Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Banen per 1.000 inw 15-64jr 2020 677,70
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2017 0,20
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2019 30,00
Demografische druk % 2021 82,70%
Vestigingen per 1.000 inw 15-65jr 2020 154,60
Functiemenging % 2020 48,40%
WOZ-waarde woningen 2016 € 185.000
WOZ-waarde woningen 2017 € 187.000
WOZ-waarde woningen 2018 € 192.000
WOZ-waarde woningen 2019 € 197.000
WOZ-waarde woningen 2020 € 210.000

Voortgang nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid programma 1

Bij de Programmabegroting 2021 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld. 

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES
(Bedragen x € 1.000)
2021 2022 2023 2024
Beleidsterrein Onderwerp
Kunst en cultuur 1. Culturele gemeente 2021/2022 125 95 - -
Recreatie en toerisme 2. Vitale vakantieparken, bijdrage actieprogramma - 27 - -
3. Vitale vakantieparken, projectleiding 50 50 - -
Totaal 175 172 - -


De voortgang van deze ontwikkelingen is als volgt. 

1. Culturele gemeente 2021/2022

Eind augustus 2021 gaat het dan eindelijk beginnen: alle voorbereidingen die we treffen op de Culturele Gemeente gaan dan van start. In juni 2021 kregen we het stokje overgedragen van de gemeente Midden-Drenthe. We hebben er in de voorbereiding rekening mee gehouden dat er maatregelen kunnen gelden in verband met corona. Alles lijkt er echter op dat we al die mooie activiteiten kunnen laten plaatsvinden op de manier zoals we dat graag willen. De voorbereiding verloopt tot op dit moment volgens schema. Dit is mede te danken aan al die organisaties die ons daarin helpen, die een rol vervullen en op eigen initiatief een activiteit organiseren.

2. Vitale vakantieparken, bijdrage actieprogramma
Tot en met het jaar 2021 zijn de middelen reeds beschikbaar gesteld in de Programmabegroting. Het actieprogramma loopt in ieder geval door tot en met 2022. Wij informeren u dan over de voortgang. 

3. Vitale vakantieparken, projectleiding
De beschikbaar gestelde middelen worden ingezet voor de inhuur van een projectleiding zoals aangegeven in de Programmabegroting 2021.

Financiën

Risico's

Terug naar navigatie - Risico

CQ

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 31 maart 2021 uitspraak gedaan inzake CQ. Het betrof twee dagvaardingsprocedures.

De Kunstenbond heeft een bedrag van (afgerond) € 5,6 miljoen gevorderd, vermeerderd met wettelijke rente wegens onrechtmatig handelen omdat bepaalde garanties niet zouden zijn nagekomen. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen en de Kunstenbond veroordeeld in de vergoeding van de proceskosten.

De curator heeft de gemeente aangesproken voor het faillissementstekort. De hoogte van het faillissementstekort is nog niet bekend omdat het faillissement nog afgehandeld moet worden. Ook deze vordering is door de rechtbank afgewezen en de curator is veroordeeld voor de vergoeding van de proceskosten.

Op 18 juni 2021 heeft de curator hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 31 maart 2021. De curator moet allereerst in een memorie van grieven aangeven waarom hij het niet eens is het met gewezen vonnis. Deze procedure loopt.
Gelet op de inmiddels verstreken tijd kunnen wij stellen dat de Kunstenbond geen hoger beroep heeft ingesteld.