Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren progr.3

Voortgang nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid programma 3

Bij de Programmabegroting 2021 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkeling/ambitie en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld.

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES
(Bedragen x € 1.000)
2021 2022 2023 2024
Beleidsterrein Onderwerp
Mobiliteit 10. Onderzoek fietsverbindingen 40 - - -
Totaal 40


De voortgang van deze ontwikkelingen is als volgt.

10. Onderzoek fietsverbindingen

De fietsverbindingen in de schoolomgeving De Nieuwe Veste worden onderzocht door een groepje enthousiaste leerlingen van het Technasium (van De Nieuwe Veste). De uitkomsten worden binnenkort gepresenteerd. Op basis daarvan wordt bepaald of nader extern onderzoek nodig is. Voor de twee fietsverbindingen EDS-plein/Station Coevorden en schoolroute Valsteeg wordt een externe variantenstudie uitgevoerd. De uitkomsten van deze variantenstudie worden in de loop van dit jaar verwacht.

Financiën

Terug naar navigatie - De financiële afwijkingen zijn als volgt:

De financiële afwijking op dit programma is als volgt. 

PROGRAMMA 3
Bedragen x € 1.000
Product Onderwerp 2021 2022 2023 2024
RSP Kapitaallasten RSP 139
Totaal 139

RSP

Zoals ook in het Jaarverslag 2020 aangegeven zijn in 2020 door onvoorziene omstandigheden, waaronder corona, zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond in het stationsgebied. Hierdoor kunnen we nog niet beginnen  met afschrijven per 2021. Dit heeft als gevolg dat er  in 2021 sprake is van een incidenteel voordeel  op de kapitaallasten van het stationsgebied van circa € 139.000.

Als alle werkzaamheden zijn afgerond, kunnen wij ook de eenmalige directe afschrijving van € 750.000 verwerken. Dit zijn de kosten voor onderdelen die niet geactiveerd mogen worden, maar gedekt worden uit de reserve RSP. Dit bedrag blijft in de reserve en na afronding in 2021 zal deze eenmalige afschrijving plaatsvinden. Dit nemen wij op in de begrotingswijziging behorend bij deze rapportage. 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's programma 3

Planschade 
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied is de bestemming van het perceel Vlieghuis Europaweg 47 te Coevorden gewijzigd. Door de bewoners is een aanvraag om planschade ingediend. Door ons is een onafhankelijk advies opgevraagd en hierin wordt geadviseerd om € 53.000 uit te betalen. Daarnaast is bij het advies een bijlage gevoegd ‘contra-expertise planschade’ waarin wordt aangegeven dat de planschade zelfs € 114.675 bedraagt. Op basis van de wetgeving dienen wij aanvragen om planschade een onafhankelijk bureau om advies te vragen. Voor de verdere afhandeling van dit verzoek hebben wij een externe specialist mee laten kijken naar het onafhankelijk advies. Dit heeft geresulteerd in het afwijzen van het verzoek. Momenteel loopt er een beroep bij de bestuursrechter. Aangezien er nog geen duidelijkheid is, bestaat het risico dat wij planschade moeten uitbetalen. Er dient tevens rekening te worden gehouden met advieskosten van een externe specialist.

Grondexploitaties 
In lijn met het advies van de accountant rapporteren wij ook in de Halfjaarrapportage over relevante ontwikkelingen in de grondexploitaties. Wij zien in de grondexploitatie Ossehaar dat door de lange doorlooptijd, wijzigingen in het plan en de prijsstijgingen op materialen dat dat dit tot een extra kostenpost. Dit is circa € 250.000 om fase B af te ronden. Tegenover deze extra kosten staat dat de inkomsten van de verkoop van de resterende kavels sneller binnenkomen dan opgenomen in de grondexploitatie.  De exacte uitwerking hiervan op de grondexploitatie is op dit moment nog niet bekend. Bij het Jaarverslag actualiseren wij jaarlijks alle grondexploitaties en komen wij hier uiteraard bij u op terug.

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Wonen

Woonvisie 2021
In april 2021 heeft de raad besloten dat er een nieuwe woonvisie komt. De afronding van de deprogrammering en de ervaren onrust op de woningmarkt zijn de aanleiding voor het schrijven van deze nieuwe woonvisie. Naast het in beeld brengen van feiten en cijfers hebben we in de afgelopen periode een start gemaakt met de eerste gesprekken met onze inwoners en partners over de ambities, kansen en vraagstukken die er liggen, en hoe we elkaar hierin kunnen versterken. Dit proces leidt tot een gedragen nieuwe woonvisie eind 2021.

Woonwagenbeleid
De afgelopen jaren is er op diverse manieren aandacht geweest voor het woonwagenbeleid, landelijk en ook in de gemeente Coevorden. Via de media, maar ook door woonwagenbewoners zelf of hun vertegenwoordigers. Zowel op Europees als op landelijk niveau wordt er extra aandacht gevraagd voor de culturele identiteit van woonwagenbewoners en hun positie, met de intrekking van de Woonwagenwet in 1999 dreigt deze onder druk te komen staan. Om goed recht te doen aan deze specifieke doelgroep kiest de gemeente Coevorden er voor om het huidige woonwagenbeleid te actualiseren. Hiertoe zijn we gestart met een behoeftenonderzoek.