Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

De uitgangspunten uit onze centrumvisie en de visie op onze winkelstraten worden vertaald naar een formeel juridisch kader. Dit doen wij in de vorm van een Omgevingsplan. Op die manier doen wij alvast ervaring op met dit nieuwe instrument voor regel- en kaderstelling. De ervaringen uit deze pilot worden gebruikt bij de latere ontwikkeling van een omgevingsplan voor de rest van het gemeentelijk grondgebied. Tevens dienen de ervaringen uit deze pilot als input voor onze Omgevingsvisie die tegelijkertijd ontwikkeld wordt. De planning is er op gericht eind 2021 een eindconcept-versie van het omgevingsplan gereed te hebben. De formele procedure kan dan gaan lopen direct na inwerking trekking van de wet per 1-1-2022.



Toelichting

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is inmiddels verschoven naar 1 juli 2022. Als gevolg daarvan verschuift ook onze eigen planning. Dit omdat de formele procedure pas kan starten na inwerkingtreding van de wet. Daarnaast blijkt het vernieuwend omgaan met regelgeving (in de geest van de omgevingswet) dusdanig complex en vernieuwend dat hier meer tijd mee gemoeid is dan aanvankelijk gepland.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld