Bijlagen

Meicirculaire gemeentefonds

Financieel effect van de meicirculaire

Terug naar navigatie - Financieel effect van de meicirculaire

In deze bijlage gaan wij dieper in op de effecten van de meicirculaire 2020. Onder de tabel lichten wij u de diverse effecten toe. 

EFFECTEN MEICIRCULAIRE
(bedragen x € 1.000)
2020
Uitkeringsfactor
Accresontwikkeling 59
Plafond BTW-compensatiefonds 65
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor -14
Ontwikkeling uitkeringsbasis
Ontwikkeling uitkeringsbasis -362
Hoeveelheidsverschillen -88
Subtotaal centraal -340
Taakmutaties
Compensatieregeling Voogdij/18+ 2
Aflopen overgangsrecht Wlz indiceerbaren Fokus-Woning 1
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) 4
IU/DU/SU
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein 13
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches 2
Jeugdhulp kinderen in een AZC -7
Maatschappelijke begeleiding statushouders 24
Faciliteitenbesluit opvangcentra 10
Inburgering 71
3D's in het sociaal domein
Participatie 154
Voogdij/18+ 30
Subtotaal decentraal 304
Totaal effecten meicirculaire -36

Toelichting op de meicirculaire 2020

Terug naar navigatie - Toelichting op de meicirculaire 2020

Uitkeringsfactor
De hoogte van de algemene uitkering wordt vooral bepaald door de ontwikkeling van de uitgaven van het Rijk. Als het Rijk meer uitgeeft, dan ontvangen gemeenten meer middelen. Als het Rijk minder uitgeeft, ontvangen gemeenten ook minder. Dit systeem van 'samen de trap op, samen de trap af’. Dit betekent dat de hoogte van de algemene uitkering wisselt. De toename of afname van het gemeentefonds heet 'accres'.

Als onderdeel van het compensatiepakket Coronamaatregelen zijn VNG en de Fondsbeheerders overeengekomen de accressen 2020 en 2021 te fixeren op de stand van deze meicirculaire.  Het accres 2021 en 2022 is hoger ten opzichte van de septembercirculaire 2019, hoofdzakelijk als gevolg van hogere indices voor loon- en prijsontwikkeling In het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau. In de Kaderbrief 2020 hebben wij u over het meerjarig effect geïnformeerd.

De afrekening van het BTW-Compensatiefonds (BCF) over 2019 is voordelig. Gemeenten hebben minder gedeclareerd bij het BCF dan gedacht in de septembercirculaire 2019, waardoor de ruimte onder het plafond groter is geworden. De afrekening vindt plaats in 2019 als een incidentele compensatie van € 65.000.

De overige ontwikkelingen met een negatief bedrag van € 14.000 betreft een uitname uit het gemeentefonds in verband met de afronding van de uitkeringsfactor. 

Ontwikkeling uitkeringsbasis
In deze circulaire zijn de nieuwe ramingen verwerkt van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Afgelopen jaren werden de basiseenheden van maatstaven in het sociaal domein betrekkelijk stabiel gehouden. Na de overheveling van de integratie-uitkering naar de algemene uitkering is het normale regime van toepassing geworden. Ofwel de basisgegevens worden regelmatig geactualiseerd net als bij de andere maatstaven. Dat kan behoorlijk schommelingen tot gevolg hebben.

In de decembercirculaire is voor uitkeringsjaar 2019 een omvangrijke wijziging opgenomen door stijging van de aantallen bij 2 maatstaven. Dat is bij de maatstaven ‘medicijngebruik met drempel’ en ‘ouders met langdurig psychisch medicijngebruik’. Dat deze structurele wijziging eraan zat te komen hebben wij in december 2019 aangegeven.  Gemeente Coevorden wijkt met het aantal ‘ouders met langdurig psychisch medicijngebruik’ af van de landelijk trend. Landelijk gaat men uit van een stijging van de aantallen, bij Gemeente Coevorden zien wij een daling. Dit veroorzaakt een forse structurele negatieve bijstelling van gemiddeld circa € 300.000.

Ten opzichte van september 2019 hebben wij tevens te maken met mutaties op een aantal maatstaven. Onder andere een dalend aantal bijstandsuitkeringen veroorzaakt een negatieve bijstelling van de uitkering van circa € 200.000 in 2020 en oplopend naar circa € 350.000 in 2021 t/m 2024.

Taakmutaties
Er is sprake van een drie taakmutaties:
- Compensatieregeling Voordij/18+. Betreft extra compensatie voor in 2018 gemaakte kosten.
- Aflopen overgangsrecht WLZ-indiceerbaren. Compensatie € 0,5 miljoen structureel vanaf 2020.
- Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III). De regeling is  heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren.
   Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving.

IU/DU/SU
De omvang van de mutaties DU’s is beperkt, de aanpassingen hebben betrekking op mutaties in de basisgegevens en/of loon- en prijscompensaties. Wat betreft de IU Inburgering kan gemeld worden dat het incidentele bedrag voor 2020 bedoeld is voor invoeringskosten, vanaf 2021 is het compensatie voor uitvoeringskosten. De bedragen worden naar verwachting vanaf 2022 overgeheveld naar de algemene uitkering.

Sociaal domein

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2020 en de verdeling van de integratie-uitkering door actualisatie van de verdeling van de Wsw-middelen. Daarnaast is sprake van door aanpassing van de drempelbedragen in de verdeling van de middelen “Nieuw begeleiding”.

De integratie-uitkering Voogdij/18+ kent een systematiek waarbij op basis van historisch zorggebruik de middelen worden verdeeld. Op basis van de laatst bekende gegevens heeft er een afrekening plaatsgevonden. Zoals gebruikelijk zijn deze gegevens ook doorgetrokken naar latere jaren. Deze actualisatie heeft voor ons in 2020 een positief effect. De jaren hierna is het effect negatief.

Recapitulatie

Terug naar navigatie - Recapitulatie

In onderstaand overzicht vatten wij de wijzigingen van de begrotingswijziging* bij deze halfjaarrapportage samen en geven wij de nieuwe ramingen weer. De begrotingswijziging bevat de financiële verschillen van deze rapportage en de budgettair neutrale wijzigingen. In de kolom 'reeds geaccordeerde begrotingswijzigingen' zijn de wijzigingen van dit voorjaar opgenomen. Dit betreft de financiële verwerking van de ambities van de Programmabegroting en de technische correctie van het bermbeheerplan. Deze wijzigingen zijn door uw raad geaccordeerd in begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2020. 

RECAPITULATIE
Bedragen x € 1.000
Primitieve Reeds geaccordeerde Halfjaar- Begroting
begroting begrotings- rapportage na wijzigingen
wijzigingen
Lasten (exclusief toevoegingen reserves)
PR 1. Economie, onderwijs en cultuur 4.235 460 1.711 6.406
PR 2. Werk, jeugd en zorg 39.884 268 1.264 41.416
PR 3. Ruimte en leefomgeving 11.583 40 948 12.571
PR 4. Openbare ruimte 11.047 248 -8 11.287
PR 5. Bestuur en organisatie 31.905 980 481 33.366
PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen 274 -90 184
Totaal lasten 98.929 1.906 4.396 105.231
Baten (exclusief onttrekkingen reserves)
PR 1. Economie, onderwijs en cultuur 1.197 29 562 1.788
PR 2. Werk, jeugd en zorg 11.733 -402 11.331
PR 3. Ruimte en leefomgeving 6.778 272 7.049
PR 4. Openbare ruimte 10.044 10.044
PR 5. Bestuur en organisatie 794 104 897
PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen 71.556 -150 71.406
Totaal baten 102.101 29 386 102.516
Saldo (exclusief reservemutaties)
PR 1. Economie, onderwijs en cultuur -3.038 -431 -1.149 -4.618
PR 2. Werk, jeugd en zorg -28.152 -268 -1.666 -30.086
PR 3. Ruimte en leefomgeving -4.806 -40 -676 -5.522
PR 4. Openbare ruimte -1.003 -248 8 -1.243
PR 5. Bestuur en organisatie -31.112 -980 -377 -32.469
PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen 71.282 90 -150 71.222
Saldo exclusief reservemutaties 3.172 -1.877 -4.010 -2.715
Toevoegingen reserves 13.274 345 13.618
Onttrekkingen reserves 11.362 617 2.734 14.713
Saldo reservemutaties -1.912 617 2.389 1.094
Saldo inclusief reservemutaties 1.260 -1.260 -1.621 -1.621

