Sitemap

 1. Blz. 1 Halfjaarrapportage 2021
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding en leeswijzer
    1. Blz. 4 Inleiding
     1. Blz. 5 Ter inleiding op de halfjaarrapportage 2021
    2. Blz. 6 Leeswijzer
     1. Blz. 7 De inhoud van de tegels
   2. Blz. 8 Bestuurlijke samenvatting
    1. Blz. 9 Beleid
     1. Blz. 10 Beleid
    2. Blz. 11 Financiën
     1. Blz. 12 Financiën op hoofdlijnen
     2. Blz. 13 Vrije begrotingsruimte
     3. Blz. 14 Verloop algemene reserve
   3. Blz. 15 Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 16 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 17 Goed onderwijs
      1. Blz. 18 Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE
     2. Blz. 19 Toegankelijk en bereikbaar onderwijs
      1. Blz. 20 Integraal Huisvestingsplan (IHP)
     3. Blz. 21 Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland
      1. Blz. 22 Clustervorming en ondernemerschap
      2. Blz. 23 Naamsbekendheid en Regiobranding
      3. Blz. 24 Onderwijs en arbeidsmarkt
     4. Blz. 25 Versterken economische structuur
      1. Blz. 26 Ondernemersdienstverlening
      2. Blz. 27 Toekomst bedrijventerreinen
      3. Blz. 28 Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs
      4. Blz. 29 Versterken ondernemersklimaat
     5. Blz. 30 Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector
      1. Blz. 31 Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen)
      2. Blz. 32 Vitaliseren vakantieparken
      3. Blz. 33 Vrijetijdsnota 2022-2026
     6. Blz. 34 Een bloeiend cultureel leven
      1. Blz. 35 Culturele gemeente 2021-2022
      2. Blz. 36 Nieuwe kaders kunst en cultuur
    2. Blz. 37 Beleidsindicatoren
     1. Blz. 38 Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
    3. Blz. 39 Voortgang nieuw beleid
     1. Blz. 40 Nieuw beleid programma 1
    4. Blz. 41 Financiën
     1. Blz. 42 Financiële afwijkingen
    5. Blz. 43 Risico's
     1. Blz. 44 Risico
   4. Blz. 45 Programma 2 | Werk, jeugd en zorg
    1. Blz. 46 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 47 Aanpakken laaggeletterdheid
      1. Blz. 48 Taalontwikkeling en vergroting woordenschat
      2. Blz. 49 Vergroten bereik doelgroep NT1
     2. Blz. 50 Actief deelnemen aan de samenleving
      1. Blz. 51 Simpel Switchen
      2. Blz. 52 Vrijwillige maatschappelijke inzet
     3. Blz. 53 Actieve deelname vergunninghouders
      1. Blz. 54 Nieuwe inburgeringswet
      2. Blz. 55 Volwaardig meedoen in de maatschappij
     4. Blz. 56 Doorbreken generatie-armoede
      1. Blz. 57 Pilot begeleiding gezinnen
      2. Blz. 58 Programma Kansrijk opgroeien
     5. Blz. 59 Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op
      1. Blz. 60 Kansrijke start/ goede start
      2. Blz. 61 Uitvoeringskader jeugd(hulp) beleid
      3. Blz. 62 Van leerplicht naar leerrecht
     6. Blz. 63 Onze ondersteuning is passend en toegankelijk
      1. Blz. 64 Inkoop
      2. Blz. 65 Kwetsbare inwoners
      3. Blz. 66 Mantelzorg
      4. Blz. 67 Sociaal team
     7. Blz. 68 Stimuleren verenigingsleven
      1. Blz. 69 Accommodatiebeleid
      2. Blz. 70 Kwaliteitsimpuls Sport
     8. Blz. 71 Vitale inwoners
      1. Blz. 72 Positieve gezondheid
     9. Blz. 73 Voorkomen van financiële problemen
      1. Blz. 74 Gemeentelijk adviesrecht bij schuldenbewind
      2. Blz. 75 Kindpakket
      3. Blz. 76 Ondersteuning van minima
      4. Blz. 77 Waarborgfonds
      5. Blz. 78 Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
    2. Blz. 79 Beleidsindicatoren progr.2
     1. Blz. 80 Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
    3. Blz. 81 Voortgang nieuw beleid
     1. Blz. 82 Nieuw beleid programma 2
    4. Blz. 83 Financiën
     1. Blz. 84 De financiële afwijkingen zijn als volgt:
    5. Blz. 85 Risico's
     1. Blz. 86 De volgende risico's zijn aan de orde
    6. Blz. 87 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 88 Zwembaden
   5. Blz. 89 Programma 3 | Ruimte en leefomgeving
    1. Blz. 90 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 91 Een aantrekkelijke binnenstad
      1. Blz. 92 Bentheimerpoort
      2. Blz. 93 Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide
      3. Blz. 94 Stationsgebied
      4. Blz. 95 Voormalig Bogas gebied
     2. Blz. 96 Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente
      1. Blz. 97 Deprogrammeren woningbouwcapaciteit
      2. Blz. 98 Herstructureringsfonds
      3. Blz. 99 Prestatieafspraken woningcorporaties
      4. Blz. 100 Regiodeal
     3. Blz. 101 Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme
      1. Blz. 102 Fietsnota
      2. Blz. 103 Mobiliteitsplan
      3. Blz. 104 Zuidelijke ontsluitingsweg
      4. Blz. 105 Zuidelijke rondweg
     4. Blz. 106 Goede digitale bereikbaarheid
      1. Blz. 107 Aanleg glasvezelnetwerk
     5. Blz. 108 Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk
      1. Blz. 109 Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet
      2. Blz. 110 Omgevingsvisie
      3. Blz. 111 Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden
    2. Blz. 112 Beleidsindicatoren progr.3
     1. Blz. 113 Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
    3. Blz. 114 Voortgang nieuw beleid
     1. Blz. 115 Nieuw beleid programma 3
    4. Blz. 116 Financiën
     1. Blz. 117 De financiële afwijkingen zijn als volgt:
    5. Blz. 118 Risico's
     1. Blz. 119 Risico's programma 3
    6. Blz. 120 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 121 Wonen
   6. Blz. 122 Programma 4 | Openbare ruimte
    1. Blz. 123 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 124 Duurzaam afvalbeheer
      1. Blz. 125 Realisatie VANG-doelstellingen
     2. Blz. 126 Een prettig woonklimaat
      1. Blz. 127 Begraafplaatsenbeleid
      2. Blz. 128 Bestrijding eikenprocessierups
      3. Blz. 129 Biodiversiteit
      4. Blz. 130 Klimaatadaptatie
     3. Blz. 131 Een veilige woonomgeving
      1. Blz. 132 Aanpak ondermijning
      2. Blz. 133 Integraal Veiligheidsbeleid
     4. Blz. 134 Energieneutraal in 2040
      1. Blz. 135 Duurzaamheidsvisie
      2. Blz. 136 Pilot energieneutrale wijk/dorp
      3. Blz. 137 Regionale Energie Strategie
      4. Blz. 138 Warmtevisie
    2. Blz. 139 Beleidsindicatoren progr. 4
     1. Blz. 140 Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
    3. Blz. 141 Voortgang nieuw beleid
     1. Blz. 142 Nieuw beleid programma 4
    4. Blz. 143 Financiën
     1. Blz. 144 Financiële afwijkingen
   7. Blz. 145 Programma 5 | Bestuur en Organisatie
    1. Blz. 146 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 147 Echt goed worden in Verbindend Besturen
      1. Blz. 148 Coevorden Verbindt: onze Visie
      2. Blz. 149 Democratie in actie
      3. Blz. 150 Gebiedskompas
      4. Blz. 151 Samenwerken wijken en dorpen
      5. Blz. 152 Stimuleringsfonds
     2. Blz. 153 Inspraak jongeren
      1. Blz. 154 Betrekken Jongerenraad
     3. Blz. 155 Passende dienstverlening
      1. Blz. 156 Interne dienstverlening
      2. Blz. 157 Verbetering online dienstverlening
    2. Blz. 158 Beleidsindicatoren progr. 5
     1. Blz. 159 Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
    3. Blz. 160 Financiën
     1. Blz. 161 Financiële afwijkingen
    4. Blz. 162 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 163 Burgerzaken
   8. Blz. 164 Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 165 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 166 Financieel gezond blijven
      1. Blz. 167 Monitoring financiële kengetallen
    2. Blz. 168 Beleidsindicatoren progr. 6.
     1. Blz. 169 Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
    3. Blz. 170 Financiën
     1. Blz. 171 De financiële afwijkingen zijn als volgt:
    4. Blz. 172 Risico's
     1. Blz. 173 Toeristenbelasting
   9. Blz. 174 Bijlagen
    1. Blz. 175 Meicirculaire gemeentefonds
     1. Blz. 176 Financieel effect van de meicirculaire
     2. Blz. 177 Toelichting op de meicirculaire 2021
     3. Blz. 178 Coronacompensatie
    2. Blz. 179 Recapitulatie
     1. Blz. 180 Overzicht van baten en lasten
    3. Blz. 181 Verloop algemene reserve
     1. Blz. 182 Overzicht
    4. Blz. 183 Investeringskredieten
     1. Blz. 184 Nieuwe investeringskredieten 2021
     2. Blz. 185 Lopende investeringen
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap