Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Aanbiedingsbrief Blz. 9  
Beleid Blz. 10  
Financiën Blz. 11  
Ontwikkelingen en ambities Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
Inleiding Blz. 14  
Ontwikkelingen en ambities Blz. 15  
Ambities Blz. 16  
Dekking Blz. 17  
Dekking Blz. 18  
Stelpost vrije begrotingsruimte na ambities Blz. 19  
Overige ontwikkelingen Blz. 20  
Overige ontwikkelingen Blz. 21  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 22  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 23  
Beleidskaders Blz. 24  
Wat willen wij bereiken? Blz. 25  
Goed onderwijs Blz. 26  
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 27  
Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs Blz. 28  
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 29  
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 30  
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 31  
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 32  
Naamsbekendheid en Regiobranding Blz. 33  
Onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 34  
Versterken economische structuur Blz. 35  
Ondernemersdienstverlening Blz. 36  
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 37  
Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs Blz. 38  
Versterken ondernemersklimaat Blz. 39  
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 40  
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 41  
Vitaliseren vakantieparken Blz. 42  
Vrijetijdsnota 2022-2026 Blz. 43  
Een bloeiend cultureel leven Blz. 44  
Culturele gemeente 2021-2022 Blz. 45  
Nieuwe kaders kunst en cultuur Blz. 46  
Beleidsindicatoren Blz. 47  
Wat mag het kosten? Blz. 48  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 49  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 50  
Beleidskaders Blz. 51  
Wat willen wij bereiken? Blz. 52  
Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk Blz. 53  
Integrale ondersteuning Sociaal domein Blz. 54  
Waarborgfonds- Saneringskredieten Blz. 55  
Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving Blz. 56  
Kansrijke start/ goede start Blz. 57  
Nieuwe wet inburgering Blz. 58  
Voorveld jeugd Blz. 59  
Kansen 4 kinderen Blz. 60  
Breed offensief Blz. 61  
Sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden Blz. 62  
Accommodatiebeleid Blz. 63  
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 64  
We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners Blz. 65  
Terugdringen tekorten bij jeugd Blz. 66  
Terugdringen tekorten bij Wmo Blz. 67  
We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen Blz. 68  
Programma Kansrijk opgroeien Blz. 69  
Pilot begeleiding gezinnen Blz. 70  
Pilot vroegsignalering problematische schulden Blz. 71  
Verbetering ketensamenwerking en toegang tot jeugdhulp Blz. 72  
implementatie beschermd wonen Blz. 73  
Beleidsindicatoren Blz. 74  
Wat mag het kosten? Blz. 75  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 76  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 77  
Beleidskaders Blz. 78  
Wat willen wij bereiken? Blz. 79  
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 80  
Bentheimerpoort Blz. 81  
Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide Blz. 82  
Voormalig Bogas gebied Blz. 83  
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 84  
Uitvoering woonvisie Blz. 85  
Herstructureringsfonds Blz. 86  
Prestatieafspraken woningcorporaties Blz. 87  
Regiodeal Blz. 88  
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 89  
Fietsnota Blz. 90  
Mobiliteitsplan Blz. 91  
Zuidelijke ontsluitingsweg Blz. 92  
Zuidelijke rondweg Blz. 93  
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 94  
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 95  
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 96  
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 97  
Omgevingsvisie Blz. 98  
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 99  
Beleidsindicatoren Blz. 100  
Wat mag het kosten? Blz. 101  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 102  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 103  
Beleidskaders Blz. 104  
Wat willen wij bereiken? Blz. 105  
Duurzaam afvalbeheer Blz. 106  
Realisatie VANG-doelstellingen Blz. 107  
Een prettig woonklimaat Blz. 108  
Begraafplaatsenbeleid Blz. 109  
Biodiversiteit Blz. 110  
Klimaatadaptatie Blz. 111  
Een veilige woonomgeving Blz. 112  
Aanpak ondermijning Blz. 113  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 114  
VTH Blz. 115  
Energieneutraal in 2040 Blz. 116  
Duurzaamheidsvisie Blz. 117  
Pilot energieneutrale wijk/dorp Blz. 118  
Regionale Energie Strategie Blz. 119  
Warmtevisie Blz. 120  
Beleidsindicatoren Blz. 121  
Wat mag het kosten? Blz. 122  
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 123  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 124  
Beleidskaders Blz. 125  
Wat willen wij bereiken? Blz. 126  
Echt goed worden in Verbindend Besturen Blz. 127  
Coevorden Verbindt: onze Visie Blz. 128  
Gebiedskompas Blz. 129  
Samenwerken wijken en dorpen Blz. 130  
Stimuleringsfonds Blz. 131  
Inspraak jongeren Blz. 132  
Betrekken Jongerenraad Blz. 133  
Passende dienstverlening Blz. 134  
Implementatie Wet Open Overheid Blz. 135  
Interne dienstverlening Blz. 136  
Verbetering online dienstverlening Blz. 137  
Beleidsindicatoren Blz. 138  
Wat mag het kosten? Blz. 139  
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 140  
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 141  
Beleidskaders Blz. 142  
Wat willen wij bereiken? Blz. 143  
Financieel gezond blijven Blz. 144  
Monitoring financiële kengetallen Blz. 145  
Passende tarieven Blz. 146  
Beleidsindicatoren Blz. 147  
Wat mag het kosten? Blz. 148  
Financiële begroting Blz. 149  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2022-2025 Blz. 150  
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024 Blz. 151  
Ontwikkeling inkomsten Blz. 152  
Gemeentefonds, belastingen en leges Blz. 153  
De septembercirculaire Blz. 154  
Belastingen en leges Blz. 155  
Ontwikkeling uitgaven Blz. 156  
Welke uitgaven lichten we toe? Blz. 157  
Lonen en prijzen Blz. 158  
Autonome ontwikkelingen Blz. 159  
Verbonden partijen Blz. 160  
Meerjaren Investerings Programma (MIP) Blz. 161  
Overige ontwikkelingen Blz. 162  
Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte Blz. 163  
Vrije begrotingsruimte Blz. 164  
Structureel en reëel begrotingsevenwicht Blz. 165  
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 166  
Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd? Blz. 167  
Ontwikkeling reserves Blz. 168  
Algemene reserve Blz. 169  
Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen Blz. 170  
Overhead Blz. 171  
Welke overhead hebben wij begroot? Blz. 172  
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 173  
Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot. Blz. 174  
Recapitulatie van de programma's Blz. 175  
Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie Blz. 176  
Geprognosticeerde balans Blz. 177  
Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans Blz. 178  
Paragrafen Blz. 179  
Inleiding Blz. 180  
Lokale heffingen Blz. 181  
Inleiding Blz. 182  
Beleid Blz. 183  
Belastingopbrengsten en tarieven Blz. 184  
Toelichtingen Blz. 185  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 186  
Beleid Blz. 187  
Risicoprofiel Blz. 188  
Incidentele risico's Blz. 189  
Europark Blz. 190  
Grondexploitaties Blz. 191  
Faillissement CQ Blz. 192  
Tabel incidentele risico's Blz. 193  
Structurele risico's Blz. 194  
Sociaal domein Blz. 195  
EMCO-groep Blz. 196  
Tabel structurele risico's Blz. 197  
Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico Blz. 198  
Weerstandscapaciteit Blz. 199  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 200  
Financiële kengetallen Blz. 201  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 202  
Inleiding Blz. 203  
Gebouwen Blz. 204  
Groen Blz. 205  
Openbare verlichting Blz. 206  
Oeververbindingen Blz. 207  
Riolering Blz. 208  
Wegen Blz. 209  
Financiering Blz. 210  
Inleiding Blz. 211  
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 212  
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 213  
Verwachte ontwikkelingen Blz. 214  
Schatkistbankieren Blz. 215  
EMU-saldo Blz. 216  
Bedrijfsvoering Blz. 217  
Inleiding Blz. 218  
ICT/ Informatiemanagement Blz. 219  
Informatieveiligheid Blz. 220  
Van data naar informatie Blz. 221  
Gegevensbescherming Blz. 222  
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 223  
Intern controleplan Blz. 224  
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 225  
Personeelsbegroting Blz. 226  
Verbonden Partijen Blz. 227  
Inleiding Blz. 228  
Tabel verbonden partijen Blz. 229  
Grondbeleid Blz. 230  
Inleiding Blz. 231  
Beleid Blz. 232  
Prognoses Blz. 233  
Toelichting op projecten Blz. 234  
Reserve en risico's Blz. 235  
Bijlagen Blz. 236  
1. Overzicht investeringen 2022-2025 Blz. 237  
Geplande investeringen Blz. 238  
2. Overzicht lopende investeringen 2021 Blz. 239  
Stand van zaken lopende investeringen Blz. 240  
3. Reserves en voorzieningen Blz. 241  
Overzicht reserves en voorzieningen 2022 Blz. 242  
Overzicht reserves en voorzieningen 2023-2025 Blz. 243  
4. Taakvelden conform BBV Blz. 244  
Overzicht taakvelden lasten 2022-2025 Blz. 245  
Overzicht taakvelden baten 2022-2025 Blz. 246  
5. Incidentele baten en lasten Blz. 247  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 248  
6. Begrotingssubsidies Blz. 249  
Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb) Blz. 250  
7. Verbonden partijen Blz. 251  
Kaderstellende informatie verbonden partijen Blz. 252