Sitemap

Sitemap

Halfjaarrapportage 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Inleiding en leeswijzer Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Ter inleiding op de halfjaarrapportage 2021 Blz. 9  
Leeswijzer Blz. 10  
De inhoud van de tegels Blz. 11  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 12  
Beleid Blz. 13  
Beleid Blz. 14  
Financiën Blz. 15  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 16  
Vrije begrotingsruimte Blz. 17  
Verloop algemene reserve Blz. 18  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 19  
Wat willen wij bereiken? Blz. 20  
Goed onderwijs Blz. 21  
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 22  
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 23  
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 24  
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 25  
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 26  
Naamsbekendheid en Regiobranding Blz. 27  
Onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 28  
Versterken economische structuur Blz. 29  
Ondernemersdienstverlening Blz. 30  
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 31  
Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs Blz. 32  
Versterken ondernemersklimaat Blz. 33  
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 34  
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 35  
Vitaliseren vakantieparken Blz. 36  
Vrijetijdsnota 2022-2026 Blz. 37  
Een bloeiend cultureel leven Blz. 38  
Culturele gemeente 2021-2022 Blz. 39  
Nieuwe kaders kunst en cultuur Blz. 40  
Beleidsindicatoren Blz. 41  
Indicatoren 'Waar staat je gemeente' Blz. 42  
Voortgang nieuw beleid Blz. 43  
Nieuw beleid programma 1 Blz. 44  
Financiën Blz. 45  
Financiële afwijkingen Blz. 46  
Risico's Blz. 47  
Risico Blz. 48  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 49  
Wat willen wij bereiken? Blz. 50  
Aanpakken laaggeletterdheid Blz. 51  
Taalontwikkeling en vergroting woordenschat Blz. 52  
Vergroten bereik doelgroep NT1 Blz. 53  
Actief deelnemen aan de samenleving Blz. 54  
Simpel Switchen Blz. 55  
Vrijwillige maatschappelijke inzet Blz. 56  
Actieve deelname vergunninghouders Blz. 57  
Nieuwe inburgeringswet Blz. 58  
Volwaardig meedoen in de maatschappij Blz. 59  
Doorbreken generatie-armoede Blz. 60  
Pilot begeleiding gezinnen Blz. 61  
Programma Kansrijk opgroeien Blz. 62  
Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op Blz. 63  
Kansrijke start/ goede start Blz. 64  
Uitvoeringskader jeugd(hulp) beleid Blz. 65  
Van leerplicht naar leerrecht Blz. 66  
Onze ondersteuning is passend en toegankelijk Blz. 67  
Inkoop Blz. 68  
Kwetsbare inwoners Blz. 69  
Mantelzorg Blz. 70  
Sociaal team Blz. 71  
Stimuleren verenigingsleven Blz. 72  
Accommodatiebeleid Blz. 73  
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 74  
Vitale inwoners Blz. 75  
Positieve gezondheid Blz. 76  
Voorkomen van financiële problemen Blz. 77  
Gemeentelijk adviesrecht bij schuldenbewind Blz. 78  
Kindpakket Blz. 79  
Ondersteuning van minima Blz. 80  
Waarborgfonds Blz. 81  
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Blz. 82  
Beleidsindicatoren progr.2 Blz. 83  
Indicatoren 'Waar staat je gemeente' Blz. 84  
Voortgang nieuw beleid Blz. 85  
Nieuw beleid programma 2 Blz. 86  
Financiën Blz. 87  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 88  
Risico's Blz. 89  
De volgende risico's zijn aan de orde Blz. 90  
Overige ontwikkelingen Blz. 91  
Zwembaden Blz. 92  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 93  
Wat willen wij bereiken? Blz. 94  
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 95  
Bentheimerpoort Blz. 96  
Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide Blz. 97  
Stationsgebied Blz. 98  
Voormalig Bogas gebied Blz. 99  
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 100  
Deprogrammeren woningbouwcapaciteit Blz. 101  
Herstructureringsfonds Blz. 102  
Prestatieafspraken woningcorporaties Blz. 103  
Regiodeal Blz. 104  
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 105  
Fietsnota Blz. 106  
Mobiliteitsplan Blz. 107  
Zuidelijke ontsluitingsweg Blz. 108  
Zuidelijke rondweg Blz. 109  
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 110  
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 111  
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 112  
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 113  
Omgevingsvisie Blz. 114  
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 115  
Beleidsindicatoren progr.3 Blz. 116  
Indicatoren 'Waar staat je gemeente' Blz. 117  
Voortgang nieuw beleid Blz. 118  
Nieuw beleid programma 3 Blz. 119  
Financiën Blz. 120  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 121  
Risico's Blz. 122  
Risico's programma 3 Blz. 123  
Overige ontwikkelingen Blz. 124  
Wonen Blz. 125  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 126  
Wat willen wij bereiken? Blz. 127  
Duurzaam afvalbeheer Blz. 128  
Realisatie VANG-doelstellingen Blz. 129  
Een prettig woonklimaat Blz. 130  
Begraafplaatsenbeleid Blz. 131  
Bestrijding eikenprocessierups Blz. 132  
Biodiversiteit Blz. 133  
Klimaatadaptatie Blz. 134  
Een veilige woonomgeving Blz. 135  
Aanpak ondermijning Blz. 136  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 137  
Energieneutraal in 2040 Blz. 138  
Duurzaamheidsvisie Blz. 139  
Pilot energieneutrale wijk/dorp Blz. 140  
Regionale Energie Strategie Blz. 141  
Warmtevisie Blz. 142  
Beleidsindicatoren progr. 4 Blz. 143  
Indicatoren 'Waar staat je gemeente' Blz. 144  
Voortgang nieuw beleid Blz. 145  
Nieuw beleid programma 4 Blz. 146  
Financiën Blz. 147  
Financiële afwijkingen Blz. 148  
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 149  
Wat willen wij bereiken? Blz. 150  
Echt goed worden in Verbindend Besturen Blz. 151  
Coevorden Verbindt: onze Visie Blz. 152  
Democratie in actie Blz. 153  
Gebiedskompas Blz. 154  
Samenwerken wijken en dorpen Blz. 155  
Stimuleringsfonds Blz. 156  
Inspraak jongeren Blz. 157  
Betrekken Jongerenraad Blz. 158  
Passende dienstverlening Blz. 159  
Interne dienstverlening Blz. 160  
Verbetering online dienstverlening Blz. 161  
Beleidsindicatoren progr. 5 Blz. 162  
Indicatoren 'Waar staat je gemeente' Blz. 163  
Financiën Blz. 164  
Financiële afwijkingen Blz. 165  
Overige ontwikkelingen Blz. 166  
Burgerzaken Blz. 167  
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 168  
Wat willen wij bereiken? Blz. 169  
Financieel gezond blijven Blz. 170  
Monitoring financiële kengetallen Blz. 171  
Beleidsindicatoren progr. 6. Blz. 172  
Indicatoren 'Waar staat je gemeente' Blz. 173  
Financiën Blz. 174  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 175  
Risico's Blz. 176  
Toeristenbelasting Blz. 177  
Bijlagen Blz. 178  
Meicirculaire gemeentefonds Blz. 179  
Financieel effect van de meicirculaire Blz. 180  
Toelichting op de meicirculaire 2021 Blz. 181  
Coronacompensatie Blz. 182  
Recapitulatie Blz. 183  
Overzicht van baten en lasten Blz. 184  
Verloop algemene reserve Blz. 185  
Overzicht Blz. 186  
Investeringskredieten Blz. 187  
Nieuwe investeringskredieten 2021 Blz. 188  
Lopende investeringen Blz. 189