1. Blz. 1 Halfjaarrapportage 2020
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding en leeswijzer
    1. Blz. 4 Inleiding
     1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Leeswijzer
     1. Blz. 7 Leeswijzer
   2. Blz. 8 Bestuurlijke samenvatting
    1. Blz. 9 Bestuurlijke samenvatting
     1. Blz. 10 Coronacrisis
     2. Blz. 11 Aantrekkelijk Coevorden
     3. Blz. 12 Duurzaamheid
     4. Blz. 13 Voorkomen
     5. Blz. 14 Coevorden verbindt
     6. Blz. 15 Financiële uitgangspunten
    2. Blz. 16 Financiën op hoofdlijnen
     1. Blz. 17 Financiën op hoofdlijnen
   3. Blz. 18 Voortgang ontwikkelingen
    1. Blz. 19 Inleiding
     1. Blz. 20 Voortgang ontwikkelingen Programmabegroting 2020
    2. Blz. 21 Autonome ontwikkelingen
     1. Blz. 22 Overzicht autonome ontwikkelingen
     2. Blz. 23 Toelichting voortgang ontwikkelingen
    3. Blz. 24 Combinatie van autonome ontwikkelingen en intensiveringen
     1. Blz. 25 Overzicht ontwikkelingen
     2. Blz. 26 Toelichting voortgang ontwikkelingen
    4. Blz. 27 Intensivering van bestaand beleid
     1. Blz. 28 Overzicht ontwikkelingen
     2. Blz. 29 Toelichting voortgang ontwikkelingen
    5. Blz. 30 Nadere uitwerking van bestaande ontwikkelingen
     1. Blz. 31 Overzicht ontwikkelingen
     2. Blz. 32 Toelichting voortgang ontwikkelingen
    6. Blz. 33 Nieuwe ontwikkelingen
     1. Blz. 34 Overzicht ontwikkelingen
     2. Blz. 35 Toelichting voortgang ontwikkelingen
   4. Blz. 36 Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 37 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 38 Doelstellingen
     1. Blz. 39 Goed onderwijs
      1. Blz. 40 Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE
     2. Blz. 41 Toegankelijk en bereikbaar onderwijs
      1. Blz. 42 Integraal Huisvestingsplan (IHP)
     3. Blz. 43 Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland
      1. Blz. 44 Clustervorming en ondernemerschap
     4. Blz. 45 Versterken economische structuur
      1. Blz. 46 Toekomst bedrijventerreinen
      2. Blz. 47 Versterken ondernemersklimaat
     5. Blz. 48 Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector
      1. Blz. 49 Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen)
      2. Blz. 50 Vitaliseren vakantieparken
     6. Blz. 51 Een bloeiend cultureel leven
      1. Blz. 52 Voorbereiden van het worden en zijn van culturele gemeente 2021-2022
    3. Blz. 53 Financiën
     1. Blz. 54 Toelichting
    4. Blz. 55 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 56 Recreatie en toerisme
   5. Blz. 57 Programma 2 | Werk, jeugd en zorg
    1. Blz. 58 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 59 Doelstellingen
     1. Blz. 60 Aanpakken laaggeletterdheid
      1. Blz. 61 Taalontwikkeling en vergroting woordenschat
      2. Blz. 62 Taaltrajecten
     2. Blz. 63 Actief deelnemen aan de samenleving
      1. Blz. 64 Vrijwillige maatschappelijke inzet
     3. Blz. 65 Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op
      1. Blz. 66 Onderwijs, jeugdhulp en leerplicht
     4. Blz. 67 Onze ondersteuning is passend en toegankelijk
      1. Blz. 68 Inkoop
      2. Blz. 69 Kwetsbare inwoners
      3. Blz. 70 Mantelzorg
      4. Blz. 71 Sociaal team
      5. Blz. 72 Verordeningen
     5. Blz. 73 Vitale inwoners
      1. Blz. 74 Positieve gezondheid
     6. Blz. 75 Voorkomen van financiële problemen
      1. Blz. 76 Minimabeleid
    3. Blz. 77 Financiën
     1. Blz. 78 De financiële afwijkingen zijn als volgt:
    4. Blz. 79 Toelichting op de financiële afwijkingen
     1. Blz. 80 Inkomen
     2. Blz. 81 Sport
     3. Blz. 82 Individuele voorzieningen
     4. Blz. 83 Participatie
    5. Blz. 84 Risico's
