Sitemap

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Leeswijzer Blz. 3
Leeswijzer Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Beleid Blz. 6
Financiën Blz. 7
Ontwikkelingen en ambities Blz. 8
Inleiding Blz. 9
Inleiding Blz. 10
Ontwikkelingen en ambities Blz. 11
Ambities Blz. 12
Dekking Blz. 13
Dekking Blz. 14
Stelpost vrije begrotingsruimte na ambities Blz. 15
Overige ontwikkelingen Blz. 16
Overige ontwikkelingen Blz. 17
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 18
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 19
Beleidskaders Blz. 20
Wat willen wij bereiken? Blz. 21
Goed onderwijs Blz. 22
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 23
Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs Blz. 24
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 25
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 26
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 27
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 28
Naamsbekendheid en Regiobranding Blz. 29
Onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 30
Versterken economische structuur Blz. 31
Ondernemersdienstverlening Blz. 32
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 33
Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs Blz. 34
Versterken ondernemersklimaat Blz. 35
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 36
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 37
Vitaliseren vakantieparken Blz. 38
Vrijetijdsnota 2022-2026 Blz. 39
Een bloeiend cultureel leven Blz. 40
Culturele gemeente 2021-2022 Blz. 41
Nieuwe kaders kunst en cultuur Blz. 42
Beleidsindicatoren Blz. 43
Wat mag het kosten? Blz. 44
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 45
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 46
Beleidskaders Blz. 47
Wat willen wij bereiken? Blz. 48
Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk Blz. 49
Integrale ondersteuning Sociaal domein Blz. 50
Waarborgfonds- Saneringskredieten Blz. 51
Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving Blz. 52
Kansrijke start/ goede start Blz. 53
Nieuwe wet inburgering Blz. 54
Voorveld jeugd Blz. 55
Kansen 4 kinderen Blz. 56
Breed offensief Blz. 57
Sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden Blz. 58
Accommodatiebeleid Blz. 59
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 60
We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners Blz. 61
Terugdringen tekorten bij jeugd Blz. 62
Terugdringen tekorten bij Wmo Blz. 63
We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen Blz. 64
Programma Kansrijk opgroeien Blz. 65
Pilot begeleiding gezinnen Blz. 66
Pilot vroegsignalering problematische schulden Blz. 67
Verbetering ketensamenwerking en toegang tot jeugdhulp Blz. 68
implementatie beschermd wonen Blz. 69
Beleidsindicatoren Blz. 70
Wat mag het kosten? Blz. 71
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 72
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 73
Beleidskaders Blz. 74
Wat willen wij bereiken? Blz. 75
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 76
Bentheimerpoort Blz. 77
Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide Blz. 78
Voormalig Bogas gebied Blz. 79
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 80
Uitvoering woonvisie Blz. 81
Herstructureringsfonds Blz. 82
Prestatieafspraken woningcorporaties Blz. 83
Regiodeal Blz. 84
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 85
Fietsnota Blz. 86
Mobiliteitsplan Blz. 87
Zuidelijke ontsluitingsweg Blz. 88
Zuidelijke rondweg Blz. 89
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 90
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 91
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 92
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 93
Omgevingsvisie Blz. 94
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 95
Beleidsindicatoren Blz. 96
Wat mag het kosten? Blz. 97
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 98
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 99
Beleidskaders Blz. 100
Wat willen wij bereiken? Blz. 101
Duurzaam afvalbeheer Blz. 102
Realisatie VANG-doelstellingen Blz. 103
Een prettig woonklimaat Blz. 104
Begraafplaatsenbeleid Blz. 105
Biodiversiteit Blz. 106
Klimaatadaptatie Blz. 107
Een veilige woonomgeving Blz. 108
Aanpak ondermijning Blz. 109
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 110
VTH Blz. 111
Energieneutraal in 2040 Blz. 112
Duurzaamheidsvisie Blz. 113
Pilot energieneutrale wijk/dorp Blz. 114
Regionale Energie Strategie Blz. 115
Warmtevisie Blz. 116
Beleidsindicatoren Blz. 117
Wat mag het kosten? Blz. 118
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 119
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 120
Beleidskaders Blz. 121
Wat willen wij bereiken? Blz. 122
Echt goed worden in Verbindend Besturen Blz. 123
Coevorden Verbindt: onze Visie Blz. 124
Gebiedskompas Blz. 125
Samenwerken wijken en dorpen Blz. 126
Stimuleringsfonds Blz. 127
Inspraak jongeren Blz. 128
Betrekken Jongerenraad Blz. 129
Passende dienstverlening Blz. 130
Implementatie Wet Open Overheid Blz. 131
Interne dienstverlening Blz. 132
Verbetering online dienstverlening Blz. 133
Beleidsindicatoren Blz. 134
Wat mag het kosten? Blz. 135
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 136
Bestuurlijke hoofdlijnen Blz. 137
Beleidskaders Blz. 138
Wat willen wij bereiken? Blz. 139
Financieel gezond blijven Blz. 140
Monitoring financiële kengetallen Blz. 141
Passende tarieven Blz. 142
Beleidsindicatoren Blz. 143
Wat mag het kosten? Blz. 144
Financiële begroting Blz. 145
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2022-2025 Blz. 146
Samenvatting financieel meerjarenperspectief 2021 - 2024 Blz. 147
Ontwikkeling inkomsten Blz. 148
Gemeentefonds, belastingen en leges Blz. 149
De septembercirculaire Blz. 150
Belastingen en leges Blz. 151
Ontwikkeling uitgaven Blz. 152
Welke uitgaven lichten we toe? Blz. 153
Lonen en prijzen Blz. 154
Autonome ontwikkelingen Blz. 155
Verbonden partijen Blz. 156
Meerjaren Investerings Programma (MIP) Blz. 157
Overige ontwikkelingen Blz. 158
Structureel evenwicht en vrije begrotingsruimte Blz. 159
Vrije begrotingsruimte Blz. 160
Structureel en reëel begrotingsevenwicht Blz. 161
Uitgangspunten van deze begroting Blz. 162
Op welke uitgangspunten hebben wij onze begroting gebaseerd? Blz. 163
Ontwikkeling reserves Blz. 164
Algemene reserve Blz. 165
Incidentele en structurele mutaties in de reserves en voorzieningen Blz. 166
Overhead Blz. 167
Welke overhead hebben wij begroot? Blz. 168
Toelichting incidentele baten en lasten Blz. 169
Wij hebben onderstaande incidentele baten en lasten begroot. Blz. 170
Recapitulatie van de programma's Blz. 171
Samenvatting van al onze inkomsten en uitgaven: de recapitulatie Blz. 172
Geprognosticeerde balans Blz. 173
Verwachting van de meerjarige ontwikkeling van onze balans Blz. 174
Paragrafen Blz. 175
Inleiding Blz. 176
Lokale heffingen Blz. 177
Inleiding Blz. 178
Beleid Blz. 179
Belastingopbrengsten en tarieven Blz. 180
Toelichtingen Blz. 181
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 182
Beleid Blz. 183
Risicoprofiel Blz. 184
Incidentele risico's Blz. 185
Europark Blz. 186
Grondexploitaties Blz. 187
Faillissement CQ Blz. 188
Tabel incidentele risico's Blz. 189
Structurele risico's Blz. 190
Sociaal domein Blz. 191
EMCO-groep Blz. 192
Tabel structurele risico's Blz. 193
Overige ontwikkelingen met een mogelijk financieel risico Blz. 194
Weerstandscapaciteit Blz. 195
Ratio weerstandsvermogen Blz. 196
Financiële kengetallen Blz. 197
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 198
Inleiding Blz. 199
Gebouwen Blz. 200
Groen Blz. 201
Openbare verlichting Blz. 202
Oeververbindingen Blz. 203
Riolering Blz. 204
Wegen Blz. 205
Financiering Blz. 206
Inleiding Blz. 207
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 208
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 209
Verwachte ontwikkelingen Blz. 210
Schatkistbankieren Blz. 211
EMU-saldo Blz. 212
Bedrijfsvoering Blz. 213
Inleiding Blz. 214
ICT/ Informatiemanagement Blz. 215
Informatieveiligheid Blz. 216
Van data naar informatie Blz. 217
Gegevensbescherming Blz. 218
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 219
Intern controleplan Blz. 220
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 221
Personeelsbegroting Blz. 222
Verbonden Partijen Blz. 223
Inleiding Blz. 224
Tabel verbonden partijen Blz. 225
Grondbeleid Blz. 226
Inleiding Blz. 227
Beleid Blz. 228
Prognoses Blz. 229
Toelichting op projecten Blz. 230
Reserve en risico's Blz. 231
Bijlagen Blz. 232
1. Overzicht investeringen 2022-2025 Blz. 233
Geplande investeringen Blz. 234
2. Overzicht lopende investeringen 2021 Blz. 235
Stand van zaken lopende investeringen Blz. 236
3. Reserves en voorzieningen Blz. 237
Overzicht reserves en voorzieningen 2022 Blz. 238
Overzicht reserves en voorzieningen 2023-2025 Blz. 239
4. Taakvelden conform BBV Blz. 240
Overzicht taakvelden lasten 2022-2025 Blz. 241
Overzicht taakvelden baten 2022-2025 Blz. 242
5. Incidentele baten en lasten Blz. 243
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 244
6. Begrotingssubsidies Blz. 245
Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb) Blz. 246
7. Verbonden partijen Blz. 247
Kaderstellende informatie verbonden partijen Blz. 248
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap