Sitemap

Halfjaarrapportage 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding en leeswijzer Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Ter inleiding op de halfjaarrapportage 2021 Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
De inhoud van de tegels Blz. 7
Bestuurlijke samenvatting Blz. 8
Beleid Blz. 9
Beleid Blz. 10
Financiën Blz. 11
Financiën op hoofdlijnen Blz. 12
Vrije begrotingsruimte Blz. 13
Verloop algemene reserve Blz. 14
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 15
Wat willen wij bereiken? Blz. 16
Goed onderwijs Blz. 17
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 18
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 19
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 20
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 21
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 22
Naamsbekendheid en Regiobranding Blz. 23
Onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 24
Versterken economische structuur Blz. 25
Ondernemersdienstverlening Blz. 26
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 27
Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs Blz. 28
Versterken ondernemersklimaat Blz. 29
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 30
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 31
Vitaliseren vakantieparken Blz. 32
Vrijetijdsnota 2022-2026 Blz. 33
Een bloeiend cultureel leven Blz. 34
Culturele gemeente 2021-2022 Blz. 35
Nieuwe kaders kunst en cultuur Blz. 36
Beleidsindicatoren Blz. 37
Indicatoren 'Waar staat je gemeente' Blz. 38
Voortgang nieuw beleid Blz. 39
Nieuw beleid programma 1 Blz. 40
Financiën Blz. 41
Financiële afwijkingen Blz. 42
Risico's Blz. 43
Risico Blz. 44
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 45
Wat willen wij bereiken? Blz. 46
Aanpakken laaggeletterdheid Blz. 47
Taalontwikkeling en vergroting woordenschat Blz. 48
Vergroten bereik doelgroep NT1 Blz. 49
Actief deelnemen aan de samenleving Blz. 50
Simpel Switchen Blz. 51
Vrijwillige maatschappelijke inzet Blz. 52
Actieve deelname vergunninghouders Blz. 53
Nieuwe inburgeringswet Blz. 54
Volwaardig meedoen in de maatschappij Blz. 55
Doorbreken generatie-armoede Blz. 56
Pilot begeleiding gezinnen Blz. 57
Programma Kansrijk opgroeien Blz. 58
Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op Blz. 59
Kansrijke start/ goede start Blz. 60
Uitvoeringskader jeugd(hulp) beleid Blz. 61
Van leerplicht naar leerrecht Blz. 62
Onze ondersteuning is passend en toegankelijk Blz. 63
Inkoop Blz. 64
Kwetsbare inwoners Blz. 65
Mantelzorg Blz. 66
Sociaal team Blz. 67
Stimuleren verenigingsleven Blz. 68
Accommodatiebeleid Blz. 69
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 70
Vitale inwoners Blz. 71
Positieve gezondheid Blz. 72
Voorkomen van financiële problemen Blz. 73
Gemeentelijk adviesrecht bij schuldenbewind Blz. 74
Kindpakket Blz. 75
Ondersteuning van minima Blz. 76
Waarborgfonds Blz. 77
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Blz. 78
Beleidsindicatoren progr.2 Blz. 79
Indicatoren 'Waar staat je gemeente' Blz. 80
Voortgang nieuw beleid Blz. 81
Nieuw beleid programma 2 Blz. 82
Financiën Blz. 83
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 84
Risico's Blz. 85
De volgende risico's zijn aan de orde Blz. 86
Overige ontwikkelingen Blz. 87
Zwembaden Blz. 88
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 89
Wat willen wij bereiken? Blz. 90
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 91
Bentheimerpoort Blz. 92
Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide Blz. 93
Stationsgebied Blz. 94
Voormalig Bogas gebied Blz. 95
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 96
Deprogrammeren woningbouwcapaciteit Blz. 97
Herstructureringsfonds Blz. 98
Prestatieafspraken woningcorporaties Blz. 99
Regiodeal Blz. 100
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 101
Fietsnota Blz. 102
Mobiliteitsplan Blz. 103
Zuidelijke ontsluitingsweg Blz. 104
Zuidelijke rondweg Blz. 105
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 106
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 107
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 108
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 109
Omgevingsvisie Blz. 110
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 111
Beleidsindicatoren progr.3 Blz. 112
Indicatoren 'Waar staat je gemeente' Blz. 113
Voortgang nieuw beleid Blz. 114
Nieuw beleid programma 3 Blz. 115
Financiën Blz. 116
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 117
Risico's Blz. 118
Risico's programma 3 Blz. 119
Overige ontwikkelingen Blz. 120
Wonen Blz. 121
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 122
Wat willen wij bereiken? Blz. 123
Duurzaam afvalbeheer Blz. 124
Realisatie VANG-doelstellingen Blz. 125
Een prettig woonklimaat Blz. 126
Begraafplaatsenbeleid Blz. 127
Bestrijding eikenprocessierups Blz. 128
Biodiversiteit Blz. 129
Klimaatadaptatie Blz. 130
Een veilige woonomgeving Blz. 131
Aanpak ondermijning Blz. 132
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 133
Energieneutraal in 2040 Blz. 134
Duurzaamheidsvisie Blz. 135
Pilot energieneutrale wijk/dorp Blz. 136
Regionale Energie Strategie Blz. 137
Warmtevisie Blz. 138
Beleidsindicatoren progr. 4 Blz. 139
Indicatoren 'Waar staat je gemeente' Blz. 140
Voortgang nieuw beleid Blz. 141
Nieuw beleid programma 4 Blz. 142
Financiën Blz. 143
Financiële afwijkingen Blz. 144
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 145
Wat willen wij bereiken? Blz. 146
Echt goed worden in Verbindend Besturen Blz. 147
Coevorden Verbindt: onze Visie Blz. 148
Democratie in actie Blz. 149
Gebiedskompas Blz. 150
Samenwerken wijken en dorpen Blz. 151
Stimuleringsfonds Blz. 152
Inspraak jongeren Blz. 153
Betrekken Jongerenraad Blz. 154
Passende dienstverlening Blz. 155
Interne dienstverlening Blz. 156
Verbetering online dienstverlening Blz. 157
Beleidsindicatoren progr. 5 Blz. 158
Indicatoren 'Waar staat je gemeente' Blz. 159
Financiën Blz. 160
Financiële afwijkingen Blz. 161
Overige ontwikkelingen Blz. 162
Burgerzaken Blz. 163
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 164
Wat willen wij bereiken? Blz. 165
Financieel gezond blijven Blz. 166
Monitoring financiële kengetallen Blz. 167
Beleidsindicatoren progr. 6. Blz. 168
Indicatoren 'Waar staat je gemeente' Blz. 169
Financiën Blz. 170
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 171
Risico's Blz. 172
Toeristenbelasting Blz. 173
Bijlagen Blz. 174
Meicirculaire gemeentefonds Blz. 175
Financieel effect van de meicirculaire Blz. 176
Toelichting op de meicirculaire 2021 Blz. 177
Coronacompensatie Blz. 178
Recapitulatie Blz. 179
Overzicht van baten en lasten Blz. 180
Verloop algemene reserve Blz. 181
Overzicht Blz. 182
Investeringskredieten Blz. 183
Nieuwe investeringskredieten 2021 Blz. 184
Lopende investeringen Blz. 185
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap