Bijlagen

Meicirculaire gemeentefonds

Financieel effect van de meicirculaire

Terug naar navigatie - Financieel effect van de meicirculaire

In deze bijlage gaan wij dieper in op de effecten van de meicirculaire 2021. Onder de tabel lichten wij u de diverse effecten toe.

EFFECTEN MEICIRCULAIRE
(bedragen x € 1.000)
2021
Uitkeringsfactor
Plafond BTW-compensatiefonds 192
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor -7
Extra middelen Jeugd
Aanpak jeugdzorg; verdringing en lichte jeugdzorgprobl. 446
Aanpak jeugdzorg: POH Jeugd GGZ 20
Aanpak Jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg 391
Ontwikkeling uitkeringsbasis
Ontwikkeling uitkeringsbasis 444
Hoeveelheidsverschillen -137
Subtotaal centraal 1.349
Corona steunpakket 971
Taakmutaties
Compensatieregeling Voogdij 18+ 12
Ketensystemen Jeugd -1
Rijksvaccinatieprogramma meningokokken 7
Rijksvaccinatieprogramma informed consent 1
Handhaving energielabel C kantoren 3
Handelsregister -2
Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening 14
IU/DU/SU
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 7
Suppletie-uitkering bommenregeling 5
Voorschoolse voorziening peuters 14
Maatschappelijke begeleiding statushouders 45
Inburgering 1
Faciliteitenbesluit opvangcentra 130
3D's in het sociaal domein
Participatie 154
Voogdij/18+ 30
Subtotaal decentraal 1.391
Totaal effecten meicirculaire 2.740

Toelichting op de meicirculaire 2021

Terug naar navigatie - Toelichting op de meicirculaire 2021

Uitkeringsfactor
De hoogte van de algemene uitkering wordt vooral bepaald door de ontwikkeling van de uitgaven van het Rijk. Als het Rijk meer uitgeeft, dan ontvangen gemeenten meer middelen. Als het Rijk minder uitgeeft, ontvangen gemeenten ook minder. Dit is een systeem van 'samen de trap op, samen de trap af’. Dit betekent dat de hoogte van de algemene uitkering wisselt. De toename of afname van het gemeentefonds heet 'accres'. In de meicirculaire 2020 is aangekondigd dat de accressen voor de uitkeringsjaren 2020 en 2021 vast te klikken op het niveau dat toen is gepubliceerd. Dit als onderdeel van het compensatiepakket corona. Dat geeft rust en stabiliteit in een roerige tijd.

De afrekening van het BTW-Compensatiefonds (BCF) over 2020 is voordelig. Gemeenten hebben minder gedeclareerd bij het BCF dan gedacht in de septembercirculaire 2020, waardoor de ruimte onder het plafond groter is geworden. De afrekening vindt plaats in 2021 als een incidentele compensatie van € 192.000.

Extra middelen Jeugd
Het nieuwe kabinet zal een besluit nemen over extra compensatie. In de tussentijd is eind april over het eerste onderwerp een akkoord bereikt tussen VNG en rijksoverheid over een extra compensatie van € 613 miljoen incidenteel in 2021, bovenop de € 300 miljoen die eerder al verstrekt is. Van de extra compensatie zal € 493 miljoen via het gemeentefonds lopen. De rest ad € 120 miljoen via specifieke uitkeringen (zgn. SPUK’s). Hierbij praten we over uitbreiding van de crisiscapaciteit en het verbeteren van accommodaties. Deze compensaties worden verstrekt aan een beperkt aantal gemeenten of jeugdzorgregio’s.
De compensatie via het gemeentefonds betreft:
• Vormgeven consultatiefunctie ggz, tegen gaan wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek en tegengaan verdringing van andere uitgaven bij gemeenten, € 228 miljoen
• Uitbreiden aantal praktijkondersteuners jeugdzorg, € 10 miljoen
• Extra inzet en regie op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, € 200 miljoen
• Regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg, € 55 miljoen. Dit laatste bedrag wordt in de komende septembercirculaire verwerkt.

Ontwikkeling uitkeringsbasis
In deze circulaire zijn de nieuwe ramingen verwerkt van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Het positieve effect wordt met name veroorzaakt doordat er in deze circulaire sprake is van een sterke daling ten opzichte van de stand september 2020. Het effect van de corona-pandemie is bij nader inzien minder groot dan gedacht. Dat leidt tot een stijging van de uitkeringsfactor.
Corona steunpakket
De fondsbeheerders hebben in de decembercirculaire 2020 een 3e coronasteunpakket bekend gemaakt. De effect voor 2021 worden bij deze halfjaarrapportage verwerkt.
- Aanvullend pakket re-integratie € 201.000
- Impuls re-integratie € 107.000
- Cultuurmiddelen € 96.000
- Tweede kamerverkiezingen € 51.000
- Gemeentelijk schuldenbeleid € 49.000
- Bijzondere bijstand € 17.000
- Heroriëntatie zelfstandigen € 13.000
- Jeugd aan zet € 10.000

In maart 2021 is het 4e coronasteunpakket bekend gemaakt. Ook deze verwerken wij in deze halfjaarrapportage. U treft onderstaand onder het kopje 'coronacompensatie' een overzicht van deze middelen aan. 

Taakmutaties
Er is sprake van zeven taakmutaties die tot kleine verschillen voor Coevorden leiden:
- Compensatieregeling Voogdij/18+.
- Ketensysteem Jeugd
- Rijksvacinatieprogramma meningokokken
- Rijksvacinatieprogramma informed consent
- Handhaving energielabel C kantoren
- Handelsregister
- Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

IU/DU/SU
Ook is de aanpassing van de specifieke uitkeringen beperkt. De aanpassingen hebben betrekking op mutaties in de basisgegevens en/of loon- en prijscompensaties. Aan de IU Faciliteitenbesluit opvangcentra is € 7,33 miljoen  toegevoegd aan het macrobudget. Deze wijziging leidt wel tot een groot verschil voor Coevorden, namelijk een stijging van € 130.000. 

Sociaal domein
De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021 en de verdeling van de integratie-uitkering door actualisatie van de verdeling van de Wsw-middelen. Daarnaast is sprake van door aanpassing van de drempelbedragen in de verdeling van de middelen “Nieuw begeleiding”.

De integratie-uitkering Voogdij/18+ neemt toe door het gebruik van meer actuele gegevens van zorggebruik. Daarnaast vindt overheveling plaats vanaf het subcluster jeugdhulp (AU).

Coronacompensatie

Terug naar navigatie - Coronacompensatie

Via de algemene uitkering ontvangen wij € 971.000. Dit is het vierde steunpakket. Dit steunpakket bevat de volgende middelen. 

CORONA STEUNPAKKET MEICIRCULAIRE 2021
(bedragen x € 1.000)
2021
Aanvullend pakket re-integratie 201
Impuls re-integratie 107
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 104
Cultuurmiddelen 96
Extra begeleiding kwetsbare groepen 92
Bestrijden eenzaamheid ouderen 91
Afvalverwerking 58
Tweede kamerverkiezingen 51
Gemeentelijk schuldenbeleid 49
Perspectief jeugd en jongeren 30
Jongerenwerk jeugd 22
Mentale ondersteuning jeugd 18
Bijzondere bijstand 17
Heroriëntatie zelfstandigen 13
Activiteiten en ontmoetingen jeugd 12
Jeugd aan zet 10
Totaal 971

Recapitulatie

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

In onderstaand overzicht vatten wij de begrotingswijziging bij deze halfjaarrapportage samen en geven wij de nieuwe begrote bedragen weer. De begrotingswijziging bevat de financiële verschillen van deze rapportage en de budgettair neutrale wijzigingen. In de kolom 'reeds geaccordeerde begrotingswijzigingen' zijn de wijzigingen van dit voorjaar opgenomen. Dit betreft de financiële verwerking van de ambities van de Programmabegroting en het vervolgonderzoek De Nieuwe Veste. 

Na besluitvorming in uw raad verwerken wij het saldo van deze rapportage. Dit is opgenomen in de begrotingswijziging. Om inzicht in alle wijzigingen te geven, sluit het saldo van onderstaand overzicht aan op het saldo van deze Halfjaarrapportage. 

RECAPITULATIE
Bedragen x € 1.000
Primitieve Reeds geaccordeerde Halfjaar- Begroting
begroting begrotings- rapportage na wijzigingen
wijzigingen
Lasten (exclusief toevoegingen reserves)
PR 1. Economie, onderwijs en cultuur 4.364 175 1.073 5.612
PR 2. Werk, jeugd en zorg 42.124 440 2.104 44.668
PR 3. Ruimte en leefomgeving 11.242 40 1.180 12.462
PR 4. Openbare ruimte 10.933 120 519 11.572
PR 5. Bestuur en organisatie 33.527 50 624 34.201
PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen 40 -36 1.079 1.083
Totaal lasten 102.230 789 6.578 109.597
Baten (exclusief onttrekkingen reserves)
PR 1. Economie, onderwijs en cultuur 1.230 353 1.583
PR 2. Werk, jeugd en zorg 12.495 229 12.723
PR 3. Ruimte en leefomgeving 6.529 219 -10 6.738
PR 4. Openbare ruimte 8.937 8.937
PR 5. Bestuur en organisatie 770 25 795
PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen 73.388 2.827 76.214
Totaal baten 103.349 219 3.424 106.991
Saldo (exclusief reservemutaties)
PR 1. Economie, onderwijs en cultuur -3.134 -175 -719 -4.028
PR 2. Werk, jeugd en zorg -29.629 -440 -1.876 -31.945
PR 3. Ruimte en leefomgeving -4.712 179 -1.190 -5.723
PR 4. Openbare ruimte -1.996 -120 -519 -2.635
PR 5. Bestuur en organisatie -32.757 -50 -599 -33.406
PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen 73.347 36 1.748 75.131
Saldo exclusief reservemutaties 1.119 -571 -3.155 -2.606
Toevoegingen reserves 2.315 2.315
Onttrekkingen reserves 1.671 96 3.262 5.028
Saldo reservemutaties -644 96 3.262 2.713
Saldo inclusief reservemutaties 475 -475 107 107

Verloop algemene reserve

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht
VERLOOP ALGEMENE RESERVE
(bedragen x € 1.000) Prognose Begroting
2021 2022 2023 2024 2025
Stand algemene reserve begin boekjaar 31.306 33.432 35.432 37.432 39.432
Toevoegingen aan de reserve
Conform Programmabegroting 2021:
- Structurele versterking vermogenspositie 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Resultaat jaarrekening 2020 na resultaatbestemming* 1.811
Resultaat halfjaarrapportage 2021 n.n.t.b.
Totaal toevoegingen 3.811 2.000 2.000 2.000 2.000
Onttrekkingen aan de reserve
Conform Programmabegroting 2021
- Economische visie, ambities, informatiebeleidsplan -359
Individueel raadsvoorstel vervolgonderzoek DNV -100
Overlopende budgetten jaarrekening 2020* -1.226
Resultaat halfjaarrapportage 2021 n.n.t.b.
Totaal onttrekkingen -1.685
Stand algemene reserve eind boekjaar 33.432 35.432 37.432 39.432 41.432
* Omdat de coronacompensatie (€ 535.000) via de resultaatbestemming verloopt, valt dit bedrag niet onder de overlopende budgetten.

Investeringskredieten

Nieuwe investeringskredieten 2021

Terug naar navigatie - Nieuwe investeringskredieten 2021

In de onderstaande tabel staan voor het jaar 2021 beschikbaar gestelde investeringskredieten. Zoals blijkt uit de tabel zijn nog niet alle beschikbaar gestelde middelen uitgegeven. De voorbereidingen van projecten zijn in het eerste halfjaar gestart en uitvoering zal in de tweede helft van 2021 plaatsvinden. Voor projecten in het kader van riolering zijn wij afhankelijk van de levering van materialen, dit kan door de toegenomen vraag naar grondstoffen wereldwijd, enige vertraging opleveren. Voor tractiemiddelen is er een aanbestedingsprocedure gestart.

OVERZICHT INVESTERINGEN 2021
Bedragen x € 1.000
Jaartal afronding Krediet Realisatie
Vastgoed
IHP, 2020 Burg. Wessels Boer school, Dalen 2021 1.302 100
Indexatie krediet IHP 2020 Burg. Wessels Boer en kindvoorziening, Dalen 2021 78 0
IHP, Scholen Schoonoord, voorbereidingskosten nieuwbouw 2021 160 0
Totaal vastgoed 1.540 100
Riolering
Riolering; Pompen en gemalen 2021 2021 300 138
Riolering; vervanging en optimalisatie 2021 2021 110 0
Riolering; Reconstructie riolering Dalerpeel 2021 1.250 2
Riolering; Vervanging Noord-Sleen 2021 400 81
Totaal riolering 2.060 221
Bruggen
Vervanging brug Klenckerweg 2021 178 0
Vervanging brug Brinkstraat 2021 112 0
Vervanging brug Verl. Hoogeveensevaart 2021 111 30
Vervanging brug Ruimsloot 2021 102 0
Totaal bruggen 503 0
Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting 2021 428 243
Facilitair
Bedoeking Raad- en Theaterzaal 2021 35 0
Infrastructurele projecten
Fietspad Geeserstroom 2021 380 -120
Fietspaden van asfalt naar beton 2021 200 0
Project Achterstre Erm 2021 100 0
Project Mepperstraat, Meppen 2021 450 0
Totaal infrastructurele projecten 1.130 -120
Tractie
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48* 2021 75 0
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95* 2021 95 0
VW Pickup - 6-VZF-67* 2021 80 0
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60 2021 55 0
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87 2021 40 0
VW Transporter Pickup VJ-280-K 2021 50 0
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K 2021 50 0
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G 2021 50 0
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G 2021 40 0
VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G 2021 40 0
VW Transporter Gesloten VH-829-Z 2021 35 0
VW Crafter Gesloten VH-828-Z 2021 38 0
VG Haakarm HA-10 (ongekentekend) 2021 28 0
Vacuumtank Zuid 2021 50 51
Totaal tractie 726 51
* Doorgeschoven vanuit 2020
Totaal investeringen 2021 6.422 495

Lopende investeringen

Terug naar navigatie - Lopende investeringen

In de onderstaande tabel staan de investeringskredieten die voorgaande jaren beschikbaar zijn gesteld en waarvan de afronding nog niet heeft plaatsgevonden. Voor zowel tractie als alle genoemde projecten is de verwachting dat deze in 2021 worden afgerond.

LOPENDE INVESTERINGEN
Bedragen x € 1.000
Realisatie Realisatie
Jaartal afronding Krediet tm 2020 2021 Restant
Tractie
Vacuumtank Noord 2021 50 0 51 -1
Totaal tractie 50 - 51 -1
Riolering
Riolering; optimalisering Oosterhesselen 2021 332 14 - 318
Riolering; Pompen en gemalen 2020 2021 300 103 - 197
Riolering; Schoolstraat te Dalen 2021 600 402 26 172
Riolering; Centrumplan 2021 500 219 - 281
Riolering; De Bente te Dalen 2021 125 - - 125
Riolering; by-pass persleiding De Mars 2021 110 15 113 -18
Totaal riolering 1.967 753 139 1.075
Huisvesting
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen 2021 265 332 9 -76
Totaal huisvesting 265 332 9 -76
Infrastructurele projecten
Project N34/Klooster 2021 700 548 2 150
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg 2021 380 39 6 335
Totaal infrastructurele projecten 1.080 587 8 485
Bruggen
Vervanging brug Brugstraat 2021 356 48 - 308
Totaal bruggen 356 48 - 308
Overige investeringen
Wandelknooppuntensysteem 2021 300 100 - 200
Project gasloos de Swaneburg 2021 360 288 100 -28
Opwaardering Esdalcollege 2021 379 341 - 38
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw 2021 1.055 704 77 274
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag 2021 780 731 110 -61
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl. 2021 598 579 29 -10
Kwaliteitsimpuls sport, toegankelijkheid 2021 474 - 370 104
Totaal overige investeringen 3.946 2.743 686 517
RSP
RSP: stationsomgeving 2021 2.875 4.641 99 -1.865
Totaal RSP 2.875 4.641 99 -1.865
Totaal 10.539 9.104 992 443