Programma 4 | Openbare ruimte

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren progr. 4

Terug naar navigatie - Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2019 173,0
Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2019 2,4
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2020 3,7
Vernieling aantal per 1.000 inwoners 2020 5,7
Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2019 0,8

Voortgang nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid programma 4

Bij de Programmabegroting 2021 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld.

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES
(Bedragen x € 1.000)
2021 2022 2023 2024
Beleidsterrein Onderwerp
Mobiliteit/Infrastructuur 9. Aanleg fietspad Geeserstroom - 13 13 13
11. Project Achterste Erm (N376) - 4 4 4
12. Fietspaden van asfalt naar beton - 10 13 16
13. Maatregelen niet actief beveiligde overweg - 70 - -
Infrastructuur 14. Project Mepperstraat, Meppen - 29 29 29
Openbaar groen 15. Bestrijding eikenprocessierups 120 120 120 120
Totaal 120 246 179 182


De voortgang van deze ontwikkelingen is als volgt.

9. Aanleg fietspad Geeserstroom

Het definitief vaststellen van het landschapsplan is in voorbereiding. Gesprekken met betrokken partijen en de omgeving lopen. Er zijn een aantal bezwaren binnengekomen. De gesprekken met deze bezwaarmaker zijn opgestart. Door het aanpassen van de breedte van het fietspad op enkele stukken van het traject, willen we tegemoet komen aan deze bezwaren. Doordat er een provinciale subsidie is toegekend voor dit fietspad, moet de provincie instemmen met dit voorstel. Recentelijk is deze toestemming verkregen. Wij naar verwachting in de tweede helft van dit jaar met de uitvoering kunnen beginnen.

Ontwikkeling 10, onderzoek fietsverbindingen, leest u in programma 3 . 

11. Project Achterste Erm (N376)
Samen met dorpsbelangen en omwonenden is er een plan ontwikkeld. Dit plan met verkeersmaatregelen heeft draagvlak. Besloten is om de bebouwde komgrens Achterste Erm uit te breiden; de maximum snelheid gaat van 80km/u naar 50km/u. Op de nieuwe komgrenzen N376 worden middengeleiders toegepast voor snelheidsremming. De oversteek met de Wienbargsteeg wordt veiliger. De aansluiting met Achterste Erm wordt visueel opvallend gemaakt. Uitvoering is voorzien in 4e kwartaal 2021.

12. Fietspaden van asfalt naar beton
Door de raad is een investeringskrediet van € 200.000 voor een periode van 3 jaar beschikbaar gesteld voor het omvormen van asfalt fietspaden naar beton fietspaden. Bij de recreatieve fietspaden is, in met name in bosrijke omgeving, veel onderhoud noodzakelijk doordat het asfalt wordt "opgedrukt" door boomwortels. Niet alleen het fietscomfort neemt af, maar ook ontstaan er gevaarlijke situatie, mede doordat de snelheid (e-bike) van de fietser toeneemt. Jaarlijks moeten er onderhoudswerkzaamheden aan de recreatieve fietspaden worden uitgevoerd om het comfort en de veiligheid te kunnen garanderen. De beschikbaar gestelde middelen uit deze ontwikkeling zullen worden betrokken bij een separate aanvraag voor een investeringskrediet voor het omvormen van fietspaden van asfalt naar beton. Tevens willen wij hiermee voldoen aan het Raadsbesluit uit 2017 “fietspaden in bosrijke omgeving om te vormen van asfalt naar beton".

13. Maatregelen niet actief beveiligde overweg ('NABO') 
Om de NABO op te heffen is een varianten studie uitgevoerd. Op basis daarvan is een voorkeursvariant ontwikkeld. Prorail heeft voor deze variant de kosten geraamd. Deze kosten kwamen fors hoger uit dan vooraf werd geraamd. Reden om een tweede variant nader te onderzoeken. Tegelijkertiijd heeft Prorail op basis de voorkeursvariant een offerte laten maken door een aannemer. Op basis daarvan kan de voorkeursvariant gerealiseerd worden. De overeenkomst tussen Prorail en gemeente Coevorden wordt nu voorbereid. Naar verwachting wordt deze na de zomervakantie door beide partijen getekend. In 2021 zal gestart worden met de uitvoering. De gemeentelijke bijdrage voor het opheffen van deze spoorwegovergangen bedraagt € 70.000 en zal na afronding van het project, in 2022, worden voldaan.

14. Project Mepperstraat, Meppen
De uitvoering van het project start naar verwachting in 4e kwartaal 2021. Op basis van de voorkeursvariant wordt het plan gereed gemaakt voor uitvoering. Aangezien het plan begin vorig jaar is gepresenteerd worden omgeving en bewoners zorgvuldig geïnformeerd. Dit zal ruimschoots voor aanvang van de werkzaamheden plaatsvinden.

15. Bestrijding eikenprocessierups
De gebieden die onder Prioriteit 1 , 2 en in prio 3 (enkele hotspots) vallen zijn eenmaal preventief behandeld. In de bebouwde kom van de dorpen Zweeloo, Meppen, Wezuperbrug, Wezup, Gees, Benneveld en Steenwijksmoer heeft op verzoek van Dorpsbelangen en/of initiatiefnemers van nestkasten , bloemrijke- en ecologisch bermbeheer geen bespuiting plaats gevonden. Aan het einde van dit jaar kunnen we beoordelen welk effect dit heeft gehad op de verspreiding en plaagdruk op deze locaties. Ondanks de late preventieve behandeling voortkomend uit het koude voorjaar (de ontwikkeling was circa 3 weken later dan in 2020) loopt de bestrijding van de rups volgens planning.

Financiën