Portefeuillehouder
Bert Bouwmeester

Planning
Startdatum: 01-01-2020
Einddatum: 31-12-2022

Er wordt ingezet op de leefbaarheid van onze samenleving. Leefbaarheid is het hogere doel waar onder andere veiligheid één van de bouwstenen is. Door de  uitbreiding van de bijzondere opsporingsambtenaren (boa) wordt er veel ingezet op handhaving en bestrijding van overlast. De inzet van de boa kent zijn grenzen qua capaciteit en dus ook wat zij qua werk aankunnen.  Het werkaanbod is fors te noemen en vraagt om keuzes te maken. Hierbij is het handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden 2020 een belangrijke richtinggevende maatstaf.  Waar mogelijk wordt eenduidigheid en effectiviteit nagestreefd. Daarvoor worden beleidsregels opgesteld.

Speerpunten in de handhaving van de boa's zijn: (brom)fiets parkeeroverlast NS station Coevorden, Drank- en Horecawet, Aanpak ondermijning heling middels Digitaal Opkopersregister, bijtincidenten honden, honden uitwerpselen en parkeren.

Daarnaast wordt er actief ingezet  op ondermijning. Hierbij zetten wij in op: uitrol van de exploitatievergunning, actief screenen middels BIBOB, ondersteunen van RIEC onderzoeken, sluiten van drugspanden enzovoort.

In lijn met de uitgangspunten van Coevorden Verbindt willen wij met inwoners en vertegenwoordigers van plaatselijke belangenverenigingen in gesprek blijven komen over veiligheidsbeleving. Daarnaast wordt een almanak Veiligheid gemaakt om de samenleving inzicht te geven in wat wij doen om de veiligheid te borgen. Onder andere staat beschreven in de almanak wat het risicoprofiel is in Drenthe en deze wordt zichtbaar met de risicokaart, maar ook worden de diverse overlegstructuren van de burgemeester beschreven en wat de thema's zijn hierbij. Veiligheid als onderdeel van het sociaal domein wordt ook onderdeel van de almanak, daarbij kan onder andere gedacht worden aan Veilig Thuis Drenthe, Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe, Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC).Toelichting

Andere opgaven zoals het evenementenbeleid, het exploitatievergunningenstelsel, de inzet van de VRD als gevolg van de coronacrisis, in combinatie met een smalle bezetting maken dat dit langer duurt. Het plan van aanpak is inmiddels vastgesteld. In oktober 2022 wordt het beleidsdocument opgeleverd. 

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld