1. Blz. 1 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Leeswijzer
    1. Blz. 4 Leeswijzer
   2. Blz. 5 Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 6 Beleid
    2. Blz. 7 Financiën
   3. Blz. 8 Ontwikkelingen en ambities
    1. Blz. 9 Inleiding
     1. Blz. 10 Inleiding
    2. Blz. 11 Ontwikkelingen en ambities
     1. Blz. 12 Ambities
    3. Blz. 13 Dekking
     1. Blz. 14 Dekking
     2. Blz. 15 Stelpost vrije begrotingsruimte na ambities
    4. Blz. 16 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 17 Overige ontwikkelingen
   4. Blz. 18 Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 19 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 20 Beleidskaders
    3. Blz. 21 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 22 Goed onderwijs
      1. Blz. 23 Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE
      2. Blz. 24 Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs
     2. Blz. 25 Toegankelijk en bereikbaar onderwijs
      1. Blz. 26 Integraal Huisvestingsplan (IHP)
     3. Blz. 27 Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland
      1. Blz. 28 Clustervorming en ondernemerschap
      2. Blz. 29 Naamsbekendheid en Regiobranding
      3. Blz. 30 Onderwijs en arbeidsmarkt
     4. Blz. 31 Versterken economische structuur
      1. Blz. 32 Ondernemersdienstverlening
      2. Blz. 33 Toekomst bedrijventerreinen
      3. Blz. 34 Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs
      4. Blz. 35 Versterken ondernemersklimaat
     5. Blz. 36 Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector
      1. Blz. 37 Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen)
      2. Blz. 38 Vitaliseren vakantieparken
      3. Blz. 39 Vrijetijdsnota 2022-2026
     6. Blz. 40 Een bloeiend cultureel leven
      1. Blz. 41 Culturele gemeente 2021-2022
      2. Blz. 42 Nieuwe kaders kunst en cultuur
    4. Blz. 43 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 44 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 45 Programma 2 | Werk, jeugd en zorg
    1. Blz. 46 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 47 Beleidskaders
    3. Blz. 48 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 49 Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk
      1. Blz. 50 Integrale ondersteuning Sociaal domein
      2. Blz. 51 Waarborgfonds- Saneringskredieten
     2. Blz. 52 Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving
      1. Blz. 53 Kansrijke start/ goede start
      2. Blz. 54 Nieuwe wet inburgering
      3. Blz. 55 Voorveld jeugd
      4. Blz. 56 Kansen 4 kinderen
      5. Blz. 57 Breed offensief
      6. Blz. 58 Sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden
      7. Blz. 59 Accommodatiebeleid
      8. Blz. 60 Kwaliteitsimpuls Sport
     3. Blz. 61 We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners
      1. Blz. 62 Terugdringen tekorten bij jeugd
      2. Blz. 63 Terugdringen tekorten bij Wmo
     4. Blz. 64 We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen
      1. Blz. 65 Programma Kansrijk opgroeien
      2. Blz. 66 Pilot begeleiding gezinnen
      3. Blz. 67 Pilot vroegsignalering problematische schulden
      4. Blz. 68 Verbetering ketensamenwerking en toegang tot jeugdhulp
      5. Blz. 69 implementatie beschermd wonen
    4. Blz. 70 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 71 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 72 Programma 3 | Ruimte en leefomgeving
    1. Blz. 73 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 74 Beleidskaders
    3. Blz. 75 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 76 Een aantrekkelijke binnenstad
      1. Blz. 77 Bentheimerpoort
      2. Blz. 78 Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide
      3. Blz. 79 Voormalig Bogas gebied
     2. Blz. 80 Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente
      1. Blz. 81 Uitvoering woonvisie
      2. Blz. 82 Herstructureringsfonds
      3. Blz. 83 Prestatieafspraken woningcorporaties
      4. Blz. 84 Regiodeal
     3. Blz. 85 Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme
      1. Blz. 86 Fietsnota
      2. Blz. 87 Mobiliteitsplan
      3. Blz. 88 Zuidelijke ontsluitingsweg
      4. Blz. 89 Zuidelijke rondweg
     4. Blz. 90 Goede digitale bereikbaarheid
      1. Blz. 91 Aanleg glasvezelnetwerk
     5. Blz. 92 Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk
      1. Blz. 93 Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet
      2. Blz. 94 Omgevingsvisie
      3. Blz. 95 Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden
    4. Blz. 96 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 97 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 98 Programma 4 | Openbare ruimte
    1. Blz. 99 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 100 Beleidskaders
    3. Blz. 101 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 102 Duurzaam afvalbeheer
      1. Blz. 103 Realisatie VANG-doelstellingen
     2. Blz. 104 Een prettig woonklimaat
      1. Blz. 105 Begraafplaatsenbeleid
      2. Blz. 106 Biodiversiteit
      3. Blz. 107 Klimaatadaptatie
     3. Blz. 108 Een veilige woonomgeving
      1. Blz. 109 Aanpak ondermijning
      2. Blz. 110 Integraal Veiligheidsbeleid
      3. Blz. 111 VTH
     4. Blz. 112 Energieneutraal in 2040
      1. Blz. 113 Duurzaamheidsvisie
      2. Blz. 114 Pilot energieneutrale wijk/dorp
      3. Blz. 115 Regionale Energie Strategie
      4. Blz. 116 Warmtevisie
    4. Blz. 117 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 118 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 119 Programma 5 | Bestuur en Organisatie
    1. Blz. 120 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 121 Beleidskaders
    3. Blz. 122 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 123 Echt goed worden in Verbindend Besturen
      1. Blz. 124 Coevorden Verbindt: onze Visie
      2. Blz. 125 Gebiedskompas
      3. Blz. 126 Samenwerken wijken en dorpen
      4. Blz. 127 Stimuleringsfonds
     2. Blz. 128 Inspraak jongeren
      1. Blz. 129 Betrekken Jongerenraad
     3. Blz. 130 Passende dienstverlening
      1. Blz. 131 Implementatie Wet Open Overheid
      2. Blz. 132 Interne dienstverlening
      3. Blz. 133 Verbetering online dienstverlening
    4. Blz. 134 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 135 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 136 Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 137 Bestuurlijke hoofdlijnen
    2. Blz. 138 Beleidskaders
    3. Blz. 139 Wat willen wij bereiken?
     1. Blz. 140 Financieel gezond blijven
      1. Blz. 141 Monitoring financiële kengetallen
     2. Blz. 142 Passende tarieven
    4. Blz. 143 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 144 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 145 Financiële begroting
    1. Blz. 146 Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2022-2025
     1. Blz. 147 Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024
    2. Blz. 148 Ontwikkeling inkomsten
     1. Blz. 149 Gemeentefonds, belastingen en leges
     2. Blz. 150 De septembercirculaire
     3. Blz. 151 Belastingen en leges
    3. Blz. 152 Ontwikkeling uitgaven
     1. Blz. 153 Welke uitgaven lichten we toe?
     2. Blz. 154 Lonen en prijzen
     3. Blz. 155 Autonome ontwikkelingen
     4. Blz. 156 Verbonden partijen
     5. Blz. 157 Meerjaren Investerings Programma (MIP)
     6. Blz. 158 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 159 Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte
     1. Blz. 160 Vrije begrotingsruimte
     2. Blz. 161 Structureel en reëel begrotingsevenwicht
    5. Blz. 162 Uitgangspunten van deze begroting
     1. Blz. 163 Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd?
    6. Blz. 164 Ontwikkeling reserves
     1. Blz. 165 Algemene reserve
     2. Blz. 166 Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen
    7. Blz. 167 Overhead
     1. Blz. 168 Welke overhead hebben wij begroot?
    8. Blz. 169 Toelichting incidentele baten en lasten
     1. Blz. 170 Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot.
    9. Blz. 171 Recapitulatie van de programma's
     1. Blz. 172 Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie
    10. Blz. 173 Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 174 Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans
   11. Blz. 175 Paragrafen
    1. Blz. 176 Inleiding
    2. Blz. 177 Lokale heffingen
     1. Blz. 178 Inleiding
     2. Blz. 179 Beleid
     3. Blz. 180 Belastingopbrengsten en tarieven
     4. Blz. 181 Toelichtingen
    3. Blz. 182 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 183 Beleid
     2. Blz. 184 Risicoprofiel
     3. Blz. 185 Incidentele risico's
     4. Blz. 186 Europark
     5. Blz. 187 Grondexploitaties
     6. Blz. 188 Faillissement CQ
     7. Blz. 189 Tabel incidentele risico's
     8. Blz. 190 Structurele risico's
     9. Blz. 191 Sociaal domein
     10. Blz. 192 EMCO-groep
     11. Blz. 193 Tabel structurele risico's
     12. Blz. 194 Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico
     13. Blz. 195 Weerstandscapaciteit
     14. Blz. 196 Ratio weerstandsvermogen
     15. Blz. 197 Financiële kengetallen
    4. Blz. 198 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 199 Inleiding
     2. Blz. 200 Gebouwen
     3. Blz. 201 Groen
     4. Blz. 202 Openbare verlichting
     5. Blz. 203 Oeververbindingen
     6. Blz. 204 Riolering
     7. Blz. 205 Wegen
    5. Blz. 206 Financiering
     1. Blz. 207 Inleiding
     2. Blz. 208 Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer
     3. Blz. 209 Financieringsrisico's en rentebeheer
     4. Blz. 210 Verwachte ontwikkelingen
     5. Blz. 211 Schatkistbankieren
     6. Blz. 212 EMU-saldo
    6. Blz. 213 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 214 Inleiding
     2. Blz. 215 ICT/ Informatiemanagement
     3. Blz. 216 Informatieveiligheid
     4. Blz. 217 Van data naar informatie
     5. Blz. 218 Gegevensbescherming
     6. Blz. 219 Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
     7. Blz. 220 Intern controleplan
     8. Blz. 221 Ontwikkelingen personeelsbeleid
     9. Blz. 222 Personeelsbegroting
    7. Blz. 223 Verbonden Partijen
     1. Blz. 224 Inleiding
     2. Blz. 225 Tabel verbonden partijen
    8. Blz. 226 Grondbeleid
     1. Blz. 227 Inleiding
     2. Blz. 228 Beleid
     3. Blz. 229 Prognoses
     4. Blz. 230 Toelichting op projecten
     5. Blz. 231 Reserve en risico's
   12. Blz. 232 Bijlagen
    1. Blz. 233 1. Overzicht investeringen 2022-2025
     1. Blz. 234 Geplande investeringen
    2. Blz. 235 2. Overzicht lopende investeringen 2021
     1. Blz. 236 Stand van zaken lopende investeringen
    3. Blz. 237 3. Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 238 Overzicht reserves en voorzieningen 2022
     2. Blz. 239 Overzicht reserves en voorzieningen 2023-2025
    4. Blz. 240 4. Taakvelden conform BBV
     1. Blz. 241 Overzicht taakvelden lasten 2022-2025
     2. Blz. 242 Overzicht taakvelden baten 2022-2025
    5. Blz. 243 5. Incidentele baten en lasten
     1. Blz. 244 Overzicht incidentele baten en lasten
    6. Blz. 245 6. Begrotingssubsidies
     1. Blz. 246 Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)
    7. Blz. 247 7. Verbonden partijen
     1. Blz. 248 Kaderstellende informatie verbonden partijen
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap