Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

In 2021 worden de volgende projecten opgestart of gerealiseerd om het behalen van de VANG doelstellingen mogelijk te maken:

- Communicatiecampagne: In Drents verband is een communicatiecampagne ontwikkeld die focust op de boodschap waarom het belangrijk is om afval te scheiden. Als gemeenten communiceren wij op dit moment vooral hoe men afval moet scheiden. Onderzoek laat zien dat de scheidingsbereidheid hoog is als men goed voorgelicht wordt waarom dit belangrijk is.        
- Toekomst milieustraten: Op dit moment heeft Coevorden twee milieustraten zonder weegsystemen. In 2020 is er een onderzoek gestart inzake de optimalisering van de samenwerking van de beide teams openbare ruimte. Hierin wordt ook de toekomst van de milieustraten besproken. In 2021 wordt het onderzoek afgerond.
- Gerichte aanpak zwerfafval: Op basis van data zal gerichter worden gewerkt aan de aanpak van zwerfafval. 
- Wij willen de bewustwording van afvalscheiding bij kinderen verder bevorderen. Wij gaan onderzoeken hoe wij in samenwerking met scholen en inzamelbedrijven hier een goede invulling aan kunnen geven.
- Vernieuwde werkwijze inzameling oud papier: Samen met de scholen en verenigingen wordt gewerkt aan een nieuw inzamelsysteem. Ingezet wordt op een efficiënter systeem met meer service voor onze inwoners om zo de hoeveelheid oud papier in het restafval terug te dringen. 
- Effectmeting en bepalen aanvullende acties: De lange termijn effecten van beleidsingrepen moeten waargenomen worden. Op basis hiervan moet gekeken worden welke toekomstige wijzigingen nodig zijn om de VANG doelstellingen te behalen. Toelichting

O

Kwaliteit

De VANG-doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner is niet behaald. De VANG-doelstelling zal ook dit jaar niet worden gehaald. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om deze te realiseren. Hiervoor wordt een routekaart opgesteld, deze is in voorbereiding en zal in 2021 aan de Raad ter vaststelling worden aangeboden.  Een onderdeel van deze routekaart is ook de toekomst van de milieustraten. De communicatiecampagne die in Drentsverband is opgestart loopt volgens verwachting. Wel dient nog gekeken te worden hoe hier een vervolg aan gegeven moet worden.
De voorbereiding inzake bewustwording van afvalscheiding bij kinderen is opgestart en de aanpak van zwerfafval loopt.

O

Tijd

Wij bezig met de vernieuwde aanpak van de inzameling van oud-papier en karton (OPK). Deze aanpak wordt ook opgenomen in de routekaart.

G

Geld