Portefeuillehouder
Steven Stegen

Het streven is om door middel van deprogrammeren, dus het schrappen van de plancapaciteit, tot een betere balans te komen tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. In 2021 hebben we een groot deel van de ‘oude’ plancapaciteit geschrapt en of aangepast om te komen tot een beter en gezonder evenwicht op de woningmarkt. We gaan aan de slag met de uitkomsten van het afgeronde woningmarktonderzoek en hebben een beter beeld van de woonbehoefte van verschillende doelgroepen in de wijken en de dorpen en zullen hierover nadere afspraken maken met betrokken partners zoals woningbouwcorporaties en ontwikkelaars.Toelichting

Met deprogrammering zitten we in afrondende fase waardoor we meer kansen zien voor nieuwe plannen. Deze zullen plek krijgen in de nieuwe woonvisie. 

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld