Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen

Beleidsindicatoren progr. 6.

Financiën

Terug naar navigatie - De financiële afwijkingen zijn als volgt:

De financiële afwijkingen zijn als volgt. 

PROGRAMMA 6
Bedragen x € 1.000
Product Onderwerp 2021 2022 2023 2024
Financiering en dividend Dividend uitkering BNG -53
Financiering en dividend Dividend uitkering Enexis -42
Financiering en dividend Dividend uitkering AREA 68
Algemene uitkering Gemeentefonds Meicirculaire 1.349
Heffing belastingen Toeristenbelasting 114
Totaal 1.436


Financiering en dividend, incidenteel nadeel € 28.000

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van BNG Bank N.V. is ingestemd met het voorstel van de BNG Bank om per aandeel € 1,81 aan dividend uit te keren. Wij hebben 94.926 aandelen. Voor ons komt de dividenduitkering daarmee op € 172.000. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een dividendopbrengst van € 225.000. Het incidentele nadeel bedraagt € 53.000 in 2021. Dat de nettowinst niet hoger is in 2020 is vooral veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Die heeft onder andere geleid tot hogere opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico’s van rentedragende waardepapieren en leningen, met lagere waarderingen als gevolg.

Het resultaat over 2020 van ENEXIS Holding N.V. bedraagt € 108 miljoen en is hiermee € 102 miljoen lager dan de nettowinst in 2019. De voorgestelde dividenduitkering bedraagt € 75 miljoen. De voorgestelde dividenduitkering is voor 2020 gebaseerd op 50% van het in het jaar gerealiseerd resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belasting. In 2020 is dit bedrag gecorrigeerd met een eenmalige belastinglast van € 42 miljoen en wordt als exact bedrag naar rato van het aantal aandelen uitgekeerd aan de aandeelhouders (Per saldo 50% van € 150 miljoen). Wij hebben 155.499 aandelen. In het jaarverslag 2020 wordt door Enexis voorgesteld over 2020 een dividenduitkering te doen van € 0,50 per aandeel. Dat betekent een dividenduitkering van circa € 78.000 (155.499 x 0,50). In de begroting 2021 is rekening gehouden met € 120.000. 

AREA heeft een positief resultaat van € 656.003 over 2020. Afhankelijk van de solvabiliteitsratio van Area wordt het resultaat geheel (solvabiliteitsratio > 30%), voor 50% (solvabiliteitsratio 25-30%) of in het geheel niet (solvabiliteitsratio < 25%) als dividend uitgekeerd aan de gemeenten, conform dividendbeleid. Het solvabiliteitsratio 2020 voor resultaatbestemming is 30,7 %. Dit betekent dat het gehele resultaat als dividend uitgekeerd wordt. Wij hebben een aandeel van 17,92% in het geplaatste aandelenkapitaal. Dit resulteert in een dividenduitkering van € 117.555. Dit is circa € 68.000 hoger dan de begrote dividendopbrengst van € 50.000. 


Algemene uitkering gemeentefonds, meicirculaire, incidenteel voordeel € 1.349.000
In de Kaderbrief 2022 informeerden wij u over de effecten van de meicirculaire voor de jaren 2022 tot en met 2025 en hebben wij deze toegelicht. In onderstaande tabel richten wij ons op de effecten voor het begrotingsjaar 2021. Wij hebben de volledige toelichting op de meicirculaire opgenomen onder de tegel met bijlagen. De effecten binnen de algemene uitkering hebben een effect op het saldo van de halfjaarrapportage. Dit betekent een voordeel van € 1.349.000. Een groot deel hiervan, namelijk € 857.000, heeft betrekking de tijdelijke extra middelen voor jeugd. De effecten die rechtstreeks een relatie hebben met een beleidsterrein verwerken wij één op één in de budgetten en hebben dus geen effect op het saldo van de halfjaarrapportage. Dit betreft de integratie-uitkeringen (IU)/decentralisatie-uitkeringen (DU)/specifieke uitkeringen (SU), de taakmutaties en de 3D’s in het sociaal domein. Ook hebben wij het ontvangen coronasteunpakket zodanig verwerkt dat het beschikbaar is om in te zetten voor coronacompensatie. Het gaat om een bedrag van € 971.000. De financiële effecten voor de jaren 2022 en verder nemen wij mee bij de samenstelling van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Toeristenbelasting, incidenteel voordeel € 114.000
Bij de jaarrekening 2020 hadden wij bij enkele grote recreatieparken een uitvraag gedaan naar het aantal overnachtingen in 2020. Op basis daarvan verwachtten wij over 2020 een inkomstenderving van ongeveer € 540.000. Op basis van de actuele opgaaf van 95% van de recreatieparken lijkt de inkomstenderving over 2020 uit te komen op ongeveer € 370.000. De middelgrote en kleinere recreatieparken lijken over het algemeen minder "schade" te hebben opgelopen dan de grote parken. Hierdoor ontstaat op dit moment een voordeel van € 170.000. Een deel van dit voordeel is de coronacompensatie die wij hebben ontvangen, maar met de informatie van dit moment niet nodig hebben. Daarom storten wij dit voordeel terug naar de algemene coronamiddelen die wij hebben gereserveerd. Die middelen houden wij beschikbaar om voor andere beleidsterreinen in te zetten voor coronacompensatie. Het gaat om € 56.000. Het voordeel dat dan nog overblijft, is € 114.000 en valt nu vrij in het saldo van deze Halfjaarrapportage. 

Risico's

Toeristenbelasting

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

De corona-pandemie heeft in 2020 geleid tot een fors lager aantal overnachtingen. Als gevolg hiervan hadden wij een inkomstenderving van ongeveer € 370.000 op de toeristenbelasting. Of en in hoeverre de corona-pandemie in 2021 een effect heeft op het aantal overnachtingen is nu nog niet te zeggen. Daarnaast is het ook niet bekend of het Rijk de eventuele inkomstenderving over 2021 zal compenseren.