Sitemap

Sitemap

Halfjaarrapportage 2020 Blz. 1  
Blz. 2  
Inleiding en leeswijzer Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Leeswijzer Blz. 7  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 8  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 9  
Coronacrisis Blz. 10  
Aantrekkelijk Coevorden Blz. 11  
Duurzaamheid Blz. 12  
Voorkomen Blz. 13  
Coevorden verbindt Blz. 14  
Financiële uitgangspunten Blz. 15  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 16  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 17  
Voortgang ontwikkelingen Blz. 18  
Inleiding Blz. 19  
Voortgang ontwikkelingen Programmabegroting 2020 Blz. 20  
Autonome ontwikkelingen Blz. 21  
Overzicht autonome ontwikkelingen Blz. 22  
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 23  
Combinatie van autonome ontwikkelingen en intensiveringen Blz. 24  
Overzicht ontwikkelingen Blz. 25  
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 26  
Intensivering van bestaand beleid Blz. 27  
Overzicht ontwikkelingen Blz. 28  
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 29  
Nadere uitwerking van bestaande ontwikkelingen Blz. 30  
Overzicht ontwikkelingen Blz. 31  
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 32  
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 33  
Overzicht ontwikkelingen Blz. 34  
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 35  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 36  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 37  
Doelstellingen Blz. 38  
Goed onderwijs Blz. 39  
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 40  
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 41  
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 42  
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 43  
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 44  
Versterken economische structuur Blz. 45  
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 46  
Versterken ondernemersklimaat Blz. 47  
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 48  
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 49  
Vitaliseren vakantieparken Blz. 50  
Een bloeiend cultureel leven Blz. 51  
Voorbereiden van het worden en zijn van culturele gemeente 2021-2022 Blz. 52  
Financiën Blz. 53  
Toelichting Blz. 54  
Overige ontwikkelingen Blz. 55  
Recreatie en toerisme Blz. 56  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 57  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 58  
Doelstellingen Blz. 59  
Aanpakken laaggeletterdheid Blz. 60  
Taalontwikkeling en vergroting woordenschat Blz. 61  
Taaltrajecten Blz. 62  
Actief deelnemen aan de samenleving Blz. 63  
Vrijwillige maatschappelijke inzet Blz. 64  
Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op Blz. 65  
Onderwijs, jeugdhulp en leerplicht Blz. 66  
Onze ondersteuning is passend en toegankelijk Blz. 67  
Inkoop Blz. 68  
Kwetsbare inwoners Blz. 69  
Mantelzorg Blz. 70  
Sociaal team Blz. 71  
Verordeningen Blz. 72  
Vitale inwoners Blz. 73  
Positieve gezondheid Blz. 74  
Voorkomen van financiële problemen Blz. 75  
Minimabeleid Blz. 76  
Financiën Blz. 77  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 78  
Toelichting op de financiële afwijkingen Blz. 79  
Inkomen Blz. 80  
Sport Blz. 81  
Individuele voorzieningen Blz. 82  
Participatie Blz. 83  
Risico's Blz. 84  
Abonnementstarief Wmo Blz. 85  
Overige ontwikkelingen Blz. 86  
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 87  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 88  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 89  
Doelstellingen Blz. 90  
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 91  
Bentheimerpoort Blz. 92  
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 93  
Herstructureringsfonds Blz. 94  
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 95  
Fietsnota Blz. 96  
Mobiliteitsplan Blz. 97  
Zuidelijke rondweg Blz. 98  
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 99  
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 100  
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 101  
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 102  
Omgevingsvisie Blz. 103  
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 104  
Financiën Blz. 105  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 106  
Risico's Blz. 107  
Planschade Blz. 108  
Overige ontwikkelingen Blz. 109  
Bestemmingsreserve mobiliteit Blz. 110  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 111  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 112  
Doelstellingen Blz. 113  
Een prettig woonklimaat Blz. 114  
Begraafplaatsenbeleid Blz. 115  
Klimaatadaptatie Blz. 116  
Een veilige woonomgeving Blz. 117  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 118  
Vergroten zichtbare handhavingscapaciteit Blz. 119  
Energieneutraal in 2040 Blz. 120  
Duurzaamheidsvisie Blz. 121  
Warmtevisie Blz. 122  
Financiën Blz. 123  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 124  
Overige ontwikkelingen Blz. 125  
Beheersing eikenprocessierups Blz. 126  
Droogte Blz. 127  
Programma 5 | Bestuur en organisatie Blz. 128  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 129  
Doelstellingen Blz. 130  
Heel goed worden in Verbindend Besturen Blz. 131  
Democratie in actie Blz. 132  
Gebiedskompas Blz. 133  
Stimuleringsfonds Blz. 134  
Financiën Blz. 135  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 136  
Risico's Blz. 137  
Veiligheidsbevorderende maatregelen, RUD Blz. 138  
Veiligheidsbevorderende maatregelen, Veiligheidszorg Blz. 139  
Overige ontwikkelingen Blz. 140  
Stimuleringsfonds Blz. 141  
Onderzoek samenwerking buitendienst Blz. 142  
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 143  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 144  
Financiën Blz. 145  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 146  
Toelichting op de financiële afwijkingen Blz. 147  
Financiering en dividend Blz. 148  
Algemene uitkering Blz. 149  
Risico's Blz. 150  
Risico's Blz. 151  
Overige ontwikkelingen Blz. 152  
Algemene baten en lasten Blz. 153  
Voorziening dubieuze debiteuren Blz. 154  
Bijlagen Blz. 155  
Meicirculaire gemeentefonds Blz. 156  
Financieel effect van de meicirculaire Blz. 157  
Toelichting op de meicirculaire 2020 Blz. 158  
Recapitulatie Blz. 159  
Recapitulatie Blz. 160  
Verloop algemene reserve Blz. 161  
Verloop algemene reserve Blz. 162  
Indicatoren Waar Staat Je Gemeente Blz. 163  
Indicatoren Waar Staat Je Gemeente Blz. 164  
Investeringskredieten Blz. 165  
Investeringskredieten Blz. 166  
Publicatiedatum: 25-08-2020

Inhoud