Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Voor 2021 is er weer een aanjaagbudget duurzaamheid om de verschillende afdelingen in de gemeente Coevorden (verder) op weg te helpen met duurzaamheid. In 2021 gaan wij het aanjaagbudget inzetten om de energietransitie verder te brengen. Zo gaan we aan de slag met het uitwerken van de kaderbrief moties 2020-18 (gemeentelijke daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen) en 2019-05 (revolverend duurzaamheidsfonds). Het aanjaagbudget wordt ingezet voor (eventuele) onderzoeken die nodig zijn om deze moties te verwerken tot concrete voorstellen die wij in Q2 2021 aan uw Raad kunnen voorleggen. Het streven is om uiterlijk 1 januari 2022 het duurzaamheidsfonds operationeel te hebben.

We nemen actief deel in het Versnellingsteam Overheden van de Expeditie Energieneutraal Wonen. Hiermee benutten wij kansen voor regionale samenwerking en versnellen wij samen met de provincie Drenthe en de andere Drentse gemeenten de energietransitie. We hebben de ambitie om aan minimaal één project deel te nemen vanuit deze samenwerking.Toelichting

De duurzaamheidsvisie wordt uitgevoerd. Voorbeelden zijn de vaststelling van de RES, het opstellen van de Transitievisie Warmte. Door gebrek aan capaciteit hebben nog niet alle activiteiten plaatsgevonden, zoals het opstellen van de duurzaamheidsindex. Besloten is de capaciteit in te vullen en uit de klimaatmiddelen aanvullende capaciteit te financieren. Hiermee is de verwachting dat het mogelijk is om een aantal activiteiten uit te kunnen voeren, zoals de duurzaamheidsindex, opstellen strategie klimaatadaptatie, inwonersparticipatie.  De personele bezetting op dit thema is schaars. Dit is een risico voor de snelheid en de omvang van de uitvoering. 

 

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld