Uitgaven

10,29%
€ 12.539
x €1.000
10,29% Complete

Inkomsten

7,93%
€ 9.848
x €1.000
7,93% Complete

Saldo

114,71%
€ -2.691
x €1.000

Programma 4 | Openbare ruimte

Uitgaven

10,29%
€ 12.539
x €1.000
10,29% Complete

Inkomsten

7,93%
€ 9.848
x €1.000
7,93% Complete

Saldo

114,71%
€ -2.691
x €1.000

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Met het Raadsakkoord 2018-2022 “Samen levend” is binnen de pijler Duurzaamheid het onderdeel biodiversiteit als eerste onderdeel door de Raadswerkgroep opgepakt. In 2019 heeft dit geleid tot een raadsopdracht waar in 2020 invulling aan is gegeven. Daarnaast hebben wij biodiversiteit prominent in ons bermbeheer opgenomen en hebben we aandacht voor het bevorderen van de biodiversiteit bij diverse plannen in de openbare ruimte.

In 2020 stond in de samenwerking met AREA de wijziging en vernieuwing van de productovereenkomsten centraal. Er zijn meerdere sporen gestart om de VANG-doelstelling te behalen (van Afval naar Grondstof). Tijdens de Raadinformatie-avond in september n is afgesproken om een roadmap te maken gericht op het behalen van de VANG doelstellingen. Hierbij zal onderzocht worden of en hoe Diftar gaat helpen. Om ook de bewustwording van afvalscheiding te vergroten is in 2020 een Drenthe brede communicatie campagne gestart.

Klimaatadaptatie, als onderdeel van duurzaamheid, wordt opgepakt middels twee sporen. De Raadscommissie voert de risicodialoog met de inwoners, instellingen en bedrijven. Deze dialoog is door de coronacrisis uitgesteld. De uitkomsten van deze dialoog geeft mede de basis voor het op te stellen vGRP. In het Samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen zoeken we samen met het waterschap en buurgemeenten naar mogelijkheden om invulling te geven aan klimaatadaptatie.

In 2020 is uitstel gevraagd voor het op te stellen vGRP.

Veiligheid
Een integraal veiligheidsplan (IVP) helpt om de gemeentelijke regie op het gebied van lokale veiligheid in te vullen. Door de Coronacrisis is moest in 2020 prioriteit gegeven worden aan de handhaving van steeds wijzigende Covid-regelgeving. De doorlooptijd om te komen tot een IVP duurt mede hierdoor langer. Wel zijn in 2020 belangrijke bouwstenen gelegd voor de preventieve kant van veiligheid, waarvan de aanpak van ondermijning onderdeel uitmaakt. Zo is er een exploitatievergunningverplichting ingevoerd voor branches die vatbaar en kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Het beleid om de Wet Bibob toe te kunnen passen is gewijzigd. Verder zijn er voorbereidingen getroffen om een lokale casustafel ondermijning te starten, die zal bijdragen aan de interne gegevensuitwisseling en de aanpak van ondermijning.

Duurzaamheidsvisie
Voor 2021 is er weer een aanjaagbudget duurzaamheid om de verschillende afdelingen in de gemeente Coevorden (verder) op weg te helpen met duurzaamheid. In 2021 gaan wij het aanjaagbudget inzetten om de energietransitie verder te brengen. Zo gaan we aan de slag met het uitwerken van de kaderbrief moties 2020-18 (gemeentelijke daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen) en 2019-05 (revolverend duurzaamheidsfonds). Het aanjaagbudget wordt ingezet voor (eventuele) onderzoeken die nodig zijn om deze moties te verwerken tot concrete voorstellen die wij in Q2 2021 aan uw Raad kunnen voorleggen. Het streven is om uiterlijk 1 januari 2022 het duurzaamheidsfonds operationeel te hebben.
We nemen actief deel in het Versnellingsteam Overheden van de Expeditie Energieneutraal Wonen. Hiermee benutten wij kansen voor regionale samenwerking en versnellen wij samen met de provincie Drenthe en de andere Drentse gemeenten de energietransitie. We hebben de ambitie om aan minimaal één project deel te nemen vanuit deze samenwerking.

Pilot energieneutrale wijk/dorp
We gaan aan de slag met Duurzaam Dalen en andere stakeholders om Dalen aardgasvrij te maken. Het ingediende subsidieverzoek voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken is in het najaar van 2020 afgewezen. Hierdoor kunnen we niet zonder meer  in 2021 tot uitvoering over gaan. Wij gaan op zoek naar een andere manier om het projectplan toch van start te laten gaan, mogelijk dienen we in 2021 nogmaals een subsidieverzoek in. Wij komen terug bij uw Raad met een aangepast voorstel.

Regionale energie transitie
In de RES hebben wij als gemeente Coevorden een ambitie als het aankomt op zon op dak. In 2021 gaan we onze ambitie omzetten in concrete plannen. Als Coevorden hebben wij met de realisatie van ruim 40 MW aan windenergie en 100 ha aan zonneparken al een groot deel van onze inzet in het kader van de RES gerealiseerd. In 2021 samen met Rijkswaterstaat, de provincie en buurgemeenten Emmen en Hoogeveen verder met het project Zonneroute A37. Daarnaast zetten we qua ambitie sterk in op de realisatie van zon op (grootschalige) daken.

Warmtevisie
Eind 2021 moet elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. In 2021 gaan wij, op basis van het plan van aanpak dat in 2020 tot stand is gekomen, verder met het opstellen van de Transitievisie Warmte. We pakken dit proces samen op in BOCE-verband. We streven ernaar om de conceptvisie rond de zomer gereed te hebben waarna vaststelling kan plaats vinden door de drie gemeenteraden in het najaar 2021. Omdat er rondom duurzaamheid, klimaatadaptatie en energie transitie meerdere projecten lopen en gaan lopen onderzoeken we in hoeverre we van duurzaamheid een programma willen maken.

Biodiversiteit
Zoals overeengekomen in het raadsakkoord 2018-2022 gaat de Gemeente Coevorden aan de slag met duurzaamheid. Als onderdeel hiervan willen wij de komende jaren de biodiversiteit stimuleren. Één van de maatregelen om de biodiversiteit te stimuleren is het in 2019 opgestelde bermbeheerplan en het integreren van ecologisch bermbeheer. Het doel is om in 3 jaar 90% van de bermen ecologisch te beheren.
In 2020 hebben wij 60% van onze bermen ecologisch beheerd. Gelijktijdig lopen nog de pilots om de diversiteit te monitoren. In 2020 hebben we een derde schouw gehad, we zien een lichte toename in zowel plant als diersoorten in onze bermen. In 2020 lag de nadruk ook op het in beeld brengen van bijensoorten. Hierbij zijn op diverse locaties beschermde, zeldzame en rode lijst soorten waargenomen. Hier wordt ons onderhoud op aangepast om deze soorten te stimuleren.

Daarnaast zijn we bezig met biodiversiteitsherstel in de bossingel en houtwallen. De financiële uitwerking van deze ambities in de begroting opgenomen.

Herstel biodiversiteit Houtwallen/bossingels
Voor 2020/2021/2022 zijn er extra middelen (€ 161.000) beschikbaar gesteld voor herstel biodiversiteit in houtwallen en bossingels. Deze ambitie wordt gerealiseerd, ook voor het komende snoeiseizoen. Hiermee gaan we van categorie C3 (veel boomvormers slecht ontwikkelde struik en kruidlaag) naar C1 met een goed ontwikkelde struik en kruidlaag wat aantrekkelijk is voor fauna t.b.v. broed-, rust-, schuil- en fourageerplaats. In 2020 is er circa 69.000 m2 aan houtwallen en bossingels naar C1 gebrachten zijn er 4.600 regionaal inheemse struiken bestaande uit 9 soorten ter aanvulling van de bestaande begroeiing aangeplant.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillenVerschillen programma openbare ruimte
Bedragen x € 1.000
Saldo voor reservemutaties Reservemutaties Saldo na reservemutaties
Afvalverwijdering en -verwerking -296 0 -296
Begraafplaatsen -33 0 -33
Bovengrondse infrastructuur 47 0 47
Groen en landschap -59 0 -59
Heffingen 136 0 136
Milieu 21 -8 13
Riolering -22 0 -22
Totaal -205 -8 -213


Afvalverwijdering en -verwerking, incidenteel nadeel € 296.000
In april 2020 heeft er een wijziging plaatsgevonden inzake de afrekening van de vergoeding van PMD. Hierdoor zijn de opbrengsten in 2020 circa € 348.000 lager dan begroot. De kosten voor inzameling zijn € 282.00 lager dan in de begroting is opgenomen. Per saldo heeft dit een nadelig effect van € 66.000. De kosten voor inzameling oud-papier zijn € 73.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat de garantieprijs die wij betalen aan verenigingen hoger is dan de vergoeding die wij zelf ontvangen voor de inzameling.  Tevens zijn de kosten van inzameling van GFT en de kosten voor de milieustraten hoger dan begroot. Deze kosten bedragen circa € 112.000. Hier tegenover staat een hogere inkomst van de milieustraten van € 30.000. Door corona is er meer afval ingezameld dan begroot. Dit onderwerp wordt nog behandeld bij de samenstelling door het Rijk bij een volgend coronasteunpakket. Het restant van het verschil, circa € 75.000, heeft onder andere betrekking op kosten van voorgaande jaren, verwerkingskosten groen en bijdrage Markerein.

Groen en landschap, incidenteel nadeel € 59.000
Ook in 2020 is het plantsoenonderhoud een maand eerder begonnen en twee maanden langer door gegaan vanwege het zachte weer (groeiseizoen liep langer door). Hierdoor hebben wij meer personeel in moeten huren om de werkzaamheden op onderhoudsniveau C uit te kunnen voeren. Deze invloeden leveren een nadeel op van circa € 56.000. Voor het snoeien van bossingels in 2020 is € 161.000 beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten in 2020 zijn € 123.000 geweest. De resterende middelen van € 38.000 nemen wij als overlopend budget mee naar 2021.

Heffingen riolering, afval en begraafplaatsen, incidenteel/structureel voordeel € 136.000

De opbrengst uit de begraafplaatsrechten is € 97.000 hoger dan begroot. Hier is aan de ene kant sprake van een 'voordeel' uit 2019 van ruim € 40.000. Daarnaast zien we dat het aantal overlijdens in 2020 ongeveer 10% hoger is geweest dan in 2019. Hierin is de invloed van de coronapandemie zichtbaar. 
Daarnaast zijn er kleine verschillen uit de rioolheffing en afvalstoffenheffing. De opbrengst van de rioolheffing is € 22.000 meer dan begroot. Daar staan de kosten van de riolering tegenover en de storting in de voorziening riolering. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing is € 17.000 meer dan begroot.