Portefeuillehouder
Steven Stegen

Planning
Startdatum: 01-11-2020
Einddatum: 31-12-2021

De provincie Drenthe heeft de ambitie uitgesproken dat Drenthe dé toeristische en recreatieve provincie van Nederland gaat worden. Hiervoor is het Actieprogramma Vitale Vakantie Parken Drenthe gestart. En met de provincie heeft de gemeente Coevorden en alle gemeenten in Drenthe deze ambitie met enthousiasme onderschreven. Want deze ambitie sluit naadloos aan bij onze eigen ambitie en doelen zoals we vaststelden in ons Bestuursprogramma en in de Beleidsagenda Vrijetijdseconomie. We willen onze economie versterken door het benutten van de kansen die de veelheid en verscheidenheid aan natuurschoon en cultuurhistorische waarden in onze gemeente biedt. Hiervoor is het nodig het vrijetijdsaanbod in onze gemeente vraaggericht is, onderscheidend vermogen heeft en een hoogwaardige kwaliteit kent. Het doel is om enerzijds een aantrekkelijke gemeente te zijn om in te recreëren en te ondernemen, en anderzijds een verhoging van het aantal bezoekers, die langer verblijven en meer besteden.

Wat is ervoor nodig om deze ambitie en doelen te realiseren? Een deel van de ingrediënten is aanwezig: een fantastische natuur, veel en goede fietspaden, mooie, oude dorpjes met cultuurhistorische waarde, veel wandelmogelijkheden, enz. En aan een deel van de ingrediënten moeten we werken. Toerisme en recreatie vraagt om kwalitatief goede, bij de wens van de verschillende doelgroep aansluitende accommodaties. Er is een aantal aandachtspunten, die verdere ontwikkeling van het toerisme kunnen belemmeren, zoals weinig diversiteit in het aanbod van verblijfsrecreatie, onvoldoende vraaggerichtheid van de verblijfsrecreatie en onvoldoende innoverend vermogen en actuele kennis om in te kunnen springen op de veranderende (recreatie)markt.

Samen met de 17 parken die binnen het programma Vitale Vakantie Parken Coevorden vallen maken we een plan op welke wijze zij in de toekomst verder kunnen door hun marktwaarde te versterken, mogelijk sociale maatschappelijke knelpunten en ondermijning op te lossen en het oorspronkelijke doel van een vakantiepark weer centraal te stellen. Daar waar dit wenselijk is maken we een toekomstplan op een nieuwe bestemming. In 2021 gaan we verder in de eerste fase, die in 2020 is gestart en doorloopt tot eind 2021. Met een vijftal parken werken we verder aan een plan per park. De vier parken rondom het Ermermeer (Ermerstrand, Primo, Secundo en Ermerzand) worden vanuit één visie op dit recreatiegebied benaderd. Het vijfde park, De Tip in De Kiel, krijgt mogelijk een geheel of gedeeltelijk andere bestemming. Eind 2021 ronden we fase 1 af. Dit betekent dat we met deze vijf parken en enkele parken die gaan excelleren een toekomstplan hebben gemaakt of hebben vastgesteld dat dit niet haalbaar is.Toelichting

G

Kwaliteit

R

Tijd

Het blijkt dat het beoogde tempo met ruim een jaar voor een plan per park te ambitieus was voor de parken zelf. Diverse oorzaken, zoals minder goed in verbinding komen door het niet kunnen houden van fysieke bijeenkomsten, de complexiteit van de materie en de organisatievormen (vrijwillige VVE besturen met een beheerrol) op de transformatie parken, maken dat het proces om tot planvorming te komen langer duurt. De inschatting is dat planvorming voor transformatie zeker nog een aantal maanden tot een jaar in beslag gaat nemen en dat planvorming voor de drie recreatieparken in fase I nog een jaar kost. In 2021 wordt beoordeeld of het mogelijk is fase II met drie nieuwe parken alsnog te starten begin 2022 of dat dit moet worden opgeschort in verband met beschikbare interne capaciteit.

G

Geld