Aanbiedingsbrief

Beleid

Terug naar navigatie - Beleid

Voor u ligt de Programmabegroting 2022, de laatste van deze bestuursperiode. In deze begroting hebben we dan ook de nadruk gelegd op het verder verwezenlijken van de grote meerjarige ambities die we met elkaar in deze periode zijn gestart. Zoals u van ons bent gewend, leggen we u ook in deze begroting verder een veelheid aan activiteiten voor die onze gemeente en gemeenschap verder brengen. Zowel in het hier en nu als ook op de langere termijn. Dit vraagt om een goede prioritering in de dingen die we doen. Wij stellen u dan ook voor om in het jaar 2022 vooral de focus te leggen op de volgende inhoudelijke programma’s: de verdere doorontwikkeling van onze binnenstad, het kansrijk opgroeien en het doorbreken van generatie-armoede, het zetten van concrete stappen op het gebied van duurzaamheid waarvoor we een programma starten, de vitaliteit van onze vakantieparken en de brede invoering van de omgevingswet medio 2022. Daarnaast willen we, in de breedte van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, stevig inzetten op ontwikkeling van Holwert-Midden en de uitwerking van de woonvisie die u nog in 2021 ter besluitvorming wordt voorgelegd.
Verder mag u van ons verwachten dat we ons blijven inzetten op onder andere op leefstijl en preventie, de nieuwbouw van De Nieuwe Veste vooral in relatie tot kansen voor internationaal MBO-onderwijs, de mogelijke realisatie van een MFA in Schoonoord, de aanpak van ondermijnende criminaliteit en het belang van samenwerking in de regio (nieuwe koers DTZ, brede welvaart middels de Regiodeal, BOCE). Onze beleidsvoornemens dragen in brede zin bij aan een duurzame ontwikkeling van de lokale samenleving. Vanuit dat perspectief sluiten we goed aan bij de Global Goals van de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG), waarmee we ons dan ook graag verbinden. 
Hiermee ronden we een enerverende bestuursperiode af en is een stevig fundament gelegd waarop een nieuw bestuur kan voortborduren. We leggen u, naar onze mening, met deze ambitieuze begroting dan ook een mooi perspectief voor.

Koers
Dit fundament willen we nog meer richting geven door als college het Koeverns Kompas achter te laten. Een koers waar we trots op zijn. Het Kompas is een leidraad om samen met uw raad en de samenleving aan de toekomst te kunnen bouwen. In het Koeverns Kompas geven wij aan wat de ankerpunten zijn waarop wij onze lange termijn keuzes hebben gemaakt. De concrete keuzes komen tot uiting in de beleidsvoorstellen die dit college aan uw raad doet. In de nabije toekomst zijn dat bijvoorbeeld de woonvisie, de omgevingsvisie en het jeugdbeleid. In de uitwerking van het Koeverns Kompas is een belangrijk uitgangspunt dat de inrichting van de fysieke ruimte in wisselwerking staat met het gebruik van die ruimte. Daarmee is het dus ook onlosmakelijk verbonden met het menselijke, natuurlijke, economische en sociaal kapitaal. Fysieke interventies kunnen de condities scheppen voor het realiseren van maatschappelijke doelen. En andersom geldt het net zo: de menselijke, natuurlijke, economische en sociale waarde van de ruimte staat in wisselwerking met het gebruik en de inrichting daarvan. Wij hebben er vertrouwen in dat uw raad dit gedachtengoed omarmt en hiermee een nieuw college blijvend richting geeft in het verwezenlijken hiervan.

2022
Het komend jaar kent ook een aantal bestuurlijke hoogtepunten waaronder het vieren van het rijke verleden van Coevorden; in 2022 vieren we na het rampjaar 1672 het 350-jarig ontzet van Coevorden!! Wat samenvalt met de viering van het culturele jaar.
Daarnaast zullen, na de vorming van het nieuwe kabinet, ook de gemeenteraadsverkiezingen van maart kleur gaan geven aan een nieuwe bestuursperiode.

Proactief, wendbaar en ontwikkelgericht
Net als u, op verschillende momenten in het afgelopen jaar, zien ook wij dat de veelheid en omvang van onze ambities een behoorlijk inspanning van onze ambtelijke organisatie vraagt. We hebben de ambitie een wendbare, betrouwbare en pro-actieve eerste overheid te zijn die dichtbij en samen met de maatschappij haar rol(len) stevig pakt. De maatschappelijke vraagstukken die we daarbij ontmoeten zijn legio, divers en complex. Waarbij ook steeds meer en sneller nieuwe taken/ontwikkelingen op onze gemeente (zijn) af(ge)komen. De impact hiervan is groot voor zowel inwoners, ondernemers, vrijwilligers en uiteindelijk dus ook voor de gemeente (bestuur en organisatie)) Dan gaat het bijvoorbeeld om de crisis op de woningmarkt, de veelheid aan “nieuwe” inwoners en daaraan verwant de wet inburgering. Het tanende vertrouwen in de overheid en de groei van criminaliteit en ondermijning zijn daarnaast zorgelijke ontwikkelingen. We zien dat het veranderende klimaat gepaard gaat met een toenemende maatschappelijke druk op duurzaamheid. Verder staan we voor de sociaal-maatschappelijke effecten van Corona en bestaan er brede zorgen over de betaalbaarheid van het sociaal domein/zorg en de onzekerheid ten aanzien van de middelen die we op de langere termijn van het Rijk ontvangen. We ervaren veel waardering van u voor de wijze waarop we samen met u en de samenleving deze vraagstukken oppakken.
Na de voor de organisatie ingrijpende bezuinigingen van de afgelopen jaren konden in de huidige bestuursperiode (financieel gezien) veel en grote inhoudelijke ambities bij de organisatie worden belegd. Een organisatie die daar op dat moment wellicht nog niet op alle fronten aan toe was. Op dit moment constateren we dat we, op verschillende plekken in de organisatie, blijvend moeite hebben om onze rol(len) goed te kunnen vervullen en de voorliggende bestuurlijke/maatschappelijke opgaven te realiseren. We zien met name een achterblijvende digitale volwassenheid, krapte op de arbeidsmarkt en een informatiepositie die nog niet dusdanig is dat we goed data-gedreven kunnen werken. Dit geheel zorgt voor een ongezonde druk op de ambtelijke organisatie; een druk die u gelukkig ook erkent. Er wordt een ander type organisatie vereist zowel qua sturing, werkwijze, strategisch vermogen als competenties. Dit naast het versterken van onze processen door verbindend besturen, het in contact zijn met onze omgeving en steeds veranderende wetgeving.
Om onze organisatie nog meer toekomst c.q. omgevingsbestendig te maken, wil de ambtelijke organisatie daarom de komende jaren een aantal absoluut noodzakelijke stappen zetten. Een beweging waarvan wij als College de noodzaak en urgentie zien en waarvoor we dan ook extra middelen van u vragen.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

Wij zijn financieel gezond en dat willen we blijven. Door onze begrotingsdiscipline in de afgelopen jaren hebben wij een meerjarig sluitende begroting die structureel en reëel in evenwicht is. Daarbij zijn ook onze reserves op peil. Deze gezonde uitgangspositie biedt ruimte om te investeren in onze gemeente. Wij doen daarvoor een aantal voorstellen voor ambities. Deze ambities kunnen wij nagenoeg volledig dekken uit het positieve saldo van voorliggende begroting. Wij dekken het resterende deel uit de begrotingsruimte die al aanwezig was en stellen voor om in 2022 en 2023 een bedrag uit de algemene reserve te onttrekken. 

De gemeentefondsuitkering ontwikkelt zich in positieve zin. In de arbitragezaak over Jeugd, tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), is een uitspraak gedaan dat gemeenten structureel extra middelen nodig hebben om taken goed uit te kunnen voeren. Het zijn forse extra middelen die ons helpen om financieel gezond te blijven. Dat is ook nodig, wij hebben in de afgelopen jaren meerdere malen tekorten op de uitvoering van taken uit de algemene middelen gedekt. De toezegging is onder voorbehoud van besluitvorming door een nieuw kabinet. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe hebben het Rijk, de provincies en de gemeenten afgesproken dat 75% van het bedrag mag worden opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit hebben wij verwerkt. Als het nieuwe kabinet een besluit neemt en het bedrag definitief is, volgt er mogelijk nog € 700.000 aan extra middelen. Dit is de voorzichtigheidsmarge van 25%.

Jaarlijks storten wij € 2 miljoen in de algemene reserve. Door dit bedrag consequent elk jaar te storten, hebben wij een gezonde buffer opgebouwd. Deze buffer, de algemene reserve, is van belang om te kunnen investeren en om risico's af te dekken. De solvabiliteit zal op basis van de huidige prognose in de komende vier jaren boven de afgesproken bandbreedte begeven. In deze begroting doen wij geen voorstellen om de structurele storting naar beneden bij te stellen, omdat het financieel perspectief het op dit moment niet vraagt om dit in te zetten. Daarnaast is de ontwikkeling van de solvabiliteit over vier jaar onzeker. Het is afhankelijk van de ontwikkeling van onze vermogenspositie, waaronder het aantrekken van nieuwe langlopende leningen. Daarnaast, maar vooral, willen wij dit structurele bedrag van € 2 miljoen in stand houden om in de toekomst in te kunnen zetten voor ambities met structurele financiële effecten.