatie - Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2019

In de Programmabegroting 2019 is voor de jaren 2019-2022 budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van 28 ambities. Een deel van de beschikbare middelen is incidenteel. Wij hebben de incidentele middelen, die voor het jaar 2020 waren begroot, in beeld gebracht. Voor de volgende onderwerpen is het budget niet volledig ingezet.

Ambities 2019: overlopende budgetten naar 2021
Bedragen x € 1.000
Programma en product Onderwerp Budget Besteding Restant
1. Economie, onderwijs en cultuur
Kunst en cultuur Ambitie 1. Culturele gemeente 15 10 5
3. Ruimte en leefomgeving
Ruimtelijke ontwikkeling Ambitie 10. Omgevingswet, omgevingsvisie en -plan 248 20 228
Ruimtelijke ontwikkeling Ambitie 10. Omgevingswet, ICT 45 - 45
Milieu Ambitie 19 Asbestdaken 11 - 11
4. Openbare ruimte
Bovengrondse infrastructuur Ambitie 16. Onderhoud bruggen 36 - 36
5. Bestuur en organisatie
Bedrijfsvoering Ambitie 10. Projectondersteuning Omgevingswet 106 14 92
Totaal 461 44 417

Wij hebben vanwege deze onderuitputting € 417.000 minder uit de algemene reserve onttrokken dan begroot. Dit bedrag is nog aanwezig in de algemene reserve en wij stellen u voor dit beschikbaar te houden voor uitvoering in 2021. 

Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2020

Terug naar navigatie - Overlopende budgetten Ambities Programmabegroting 2020

In de Programmabegroting 2020 zijn 18 ontwikkelingen opgenomen. Ook voor deze ontwikkelingen hebben wij in beeld gebracht welke budgetten incidenteel beschikbaar zijn en in welke mate deze zijn ingezet in het afgelopen jaar. Van de volgende ontwikkelingen is het incidentele budget niet of niet volledig besteed.

Ambities 2020: overlopende budgetten naar 2021
Bedragen x € 1.000
Programma en product Onderwerp Budget Besteding Restant
1. Economie, onderwijs en cultuur
Kunst en cultuur Ontwikkeling 9. Culturele gemeente 55 55
Kunst en cultuur Ontwikkeling 6. Viering 75 jaar bevrijding 75 3 73
Recreatie en toerisme Ontwikkeling 11. Vitale vakantieparken, externe expertise 110 38 72
Onderwijs Ontwikkeling 17. Onderzoekskosten De Nieuwe Veste (2020) 50 6 45
3. Ruimte en leefomgeving
Milieu Ontwikkeling 14. Aanjaagbudget duurzaamheid 50 5 45
4. Openbare ruimte
Groen en landschap Ontwikkeling 13. Begroeiing bosplantsoenen 81 43 38
5. Bestuur en organisatie
Bedrijfsvoering Ontwikkeling 12. Omgevingswet 33 33
Ontwikkeling 11. Vitale vakantieparken, onderzoekskosten 29 29
Ontwikkeling 14. Regiefunctie warmtetransitie 40 12 28
Project BAG administratie WOZ 85 85
Totaal 608 106 502

Een bedrag van € 502.000 is over. Dit bedrag hebben wij niet onttrokken uit de algemene reserve. Wij stellen voor dit beschikbaar te houden voor uitvoering in 2021.

Compensatiepakket Corona

Terug naar navigatie - Compensatiepakket Corona

In 2020 heeft het Rijk aan gemeenten in een aantal fases steunpakketten beschikbaar gesteld. Deze steunpakketten compenseren financiële gevolgen van de coronacrisis. Deze gevolgen spelen bij maatschappelijke partners, ondernemers, onze inwoners en onze eigen organisatie. Wij ontvingen in 2020 € 1,7 miljoen aan compensatie. Deze middelen ontvingen wij hoofzakelijk via de gemeentefondscirculaires. Voor de beleidsterreinen waar wij van het Rijk compensatie voor hebben ontvangen, hebben wij in kaart gebracht welke financiële consequenties wij zien. Daarbij merken wij op dat er mogelijk ook financiële en/of organisatorische gevolgen op andere beleidsterreinen zijn. In onderstaand overzicht hebben wij de ontvangen compensatiegelden opgesomd. We hebben ze gegroepeerd naar het type compensatie: bedoeld om maatschappelijke partners en inwoners te compenseren, om in het sociaal domein zorgaanbieders en inwoners te compenseren en om in onze eigen organisatie gederfde inkomsten of extra kosten te compenseren.

Coronacompensatie: overlopende budgetten naar 2021
Bedragen x € 1.000
Compensatie Werkelijk effect Verschil
Maatschappelijke partners en inwoners 417 75 342
Sociaal domein 669 580 89
Gemeentelijke organisatie 654 550 104
Totaal 1.740 1.205 535

Voorlopig beeld
Op de geïnventariseerde beleidsterreinen hebben wij zo goed mogelijk in kaart gebracht wat de financiële gevolgen zijn. Op bepaalde beleidsterreinen hebben wij daarbij aannames moeten doen. Wij benoemen hier de belangrijkste:

• Sociaal domein
In het sociaal domein is later ingehaalde zorg niet apart gelabeld door zorgaanbieders. De focus heeft gelegen op de continuïteit van de zorgen en is op de gebruikelijke wijze gefactureerd. In 2021 ontvangen wij nog een aantal aanvragen voor omzetcompensatie.
Bij schuldhulp, bijzondere bijstand en kinderopvang hebben wij op het totale budget een overschrijding van ongeveer € 50.000. Ook hier is niet gelabeld of de zorg een directe relatie heeft met de coronacrisis.
• Toeristenbelasting
Het aantal overnachtingen in 2020 is bijvoorbeeld nog niet in beeld. Wel weten wij op basis van een rondgang bij de grote parken in onze gemeente dat zij 75% van hun gangbare aantal overnachtingen hebben gerealiseerd. Een omzetverlies van 25%. Deze grote parken vertegenwoordigen samen voor ons ongeveer 75% van de totale inkomsten uit de toeristenbelasting. Wij hebben op basis hiervan gecalculeerd. Daarbij doen wij de aanname dat het omzetverlies van 25% voor de grote parken ook voor de andere recreatieve ondernemers van toepassing is. Dit betekent een lagere ontvangst uit toeristenbelasting van € 541.000. De ontvangen compensatie van € 426.000 is niet toereikend.

Financiële verwerking
Dit bedrag maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat. Om het beschikbaar te houden, stellen wij voor dit bedrag te bestemmen.  Wij stellen uw  raad voor om van het positieve rekeningresultaat het resterende bedrag aan coronacompensatie van € 535.000 specifiek te bestemmen voor de inzet in 2021.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Ter inleiding
Wij maken onderscheid tussen algemene en specifieke dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen onderscheiden zich van andere dekkingsmiddelen doordat zij vrij zijn in te zetten. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma gebonden. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de programma’s één tot en met zes. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn:
• de algemene uitkering uit het gemeentefonds;
• inkomsten uit belastingen: onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting en forensenbelasting;
• rendement op geldleningen en beleggingen;
• bespaarde rente;
• overige reservemutaties.

De verdeling van onze algemene dekkingsmiddelen, met uitzondering van de reservemutaties, is als volgt.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Bedragen x € 1.000
Bedrag Verhouding
Algemene uitkering gemeentefonds 61.969 85%
Gemeentelijke belastingen 10.076 14%
Financiering en dividend 581 1%
72.626 100%

Reserves en voorzieningen

Ter inleiding

Terug naar navigatie - Ter inleiding
Wij hebben gedurende het jaar diverse toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwerkt op grond van de primitieve begroting, de halfjaarrapportage en de individuele begrotingswijzigingen. Daarbij werken wij conform onze beleidskaders in de nota 'Reserves en voorzieningen'. In onderstaande tabellen laten wij de begrote en werkelijke reservemutaties zien. Wij lichten de verschillen boven € 50.000 toe. 
Terug naar navigatie - Toevoegingen

Wij hebben € 1.982.000 meer toegevoegd aan de reserves en voorzieningen dan begroot. Onder de tabel lichten wij de grote verschillen toe. 

TOEVOEGINGEN AAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk Resultaat
Toevoegingen*
Algemene reserves
Algemene reserve 11.740 11.740
Algemene reserve grondexploitatie
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 105 -105
Vastgoed 83 839 -756
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg
Mobiliteit 272 272
Regio Specifiek Pakket (RSP) 426 426
Plopsaland
Kapitaallasten Hof van Coevorden
Dutch TechZone
Grondexploitatie 893 -893
Herstructureringsfonds 1.000 1.000
Innovaties zorg
Accommodaties in de samenleving
Regiodeal
Voorzieningen
Rioleringen 191 -191
Voorziening oud-wethouders 26 -26
Voorziening derde WW-jaar 11 -11
Totaal toevoegingen 13.521 15.503 -1.982
* Verschillenanalyse op de toegevoegde rente is buiten beschouwing gelaten


Algemene reserve 


Algemene reserve, geen verschillen 

Wij hebben diverse bedragen in de algemene reserve gestort voor een bedrag van afgerond € 11,7 miljoen. Deze stortingen zijn conform de begroting verlopen. Het betreft de volgende stortingen: 
- vrijgevallen reserve verkoop aandelen Essent € 8.667.000;
- structurele versterking vermogenspositie € 2.000.000;
- deels vrijgevallen voorziening riolering € 1.000.000;
- economische visie € 73.000. 
Deze storting voor de economische visie onttrekken wij in 2021 weer. Op deze manier hebben wij het projectenbudget opnieuw verdeeld over de komende jaren. Zie hiervoor de besluitvorming van de Halfjaarrapportage 2020. 

Bestemmingsreserves 

Stedelijke vernieuwing, verschil € 105.000
Bij de ontmanteling van het Centrumplan is een deel van het budget voor nog te realiseren projectonderdelen opgenomen in de exploitatie. Jaarlijks is in de begroting een bedrag van € 105.000 beschikbaar voor de afronding van de onderdelen van het oude centrumplan. In 2020 zijn hier geen kosten voor gemaakt. Daarom hebben wij volgens de afgesproken methodiek  het niet bestede bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing. In 2021 willen wij deze middelen gebruiken voor het project Gautierhof.

Vastgoed, verschil € 756.000
Wij hebben meer gestort in deze reserve dan vooraf begroot. De extra stortingen zijn netto verkoopopbrengsten van vastgoed. Wij hebben in 2020 de volgende panden verkocht of gesloopt: het wijkgebouw Buitenvree in Coevorden, de Bakkersteeg 1 in Erm, de voormalige wereldwinkel aan de Burg. de Kockstraat 57 in Oosterhesselen,  de woning aan de Thyakkerstraat 22 in Dalen, het voormalige duivengebouw aan de Julianastraat 25a, de Mijndert van de Thijnenschool aan de Dr. Picardtlaan 5 in Coevorden en het pand aan de Jan Steenstraat 1a in Coevorden is gesloopt.  De verkoopopbrengst na aftrek van sloopkosten en de afwaardering van de boekwaarde is € 763.000. Dit bedrag is in de reserve vastgoed gestort. 

Grondexploitaties, verschil € 893.000 
In 2020 is voor een bedrag van € 120.000 aan snippergroen verkocht. Daarnaast hebben wij op een aantal projecten (tussentijds) winst genomen voor een bedrag van € 570.000 en een deel van de voorziening grondbedrijf vrij laten vallen voor een bedrag van € 203.000. De toelichting op het grondbedrijf leest u in de paragraaf grondbeleid. 

Voorzieningen

Voorziening riolering, verschil € 191.000
Jaarlijks bepalen wij het saldo van de kosten en opbrengsten voor het product riolering. Het saldo van alle inkomsten en uitgaven is in de jaarrekening per saldo nihil, omdat wij het resultaat toevoegen of onttrekken aan de voorziening riolering. Voor 2020 hadden wij begroot om € 1 miljoen van de voorziening riolering vrij te laten vallen en in de algemene reserve te storten. Dit hebben wij verwerkt. Daarnaast hebben wij € 191.000 extra in de voorziening gestort. Deze extra storting hadden wij niet begroot. Het is een saldo van de voordelen op diverse kosten zoals rente en afschrijving, exploitatiekosten, klein onderhoud en een voordeel op de inkomsten van de rioolheffing.

Onttrekkingen

Terug naar navigatie - Onttrekkingen

Wij hebben € 2.871.000 minder onttrokken aan de reserves en voorzieningen dan begroot. Onder de tabel lichten wij de grote verschillen toe. 

ONTTREKKINGEN AAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk Resultaat
Onttrekkingen
Algemene reserves
Algemene reserve 4.997 3.771 1.226
Algemene reserve verkoop aandelen Essent 8.667 8.667
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 296 110 186
Vastgoed 187 93 94
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 100 39 61
Mobiliteit 514 256 258
Regio Specifiek Pakket (RSP) 879 129 750
Plopsaland 20 20
Kapitaallasten Hof van Coevorden 70 70
Dutch TechZone 255 75 180
Grondexploitatie
Herstructureringsfonds
Innovaties zorg 114 18 96
Accommodaties in de samenleving 200 158 42
Regiodeal 243 243
Voorzieningen
Vordering op Attero 21 -21
Rioleringen 1.000 1.000
Voorziening oud-wethouders 42 42
Voorziening derde WW-jaar
Totaal onttrekkingen 17.584 14.712 2.871


Algemene reserve, verschil € 1.226.000

Wij hadden begroot om € 4.997.000 uit de algemene reserve te onttrekken. Hoe dit bedrag is opgebouwd en wat wij daadwerkelijk hebben onttrokken, laten wij in onderstaande tabel zien. De verschillen lichten wij onder de tabel toe. 

OVERZICHT ONTTREKKINGEN ALGEMENE RESERVE
Bedragen x € 1.000
Begroot Werkelijk Verschil
Overlopende budgetten vanuit 2019:
- Centrumvisie 1.231 1.101 130
- Omgevingswet 57 57
- Asbestdaken 13 5 8
- VTH Backoffice 90 90
- Omgevingswet ICT 85 6 79
- Ambitiedocument Omgevingswet 109 109
- Omgevingswet, projectondersteuning 71 71
Dekking ambities Programmabegroting 2019 1.203 786 417
Dekking ontwikkelingen Programmabegroting 2020 560 58 502
Correctie financiën bermbeheerplan -43 -43
Resultaat Halfjaarrapportage 2020 1.621 1.621
Totaal 4.997 3.771 1.226


Het verschil in de onttrekking van de algemene reserve is € 1.226.000. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende overlopende budgetten. Deze hebben wij in bovenstaande tabellen onder het kopje 'Overlopende budgetten' toegelicht. 

  • Overlopende budgetten vanuit 2019, verschil € 307.000;
  • Dekking ambities Programmabegroting 2019, verschil € 417.000;
  • Dekking ontwikkelingen Programmbegroting 2020, verschil € 502.000.

Klimaatgelden 2019
In de decembercirculaire 2019 van het gemeentefonds hebben wij een bedrag van € 241.000 ontvangen voor het realiseren van klimaatdoelen. In de besluitvorming over het Jaarverslag 2019 heeft u ingestemd met de resultaatbestemming van deze middelen. Het bedrag is bestemd voor het opstellen van een transitievisie warmte, een uitvoeringsplan voor aardgasvrije wijken en energieloketten. In 2020 hebben wij dit bedrag niet onttrokken aan de algemene reserve. U ziet deze middelen daarom niet in bovenstaand overzicht terug. Voor de volledigheid benoemen wij het hier en bevestigen wij dat deze middelen nog aanwezig zijn in de algemene reserve. 

Bestemmingsreserves

Stedelijke vernieuwing, verschil € 186.000
In het kader van het bouw- en woonrijp maken van de Bogas-gebieden A en D heeft uw raad in het verleden een totaalbedrag van € 665.000 beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve stedelijke vernieuwing. Het resterende bedrag aan het eind van 2019 was € 296.000. Dit overlopende budget hebben wij bij de Halfjaarrapportage begroot om te onttrekken.  In 2020 zijn de werkelijke kosten € 110.00 geweest. Dit was onder andere voor openbare verlichting, grondsanering, ontwerp- en onderzoekskosten, onder andere voor de Bentheimerpoort. Het nog resterende bedrag van € 186.000 dient beschikbaar te blijven voor de verdere uitvoering in 2021.

Vastgoed, verschil € 94.000
Bij de decemberwijzing zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aankoop van 4 woonwagen standplaatsen (€ 68.000) en voor de extra kosten in verband met opnemen van duurzaamheid in de nieuwe meerjarenonderhoudsplanning (€ 26.000). Deze middelen zijn echter ook in de halfjaarrapportage 2020 opgenomen. Deze middelen worden hierdoor niet nogmaals onttrokken. 

Onderhoud sportcomplex de Swaneburg, verschil € 61.000

De onttrekking uit deze reserve is voor het onderhoud aan het sportcomplex. De werkelijke kosten in 2020 betroffen € 39.000. Dit was voor schilderwerk en onderhoud aan installaties. 

Mobiliteit, verschil € 258.000
Bij de halfjaarrapportage hebben wij een onttrekking begroot voor de BDU-projecten Dalen/Coevorden de Loo (€ 250.000), de schoolomgeving in Aalden (€ 30.000), de 60-kilometerzone in Coevorden (€ 140.000), het project verkeersmaatregelen in Wachtum (€ 70.000) en de afrekening met de Provincie Drenthe voor het project Klinkenvlier (€ 24.000). Wij hebben de daadwerkelijk gerealiseerde kosten onttrokken uit de reserve. Het betreft hier de kosten voor het fietspad langs De Loo ( € 51.000) , afwikkeling Klinkenvlier (€ 24.000) en kosten voor schoolomgeving Dalen (€ 181.000). De resterende middelen blijven beschikbaar voor uitvoering van de projecten Schoolomgeving Aalden, 60-kilometerzone Coevorden-West en het project Wachtum in 2021.

Regio Specifiek Pakket (RSP), verschil € 750.000

Volgens de planning van het project, hebben wij in de begroting 2020 rekening gehouden met de afronding van het RSP-project. Door onvoorziene omstandigheden, waaronder corona, zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond. Het gaat om bijvoorbeeld om bewegwijzering, camerabeveiliging, de keuring van elektrische installaties en de afronding van afrekeningen met partners in dit project. Als alle werkzaamheden zijn afgerond, kunnen wij ook de eenmalige afschrijving van € 750.000 verwerken. Dit zijn de kosten voor onderdelen die niet geactiveerd mogen worden, maar gedekt worden uit de reserve RSP. Dit bedrag blijft in de reserve en na afronding in 2021 zal deze eenmalige afschrijving plaatsvinden. 

Dutch TechZone, verschil € 180.000
Wij hadden begroot om € 255.000 te onttrekken voor een uitvoeringsplan en voor projecten. De werkelijke kosten zijn lager. De kosten betreffen onze bijdragen o.b.v. de reguliere inwonerbijdrage, Skills4Future, Kennispoort Drenthe  en het projectgeld. Ook hebben wij een bijdrage aan de Regiodeal gedaan vanuit deze reserve (raadsbesluit 21 mei 2019). 

Innovaties zorg, verschil € 96.000
In 2020 is de subsidieregeling innovatie zorg en ondersteuning vastgesteld. Vervolgens hebben we aanjagers innovatie zorg en ondersteuning in het sociaal domein aangesteld, die actief de regeling uitdragen en kennis van en mogelijkheden tot innovatie bij partijen in het sociaal domein vergroten. Dit heeft in 2020 tot beperkte invulling van projecten geleid. Daarom hebben wij in 2020 voor slechts € 18.000 onttrokken aan deze reserve. 

Overige toelichtingen

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Op grond van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen' moeten gemeenten vennootschapsbelasting betalen over eventuele winsten die met ondernemingsactiviteiten worden gerealiseerd. Deze wet is sinds 2016 van kracht. Evenals voorgaande jaren verwachten wij dat wij voor 2020 geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen. 

Stelpost onvoorzien

Terug naar navigatie - Stelpost onvoorzien

Voor uitgaven die onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar zijn, beschikken wij over een post onvoorzien. Dit bedrag is structureel € 100.000. In 2020 is hier geen beroep op gedaan. Het bedrag op deze stelpost is eind 2020 daarom nog € 100.000 en dit is vrijgevallen in het rekeningresultaat. 

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

In onderstaande tabel geven wij inzicht in de overhead in 2020. Overhead zijn kosten, die niet een directe relatie hebben met onze dienstverlening. Het gaat om kosten van ondersteunende functies in de bedrijfsvoering zoals leidinggevenden, secretariaat, post en archief, facilitaire kosten, huisvesting, ICT, medewerkers personeelszaken, inkoop, juridische zaken en overige personele kosten zoals werving en selectie, opleidingen en Arbo. 

In de tabel sluiten wij aan bij de verplichte indeling conform de taakvelden. Een weergave van de taakvelden is in de bijlage van dit jaarverslag opgenomen. Dit is een andere dwarsdoorsnede dan onze programma- en productenindeling.

OVERZICHT OVERHEAD
(bedragen x € 1.000)
Begroting Rekening Resultaat
na wijzigingen 2020
Ondersteuning organisatie 6.949 6.640 309
Automatiseringskosten 2.129 2.162 -33
Kosten facilitair 727 745 -18
Huisvestingskosten 356 904 -548
Overige personele kosten 519 517 2
Totaal overhead 10.681 10.969 -288

Vanuit deze dwarsdoorsnede van onze begroting laat de ondersteuning van de organisatie een voordeel zien en laat de huisvesting een nadeel zien. Het voordeel op de ondersteuning van de organisatie betreft voornamelijk de lagere inzet voor ziektevervanging vanuit het organisatiebrede budget. Binnen het totaal van de bedrijfsvoering wordt dit altijd eerst geprobeerd collegiaal op te vangen en/of van dekking te voorzien. Daarnaast zijn er lagere kosten voor opleidingen, omdat deze afgelopen jaar voornamelijk digitaal plaatsvonden.  Al deze budgetten maken onderdeel uit van het product bedrijfsvoering in programma 5. 

De kosten voor de huisvesting maken onderdeel uit van het product Vastgoed in programma 3. Op basis van bovenstaande dwarsdoorsnede laat de huisvesting een nadeel zien. Dit is echter alleen een effect op basis van de technische doorrekening die wij in deze tabel dienen te maken en doet geen afbreuk aan de actualiteit van onze begroting. De huisvestingskosten binnen programma 3 vallen  in 2020 binnen de begroting.
Voor de technische uitwerking van deze tabel 'overhead' kijken wij in 2021 of wij de indeling beter aan kunnen laten sluiten bij de voorgeschreven 'taakveldenindeling'. 


Incidentele en structurele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele en structurele baten en lasten

Een gezonde financiële positie is onder andere af te leiden van het begrotingsevenwicht. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Daarbij is het van belang dat structurele uitgaven worden gedekt met structurele inkomsten. De meeste inkomsten en uitgaven zijn structureel. De uitzonderingen brengen wij in beeld: dat zijn de incidentele baten en lasten. Op programmaniveau zijn de volgende bedragen als incidenteel aan te merken. Een uitgebreider overzicht treft u aan in de jaarrekening: Incidentele baten en lasten

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
2020
Programma Lasten Baten
Economie, onderwijs en cultuur 2.001 1.687
Werk, jeugd en zorg -1.878 18
Ruimte en leefomgeving 4.283 2.875
Openbare ruimte -355 1.000
Bestuur en organisatie -181 70
Financiering en dekkingsmiddelen 9.640 11.948
Totaal 13.510 17.598
Saldo 4.088

Bij de Programmabegroting 2020 hebben wij de incidentele baten en lasten in 2020 in beeld gebracht. In de verschillende begrotingswijzigingen in 2020 was ook sprake van incidentele budgetten, bijvoorbeeld in de toegekende budgetten voor ontwikkelingen en de halfjaarrapportage. In bovenstaand overzicht hebben wij de werkelijke incidentele baten en lasten van 2020 opgenomen. Wij hebben ons daarbij gericht op de significante bedragen, dat wil zeggen de bedragen van € 50.000 of meer. De incidentele effecten van deze jaarrekening maken daar ook onderdeel van uit. Als lasten lager uit zijn gevallen dan begroot, dan is dit aangegeven met een '-'. 

Structureel saldo

Terug naar navigatie - Structureel saldo

Wanneer we het saldo van de jaarrekening ontdoen van alle incidentele effecten, blijft het structurele resultaat over. Het saldo van de incidentele baten en lasten is € 4.088.000. Daarmee kunnen we concluderen dat er in 2020 meer incidentele baten dan incidentele lasten waren. Daartoe rekenen wij ook de verschillen zoals wij die in programma 1 t/m 6 hebben toegelicht. De verschillen boven € 50.000 en waarvan is aangegeven dat ze incidenteel zijn, maken onderdeel uit van de tabel. 

Het structurele resultaat is € 1.742.000 negatief. 

STRUCTUREEL RESULTAAT
(bedragen x € 1.000)
Realisatie
2020
Jaarrekeningresultaat 2.346
Inclusief vrijval Stelpost vrije begrotingsruimte
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 4.088
Structureel saldo jaarrekening -1.742