Omschrijving (toelichting)

In 2020 worden de volgende projecten opgestart of gerealiseerd om het behalen van de VANG doelstellingen mogelijk te maken:

  • Communicatiecampagne (2019/2020): In Drents verband is een communicatiecampagne ontwikkeld die focust op de boodschap waarom het belangrijk is om afval te scheiden. Als gemeenten communiceren wij op dit moment vooral hoe men afval moet scheiden. Onderzoek laat zien dat de scheidingsbereidheid hoog is als men goed voorgelicht wordt waarom dit belangrijk is.
  • Toekomst milieustraten (2020): Op dit moment heeft Coevorden twee milieustraten zonder weegsystemen. In 2020 wordt de verkenning gestart hoe dit systeem er in de toekomst uit zou moeten zien.
  • Gerichte aanpak zwerfafval (2020): Op basis van data zal gerichter worden gewerkt aan de aanpak van zwerfafval.
  • Wij willen de bewustwording van afvalscheiding bij kinderen verder bevorderen. Wij gaan onderzoeken hoe wij in samenwerking met scholen en inzamelbedrijven hier een goede invulling aan kunnen geven.
  • Vernieuwde werkwijze inzameling oud papier (2020): Samen met de scholen en verenigingen wordt gewerkt aan een nieuw inzamelsysteem. Ingezet wordt op een efficiënter systeem met meer service voor onze inwoners om zo de hoeveelheid oud papier in het restafval terug te dringen.
  • Effectmeting en bepalen aanvullende acties (2020): De lange termijn effecten van beleidsingrepen moeten waargenomen worden. Op basis hiervan moet gekeken worden welke toekomstige wijzigingen nodig zijn om de VANG doelstellingen te behalen.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

R

Kwaliteit

In 2020 is het niet gelukt de VANG doelstellingen voor 2020 te realiseren. Hoewel een dalende trend van het hoeveelheid (rest)afval is doorgezet zijn er aanvullende stappen nodig om de doelen te bereiken. Tijdens de Raadinformatie-avond die in het voorjaar 2020 heeft plaatsgevonden is afgesproken om een onderzoek te starten om met behulp van de invoering van een vorm van Diftar de VANG-doelstellingen wel te realiseren.
Om ook de bewustwording van afvalscheiding te vergroten is in 2020 een Drentse communicatie campagne gestart.

G

Tijd

R

Geld