Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

In 2019 heeft uw raad ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De uitvoering hiervan zal de komende jaren plaatsvinden in verschillende fasen. In 2021 zullen de kredieten voor obs Burgermeester Wessels Boer geactiveerd worden voor een tussentijdse opwaardering. Hierdoor wordt de school toekomstbestendig gemaakt voor de komende vijfentwintig jaar. Er wordt rekening gehouden met vernieuwende onderwijsconcepten en verduurzaming van het gebouw. Ook zal ruimte worden gecreëerd voor een kindvoorziening.  De verwachting is dat in 2022 de kredieten voor de scholen in Schoonoord geactiveerd zullen worden. Gesprekken om deze plannen te verwezenlijken zijn inmiddels opgestart. Met het bestuur van Scholengemeenschap De Nieuwe Veste worden plannen gemaakt voor (ver)nieuwbouw. Hiervoor is in 2021 een bedrag voor onderzoek en ontwikkeling opgenomen. In het komende jaar verwachten wij voor De Nieuwe Veste het functioneel en technisch programma van eisen op te stellen. Daarnaast verwachten wij een architect te selecteren om een begin te maken met de ontwerpfase. Jaarlijks bij de Programmabegroting actualiseren wij het IHP.Toelichting

G

Kwaliteit

Samen met de schoolbesturen wordt gewerkt aan de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) welke door uw raad in april 2019 is vastgesteld. Volgens het IHP is de renovatie van het Esdal College gerealiseerd. Obs Burgemeester Wessels Boer in Dalen is gestart met de voorbereidingen van de renovatie en verduurzaming van de school. Voor De Nieuwe Veste wordt onderzocht welke locatie het meest geschikt is voor nieuwbouw van de School. In Schoonoord zijn verkennende gesprekken met verschillende belanghebbenden gevoerd over samenwerking tussen onderwijs, ontmoeting en sport. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende partijen opgesteld.

O

Tijd

De nieuwbouw van de scholen in Schoonoord heeft vertraging opgelopen. De oorzaak hiervoor is dat we onderzoeken of er een mogelijkheid is voor een MFA, waarbij scholen, sport en ontmoeting samengevoegd worden. Dit onderzoek wordt in oktober 2021 afgerond. De planning van de nieuwbouw van de scholen is afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek.

 

O

Geld