Portefeuillehouder
Joop Brink

Eén van onze leidende principes is het bieden van integrale ondersteuning. Niet de regeling, maar de ondersteuningsbehoefte van de inwoner is leidend. Door de voorzieningen dagbesteding, beschut werk en baanafspraakbaan beter op elkaar te laten aansluiten zien we kansen om inwoners met een beperking in een kwetsbare positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt beter te laten meedoen.
We werken verder uit hoe de WMO en de Participatiewet elkaar kunnen versterken waarbij we als doel hebben doorlopende ontwikkellijnen te maken waarbij nog sterker het accent komt te liggen om doorgroei naar loonvormende arbeid.Toelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld