Portefeuillehouder
Joop Brink

De Rekenkamercommissie Coevorden heeft een onderzoek uitgevoerd naar de jeugdzorg in Coevorden. Eén van de aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamercommissie is het beleid met betrekking tot jeugdzorg nader uit te werken in concrete (transformatie)doelstellingen en gewenste maatschappelijke effecten voor de jeugdzorg. Ook de raad heeft deze behoefte uitgesproken in motie 2020-14.
Wij denken dat een kadernota en uitvoeringsplan ons inderdaad kunnen helpen om ons beleid concreter en transparanter te maken.

De informatie die we verzamelen middels de Monitor Sociaal Domein, gaan we gebruiken om te onderzoeken of we trends kunnen ontdekken en indien nodig ons beleid aan dienen te passen. Een gezamenlijke visie op de regiefunctie en de signaleringsfunctie binnen het onderwijs nemen we hier ook in mee. Een actieve betrokkenheid van alle ketenpartners is hierbij noodzakelijk.Toelichting

O

Kwaliteit

Door het cluster jeugd wordt nu het gehele jeugdzorg- en indicatieproces kritisch doorlopen en waar nodig verbeterd of versterkt. 

O

Tijd

Nieuwe medewerkers hebben tijd nodig gehad om zich tijdens de pandemie in te werken. De noodzaak om het beleid van het hele sociaal domein goed met elkaar te verbinden, vraagt veel tijd van alle medewerkers. In december verwachten wij een dynamisch "spoorboekje sociaal domein" ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Hierin staat de brede visie op ons sociaal domein met concrete kaders en een duidelijke prioritering van onze ambities (datagericht werken, voorkomen en besparingen). Vanuit dit gezamenlijk vormgegeven spoorboekje, wordt het beleidsplan jeugd begin 2022 aan de raad aangeboden. Vanuit jeugd betrekken wij hierbij ook motie 2020-14: samenwerking onderwijs - jeugdhulp.

G

Geld