Programma 4 | Openbare ruimte

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Afvalverwijdering en –verwerking
Op dit moment zijn wij bezig met het doorlopen van diverse trajecten op het gebied van afvalinzameling. Ook zijn wij met AREA in gesprek om over de verwachtingen die wij van elkaar hebben duidelijk te schepen. Een onderdeel hiervan is ook het herijken van de productovereenkomsten.
Van de milieustraten wordt tijdens de coronacrisis veelvuldig gebruik gemaakt. De ingezamelde hoeveelheden hiervan en de financiële effecten op jaarbasis hiervan zijn nog niet bekend.

Aanpak ondermijning
Verschillende branches zijn vatbaar en kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. We gaan meer Boa’s inzetten voor het uitvoeren van controles en het opstellen van rapportages. Om ondermijning beter aan te kunnen pakken, zal een exploitatievergunningstelsel worden ingericht. Er wordt voor risicovolle branches een vergunningplicht ingevoerd.

Duurzaamheid
De verschillende afdelingen zijn nog bezig met de doorvertaling van de vastgestelde duurzaamheidsvisie. De vervolgstap in dit proces vraagt juist om intensieve, integrale samenwerking. Door de coronacrisis wordt dit proces vertraagd.

Wegen
Ondanks de coronacrisis is het wegonderhoud doorgegaan. In Dalen hebben wij, in samenwerking met dorpsbelangen, de schoolomgeving gereconstrueerd en zijn de verkeerlichten verwijderd. Het budget voor calamiteiten en kleine aanpassingen in de openbare ruimte gaat ook dit jaar voorzien in een behoefte. Op meerdere plaatsen in de gemeente is er een vraag om bermverharding / wegverbreding middels graskeien. We gaan inventariseren op welke lokaties dit wenselijk is en komen met een voorstel.

Financiën

Overige ontwikkelingen

Beheersing eikenprocessierups

Terug naar navigatie - Beheersing eikenprocessierups

In 2019 is de bestrijding van de eikenprocessierups aanbesteed. Conform onze overeenkomst uit deze aanbesteding hebben wij preventieve bestrijding van de eikenprocessierups toegepast in de onderstaande prio’s:
• Bij prioriteit 1 moet u denken aan bijvoorbeeld scholen, kinderopvang/-dagverblijven, verzorgingshuizen, winkelcentra, buitensportaccommodaties en evenemententerreinen.
• Bij prioriteit 2 aan vastgestelde schoolroutes, forensenfietspaden en toeristische fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom.
Deze locatie’s zijn gekozen op basis van kans op overlast voor inwoners en toeristen. In de praktijk zien we dat deze preventieve bestrijding goed zijn werk heeft gedaan.

Overige locaties binnen en buiten de bebouwde kom, kuilvoerbulten, paardenweides en het resterend buitengebied vallen onder prioriteit 3. Op deze locaties heeft geen preventieve bestrijding plaatsgevonden. Dit geldt ook voor gebieden waar beschermde vlindersoorten voorkomen. Op deze locaties is de plaagdruk minstens net zo hoog als vorig jaar. Dit is een afwijking ten opzichte van de landelijke trend en wordt ook erkend door het landelijke kenniscentrum eikenprocessierups. De enorme hoeveelheid eiken in Coevorden is hier debet aan.

Daarnaast zijn dit jaar landelijke en ook in Coevorden in alle prio-gebieden massaal de grondnesten naar boven gekomen, het was al langer bekend dat de eikenprocessierups grondnesten konden maken (circa 2010) maar door de droogte van 2018 en 2019 zijn blijkbaar veel nesten ondergronds gegaan en komen nu massaal naar boven.

In verband met volksgezondheid is de verwijdering van (oude)nesten noodzakelijk daar waar inwoners overlast ervaren. Vanuit de Arbowet wordt gesteld dat “Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken.” Om die reden worden alle locaties die komend snoeiseizoen worden gesnoeid ook volledig geschoond evenals locaties waar grootonderhoud of herinrichting van de openbare ruimte wordt uitgevoerd. Om te voorkomen dat werken worden stilgelegd vanuit de Arbowet en wij wachtgelden moeten gaan betalen.

Op dit moment hebben wij structureel € 100.000 in onze programmabegroting opgenomen voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Het huidige budget voor de bestrijding van eikenprocessierups zal niet voldoende zijn. Op dit moment zijn wij het beleid inzake de bestrijding van de eikenprocessierups aan het afronden en deze wordt ter vaststelling aangeboden. De financiële effecten zullen wij betrekken bij de samenstelling van de Programmabegroting 2021. Het incidentele effect over 2020 zullen wij betrekken bij de Jaarrekening 2020.

Droogte

Terug naar navigatie - Droogte

De droogte (het derde seizoen op rij) laat zijn schade achter in het bomenbestand. Er ontstaat veel doodhout en afstervende (kronen van) bomen. Op dit moment hebben wij nog niet in beeld wat dit financieel betekend qua extra snoei/kapwerk en eventueel herplant werkzaamheden.