Ontwikkelingen en ambities

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In 2022 sluiten wij de bestuursperiode 2018-2022 af. In het bestuursprogramma 'Ruimte om te doen!' hebben wij doelen opgenomen, die wij aan het eind van deze bestuursperiode bereikt willen hebben. Elk jaar beoordelen we wat nodig is - en in welk tempo - om deze doelen te bereiken. In dit hoofdstuk laten wij zien welke ambities en ontwikkelingen wij voor ons zien. Daarbij leggen we de focus op 2022. Het betreffen ambities, investeringen om onze basis van onze dienstverlening en bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken en ontwikkelingen die voortvloeien uit bestaande taken en wetten. Wij hebben deze ontwikkelingen financieel vertaald en daarvoor doen wij u een aantal voorstellen. Ook zien wij ontwikkelingen op ons afkomen, die het vermelden waard zijn, maar die wij nog niet financieel kunnen vertalen.

De ontwikkelingen die wij in onderstaande overzichten hebben opgenomen, maken geen deel uit van het financieel meerjarenperspectief in de Programmabegroting 2022 die voor u ligt. In het raadsvoorstel bij deze begroting hebben wij de besluitvorming over de ontwikkelingen separaat opgenomen. Dit biedt uw raad de gelegenheid om de behandeling van de begroting en de ontwikkelingen separaat te behandelen en hierover te besluiten. Wij beogen hiermee een duidelijke scheidslijn aan te brengen tussen bestaand beleid en het voteren van budgetten voor ontwikkelingen. Deze werkwijze is gelijk aan hoe wij in de afgelopen jaren zijn omgegaan met de tegel 'Ambities / Ontwikkelingen'.

Ontwikkelingen en ambities

Terug naar navigatie - Ambities
AMBITIES
(Bedragen x € 1.000)
Nr. Onderwerp 2022 2023 2024 2025
Programma 1 Economie, onderwijs en cultuur
1 Vitale vakantieparken Coevorden 500 350 - -
2 Onderzoek locatie nieuw bedrijventerrein 60 - - -
3 Verlenging Dutch TechZone 36 36 36 36
Programma 3 Ruimte en leefomgeving
4 Volkshuisvestingsfonds 1.325 - - -
4 Bijdrage uit het volkshuisvestingsfonds -925 - - -
5 Woonvisie, uitvoeringsbudget 75 - - -
Programma 4 Openbare ruimte
6 Duurzaamheid, uitvoeringsbudget 200 200 200 200
7 Veilige schoolomgeving, plaatsen palen 25 25 25 -
8 Fietspad Schapendijk - - 20 20
Programma 5 Bestuur en organisatie
9 Toekomstbestendige organisatie 1.500 1.250 1.000 750
10 Arbo aanpassingen 63 - - -
11 Diversiteitsplatform 10 10 10 10
Totaal 2.869 1.871 1.291 1.016

Toelichting

1. Vitale vakantieparken Coevorden 
Om uitvoering te geven aan het programma Vitale Vakantieparken is er tijdelijk extra inzet nodig op toezicht en handhaving, juridische capaciteit, projectleiderscapaciteit en data/ informatievoorziening. Met de gevraagde extra middelen, € 500.000 in 2022 en € 350.000 in 2023, kunnen wij in 2022 verder invulling geven aan dit programma. Dit zal in 2022 de ontwikkeling van de eerste vijf gekozen parken zijn en het contact leggen met een aantal andere parken om een beeld te krijgen van de wensen die er leven over de toekomst. Wij breiden de oorspronkelijke planning uit om het programma zorgvuldig te kunnen doorlopen, onder andere met de juiste informatievoorziening. In programma 1 gaan wij verder in op de plannen in 2022 voor Vitale vakantieparken.

2. Onderzoek locatie nieuw bedrijventerrein
De lokale bedrijventerreinen raken uitgeput. Daarom gaan wij kijken waar mogelijkheden voor de toekomst liggen. Wij stellen u voor om € 60.000 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar nieuwe locaties. Dit wordt in DutchTechZone-verband opgepakt. Met deze middelen wordt een project opgestart om onderzoek te (laten) uitvoeren naar locatie(s) voor nieuwe bedrijventerreinen. Voor DutchTechZone wordt gekeken naar een gezamenlijk regionaal bedrijventerrein. Wij zijn als gemeente de trekker van dit project. Daarbij werken we nauw samen met de andere gemeenten die ook bijdragen aan het onderzoek. 

3. Verlenging Dutch TechZone
Wij stellen voor om de reguliere bijdrage aan Dutch TechZone voort te zetten. Dit betreft € 1 per inwoner per jaar, totaal € 36.000 structureel vanaf 2022. 

4. Volkshuisvestingsfonds 
In 2021 hebben wij het volkshuisvestingsfonds toegekend gekregen. Dit fonds is bestemd voor verduurzaming van particuliere woningen in een deel van Schoonoord en de wijk Tuindorp in Coevorden. De totale uitgaven zijn € 1.325.000.  Wij verwachten voor deze twee projecten elk € 462.500 te ontvangen. Dit is totaal € 925.000. Per project geldt een cofinanciering van € 200.000. Onze investering als gemeente in deze verduurzaming is netto derhalve € 400.000. De uitvoering van deze projecten wordt in 2022 verder vormgegeven. De doorlooptijd schatten wij in op tien jaar.  

5. Woonvisie, uitvoeringsbudget
De nieuwe woonvisie gaat leiden tot meer reuring, meer initiatieven en meer vragen. Dat merken wij zelfs nu al. Daar willen wij als gemeente proactief en positief mee omgaan. Met heldere kaders. Wij stellen u voor om € 75.000 beschikbaar te stellen om invulling te geven aan bewonersinitiatieven, diverse onderzoeken (zoals flexwonen en de inzet van financieel instrumentarium) en communicatiemiddelen. 

6. Duurzaamheid, uitvoeringsbudget
De hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid en de uitvoering van de wettelijke taken vraagt om extra inzet. Behalve de wens hebben wij ook de plicht tot het uitvoeren van de energietransitie, met daarin de transitievisie warmte en participatie. Ook hebben wij verplichtingen rond afval in het kader van milieubeheer en rondom klimaatadaptatie. Voor de uitvoering stellen wij u voor om jaarlijks € 200.000 beschikbaar te stellen in de jaren 2022 tot en met 2025. 

7. Veilige schoolomgeving, plaatsen palen 
Voor het realiseren van een veilige en herkenbare schoolomgeving gaan wij de komende drie jaren in diverse schoolomgevingen wegmeubilair plaatsen. Hiermee zorgen wij ervoor dat het rijgedrag van weggebruikers positief wordt beïnvloed. Deze ambitie geeft invulling aan uw verzoek om te streven naar herkenbare schoolzones, zoals opgenomen in motie 2021-11 die unaniem door uw raad is aangenomen. Wij vragen uw raad om hier in de jaren 2022 tot en met 2024 een bedrag van € 25.000 per jaar beschikbaar voor te stellen. 

8. Fietspad Schapendijk 
Het onderzoeken en uitvoeren van een vrijliggend fietspad langs de Schapendijk tussen Zweeloo en Schoonoord is opgenomen in de fietsnota van de gemeente Coevorden (Ruimte voor de Fietser). De Raad heeft opgedragen om hier prioriteit te geven. Het betreft een vrijliggend, betonnen fietspad met een breedte van 2,5 meter en is gelegen aan de oostzijde van de Schapendijk. Het tracé ligt vrijwel parallel aan de Schapendijk en is daarmee een directe route voor zowel het doorgaande verkeer als ook voor het bestemmingsverkeer aan de Broekstukkenweg. Hierdoor kan het fietspad benoemd worden als verplicht fietspad wat betekent dat er op dat deel van de Schapendijk geen fietsers meer op de rijbaan worden toegestaan. Door het aanleggen van een verhoogd verkeersplateau bij de Broekstukkenweg wordt het oversteken van fietsers op een veilige en verantwoorde manier begeleid. Tot slot sluit deze variant eventuele toekomstige ambities (op middellange termijn) niet uit. Wij stellen u voor om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor 2023 van € 565.000. De afschrijving van dit betonnen fietspad is 50 jaar en start in 2024. Dit leidt tot een kapitaallast (rente en afschrijving) van € 20.000 per jaar.  

9. Toekomstbestendige organisatie 
Met deze ambitie willen we inzetten op een toekomstbestendige ambtelijke organisatie. In de aanbiedingsbrief gingen wij hier ook op in. Er is aandacht voor drie punten:
• Het doorvoeren van een strategische aanpak van ons personeel (voorsorteren op het natuurlijk verloop, werven/binden van medewerkers, strategisch vermogen vergroten, mogelijk herschikken van taken/formatie)
• Het vergroten van onze digitale volwassenheid gericht op verbeteren van efficiency en daarmee vereenvoudiging van werkprocessen en de digitale veiligheid.
• Het op dusdanig niveau brengen van de informatiepositie zodat we (beter) in staat zijn om onze taken/werkzaamheden (op het gebied van toekennen/handhaven/risicosignalering) op het integraal af te kunnen wegen en data-gedreven werken door te voeren.
Hierbij ligt de focus in 2022 op de Leefomgeving en meer specifiek Omgevingsontwikkeling en de realisatie/uitvoering van de Woonvisie. We zien daarnaast zeker ook de opgaven in het Sociaal Domein. Ook daar zal de ambtelijke organisatie op inzetten maar dan wel binnen de context dat er ook een aanzienlijke financiële taakstelling ligt. Wij willen in de toekomst blijven inspelen op de snel veranderende samenleving. Daarvoor willen wij onze strategische positie versterken en dat vraagt in de eerste vier jaar een extra impuls. 

10. Arbo aanpassingen 
De nieuwe Arbo-commissie is volop in beweging. De uitvoering van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) vraagt om enkele investeringen. Het gaat om twee locaties.
Bij de algemene begraafplaats Coevorden aan de Ballastweg werken een aantal van onze medewerkers en medewerkers van de Emco-groep in het groenonderhoud. Als uitvalsbasis voor de pauzes, de stalling van gereedschappen en machines wordt gebruik gemaakt van het voormalige baarhuisje. De voorzieningen van deze locatie zijn klein, gedateerd, niet hygiënisch en daardoor tijdrovend qua schoonmaak. Om medewerkers een een geschikte ruimte te bieden om te pauzeren is in kaart gebracht welke aanpassingen nodig zijn. Het betreft het slopen van huidige kantine, het vergroten van de kantine, realiseren van nieuwe toiletgroepen, voldoende ventilatie en een keukenvoorziening. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 38.000.

Op onze werkplaatsen in Zweeloo en Coevorden hebben wij ook een aantal zaken geconstateerd die om aanpassingen vragen. Het gaat om het vernieuwen van gasflessenbergingen, stellingen en het plaatsen van externe milieucontainers. Wij hebben hierbij rekening gehouden met het feit dat het onderzoek naar de toekomst van de werven loopt. De aanschaf van deze voorzieningen betreft verplaatsbare inventaris. De kosten voor aanschaf zijn geraamd op € 25.000.

11. Diversiteitsplatform 
Het Diversiteitsplatform Coevorden bestaat uit leden van verschillende raadsfracties, de Jongerenraad Coevorden, het COC, ervaringsdeskundigen en enkele maatschappelijke organisaties. Het Diversiteitsplatform adviseert ons als gemeente gevraagd en ongevraagd over diversiteit, discriminatie en acceptatie, met name op gebied van etnische achtergrond en seksuele voorkeur. Daarnaast organiseert het platform activiteiten en neemt initiatieven om diversiteit in de gemeente zichtbaar te maken en te bespreken. Het Diversiteitsplatform is voortgekomen uit Coevorden Regenbooggemeente. Als regenbooggemeente staan wij achter de initiatieven die inclusiviteit bevorderen. Wij willen hier graag structureel invulling aan kunnen geven en stellen uw raad voor om hier jaarlijks € 10.000 beschikbaar voor te stellen. 

