Omschrijving (toelichting)

De voorbereiding van een nieuwe regeling Stimuleringsfonds 2020 en verder vraagt meer tijd dan voorzien. Voor 2019 hebben wij een tijdelijke regeling Stimuleringsfonds vastgesteld, die in grote lijnen een voortzetting is van voorgaande subsidieregeling. Een grote wijziging betreft het vervallen van de subsidieregeling voor de Initiatievenmarkt. In overleg met alle betrokken partijen streven wij naar een subsidieregeling die recht doet aan de verscheidenheid van dorpen en wijken in onze gemeente. De nieuwe regeling dient ons ruimte te bieden voor het stimuleren van activiteiten en ruimte te geven aan wijken en dorpen om op eigen wijze invulling te geven aan autonome ontwikkelingen ten aanzien van leefbaarheid en verbinding. Met inwoners, dorpen en uw raad bespreken wij de bouwstenen die daarvoor nodig zijn.

 

Portefeuillehouder

  • Bert BouwmeesterToelichting

De inzet van wijk- en dorpsbudgetten neemt nog jaarlijks toe. We merken dat deze middelen enorm gewaardeerd worden door de betrokken organisaties. De regeling is helder en eenvoudig en biedt de aanvragers veel ruimte voor een eigen inbreng en geeft ook flexibliteit. 

In tegenstelling tot de wijk- en dorpsbudgetten is het aantal verstrekte  projectsubsidies achtergebleven bij voorgaande jaren en hebben wij vanuit de hulplijn geen middelen in kunnen zetten. Corona is daarvan de oorzaak, maar ook dat projectbudgetten niet meer mogen worden gebruikt voor investeringen in ‘stenen’ of ‘straatmeubilair’.  Er wordt niet zo snel gedacht aan inhoudelijke activiteiten.  Inmiddels zijn wij van mening dat de beperking in de subsidieregeling te rigide is en mede op advies van de vakjury beraden wij ons over het aanpassen van de regeling.

 

O

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld