Omschrijving (toelichting)

In deze bestuursperiode zijn middelen beschikbaar gesteld voor innovatie binnen het sociaal domein. Wij vinden het belangrijk om innovatie in de zorg en ondersteuning te stimuleren en te faciliteren. We maken het mogelijk voor externe partijen en de uitvoerende teams in onze eigen organisatie om middelen voor innovatie aan te vragen.  Een voorwaarde voor het aanvragen van budget is dat de innovatie bijdraagt aan de doelstellingen in het sociaal domein. De voorwaarden worden nader uitgewerkt in het uitvoeringsbesluit Algemene Subsidieverordening Coevorden.

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

We hebben de subsidieregeling innovatie zorg en ondersteuning vastgesteld. De regeling maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden. Vervolgens hebben we aanjagers innovatie zorg en ondersteuning in het sociaal domein aangesteld die actief de regeling uitdragen en kennis van en mogelijkheden tot innovatie bij partijen in het sociaal  domein vergroten. Dit heeft in 2020 geleid tot veel enthousiasme in onze gemeente. De basis voor deze mooie regeling is neergezet en in 2021 verwachten we de eerste subsidieaanvragen tot uitvoer te kunnen brengen.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld