Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Planning
Startdatum: 01-01-2021
Einddatum: 31-12-2021

Zoals ieder jaar krijgen we ook dit jaar te maken met overlast en de bestrijding van de eikenprocessierups. Door de explosieve groei van de overlast van eikenprocessierups in 2018 hebben wij in 2019 prioriteiten gesteld en de ontwikkelingen rondom de rups gemonitord. Om de kosten beheersbaar te houden hebben wij in de loop van 2020 de gekozen prioritering herzien. 

Wij stellen voor om te kiezen voor preventieve bestrijding in gebieden met prioriteit 1 en 2 en in gebieden met prioriteit-1-gebied ook curatief te bestrijden. Dit gaat om de volgende gebieden:
• prioriteit 1: Scholen, kinderopvang/-dagverblijven, verzorgingshuizen, winkelcentra, buitensportaccommodaties en evenemententerreinen;
• prioriteit 2: vastgestelde schoolroutes, forensenfietspaden en toeristische fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom.

Preventieve bestrijding gebeurt als de rupsen nog geen brandharen hebben. Curatieve bestrijding richt zich op het onschadelijk maken van reeds gevormde brandharen. Daarnaast willen we ook het aantal natuurlijke vijanden van de rups stimuleren. De prioritering is gekozen op basis van de kans op overlast voor inwoners en toeristen. Ook is deze prioritering aangebracht om de kosten van de bestrijding beheersbaar te houden. In de praktijk zien we dat deze preventieve bestrijding goed werkt. Overige locaties binnen en buiten de bebouwde kom, kuilvoerbulten, paardenweides en het resterend buitengebied vallen onder prioriteit 3. Op deze locaties zal geen bestrijding plaatsvinden.Toelichting

Bij de Programmabegroting 2021 is een budget vastgesteld. Het budget is leidend voor de uitvoering. Conform afspraak hebben wij, begin juli, uw Raad bij besteding van 75% van het beschikbare budget geïnformeerd. Op dit moment is nagenoeg het volledige budget ingezet. Dit betekent dat als er alsnog meldingen binnen komen, wij hier vanwege het afgesproken budgetplafond geen gehoor meer aan kunnen geven. 

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld

Bij de Programmabegroting 2021 is een budget vastgesteld. Het budget is leidend voor de uitvoering. Conform afspraak hebben wij, begin juli, uw Raad bij besteding van 75% van het beschikbare budget geïnformeerd. Op dit moment is nagenoeg het volledige budget ingezet. Dit betekent dat als er alsnog meldingen binnen komen, wij hier vanwege het afgesproken budgetplafond geen gehoor meer aan kunnen geven.