Uitgaven

4,06%
€ 4.443
x €1.000
4,06% Complete

Inkomsten

1,24%
€ 1.382
x €1.000
1,24% Complete

Saldo

138,64%
€ -3.061
x €1.000

Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Uitgaven

4,06%
€ 4.443
x €1.000
4,06% Complete

Inkomsten

1,24%
€ 1.382
x €1.000
1,24% Complete

Saldo

138,64%
€ -3.061
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Economische structuurversterking
De corona-crisis heeft grote impact op verschillende sectoren van de economie en de samenleving. In het onlangs verschenen rapport van de VDG “Verkenning herstel en perspectief na Corona in Drenthe” is becijferd dat de economie van Zuidoost Drenthe nog 3 % lager is ten opzichte van 2019. De coronacrisis betekent geen grote veranderingen voor het economisch beleid. Bestaande economische opgaven worden wel zichtbaarder en onze bestaande inzet nog belangrijker; focus op het behoud van werkgelegenheid, stimuleren van een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en het aanjagen van innovatie, kennisdeling en duurzaamheid.

Om het economisch potentieel van Zuidoost Drenthe te benutten werken we intensief samen met ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en mede-overheden. Dit doen we via de regiodeal Zuid en Oost Drenthe en in het samenwerkingsverband Dutch Techzone (DTZ). Voor de periode 2022-2025 is de strategische koers voor DTZ opnieuw bepaald. Via DTZ investeren we in ondernemen en innoveren, in opleiden en kennis en tenslotte in imago, profilering, positionering en cultuur van ondernemen in en van de regio.

Toerisme en Vitale Vakantieparken
Toerisme en recreatie blijft een van de belangrijke pijlers van de lokale economie. Afgelopen jaar is in afstemming met het Recreatieschap, Marketing Drenthe en ondernemers de beleidsagenda voor de vrijetijdseconomie geactualiseerd. Speerpunten voor de vrijetijdseconomie zijn gericht op het versterken van de verblijfs- en dagrecreatie, het aanjagen van aantrekkelijke evenementen, het investeren in routenetwerken voor wandelaars en fietsers en tenslotte de promotie van de regio. In 2022 en ook de jaren erna gaan we binnen het programma Vitale Vakantie Parken Coevorden verder met het versterken van de kwaliteit van de verblijfsaccommodaties in onze gemeente door parken weer vitaal en passend bij de behoefte van de moderne toerist en recreant te maken of, als er geen potentieel voor recreatie is, te transformeren naar bijvoorbeeld een woonbestemming.

Onderwijs
Op basis van het in 2019 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan investeren we samen met het onderwijs in adequate en duurzame onderwijshuisvesting. Inmiddels wordt de renovatie van de BWB-school in Dalen uitgevoerd en is de planvorming voor nieuwbouw van scholen in Schoonoord in voorbereiding. Voor De Nieuw Veste is besloten tot nieuwbouw, waarbij in december 2021 de locatiekeuze zal worden bepaald. Inzet hierbij is behoud en versterking van toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor de gemeente Coevorden. Mogelijkheden voor samenwerking met het bedrijfsleven en het verkrijgen van (internationaal) MBO-onderwijs in Coevorden dienen hiervoor maximaal benut te worden.

Voor de aanpak van onderwijsachterstanden heeft het Rijk gelden beschikbaar gesteld voor een nationale aanpak onderwijs (NPO). Samen met het onderwijsveld, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, en andere lokale partijen zullen we bepalen op welke wijze deze middelen ingezet kunnen worden om (kwetsbare) kinderen die achterstanden hebben opgelopen als gevolg van de coronacrisis zo goed mogelijk te helpen.

“Verbonden in Verhalen” & Coevorden 350-jaar Ontzet.
Van de gemeente Midden- Drenthe hebben we het stokje inmiddels overgenomen en dus is Coevorden, onder de vlag Verbonden in Verhalen, officieel culturele gemeente van Drenthe. De eerste activiteiten zijn inmiddels geweest en ook het gehele jaar 2022 zal bol staan van diverse activiteiten en grootse evenementen voor jong en oud. Het gehele culturele jaar zullen we benutten om samen met verenigingen en culturele instellingen invulling te geven aan nieuw gemeentelijk beleid voor Kunst en Cultuur.

In 2022 viert Coevorden het 350-jaar ontzet, nadat het zich in het rampjaar 1672 bevrijd weet van de bisschop van Munster. Bij dit jubileumjaar zal uitgebreid worden stilgestaan door middel van een groots concert, jeugdtheater, een toegankelijke historische uitgave over de gebeurtenissen in Noordoost-Nederland. Het Stedelijk Museum Coevorden besteedt groots aandacht aan deze geschiedenis. We werken samen met de gemeente Groningen en andere partijen, zoals het landelijke Platform Rampjaarherdenking.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Goed onderwijs

Terug naar navigatie - Goed onderwijs

Doel van het voorschoolse- en onderwijsachterstandenbeleid is dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen op een zodanige manier dat zij hun schoolloopbaan kunnen afsluiten met een startkwalificatie en zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom zetten wij in op beleidsontwikkeling en implementatie nieuwe wetgeving Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) (2020). Door het wijzigen van de wetgeving in 2020 krijgen wij meer middelen tot onze beschikking.

Activiteiten

Toegankelijk en bereikbaar onderwijs

Terug naar navigatie - Toegankelijk en bereikbaar onderwijs

Wij willen aan alle kinderen toegankelijk en bereikbaar onderwijs kunnen bieden door het in stand houden van kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente, dan wel in samenwerking met andere gemeenten.

Activiteiten

Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland

Terug naar navigatie - Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland

Wij verwachten veel van Dutch TechZone (DTZ); het belangrijke regionale samenwerkingsproject tussen onze gemeente en de gemeenten Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe en het rijk. Al sinds 2017 werken wij in dit samenwerkingsverband nauw samen met ondernemers en onderwijsinstellingen om onze regio te profileren als een regio die staat voor economische vitaliteit en excellent vakmanschap in met name de maakindustrie. Na de evaluatie in 2020 zal in 2021 het besluit tot verlenging DTZ moeten worden genomen. De doelstelling is om in 2030 dé industriële hotspot van Nederland te zijn. Dit realiseren wij dit door een krachtige samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. 

Activiteiten

Versterken economische structuur

Terug naar navigatie - Versterken economische structuur

Wij voorzien in de behoefte van de ondernemers. Wij scheppen ruimte voor ondernemerschap en dragen bij aan een omgeving waar het prettig ondernemen en werken is. Wij werken op structurele wijze samen met bedrijven en onderwijs om de lokale sociaal economische structuur te versterken. Wij versterken de band met onze agrariërs. Wij onderzoeken hoe wij innovatieve of startende ondernemers zo goed mogelijk de ruimte kunnen geven. Ook ondersteunen en stimuleren wij bedrijven in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten in op kennis, inspiratie en innovatie en leggen de hiervoor nodige regionale en internationale verbanden.

Activiteiten

Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector

Terug naar navigatie - Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector

Wij laten ontwikkelingen in de binnenstad van Coevorden bijdragen aan een betere verbinding tussen stad en buitengebied. Voor de  versterking van de toeristische- recreatieve sector is van belang om te blijven investeren in een goede toeristisch-recreatieve infrastructuur (wandelen en fietsen), maar ook een kwaliteitsimpuls van de verblijfsrecreatie/vakantieparken is noodzakelijk. Samen met ondernemers, andere partijen en andere gemeenten gaan wij de kansen en mogelijkheden verkennen. 

Activiteiten

Een bloeiend cultureel leven

Terug naar navigatie - Een bloeiend cultureel leven

In het bestuursakkoord is een heldere ambitie voor kunst en cultuur geformuleerd. Wij investeren in een bloeiend cultureel leven met een sterke culturele infrastructuur die het aantrekkelijk(er) maakt om in onze gemeente te wonen, te werken en te verblijven. Met als ultiem moment de viering van 350 jaar Ontzet van Coevorden als Culturele gemeente van Drenthe in 2022. Halverwege 2019 is dit als speerpunt voor kunst en cultuur gemarkeerd. Wij zijn er van overtuigd dat het samen met de sector en samenleving toewerken naar het zijn van Culturele gemeente van Drenthe een impuls geeft aan onze ambitie.

Activiteiten

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Banen per 1.000 inw 15-64jr 2020 677,70
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2017 0,20
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2019 30,00
Demografische druk % 2021 82,70%
Vestigingen per 1.000 inw 15-65jr 2020 154,60
Functiemenging % 2020 48,40%
WOZ-waarde woningen 2016 € 185.000
WOZ-waarde woningen 2017 € 187.000
WOZ-waarde woningen 2018 € 192.000
WOZ-waarde woningen 2019 € 197.000
WOZ-waarde woningen 2020 € 210.000

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot.

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2022 2023 2024 2025
Lasten
Kunst en cultuur 1.346 1.061 1.060 1.060
Onderwijs 1.430 1.430 1.430 1.430
Leerlingenvervoer 714 714 714 714
Recreatie en toerisme 505 462 451 461
Economische structuurversterking 448 434 434 343
Totaal Lasten 4.443 4.100 4.088 4.008
Baten
Kunst en cultuur 194 4 4 4
Onderwijs 1.113 1.113 1.113 1.113
Leerlingenvervoer 4 4 4 4
Recreatie en toerisme 9 9 9 9
Economische structuurversterking 61 49 49 49
Totaal Baten 1.382 1.181 1.181 1.181
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.061 -2.919 -2.908 -2.827