     1. Blz. 85 Abonnementstarief Wmo
    6. Blz. 86 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 87 Kwaliteitsimpuls Sport
   6. Blz. 88 Programma 3 | Ruimte en leefomgeving
    1. Blz. 89 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 90 Doelstellingen
     1. Blz. 91 Een aantrekkelijke binnenstad
      1. Blz. 92 Bentheimerpoort
     2. Blz. 93 Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente
      1. Blz. 94 Herstructureringsfonds
     3. Blz. 95 Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme
      1. Blz. 96 Fietsnota
      2. Blz. 97 Mobiliteitsplan
      3. Blz. 98 Zuidelijke rondweg
     4. Blz. 99 Goede digitale bereikbaarheid
      1. Blz. 100 Aanleg glasvezelnetwerk
     5. Blz. 101 Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk
      1. Blz. 102 Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet
      2. Blz. 103 Omgevingsvisie
      3. Blz. 104 Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden
    3. Blz. 105 Financiën
     1. Blz. 106 De financiële afwijkingen zijn als volgt:
    4. Blz. 107 Risico's
     1. Blz. 108 Planschade
    5. Blz. 109 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 110 Bestemmingsreserve mobiliteit
   7. Blz. 111 Programma 4 | Openbare ruimte
    1. Blz. 112 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 113 Doelstellingen
     1. Blz. 114 Een prettig woonklimaat
      1. Blz. 115 Begraafplaatsenbeleid
      2. Blz. 116 Klimaatadaptatie
     2. Blz. 117 Een veilige woonomgeving
      1. Blz. 118 Integraal Veiligheidsbeleid
      2. Blz. 119 Vergroten zichtbare handhavingscapaciteit
     3. Blz. 120 Energieneutraal in 2040
      1. Blz. 121 Duurzaamheidsvisie
      2. Blz. 122 Warmtevisie
    3. Blz. 123 Financiën
     1. Blz. 124 De financiële afwijkingen zijn als volgt:
    4. Blz. 125 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 126 Beheersing eikenprocessierups
     2. Blz. 127 Droogte
   8. Blz. 128 Programma 5 | Bestuur en organisatie
    1. Blz. 129 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 130 Doelstellingen
     1. Blz. 131 Heel goed worden in Verbindend Besturen
      1. Blz. 132 Democratie in actie
      2. Blz. 133 Gebiedskompas
      3. Blz. 134 Stimuleringsfonds
    3. Blz. 135 Financiën
     1. Blz. 136 De financiële afwijkingen zijn als volgt:
    4. Blz. 137 Risico's
     1. Blz. 138 Veiligheidsbevorderende maatregelen, RUD
     2. Blz. 139 Veiligheidsbevorderende maatregelen, Veiligheidszorg
    5. Blz. 140 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 141 Stimuleringsfonds
     2. Blz. 142 Onderzoek samenwerking buitendienst
   9. Blz. 143 Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 144 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 145 Financiën
     1. Blz. 146 De financiële afwijkingen zijn als volgt:
    3. Blz. 147 Toelichting op de financiële afwijkingen
     1. Blz. 148 Financiering en dividend
     2. Blz. 149 Algemene uitkering
    4. Blz. 150 Risico's
     1. Blz. 151 Risico's
    5. Blz. 152 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 153 Algemene baten en lasten
     2. Blz. 154 Voorziening dubieuze debiteuren
   10. Blz. 155 Bijlagen
    1. Blz. 156 Meicirculaire gemeentefonds
     1. Blz. 157 Financieel effect van de meicirculaire
     2. Blz. 158 Toelichting op de meicirculaire 2020
    2. Blz. 159 Recapitulatie
     1. Blz. 160 Recapitulatie
    3. Blz. 161 Verloop algemene reserve
     1. Blz. 162 Verloop algemene reserve
    4. Blz. 163 Indicatoren Waar Staat Je Gemeente
     1. Blz. 164 Indicatoren Waar Staat Je Gemeente
    5. Blz. 165 Investeringskredieten
     1. Blz. 166 Investeringskredieten
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap