Uitgaven

31,11%
€ 34.044
x €1.000
31,11% Complete

Inkomsten

0,51%
€ 566
x €1.000
0,51% Complete

Saldo

1516,18%
€ -33.478
x €1.000

Programma 5 | Bestuur en Organisatie

Uitgaven

31,11%
€ 34.044
x €1.000
31,11% Complete

Inkomsten

0,51%
€ 566
x €1.000
0,51% Complete

Saldo

1516,18%
€ -33.478
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Het jaar 2022 wordt een bijzonder jaar! Iedereen mag in maart weer naar de stembus om een nieuw gemeentebestuur te kiezen. Het einde van een bestuursperiode is een moment om te kijken waar we staan als organisatie en wat voor ontwikkelingen er spelen. In de afgelopen bestuursperiode was er, onder andere door de verbeterde financiële situatie, meer mogelijk. Het aantal ambities nam toe. Waar we in de vorige bestuursperiode nog hebben geschrapt in beleidscapaciteit, is er nu een tekort aan beleidsmatige functies in de organisatie. We hebben moeite om in te kunnen spelen op de ambities die er liggen.

Tegelijkertijd ontstaan er andere type opgaven die vragen om een andere manier van werken. Daarbij is de doorontwikkeling van projectmatig en programmatisch werken een aandachtspunt. Dat geldt ook voor de 'digifitheid' van de organisatie. Ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan razendsnel en de vaart is er nog niet uit. Met name de digitale transformatie is een ‘game-changer’. Het vraagt om een andere manier van kijken naar hoe we werken en veranderen, naar integrale dienstverlening, naar klant- en informatiegedreven werken en beleid. Naar stroomlijning en efficiënter werken, zonder onze maatschappelijke rol uit het oog te verliezen. Het vraagt om een organisatie die meer 'digifit' is dan we nu zijn.

Het komende jaar gebruiken we om te investeren in een solide basis. Om toe te groeien naar een pro-actieve eerste overheid. We staan stil bij wat voor type organisatie nodig is om in te kunnen spelen op bovenstaande ontwikkelingen. Daarbij houden we rekening met de krappe arbeidsmarkt. Het is meer dan ooit belangrijk om een aantrekkelijk werkgever te zijn. Om medewerkers te binden en te boeien. Eind 2021 is ons werkconcept Werken Beweegt herijkt. Eventuele aanpassingen in het concept en werkomgeving worden in 2022 geïmplementeerd. Dit met als doel dat medewerkers goed worden ondersteund in hun werk en we een aantrekkelijk werkgever blijven.

Als organisatie hebben we in de afgelopen twee bestuursperiodes grote stappen gezet als het gaat om een andere manier van werken. Verbindend Besturen zit inmiddels grotendeels in ons dna. Waar we ons voorheen grotendeels als bepaler opstelden bij vraagstukken die binnenkwamen, bepalen we inmiddels per geval hoe we verbindend besturen en samenwerken in een situatie toepassen. De ene keer begint het bij de vraag van onze inwoners, de andere keer hebben we zelf een initiatief waar inwoners zich betrokken bij voelen of een belang in hebben. Ook is onze rol ook niet altijd dezelfde. Soms zijn we sturend. Bijvoorbeeld als er weinig ruimte is voor het maken van keuzes. Soms staan we aan de zijlijn. We geven dan ruimte aan een inwoners-initiatief. En alles daartussen. We vinden het belangrijk om duidelijk te zijn welke invloed inwoners kunnen hebben. En hen deze invloed dan ook werkelijk te geven. Bij elk groter vraagstuk of idee bepalen we bij de start hoe we de samenwerking vorm geven. Dat doen we samen met de betrokken inwoners en partners. Daarbij willen we nog meer gebruik maken van de kennis en kunde die in de samenleving aanwezig is.

In 2022 introduceren we hulpmiddelen om samenwerken vorm te geven. Door vooraf over vragen na te denken. Zoals over de ruimte die er is voor samenwerking en welke keuzes er zijn, wie er moeten worden betrokken, welke rol iedereen heeft, enz. We willen hierbij gebruik maken van voorbeelden uit de praktijk en maken daar een film van. Daarnaast zetten we de vragen in een handig overzicht, die iedereen die een project of activiteit start kan gebruiken.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Echt goed worden in Verbindend Besturen

Terug naar navigatie - Echt goed worden in Verbindend Besturen

In onze visie op onze rol als gemeente en vanuit de gedachte van verbindend besturen kiezen wij ervoor om per thema en per onderwerp onze rol te bepalen. Soms nemen wij het initiatief en soms komt het initiatief uit de samenleving. De ene keer zijn wij coördinerend of maken de uiteindelijke keuze, de andere keer ligt de coördinatie en de keuze meer in de samenleving. En vaak er ergens tussenin. Medewerkers schakelen tussen deze rollen. Ze weten de rol te vervullen als partner, beslisser, regisseur, expert, of kijken op afstand mee. Gericht op het realiseren van het initiatief en rekening houdend met individuele belangen en het algemeen, maatschappelijk belang. Gebiedscoördinatoren hebben een belangrijke rol in het signaleren, informeren, verbinden en soms zelfs regisseren van vraagstukken uit de samenleving. Aanbevelingen uit 'Buiten-Spel' bieden mogelijkheden om de verbinding en samenwerking nog beter vorm te geven. Vanuit de doelstellingen van onze organisatieontwikkeling werken wij aan:

  • Rolbewustheid bij medewerkers; die van partner, regisseur, expert of juist op afstand;
  • Vraaggericht werken binnen de kaders van wet- en regelgeving en met de verantwoordelijkheid voor het algemeen belang;
  • Interne en externe samenwerking.

Activiteiten

Inspraak jongeren

Terug naar navigatie - Inspraak jongeren

We bevorderen en stimuleren de brugfunctie van de Jongerenraad tussen de gemeente en de jongeren in de gemeente.

Activiteiten

Passende dienstverlening

Terug naar navigatie - Passende dienstverlening

Wij zijn als gemeente de eerste overheid en willen nabij, toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar zijn voor iedereen, ook voor inwoners die minder digi-vaardig zijn. Een nabije, toegankelijke en gemakkelijk benaderbare overheid en een inclusieve samenleving sluiten aan bij Coevorden Verbindt, één van de speerpunten uit de strategische agenda.

Wat betekent dit voor onze dienstverlening? Hoe ziet goede dienstverlening er bij onze gemeente uit; ook als we, bijvoorbeeld vanuit wet- en regelgeving of vanuit het algemeen belang, niet meewerken aan een verzoek? Wat voor afspraken maken we over wat goede dienstverlening is? Hoe zetten we in op kanaalsturing, passend bij Coevorden Verbindt? Waar valt winst te behalen, met name als het gaat om het leveren van onze standaardproducten? Dat zijn de vragen die centraal staan bij het (continue) verbeteren van onze dienstverlening.

Activiteiten

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Formatie Fte per 1.000 inwoners 2022 7,85
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2022 7,47
Apparaatskosten Kosten per inwoner 2022 683,02
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom
+ totale kosten inhuur externen 2022 5,58%
Overhead % van totale lasten 2022 10,07%

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot.

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2022 2023 2024 2025
Lasten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 3.520 3.520 3.520 3.473
Gemeenteraad en commissies 756 731 731 731
Burgemeester en wethouders 818 818 818 818
Bestuurlijke samenwerking 310 310 310 310
Burgerzaken 282 282 337 337
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 610 610 610 610
Bedrijfsvoering 27.748 27.909 27.652 27.644
Totaal Lasten 34.044 34.179 33.977 33.921
Baten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 48 48 48 48
Gemeenteraad en commissies 0 0 0 0
Burgemeester en wethouders 110 110 110 110
Burgerzaken 343 333 443 438
Bedrijfsvoering 65 63 63 63
Totaal Baten 566 554 664 659
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -33.478 -33.625 -33.313 -33.262