Dekking

Terug naar navigatie - Dekking
DEKKINGSVOORSTEL AMBITIES
(Bedragen x € 1.000)
2022 2023 2024 2025
Omvang pakket ambities 2.869 1.871 1.291 1.016
Dekking
Saldo meerjarenbegroting 2.208 1.468 916 1.016
Stelpost vrije begrotingsruimte 529 226 375 -
Onttrekking algemene reserve 132 177 - -
Totaal dekking 2.869 1.871 1.291 1.016

Stelpost vrije begrotingsruimte na ambities

Terug naar navigatie - Stelpost vrije begrotingsruimte na ambities

Wanneer de stelpost vrije begrotingsruimte wordt ingezet voor bovengenoemde ambities, is het meerjarige verloop van deze stelpost als volgt. Daarbij voegen wij het begrotingsoverschot in 2025 toe aan deze stelpost. 

VRIJE BEGROTINGSRUIMTE NA AMBITIES
(Bedragen x € 1.000)
2022 2023 2024 2025
Stelpost vrije begrotingsruimte 529 226 1.005 1.005
Ingezet voor ambities -529 -226 -375 -
Restant - - 630 1.005
Begrotingsoverschot
Meerjarenbegroting 2022-2025 2.208 1.468 916 1.720
Ingezet voor ambities 2022-2025 -2.208 -1.468 -916 -1.016
Toevoeging aan stelpost - - - 704
Nieuw saldo stelpost vrije begrotingsruimte - - 630 1.709

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

Programma Binnenstad; ontwikkeling Markt, Haven, Citadelpunt, Weeshuisweide
Ook in 2022 gaat het Programma Binnenstad onvermoeibaar verder met het realiseren van haar programmadoelstellingen. Ten behoeve van de uitvoeringsambitie voor het Kasteelpark is in oktober 2019 een kostenraming opgesteld. Deze raming is opgesteld om uw raad een indicatie te geven van de kosten die gemoeid zijn met de realisatie van de in de visie opgenomen uitvoeringsambitie. De bedragen in de kostenraming zijn opgebouwd op basis van informatie van vergelijkbare situaties of basis van kengetallen. Daarvoor is externe deskundigheid ingehuurd om een zo goed mogelijke indicatie te kunnen geven. De maatregelen in de 'Visie Kasteelpark Coevorden' worden gefaseerd uitgewerkt. Op basis van een goede uitwerking kan per (deel)project een heldere begroting opgesteld en een goede aanbesteding plaatsvinden. We schatten in dat we in 2022 de volgende (deel)projecten uitwerken: Realisatie nieuwe parkeerplaatsen Molenbelt en Oostersingel en daarna de daadwerkelijke herinrichting van de Weeshuisweide met nieuwe drainage, paden, bomen en berceau.

Het maken van een uitwerking kost geld. We brengen in kaart welke kosten gemaakt moeten worden om de plannen zoals de transformatie van de Markt en Haven in 2022 verder uit te werken. Ook wordt onderzocht of er baten en/of subsidies kunnen worden gerealiseerd of gevonden. Indien de kosten voor uitwerking niet gedekt kunnen worden door de reeds beschikbaar gestelde budgetten dan zullen wij u verzoeken om hiervoor budget beschikbaar te stellen. Op basis van een uitwerking van de maatregelen en het onderzoek naar baten en/of subsidies volgt een separaat advies voor dekking van de uitvoering van de benodigde (deel)projecten. Wij behouden het bestaande budget van € 100.000 voor kosten die nog voortvloeien uit het “oude” Centrumplan, om deze hiervoor in te zetten.

In het streven naar de ambitie om te transformeren naar een bezoekerstad, zoals is vastgelegd in de toekomstvisie, speelt het vastgoed in de binnenstad en met name in het winkelgebied een belangrijke rol. Daarnaast bouwen we graag verder aan de positionering van Coevorden als bezoekerstad. Daarvoor zijn zaken als verkeer en bereikbaarheid, evenementen, marketing en beleving én ambachtsschap de sleutelwoorden. 

De Nieuwe Veste
Voor De Nieuwe Veste is een kostenraming gemaakt op basis van het huisvestingsonderzoek in 2020. Door uw raad is besloten dat het scenario renovatie is afgevallen. Er wordt nu locatieonderzoek gedaan voor de nieuwbouw op Van Heeckerenlaan of Holwert Midden. Dit onderzoek wordt in november 2021 afgerond. De resultaten van het onderzoek worden dan bekend gemaakt aan uw raad. Vanwege de stijgende bouwkosten is de verwachting is dat de stichtingskosten voor nieuwbouw hoger uitvallen dan genoemd in de huidige meerjarenbegroting. De post tijdelijke huisvesting is van toepassing als gekozen wordt voor de locatie Van Heeckerenlaan. Het voorbereidingskrediet is voor De Nieuwe Veste om de nieuwbouw voor te bereiden. Hierbij kan gedacht worden aan het programma van eisen en het laten maken van een ontwerp. De verwachting is dat in 2023 gestart wordt met de bouw en dat in 2025 een nieuwe school is gerealiseerd. Uiteraard na besluitvorming door de raad.

Revitalisering Holwert Midden
Momenteel loopt het onderzoek naar de mogelijke vestiging van De Nieuwe Veste op Holwert Midden. Voor Holwert Midden, met of zonder vestiging van De Nieuwe Veste, ligt er een uitdaging om het bedrijventerrein weer aantrekkelijk te maken. De eventuele vestiging zal een goede stimulans geven aan de gewenste revitalisering, wanneer dit niet het geval is ligt er alsnog de opgave om te revitaliseren. Mogelijke sanering, aankoop panden in het kader van de Wet Voorkeursrecht gemeente zijn onderwerpen die gaan spelen bij de revitalisering van dit bedrijventerrein. Een inschatting van de te verwachten kosten zijn niet te maken, dit is pas mogelijk wanneer er meer duidelijkheid is over de uitkomsten van het onderzoek.

Verduurzaming in combinatie met meerjarenonderhoud
Door een externe partij is er een conceptversie van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld voor ons kernbezit. Hierin wordt tevens de aansluiting gezocht met de verduurzaming van al het gemeentelijk kernbezit. Het combineren van verduurzaming met grootonderhoud is nodig om bij verduurzaming de logische volgorde van werkzaamheden en juiste keuzes te maken. Hierbij valt o.a. te denken aan; eerst dakleer vervangen voordat zonnepanelen worden geplaatst, eerst beter isoleren voordat andere vorm van verwarming wordt gekozen. Maar ook vragen als gaan we een ketel nu vervangen of als hij is afgeschreven? Vervangen we radiatoren of kiezen we voor vloerverwarming? Vooral het tijdstip van vervanging en investering is belangrijk. Een eerste indicatie van het verduurzamen van alle kernbezit is € 14 mln, deze investering wordt uitgesmeerd over MJOP van 2021 t/m 2030. Ook zullen nog keuzes gemaakt moeten worden. Voor de dekking van de kosten en de extra kapitaallasten wordt ook gekeken naar bestaand budget, bestemmingsreserve Vastgoed en mogelijke besparingen door verduurzaming en door het reeds afgestoten niet-kernbezit.

Onderzoek Multifunctionele accommodatie (MFA) Schoonoord 
Binnen het Integraal Huisvesting Plan (IHP) voor de scholen, door uw raad vastgesteld in 2019, heeft u investeringskredieten beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van scholen en kindvoorzieningen in Schoonoord. Wij zijn met partijen in Schoonoord mogelijkheden aan het verkennen of de schoolfunctie van het gebouw uitgebreid kan worden met een sportfunctie en een ontmoetingsfunctie. Afhankelijk van de uitkomsten van deze verkenning en een ruimtelijk onderzoek, komen wij mogelijk met voorstellen aan uw raad om te investeren in een volwaardig MFA in Schoonoord.