Uitgaven

41,89%
€ 45.842
x €1.000
41,89% Complete

Inkomsten

11,65%
€ 13.003
x €1.000
11,65% Complete

Saldo

1487,22%
€ -32.838
x €1.000

Programma 2 | Werk, jeugd en zorg

Uitgaven

41,89%
€ 45.842
x €1.000
41,89% Complete

Inkomsten

11,65%
€ 13.003
x €1.000
11,65% Complete

Saldo

1487,22%
€ -32.838
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Het terugdringen van de tekorten en het normaliseren van de ondersteuningsvraag in het sociaal domein staan centraal in deze begroting. Wij zijn daar eerder met uw raad over in gesprek geweest. De opgave is helder, nu gaan we over tot het ontwikkelen van een aanpak om die tekorten terug te dringen. Het is duidelijk dat dit vraagt om een meerjarige aanpak. Om het grootste deel van deze tekorten terug te dringen, moeten we ons huidige beleid en onze werkwijze aanscherpen en concretiseren. We maken keuzes in de uitvoering van ons beleid, waarbij we blijven inzetten op een stevige basis binnen het sociaal domein. Gevraagde investeringen die naar onze mening gedaan moeten worden, zijn bedoeld om de tekorten structureel terug te kunnen dringen. Op gezette tijden zullen we u meenemen en zo nodig besluitvorming voorleggen.

 Samen Krachtig
Meedoen en meetellen, voorkomen en samenwerken, dichtbij en innovatie. Dit zijn de kernpunten uit het beleidsplan Samen Krachtig. Deze uitgangspunten zijn nog steeds dusdanig actueel, dat we  het beleidsplan ‘Samen Krachtig’ mogen beschouwen als een meerjarig visiedocument voor het sociale domein.  Om hier, samen met de opgave om de tekorten terug te dringen, concreet vorm en inhoud aan te geven komt er een plan van aanpak: het Spoorboekje Sociaal Domein. Bij het terugdringen van de tekorten staan we voor een aantal fundamentele keuzes. 

Terugdringen tekorten
Het Spoorboekje wordt de concrete kapstok voor de aanscherping van onze huidige beleidskaders naar meer concrete plannen en acties. Het gaat hierbij om het Jeugdbeleid, Wmo-beleid, Schuldhulpverlening, Participatie- en minimabeleid. De focus ligt op het terugdringen van de tekorten door zoveel mogelijk te normaliseren. Het afgelopen jaar hebben we intern kritische processen doorlopen waar we kunnen bezuinigen, verbinden en effectiever werken. Dit gaat u teruglezen in het aangescherpte beleid en terugzien in de activiteiten die we in 2021 zijn gestart en in 2022 gaan intensiveren. In 2021 zijn er bezuinigingen gerealiseerd, met name bij participatie en cliëntondersteuning. De grootste tekorten zitten bij Jeugd en Wmo en daar zijn in 2021 trajecten gestart om het beleid en de uitvoering effectiever en efficiënter te kunnen inzetten met als doel om een besparing te realiseren. 

We gaan hierbij uit van de idee dat de gemeente Coevorden een gemeente is waar inwoners graag willen wonen, werken en recreëren. Waar inwoners weten dat tegenslagen bij het leven horen en daar mee om kunnen gaan. Waar inwoners vanaf hun geboorte gelijke mogelijkheden en kansen krijgen om zich positief en gezond te ontwikkelen. Waar kansengelijkheid zoveel mogelijk de norm moet worden. Waar inwoners die het moeilijk hebben, eerst kijken wat ze zelf of binnen hun eigen netwerk kunnen opvangen. Waar inwoners die het echt nodig hebben, terug kunnen vallen op een goed vangnet. De voorstellen die wij met u willen bespreken leggen wij langs de meetlat van het aanvaardbare, met als ondergrens onze wettelijke taken.

We hanteren in deze programmabegroting de volgende 4 strategische doelstellingen, welke zijn gefilterd uit de kernpunten van ‘Samen Krachtig’ :

1. Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving            (Meedoen en meetellen)

2. We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen   (Voorkomen)

3. Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk     (Dichtbij)

4. We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners      (Samenwerken en innovatie)

Verandering in de keten
Ondanks onze inzet om problematiek te voorkomen, zien we een groeiende zorgvraag onder inwoners, dat zorgtrajecten langer duren en dat er meer ingrijpende voorzieningen worden ingezet. Onze opgave is dit dit om te buigen, dat vraagt een verandering in de hele keten van de (vroeg)signalering in het voorveld, de toegang tot uitstroom en alles wat daar tussen zit. Dit doen we onder andere door in te zetten op verandering in de hele keten; meer te ontschotten, drempels te verhogen/ criteria aan te passen, de omvang van een voorziening aan te passen en kritische gesprekken te voeren met de zorgaanbieders en andere zorgpartijen. 
Met behulp van data sturen we op de taakstelling. Het meetinstrument wordt daarmee onderdeel van deze ambitie. Op deze manier kunnen we sturen op de beweging die we willen maken en u als raad daar goed in meenemen.

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

De wettelijke taken zijn de norm voor onze uitvoering. Daarnaast zijn voor werk, jeugd en zorg de volgende documenten van belang: 

We willen de 4 strategische doelstellingen bereiken. U leest per doelstelling welke activiteiten wij hiervoor gaan uitvoeren.
1. Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving
2. We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen
3. Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk
4. We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners

 

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk

Terug naar navigatie - Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk

We zijn er voor alle inwoners in de gemeente Coevorden. Als eerste overheid staan we dichtbij de inwoners. Het ‘sociaal domein’ is een verzamelnaam voor veel verschillende onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Vaak hangen ze sterk met elkaar samen. Wij werken zo integraal en samenhangend mogelijk om onze inwoners goed te ondersteunen.

Activiteiten

Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving

Terug naar navigatie - Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving

Als inwoners het gevoel hebben dat ze meetellen, dan geeft dat vertrouwen en een positief gevoel. Door dichtbij te zijn en inwoners goed te kennen, kunnen we er zijn als dat nodig is. We vinden het belangrijk dat inwoners zelf hun leven inrichten, ook als het even niet zo goed met hen gaat. Daar waar dat voor korte of langere tijd niet lukt, zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.

Activiteiten

We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners

We stellen onze opgaves en ambities scherp om goed te weten wat we willen bereiken en wat we daarvoor doen. We werken al samen met veel organisaties en dat blijven we doen. We willen onszelf en anderen continu verbeteren door slimmer en effectiever te werken en zo ook het maximale uit de publieke middelen te halen. Onder deze doelstelling valt ook nadrukkelijk het terugdringen van de tekorten. Wij zien op dit moment landelijk, en zo ook binnen Coevorden bij de jeugd nog een kostenstijging. De oplopende taakstelling van € 200.000 in 2021 tot en met € 800.000 in 2024 betekent voor 2022 een taakstelling van € 400.000. U wordt door middel van de P&C cyclus geïnformeerd over de getroffen beheersmaatregelen en de effecten daarvan.

Activiteiten

We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen

Terug naar navigatie - We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen

We kunnen nooit alles voorkomen, maar wel meer; daar werken we samen met onze partners hard aan. Daar waar we niet, of nog niet, kunnen voorkomen, zorgen we ervoor dat problemen niet groter of erger worden.

 

Activiteiten

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Werkloze jongeren % 2019 2,0%
Kinderen in uitkeringsgezin % 2019 6,0%
Niet sporters % 2020 55,8%
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 2020 338,90
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 2020 378,30
Jongeren met delict voor rechter % 2019 1,0%
Jongeren met jeugdbescherming % 2020 1,2%
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2020 10,8%
Jongeren met jeugdreclassering % 2020 0,2%
Netto arbeidsparticipatie % 2020 65,2%
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-18 jaar* per 1.000 jongeren 2020 6,00
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2020 1,5%
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners 2020 630,00

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2022 2023 2024 2025
Lasten
Sport 1.338 1.418 1.431 1.428
Gezondheidszorg 785 688 688 688
Algemene voorzieningen 2.611 2.612 2.497 2.244
Preventie 1.249 1.249 1.250 1.250
Inkomen 13.746 13.746 13.746 13.746
Participatie 5.735 5.633 5.674 5.591
Individuele voorzieningen 20.377 20.453 20.457 20.457
Totaal Lasten 45.842 45.798 45.743 45.403
Baten
Sport 162 162 162 162
Algemene voorzieningen 214 214 100 0
Preventie 0 0 0 0
Inkomen 12.042 12.042 12.042 12.042
Participatie 0 0 0 0
Individuele voorzieningen 585 785 985 985
Totaal Baten 13.003 13.203 13.289 13.189
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -32.838 -32.595 -32.454 -32.214