* Na besluitvorming in uw raad onttrekken wij het saldo van deze rapportage aan de algemene reserve. Deze onttrekking is al opgenomen in de begrotingswijziging. Ten behoeve van het inzicht in alle mutaties, sluit het saldo van deze recapitulatie aan op het saldo van deze Halfjaarrapportage. 

Verloop algemene reserve

Terug naar navigatie - Verloop algemene reserve

In onderstaand overzicht laten wij het verwachte verloop van de algemene reserve zien. Dit overzicht is gelijk aan het overzicht dat wij u in de Kaderbrief 2021 schetsten, aangevuld met het resultaat van deze Halfjaarrapportage. 

VERLOOP ALGEMENE RESERVE
(bedragen x € 1.000) Prognose Begroting
2020 2021 2022 2023 2024
Stand algemene reserve begin boekjaar 21.825 29.838 31.652 33.652 35.652
Toevoegingen aan de reserve
Conform Programmabegroting 2020:
Structurele versterking vermogenspositie 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Vrijval reserve verkoop aandelen Essent 8.667
Vrijval voorziening riolering 1.000
Resultaat jaarrekening 2019 na resultaatbestemming 1.270
Halfjaarrapportage: storting projectenbudget Economische visie 2020* 73
Totaal toevoegingen 13.010 2.000 2.000 2.000 2.000
Onttrekkingen aan de reserve
Conform Programmabegroting 2020, inclusief ontwikkelingen -1.720 -186
Individuele raadsvoorstellen n.v.t.
Overlopende budgetten jaarrekening 2019 -1.656
Resultaat halfjaarrapportage 2020 -1.621
Totaal onttrekkingen -4.997 -186
Stand algemene reserve eind boekjaar 29.838 31.652 33.652 35.652 37.652
* Bij de Programmabegroting 2021 wordt het projectenbudget voor de economische visie opnieuw uitgelijnd.

Indicatoren Waar Staat Je Gemeente

Terug naar navigatie - Indicatoren Waar Staat Je Gemeente
BELEIDSINDICATOREN WAAR STAAT JE GEMEENTE
Indicator Eenheid Jaar Waarde Coevorden
Programma 1. Economie, onderwijs en cultuur
Banen per 1.000 inw 15-64jr* 2019 668,9
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen* 2017 0,20
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen* 2017 32,0
Demografische druk % 2018 82,8%
Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr* 2019 147,3
Functiemenging % 2019 48,4%
WOZ-waarde woningen 2015 € 187.000
WOZ-waarde woningen 2016 € 185.000
WOZ-waarde woningen 2017 € 188.000
WOZ-waarde woningen 2018 € 192.000
WOZ-waarde woningen 2019 € 197.000
Programma 2. Werk, jeugd en zorg
Werkloze jongeren % 2018 2,0%
Kinderen in uitkeringsgezin % 2018 7,00%
Niet sporters % 2016 57%
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inw 15-64jr* 1e hj 2018 442,5
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners* 2e hj 2018 326,0
Jongeren met delict voor rechter % 2018 1,00%
Jongeren met jeugdbescherming % 2e hj 2019 1,1%
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2e hj 2019 9,3%
Jongeren met jeugdreclassering % 2e hj 2019 0,2%
Netto arbeidsparticipatie % 2019 65,4%
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-18 jaar aantal per 10.000 inwoners 2019 106
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2018 1,8%
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners 2e hj 2019 510
Programma 3. Ruimte en leefomgeving
Hernieuwbare elektriciteit % 2018 10,2%
Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 2019 8,0
Programma 4. Openbare ruimte
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2018 214,0
Programma 5. Bestuur en organisatie
Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2018 3,1
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2018 3,7
Vernieling aantal per 1.000 inwoners 2018 4,1
Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2018 0,6
Formatie Fte per 1.000 inwoners 2020 7,5
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2020 7,3
Apparaatskosten Kosten per inwoner 2020 377,8
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom
+ totale kosten inhuur externen 2020 13,1%
Overhead % van totale lasten 2020 11,4%
Programma 6. Financiering en dekkingsmiddelen
Woonlasten éénpersoonshuishouden 2020 € 813
Woonlasten meerpersoonshuishouden 2020 € 862
* Meeteenheden zijn gewijzigd ten opzichte van vorige publicatie

Investeringskredieten

Terug naar navigatie - Investeringskredieten
OVERZICHT INVESTERINGEN 2020
Bedragen x € 1.000
Tractie Krediet Realisatie
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48 75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95 95
VW Pickup - 6-VZF-67 80
Toro GM 4010S 90 90
Holder C270 90
Holder C370 90
VW Polo vw polo 91-nzt-5 30 29
Zoutstrooier Stratos B35-30 AVCLN (S2B33559) 50 52
Vacuumtank Noord 50
Zoutstrooier Stratos 50-42 PCLN (S2B 34568) 60 45
Nimos TW5 (38) 35
Vervanging S2B32394, gladheidsbestrijdingsapp. 45 40
Vervanging S2B32395, gladheidsbestrijdingsapp. 45 40
Vervanging S2B32396, gladheidsbestrijdingsapp. 45 40
Aanschaf tractor Ferrari 41 40
Totaal tractie 921 376
Riolering
Riolering; Pompen en gemalen 2020 300 15
Riolering; vervanging en optimalisatie 2020 891 15
Totaal rioleringen 1.191 30
Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting 428 310
Totaal openbare ruimte 428 310
Ambities Programmabegroting 2019
Vervanging brug Klenckerweg 178 0
Vervanging brug Brinkstraat 112 0
Totaal ambities 290 0
Totaal investeringen 2020 2.830 716
OVERZICHT LOPENDE INVESTERINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk Realisatie Restant
t/m 2019 2020
Riolering
Riolering: optimalisering Oosterhesselen 332 14 2 316
Rioolreparaties Dalen 250 180 0 70
Dalen:Riolering Schoolstraat 600 3 545 52
Riolering Middendorpstraat, Meppen 85 58 21 6
Totaal riolering 1.267 255 568 444
Huisvesting
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen 265 9 89 167
Opwaardering Esdalcollege+verhuizing bibliotheek 379 0 341 38
Totaal huisvesting 644 9 430 205
Infrastructurele projecten
Project N/34 Klooster 700 526 21 153
N34/Zuidelijke ontsluitingsweg 380 27 2 351
Vervanging brug Brugstraat 356 20 28 308
Totaal infrastructurele projecten 1.436 573 51 812
Overige investeringen
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw 850 704 146
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag 646 731 -85
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl. 483 577 -94
Wandelknooppuntensysteem 300 100 0 200
Project gasloos de Swaneburg 360 288 72
Verduurzaming Drostenhal 147 102 45
Verduurzaming Drostenhal, subsidie -45 -45
Glasvezel 4.400 1.178 1.016 2.206
0
Totaal overige investeringen 7.141 1.380 3.316 2.445
RSP
RSP: stationsomgeving, saldo 2.154 889 1.349 -84
Totaal stationsomgeving 2.154 889 1.349 -84
Totaal 12.642 3.106 5.714 3.822