Programma 5 | Bestuur en Organisatie

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren progr. 5

Terug naar navigatie - Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Formatie Fte per 1.000 inwoners 2021 7,88
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2021 7,84
Apparaatskosten Kosten per inwoner 2021 678,41
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom
+ totale kosten inhuur externen 2021 6,40%
Overhead % van totale lasten 2021 10,92%
Indicatoren o.b.v. Programmabegroting 2021, actualisatie vindt plaats bij het Jaarverslag 2021.

Financiën

Overige ontwikkelingen

Burgerzaken

Terug naar navigatie - Burgerzaken

Bij de begroting van 2019 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de optimalisatie van de formatie en processen bij Burgerzaken. Deze middelen zetten wij in voor procesoptimalisatie en de verbetering van de (digitale) dienstverlening en klanttevredenheid. Om
aan de huidige wensen en behoeftes vanuit de inwoners te kunnen voldoen zullen bijvoorbeeld innovatieve instrumenten moeten worden ingezet en ontwikkeld. Op dit moment wordt hiervoor een projectleider online dienstverlening ingezet en zijn wij bezig met het digitaliseren en vereenvoudigen van bestaande processen binnen Burgerzaken. Een deel van de middelen wordt ook ingezet om werkdruk te verlagen en de flexibele inzet tijdens de Corona-periode te waarborgen. Daarnaast wordt onder andere gewerkt aan een kennisbank voor onze klantcontactmedewerkers.