Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze halfjaarrapportage schetst de tussentijdse stand van zaken over het begrotingsjaar 2020. Wij rapporteren als college van burgemeester en wethouders door middel van deze rapportage aan de gemeenteraad. Wij informeren de raad over onderwerpen waarbij de realisatie en/of de financiën afwijken van de Programmabegroting. Ook informeren wij de raad over de voortgang van grote projecten en de voortgang van onze ambities zoals wij deze in de Programmabegroting 2020 hebben opgenomen.

De opbouw van deze rapportage sluit aan bij de opbouw van de Programmabegroting. De rapportagegrens voor financiële verschillen is € 50.000 conform de Nota financieel beleid. Kleine verschillen nemen wij als één totaalbedrag op in de rapportage. Bij deze halfjaarrapportage hoort een begrotingswijziging. In de begrotingswijziging passen wij de budgetten aan met de bedragen uit deze rapportage. Daarnaast hebben wij wijzigingen van de begroting, die technisch van aard zijn en geen effect hebben op het saldo, met een toelichting opgenomen in de begrotingswijziging. 

Deze halfjaarrapportage maakt onderdeel uit van de planning- & controlcyclus. De rapportage gaat over de maanden januari tot en met augustus 2020 en schetst een doorkijk naar de tweede helft van 2020. De bespreking en vaststelling staat geagendeerd voor de commissie op 8 september 2020 en de raad op 22 september 2020. 

Na de vaststelling van deze halfjaarrapportage kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen die een effect op onze begroting hebben. Als voorbeeld noemen wij de septembercirculaire van het gemeentefonds. De ontwikkelingen die budgettair neutraal zijn verwerken wij aan het eind van het jaar in een begrotingswijziging. Dit noemen wij de 'decemberwijziging'. Dit voorstel ligt op 24 november 2020 en 8 december 2020 voor in de commissie en de gemeenteraad. 

Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De opbouw van de halfjaarrapportage is een afspiegeling van de Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. Wij hebben de hoofdstukken onder de volgende tegels ondergebracht: 

 • Bestuurlijke samenvatting en financiële effecten;

 • Realisatie ontwikkelingen Programmabegroting 2020:
  Bij de Programmabegroting 2020 heeft de raad ingestemd met nieuwe ontwikkelingen voor de nieuwe bestuursperiode. In deze halfjaarrapportage informeren wij over de voortgang.  

 • Voor elk van de zes programma's een tegel, met daarin de volgende informatie:
  - bestuurlijke samenvatting, waarin wij ingaan op de doelstellingen en speerpunten die wij in de Programmabegroting 2020 hebben geformuleerd. 
  - doelstellingen: een weergave van de doelstellingen zoals wij deze hebben opgenomen in de Programmabegroting 2020. Wij laten alleen de doelstellingen zien waarbij de uitvoering (activiteit) niet conform planning verloopt:  
  - activiteiten: hoe gaan we onze doelstellingen realiseren? Door op deze activiteiten te klikken, opent een scherm met informatie over de activiteit. Wij laten alleen activiteiten zien waarbij sprake is van een afwijking ten opzichte van de begroting. Voor tijd, geld en kwaliteit geven wij aan of ze conform planning verlopen (groen), mogelijk gaan afwijken (oranje) of het zeker is dat ze afwijken (rood). Bij de oranje en rode stoplichten lichten wij de afwijking(en) toe.  
  - financiën (indien van toepassing), waarin wij de afwijkingen boven € 50.000 toelichten. Dit kunnen voor- of nadelen zijn die zich al hebben voorgedaan of waarvan wij zeker zijn dat ze zich dit jaar voordoen. 
  - risico's (indien van toepassing), waarin wij mogelijke afwijkingen rapporteren, van beleidsmatige, planningstechnische en/of financiële aard, die onzeker zijn maar wij wel onder de aandacht willen brengen.
  - overige ontwikkelingen (indien van toepassing), waarin wij overige onderwerpen hebben opgenomen die het vermelden waard zijn, maar niet tot financiële afwijkingen of risico's leiden. 

 • Bijlagen:
  - meicirculaire gemeentefonds, een gedetailleerd overzicht inclusief uitgebreide toelichting op de effecten van de meicirculaire. 
  - recapitulatie, in de recapitulatie geven wij per programma de vastgestelde begroting, de wijzigingen van de halfjaarrapportage, overige begrotingswijzigingen en de begroting na wijzigingen weer. Wij laten hierbij de lasten, baten en de reservemutaties zien. 
  - verloop van de algemene reserve, wij geven in dit overzicht het verwachte verloop van de algemene reserve in de komende vier jaren weer. 
  - beleidsindicatoren 'Waar staat je gemeente', wij nemen het actuele overzicht van de beleidsindicatoren op. Dit zijn de indicatoren die verplicht zijn vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
  -  stand van de investeringskredieten, hierin bieden wij inzicht in de investeringskredieten die uit 2019 zijn overgegaan naar het nieuwe jaar en investeringskredieten die door de raad bij de Programmabegroting 2020 zijn toegekend. In het overzicht geven we aan in welke mate de kredieten al zijn ingezet.