Portefeuillehouder
Bert Bouwmeester

De leefbaarheid van onze dorpen en wijken willen onder andere blijven bevorderen door inzet van het Stimuleringsfonds en wel langs 3 sporen: 1. het wijkbudget, 2. de projectsubsidie en 3. de hulplijnen. Voor de invulling van het fonds en de inzet van middelen blijven wij in 2021 de samenwerking zoeken met onze inwoners, buurtverenigingen en verenigingen van plaatselijk belang. De stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden is onze preferente partner als het gaat om vraagstukken rond leefbaarheid in onze wijken en dorpen. Naast onze gebiedscoördinatoren zullen wij de stichting in 2021 nadrukkelijk betrekken in het contact met de wijken en dorpen om te bevorderen dat de spreiding en benutting van het fonds kan worden geoptimaliseerd. Omdat we merken dat de spreiding en de wijze van benutting van het fonds achterblijven ten aanzien van de bedoeling van het Stimuleringsfonds.Toelichting

In aanloop naar 2021 hebben nagenoeg alle wijken en alle dorpen een wijkbudget aangevraagd. Een mooie en goede voortzetting van de tendens die sinds de start van de dorps- en wijkbudgetten in gang is gezet. We blijven met Maatschappelijk Welzijn Coevorden in gesprek hoe we de dekking 100% kunnen maken.

De aanvragen voor een projectsubsidie blijven duidelijk achter bij voorgaande jaren. Voor een deel is deze teruggang te wijten aan de gevolgen van de Covid-pandemie.
Uit een in het voorjaar gehouden enquête onder de wijkverenigingen en de dorpsverenigingen blijkt, dat een deel van hen onbekend is met de projectsubsidies. Daarnaast blijkt het lastig om een juiste aanvraag te formuleren die recht doet aan de reikwijdte de doelstellingen van Stimuleringsfonds. In de praktijk zien we dat het Stimuleringsfonds vaak een vangnet is voor activiteiten, die we als waardevol bestempelen, maar elders om allerlei redenen net niet voor subsidie in aanmerking komen.

O

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld