Sitemap

Halfjaarrapportage 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding en leeswijzer Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Leeswijzer Blz. 7
Bestuurlijke samenvatting Blz. 8
Bestuurlijke samenvatting Blz. 9
Coronacrisis Blz. 10
Aantrekkelijk Coevorden Blz. 11
Duurzaamheid Blz. 12
Voorkomen Blz. 13
Coevorden verbindt Blz. 14
Financiële uitgangspunten Blz. 15
Financiën op hoofdlijnen Blz. 16
Financiën op hoofdlijnen Blz. 17
Voortgang ontwikkelingen Blz. 18
Inleiding Blz. 19
Voortgang ontwikkelingen Programmabegroting 2020 Blz. 20
Autonome ontwikkelingen Blz. 21
Overzicht autonome ontwikkelingen Blz. 22
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 23
Combinatie van autonome ontwikkelingen en intensiveringen Blz. 24
Overzicht ontwikkelingen Blz. 25
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 26
Intensivering van bestaand beleid Blz. 27
Overzicht ontwikkelingen Blz. 28
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 29
Nadere uitwerking van bestaande ontwikkelingen Blz. 30
Overzicht ontwikkelingen Blz. 31
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 32
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 33
Overzicht ontwikkelingen Blz. 34
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 35
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 36
Bestuurlijke samenvatting Blz. 37
Doelstellingen Blz. 38
Goed onderwijs Blz. 39
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 40
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 41
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 42
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 43
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 44
Versterken economische structuur Blz. 45
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 46
Versterken ondernemersklimaat Blz. 47
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 48
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 49
Vitaliseren vakantieparken Blz. 50
Een bloeiend cultureel leven Blz. 51
Voorbereiden van het worden en zijn van culturele gemeente 2021-2022 Blz. 52
Financiën Blz. 53
Toelichting Blz. 54
Overige ontwikkelingen Blz. 55
Recreatie en toerisme Blz. 56
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 57
Bestuurlijke samenvatting Blz. 58
Doelstellingen Blz. 59
Aanpakken laaggeletterdheid Blz. 60
Taalontwikkeling en vergroting woordenschat Blz. 61
Taaltrajecten Blz. 62
Actief deelnemen aan de samenleving Blz. 63
Vrijwillige maatschappelijke inzet Blz. 64
Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op Blz. 65
Onderwijs, jeugdhulp en leerplicht Blz. 66
Onze ondersteuning is passend en toegankelijk Blz. 67
Inkoop Blz. 68
Kwetsbare inwoners Blz. 69
Mantelzorg Blz. 70
Sociaal team Blz. 71
Verordeningen Blz. 72
Vitale inwoners Blz. 73
Positieve gezondheid Blz. 74
Voorkomen van financiële problemen Blz. 75
Minimabeleid Blz. 76
Financiën Blz. 77
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 78
Toelichting op de financiële afwijkingen Blz. 79
Inkomen Blz. 80
Sport Blz. 81
Individuele voorzieningen Blz. 82
Participatie Blz. 83
Risico's Blz. 84
Abonnementstarief Wmo Blz. 85
Overige ontwikkelingen Blz. 86
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 87
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 88
Bestuurlijke samenvatting Blz. 89
Doelstellingen Blz. 90
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 91
Bentheimerpoort Blz. 92
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 93
Herstructureringsfonds Blz. 94
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 95
Fietsnota Blz. 96
Mobiliteitsplan Blz. 97
Zuidelijke rondweg Blz. 98
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 99
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 100
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 101
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 102
Omgevingsvisie Blz. 103
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 104
Financiën Blz. 105
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 106
Risico's Blz. 107
Planschade Blz. 108
Overige ontwikkelingen Blz. 109
Bestemmingsreserve mobiliteit Blz. 110
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 111
Bestuurlijke samenvatting Blz. 112
Doelstellingen Blz. 113
Een prettig woonklimaat Blz. 114
Begraafplaatsenbeleid Blz. 115
Klimaatadaptatie Blz. 116
Een veilige woonomgeving Blz. 117
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 118
Vergroten zichtbare handhavingscapaciteit Blz. 119
Energieneutraal in 2040 Blz. 120
Duurzaamheidsvisie Blz. 121
Warmtevisie Blz. 122
Financiën Blz. 123
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 124
Overige ontwikkelingen Blz. 125
Beheersing eikenprocessierups Blz. 126
Droogte Blz. 127
Programma 5 | Bestuur en organisatie Blz. 128
Bestuurlijke samenvatting Blz. 129
Doelstellingen Blz. 130
Heel goed worden in Verbindend Besturen Blz. 131
Democratie in actie Blz. 132
Gebiedskompas Blz. 133
Stimuleringsfonds Blz. 134
Financiën Blz. 135
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 136
Risico's Blz. 137
Veiligheidsbevorderende maatregelen, RUD Blz. 138
Veiligheidsbevorderende maatregelen, Veiligheidszorg Blz. 139
Overige ontwikkelingen Blz. 140
Stimuleringsfonds Blz. 141
Onderzoek samenwerking buitendienst Blz. 142
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 143
Bestuurlijke samenvatting Blz. 144
Financiën Blz. 145
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 146
Toelichting op de financiële afwijkingen Blz. 147
Financiering en dividend Blz. 148
Algemene uitkering Blz. 149
Risico's Blz. 150
Risico's Blz. 151
Overige ontwikkelingen Blz. 152
Algemene baten en lasten Blz. 153
Voorziening dubieuze debiteuren Blz. 154
Bijlagen Blz. 155
Meicirculaire gemeentefonds Blz. 156
Financieel effect van de meicirculaire Blz. 157
Toelichting op de meicirculaire 2020 Blz. 158
Recapitulatie Blz. 159
Recapitulatie Blz. 160
Verloop algemene reserve Blz. 161
Verloop algemene reserve Blz. 162
Indicatoren Waar Staat Je Gemeente Blz. 163
Indicatoren Waar Staat Je Gemeente Blz. 164
Investeringskredieten Blz. 165
Investeringskredieten Blz. 166
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap