Uitgaven

9,27%
€ 10.144
x €1.000
9,27% Complete

Inkomsten

5,81%
€ 6.490
x €1.000
5,81% Complete

Saldo

165,47%
€ -3.654
x €1.000

Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

9,27%
€ 10.144
x €1.000
9,27% Complete

Inkomsten

5,81%
€ 6.490
x €1.000
5,81% Complete

Saldo

165,47%
€ -3.654
x €1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Vastgoed
Vanaf 2022 wordt gestart met het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. De maatregelen om te verduurzamen worden gecombineerd met het meerjarig onderhoud. 

Mobiliteit
Het mobiliteitsplan “Op weg naar duurzame mobiliteit’ liep van 2013-2020 en is niet actueel meer.  Inmiddels zijn diverse plannen op het gebied van mobiliteit geactualiseerd. Hierbij valt onder andere te denken aan de Mobiliteitsprogramma Drenthe, Bereikbaarheidsvisie BOCE, Fietsnota, OV 2040 (Spoor), SpVD 2030 (verkeersveiligheid), Herijking Fietsnetwerk Drenthe, Aandacht voor parkeren en verdere invulling van 30 + 60 zone. Deze reeds geactualiseerde (beleids)plannen zullen de bouwstenen vormen voor het in 2022 nieuw op te stellen mobiliteitsplan. Hieronder valt ook Duurzame mobiliteit zoals genoemd in het Klimaatakkoord en opgenomen in een RMP Drenthe, een regionaal (duurzaam) mobiliteitsplan.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Een aantrekkelijke binnenstad

Terug naar navigatie - Een aantrekkelijke binnenstad

Wij streven naar het realiseren van een mooie uitnodigende binnenstad, een binnenstad waar bezoekers en bewoners zich thuis voelen en worden verrast door wat Coevorden te bieden heeft. De drie doelstellingen van het Programma Binnenstad gaan over versterken van eigenheid, aanpak van winkelstraten en een uitvoeringsprogramma dat wij samen met onze partners Centrummanagement Coevorden en Domesta oppakken. Voor dit programma is het betrekken en inspireren van onze inwoners, ondernemers en andere partijen een belangrijke pijler voor succes. Met een nieuwe inrichting voor de stationsomgeving (RSP) wordt bovendien bijgedragen aan een aantrekkelijke binnenkomst van onze binnenstad.

Activiteiten

Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente

Terug naar navigatie - Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente

Het bereiken van een goed woon- en leefklimaat pakken wij samen met onze woonpartners, de dorpsbelangenverenigingen en de wijkverenigingen van Coevorden op. Daarbij is de Woonvisie onze leidraad en streven wij naar een gezonde spanning tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Er blijft ruimte voor goede nieuwbouwplannen die kwalitatief een aanvulling zijn op de bestaande woningvoorraad. Het initiatief voor het ontwikkelen van nieuwbouwplannen kan zowel bij ons als bij de lokale gemeenschap liggen. Naast aandacht voor het kwantitatieve evenwicht op de woningmarkt, hebben wij aandacht voor de grote opgave in de bestaande woningvoorraad om kwalitatieve verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en langer thuis wonen door te voeren. Ook willen wij het goed wonen binnen onze gemeente bereikbaar maken voor alle doelgroepen, zo ook voor de lagere inkomens.

Activiteiten

Goede digitale bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Goede digitale bereikbaarheid

Wij geven ruimte aan en ondersteunen goede initiatieven op het gebied van snel internet in het buitengebied door het bewonersinitiatief dat daarvoor is gestart te faciliteren.

Activiteiten

Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk

Terug naar navigatie - Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk

Wij werken aan een goede invoering van de Omgevingswet. Wij voldoen (in ieder geval) aan de wettelijke verplichtingen, maar gebruiken de invoering van de wet vooral om een aantal onderliggende doelstellingen te realiseren:

  • meer afwegingsruimte; eigen ruimte voor het afwegen van de wenselijkheid van een initiatief of ontwikkeling;
  • transparantere regelgeving; onze inwoners en initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn;
  • snellere besluitvorming; kortere procedures en meer afstemming en participatie aan de voorkant van plannen en initiatieven;
  • integrale benadering; we maken een omgevingsvisie waarin alle relevante onderwerpen voor de fysieke leefomgeving in onderling verband worden meegenomen.

Activiteiten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot.

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2022 2023 2024 2025
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling 195 66 66 66
Wonen en leefomgeving 702 268 217 211
Bouwvergunningen 120 120 120 120
Grondexploitatie 3.144 3.618 4.628 2.124
Centrumplan Coevorden 435 431 427 423
Mobiliteit 59 59 59 59
Structuur en ontwikkelplannen 94 94 94 94
RSP 338 201 201 201
Vastgoed 5.058 5.213 5.128 5.110
Totaal Lasten 10.144 10.068 10.939 8.407
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling 101 101 101 101
Wonen en leefomgeving 649 214 163 158
Bouwvergunningen 1.021 1.021 1.021 1.021
Grondexploitatie 3.144 3.618 4.628 2.124
Centrumplan Coevorden 0 0 0 0
Mobiliteit 0 0 0 0
Structuur en ontwikkelplannen 91 91 91 91
RSP 160 0 0 0
Vastgoed 1.325 1.448 1.325 1.386
Totaal Baten 6.490 6.493 7.329 4.880
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.654 -3.575 -3.610 -3.527