Omschrijving (toelichting)

We vragen advies van de jongerenraad bijvoorbeeld als het gaat over het betrekken van de samenleving en de ontwikkeling van de Binnenstad.  Het komende jaar  willen we onderzoeken hoe we de jongerenraad kunnen ondersteunen in hun onafhankelijke adviesfunctie.

Portefeuillehouder

  • Bert BouwmeesterToelichting

Begin 2020 zijn de banden met de Jongerenraad Coevorden vanuit de gemeente aangehaald. Zo vond er op 11 februari 2020 op uitnodiging van de gemeente een inhoudelijk kennismakingsgesprek plaats tussen het bestuur van de Jongerenraad, het college en de griffier. Daarnaast is ook verkend hoe aan de bestuurlijke doelstelling van “het bevorderen en stimuleren van de brugfunctie van de Jongerenraad tussen gemeente en de jongeren in de gemeente” zou kunnen worden gewerkt.

Onder andere is afgesproken elkaar minimaal elk half jaar te blijven ontmoeten. Ook is afgesproken dat de griffier de contactpersoon voor de Jongerenraad bij de gemeente is en blijft. Verder zou onderzocht worden of het mogelijk was de Jongerenraad bij de viering van 75 jaar vrijheid begin april 2020 te betrekken. Vooral door de gevolgen van de beperkingen van de Corona-uitbraak is het niet mogelijk gebleken uitvoering te geven aan deze voornemens. Wel heeft de Jongerenraad een brief over het thema “Veiligheid” geschreven, waarover in december 2020 een gesprek tussen Jongerenraad, college en griffie heeft plaatsgevonden. Onder andere naar aanleiding hiervan zijn afspraken gemaakt om elk half jaar een gesprek tussen leden van de Jongerenraad, het Seniorenconvent en het college te organiseren.

Verder heeft de Jongerenraad met twee vertegenwoordigers actief deelgenomen aan de digitale Klimaatconferentie die de Raadswerkgroep Duurzaamheid op 22 oktober 2020 organiseerde. Tenslotte is de Jongerenraad vertegenwoordigd in de Begeleidingsgroep van de Quick Scan Lokale Democratie, een digitale vragenlijst voor o.a. alle inwoners van de gemeente Coevorden, waarmee de stand van de lokale democratie kan worden bepaald.

O

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld