Portefeuillehouder
Bert Bouwmeester

Planning
Startdatum: 01-01-2020

Ondermijning wordt op verschillende wijzen aangepakt. Onder andere wordt de horeca gebruikt voor witwassen en is er een verwevenheid met drugshandel en vastgoed. Intensivering en uitbreiding van controle op naleving van de drank- en horecawet is wenselijk voor de komende jaren. Hierbij moet gedacht worden aan meer BOA-inzet voor het uitvoeren van controles en opstellen van boeterapporten en de inzet van de juridische afwikkeling van geconstateerde overtredingen. Daarnaast is de invoering van de exploitatievergunningen in risicovolle branches wenselijk. Dit is in belang van de maatschappij om via de wet Bibob een vergunningsaanvrager te kunnen toetsen. De voorbereidingen voor de invoering zijn opgepakt en krijgt zijn verdere beslag in 2020.Toelichting

O

Kwaliteit

De voorgenomen aanpak van ondermijning staat continue onder druk. Het is een proces dat veel personele inspanning vraagt. In het afgelopen jaar is ruimte gekomen om de gemeentelijke casustafel op te starten. Alle teams zijn vertegenwoordigd en de openingssessies hebben plaats gevonden. Na de zomervakantie zal maandelijks ingebrachte signalen van ondermijning besproken en gewogen worden. Uiteindelijk is de doelstelling het signaal aan te leveren bij het RIEC Noord en dat het RIEC  Noord onderzoek gaat in stellen. Ondermijning is een arbeidsintensief proces waarbij structurele inzet van personeel de mate van succes bepaald.

G

Tijd

Ondanks de Corona perikelen die om inzet vroegen,  zijn er enkele voorbereidingen uitgevoerd. Onder andere het opstarten van de gemeentelijke casustafel en het aanwijzen van branches die een exploitatievergunning moeten gaan krijgen.  De start is gemaakt en vraagt qua tijd voldoende capaciteit.

G

Geld