Portefeuillehouder
Jeroen Huizing
Joop Brink

We zien kansen voor verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg. Zodat we elk kind een optimale en ononderbroken ontwikkeling kunnen bieden. Om ook kinderen die wat meer aandacht of zorg nodig hebben een passende plek te geven die aansluit bij hun mogelijkheden en kwaliteiten, zijn we aangewezen op een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Samen met het samenwerkingsverband maken we een visie en kader, waaruit vervolgens werkafspraken voortvloeien om kinderen die ondersteuning te bieden die nodig is, waarbij ook aandacht is voor rollen en verantwoordelijkheden. Hierbij betrekken we ook leerplicht om te kijken hoe we de vrijstellingen van leerplicht kunnen inperken.Toelichting

G

Kwaliteit

Om het leerrecht van kinderen te waarborgen zijn Cosis en het Samenwerkingsverband primair onderwijs gestart met een pilot om de samenwerking te versterken en de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Hier zijn ook de leerplichtambtenaren bij betrokken. Door deze samenwerking is een aantal leerlingen een passend scholingsaanbod gedaan. Dit is niet in iedere individuele casus mogelijk.  Wel is het goed dat alle partijen deze leerlingen gezamenlijk in beeld hebben. Alle partijen zijn het eens over de meerwaarde van de samenwerking en dit wordt nu structureel gemaakt.

Voor het onderwijs is het nog niet altijd duidelijk met welke hulpvraag of signalen van zorg over een leerling ze bij welke organisatie kunnen aankloppen. Samen met leerplicht, MWC en GGD hebben we een routekaart gemaakt die het voor scholen duidelijker maakt in welke situaties ze met welke organisatie contact kunnen opnemen. In het schooljaar 2021-2022 wordt de routekaart aangeboden aan het onderwijs en verder toegelicht. 

 

O

Tijd

Met het voortgezet onderwijs hebben we de ambitie gesteld de samenwerking verder te ontwikkelen op het gebied van integrale onderwijs en zorg trajecten. Daarvoor zijn gezamenlijke toegang en integraal arrangeren nodig. De komende periode worden gezamenlijke afspraken hierover ontwikkeld.

Binnen het basisonderwijs wordt in het nieuwe schooljaar gestart met een project op 5 scholen waarbij een zogenoemde kansencoach wordt toegevoegd aan het schoolteam. De kansencoach werkt vanuit de centrale vraag hoe ouders, kind en school kunnen samenwerken (al dan niet met behulp van hun informele en formele ondersteuningsnetwerken) om het kind weer toe te laten komen aan het optimaal ontwikkelen van zijn/haar talenten. Door de tussenkomst van dit project en het coronavirus zijn gesprekken met het samenwerkingsverband over visie en kader vertraagd. We verwachten deze binnenkort weer verder op te pakken om te komen tot een gedragen visie op jeugd.

G

Geld