Sitemap

Sitemap

Halfjaarrapportage 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Inleiding en leeswijzer Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
Leeswijzer Blz. 10  
Leeswijzer Blz. 11  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 12  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 13  
Coronacrisis Blz. 14  
Aantrekkelijk Coevorden Blz. 15  
Duurzaamheid Blz. 16  
Voorkomen Blz. 17  
Coevorden verbindt Blz. 18  
Financiële uitgangspunten Blz. 19  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 20  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 21  
Voortgang ontwikkelingen Blz. 22  
Inleiding Blz. 23  
Voortgang ontwikkelingen Programmabegroting 2020 Blz. 24  
Autonome ontwikkelingen Blz. 25  
Overzicht autonome ontwikkelingen Blz. 26  
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 27  
Combinatie van autonome ontwikkelingen en intensiveringen Blz. 28  
Overzicht ontwikkelingen Blz. 29  
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 30  
Intensivering van bestaand beleid Blz. 31  
Overzicht ontwikkelingen Blz. 32  
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 33  
Nadere uitwerking van bestaande ontwikkelingen Blz. 34  
Overzicht ontwikkelingen Blz. 35  
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 36  
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 37  
Overzicht ontwikkelingen Blz. 38  
Toelichting voortgang ontwikkelingen Blz. 39  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 40  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 41  
Doelstellingen Blz. 42  
Goed onderwijs Blz. 43  
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE Blz. 44  
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs Blz. 45  
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 46  
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland Blz. 47  
Clustervorming en ondernemerschap Blz. 48  
Versterken economische structuur Blz. 49  
Toekomst bedrijventerreinen Blz. 50  
Versterken ondernemersklimaat Blz. 51  
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector Blz. 52  
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) Blz. 53  
Vitaliseren vakantieparken Blz. 54  
Een bloeiend cultureel leven Blz. 55  
Voorbereiden van het worden en zijn van culturele gemeente 2021-2022 Blz. 56  
Financiën Blz. 57  
Toelichting Blz. 58  
Overige ontwikkelingen Blz. 59  
Recreatie en toerisme Blz. 60  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 61  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 62  
Doelstellingen Blz. 63  
Aanpakken laaggeletterdheid Blz. 64  
Taalontwikkeling en vergroting woordenschat Blz. 65  
Taaltrajecten Blz. 66  
Actief deelnemen aan de samenleving Blz. 67  
Vrijwillige maatschappelijke inzet Blz. 68  
Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op Blz. 69  
Onderwijs, jeugdhulp en leerplicht Blz. 70  
Onze ondersteuning is passend en toegankelijk Blz. 71  
Inkoop Blz. 72  
Kwetsbare inwoners Blz. 73  
Mantelzorg Blz. 74  
Sociaal team Blz. 75  
Verordeningen Blz. 76  
Vitale inwoners Blz. 77  
Positieve gezondheid Blz. 78  
Voorkomen van financiële problemen Blz. 79  
Minimabeleid Blz. 80  
Financiën Blz. 81  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 82  
Toelichting op de financiële afwijkingen Blz. 83  
Inkomen Blz. 84  
Sport Blz. 85  
Individuele voorzieningen Blz. 86  
Participatie Blz. 87  
Risico's Blz. 88  
Abonnementstarief Wmo Blz. 89  
Overige ontwikkelingen Blz. 90  
Kwaliteitsimpuls Sport Blz. 91  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 92  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 93  
Doelstellingen Blz. 94  
Een aantrekkelijke binnenstad Blz. 95  
Bentheimerpoort Blz. 96  
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente Blz. 97  
Herstructureringsfonds Blz. 98  
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme Blz. 99  
Fietsnota Blz. 100  
Mobiliteitsplan Blz. 101  
Zuidelijke rondweg Blz. 102  
Goede digitale bereikbaarheid Blz. 103  
Aanleg glasvezelnetwerk Blz. 104  
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk Blz. 105  
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet Blz. 106  
Omgevingsvisie Blz. 107  
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden Blz. 108  
Financiën Blz. 109  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 110  
Risico's Blz. 111  
Planschade Blz. 112  
Overige ontwikkelingen Blz. 113  
Bestemmingsreserve mobiliteit Blz. 114  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 115  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 116  
Doelstellingen Blz. 117  
Een prettig woonklimaat Blz. 118  
Begraafplaatsenbeleid Blz. 119  
Klimaatadaptatie Blz. 120  
Een veilige woonomgeving Blz. 121  
Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 122  
Vergroten zichtbare handhavingscapaciteit Blz. 123  
Energieneutraal in 2040 Blz. 124  
Duurzaamheidsvisie Blz. 125  
Warmtevisie Blz. 126  
Financiën Blz. 127  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 128  
Overige ontwikkelingen Blz. 129  
Beheersing eikenprocessierups Blz. 130  
Droogte Blz. 131  
Programma 5 | Bestuur en organisatie Blz. 132  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 133  
Doelstellingen Blz. 134  
Heel goed worden in Verbindend Besturen Blz. 135  
Democratie in actie Blz. 136  
Gebiedskompas Blz. 137  
Stimuleringsfonds Blz. 138  
Financiën Blz. 139  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 140  
Risico's Blz. 141  
Veiligheidsbevorderende maatregelen, RUD Blz. 142  
Veiligheidsbevorderende maatregelen, Veiligheidszorg Blz. 143  
Overige ontwikkelingen Blz. 144  
Stimuleringsfonds Blz. 145  
Onderzoek samenwerking buitendienst Blz. 146  
Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 147  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 148  
Financiën Blz. 149  
De financiële afwijkingen zijn als volgt: Blz. 150  
Toelichting op de financiële afwijkingen Blz. 151  
Financiering en dividend Blz. 152  
Algemene uitkering Blz. 153  
Risico's Blz. 154  
Risico's Blz. 155  
Overige ontwikkelingen Blz. 156  
Algemene baten en lasten Blz. 157  
Voorziening dubieuze debiteuren Blz. 158  
Bijlagen Blz. 159  
Meicirculaire gemeentefonds Blz. 160  
Financieel effect van de meicirculaire Blz. 161  
Toelichting op de meicirculaire 2020 Blz. 162  
Recapitulatie Blz. 163  
Recapitulatie Blz. 164  
Verloop algemene reserve Blz. 165  
Verloop algemene reserve Blz. 166  
Indicatoren Waar Staat Je Gemeente Blz. 167  
Indicatoren Waar Staat Je Gemeente Blz. 168  
Investeringskredieten Blz. 169  
Investeringskredieten Blz. 170