Portefeuillehouder
Steven Stegen

Binnen de Regiodeal richten wij ons op de grote transformatieopgave van de bestaande koopwoningvoorraad. Onze inzet is vooral gericht op de doelgroep die dat wegens financiële beperkingen niet kan doen. Het hoofddoel van de pijler Wonen is dan ook het ontwikkelen van een aanpak om te komen tot een toekomstbestendige woningvoorraad voor woningeigenaren met een laag inkomen. Onder toekomstbestendig wonen verstaan wij dan de kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad door het verduurzamen te stimuleren en een bewuste campagne te voeren voor het aanpasbaar maken voor het langer thuis wonen. In 2021 gaan we verder met de verdere inrichting van de proeftuin in Tuindorp en het vitale dorpen project.

In Tuindorp zal er een gebiedsagenda worden uitgewerkt die aan sluit bij de vraagstukken van bewoners. Dit zal resulteren in een vervolgaanvraag voor de proeftuin van Tuindorp. Hierin zal aandacht zijn voor de instrumenten die we vanuit de Regiodeal in kunnen zetten om bewoners te ‘verleiden’ tot het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad in de wijk.

Het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad speelt ook een grote rol in het ‘vitale dorpen’ project dat vanuit de Regiodeal in 2021 verder wordt uitgewerkt. We willen leefbare dorpen, waar jong en oud plezierig kunnen wonen en werken. Maar wat is hier nu voor nodig?  Welke voorzieningen zijn belangrijk voor de verschillende soorten kernen? Een project dat zich dan ook richt op de samenredzaamheid van inwoners en het benodigde voorzieningenniveau in de dorpen.

 Toelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld