Uitgaven

10,18%
€ 11.138
x €1.000
10,18% Complete

Inkomsten

8,11%
€ 9.051
x €1.000
8,11% Complete

Saldo

94,53%
€ -2.087
x €1.000

Programma 4 | Openbare ruimte

Uitgaven

10,18%
€ 11.138
x €1.000
10,18% Complete

Inkomsten

8,11%
€ 9.051
x €1.000
8,11% Complete

Saldo

94,53%
€ -2.087
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Onderzoek toekomstbestendig werken in de openbare ruimte
In 2022 wordt het onderzoek "Toekomstbestendig werken in de openbare ruimte" afgerond. De consequenties voor de lange en de korte termijn zullen in beeld worden gebracht. Eind 2022 willen wij een goed beeld hebben van de toekomstige bedrijfsvoering en de daarbij horende huisvestingsbehoefte.

Actualisatie beleidsplannen
Ontwikkelingen die van invloed zijn op de openbare ruimte zoals  innovatie, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit  maar ook de ongewenste ontwikkelingen van invasieve exoten, de eikenprocessierups etc. vragen aandacht voor het actualiseren van de relevante beleidsplannen. 

Groenonderhoud
Het openbaar groen wordt nu in nagenoeg de hele gemeente onderhouden op beeldkwaliteitsniveau C.  Het visuele beeld dat bij dit beeldkwaliteitsniveau C hoort is sober en kenmerkt zich door enige mate van verrommeling en ongemakken in de technische kwaliteit van de openbare ruimte . Door herinrichting van plantvakken is getracht het onderhoudsbeeld acceptabel te houden. 
De investeringen die we hebben gedaan in de leefomgeving ( centrumplan en RSP) maakt een heroverweging van het onderhoudsniveau  wenselijk.  Met de dorpen en wijken gaan we in gesprek over knelpunten in het groenonderhoud.  In samenspraak met de wijken en dorpen gaan we zoeken naar passende oplossingen en kansen binnen de doelstellingen op klimaatadaptie en biodiversiteit . 

Afvalbeheer
Bij de implementatie van diverse maatregelen, zoals genoemd in de vastgestelde routekaart, om de VANG doelstelling te halen speelt AREA een rol.  Wij zijn opdrachtgever en aandeelhouder van AREA. In 2022 gaat de rekenkamer onderzoek doen naar de afvalstoffeninzameling. 

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Duurzaam afvalbeheer

Terug naar navigatie - Duurzaam afvalbeheer

We stimuleren het scheiden van afval zo veel mogelijk en willen echt een gedragsverandering bij onze inwoners realiseren. We willen de  hoeveelheid (grof) huishoudelijk restafval per inwoner terugbrengen naar 100 kilo per jaar en het afvalscheidingspercentage verbeteren naar minimaal 75%. Om dit te kunnen realiseren is bewustwording op het gebied van afvalscheiding van groot belang. Om te komen tot een duurzaam afvalbeheer werken we aan de volgende resultaten.

Activiteiten

Een prettig woonklimaat

Terug naar navigatie - Een prettig woonklimaat

Door extra inspanningen te verrichten op de inrichting van openbare wegen, civiele kunstwerken, openbaar groen en openbare verlichting zetten we in op het verbeteren van het woonklimaat. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Activiteiten

Een veilige woonomgeving

Terug naar navigatie - Een veilige woonomgeving

Voor het opstellen en het uitvoeren van ons integrale veiligheidsbeleid gaan wij in overleg met wijken en dorpen en maken waar mogelijk gebruik van hun visies. In het beleid zal de nadruk liggen op preventie. Ook handhaving heeft prioriteit daar waar de risico's of de ervaren overlast het grootst is. Ondermijning krijgt prominenter aandacht. 

 

Activiteiten

Energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Energieneutraal in 2040

In 2040 willen wij een energieneutrale gemeente zijn. Dit is een grote opgave die wij integraal moeten aanpakken. In 2020 zijn een aantal onderzoeken van start gegaan, die vertaald zijn in het Programma Duurzaamheid, in 2022 gaan we daar concreet mee aan de slag. Vanuit de Regionale Energiestrategie starten we het proces rondom de warmtetransitievisie en werken wij verder aan een pilot voor een energieneutrale wijk of dorp.

 

Activiteiten

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2019 173,0
Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2020 2,3
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2020 3,7
Vernieling aantal per 1.000 inwoners 2020 5,7
Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2020 0,7

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2022 2023 2024 2025
Lasten
Bovengrondse infrastructuur 3.380 3.348 3.417 3.409
Groen en landschap 930 764 764 764
Afvalverwijdering en -verwerking 3.714 3.714 3.714 3.714
Riolering 2.477 2.513 2.576 2.576
Milieu 346 346 346 346
Begraafplaatsen 292 292 289 289
Heffingen 0 0 0 0
Totaal Lasten 11.138 10.976 11.106 11.098
Baten
Bovengrondse infrastructuur 67 67 67 67
Groen en landschap 53 53 53 53
Afvalverwijdering en -verwerking 554 554 554 554
Riolering 0 36 99 99
Milieu 70 70 70 70
Begraafplaatsen 2 2 2 2
Heffingen 8.307 8.307 8.307 8.307
Totaal Baten 9.051 9.087 9.150 9.150
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.087 -1.889 -1.956 -1.948