Omschrijving (toelichting)

We continueren de aanpak Taal voor het Leven; we hebben een taalpunt, een taalcoördinator en taalvrijwilligers, en bieden non-formele taaltrajecten aan. Het project Voel je goed!,  een methode die bijdraagt aan het terugbrengen van gezondheidsverschillen en is een combinatie van individuele eet- en beweegadviezen van een diëtist en lessen gezondheidsvaardigheden van een taalvrijwilliger, loopt door tot en met augustus 2020. Na evaluatie kijken we of we Voel je goed! voortzetten. We kopen taaltrajecten (formeel en non-formeel) in bij het Drenthe College. We benutten o.a. de Week van de Alfabetisering om extra aandacht aan laaggeletterdheid te geven.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

In 2019 was er een record aantal aanmeldingen bij het Taalpunt. In 2020 leek het ook weer deze kant op te gaan. Helaas werd deze trend door Covid-19 doorbroken. Fysieke ontmoetingen tussen vrijwilliger en deelnemer konden minder of tijdelijk niet doorgaan. Iets wat juist voor deze doelgroep belangrijk is. Ook wervingsactiviteiten konden niet doorgaan. Ondanks de beperkingen werden er 33 deelnemers begeleid. Bij het Drenthe College was sprake van een stijging van het aantal deelnemers. 56 inwoners volgden een educatietraject bij het Drenthe College. En er namen 59 mensen deel aan een cursus digitale vaardigheden van de bibliotheek. In totaal zijn er 148 inwoners bereikt met een educatietraject. 
Er zijn 3 Voel je Goed-groepen gestart. Na maart was het niet mogelijk nog nieuwe groepen te starten. Van de drie groepen zijn twee groepen door de corona-maatregelen voortijdig zijn gestopt. En één groep is tijdelijk gestopt, maar daarvan is de bedoeling dat die in 2021 weer wordt opgestart. In totaal zijn 17 deelnemers bereikt met Voel je Goed. 
In de Week van Lezen en Schrijven is extra aandacht besteed aan het onderwerp laaggeletterdheid. Er is een subsidieregeling opengesteld. Er zijn 9 aanvragen ontvangen. Er zijn 7 activiteiten geweest of van start gegaan. En er was een quiz op ZO!34 waarin ook aandacht was voor laaggeletterdheid. 
In de Arbeidsmarktregio Drenthe is een nieuw regionaal educatieplan opgesteld en vastgesteld. En samen met de kerngroep is het Actieplan Laaggeletterdheid geëvalueerd en wordt de aanpak vernieuwd.de uitvoering van taaltrajecten. Het was voor de vrijwilligers van het Taalpunt lastig om de ontmoetingsmomenten met de deelnemers door te laten gaan. 

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld