Planning
Einddatum: 26-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Binnen de Regiodeal richten wij ons op de grote transformatieopgave van de bestaande koopwoningvoorraad. Onze inzet is vooral gericht op de doelgroep die dat wegens financiële beperkingen niet kan doen. Het hoofddoel van de pijler Wonen is dan ook het ontwikkelen van een aanpak om te komen tot een toekomstbestendige woningvoorraad voor woningeigenaren met een laag inkomen. Onder toekomstbestendig wonen verstaan wij dan de kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad door het verduurzamen te stimuleren en een bewuste campagne te voeren voor het aanpasbaar maken voor het langer thuis wonen. In 2022 gaan we verder met de twee lopende projecten vanuit de pijler wonen: de proeftuin in Tuindorp en het vitale dorpen project. In Tuindorp gaan we in 2022 actief de wijk in om bewoners te ‘verleiden’ tot het toekomstbestendig maken c.q. verduurzamen van hun woningen. Dit gaan we doen door verschillende financiële instrumenten in te zetten die we binnen de regiodeal ontwikkelen. In het project vitale dorpen gaan we met dorpen in gesprek over het thema zorgen voor elkaar en wat bewoners nu nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen. Welke voorzieningen zijn belangrijk voor de verschillende soorten kernen? Het gaat dan om de samenredzaamheid van inwoners maar ook om de rol die wij als overheid hierbij hebben.

Portefeuillehouder

S. Stegen