Voortgang ontwikkelingen

Inleiding

Voortgang ontwikkelingen Programmabegroting 2020

Terug naar navigatie - Voortgang ontwikkelingen Programmabegroting 2020

In de Programmabegroting 2020 hebben wij uw raad ontwikkelingen geschetst die wij voor 2020 tot en met 2023 op ons af zien komen, waarbij wij de focus op 2020 hebben gelegd. De ontwikkelingen betreffen onder andere het intensiveren van bestaand beleid en het nader uitwerken van ambities uit de Programmabegroting 2019.  Onderstaand treft u per programma een overzicht aan van de ontwikkelingen, de daarbij beschikbaar gestelde middelen en een toelichting op de stand van zaken. 

Autonome ontwikkelingen

Toelichting voortgang ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Toelichting voortgang ontwikkelingen

1. Waterputten voor de brandweer
Wij hebben de brandweer opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar de vervanging van waterputten. De beschikbaar gestelde middelen zijn ter dekking van de kosten voor vervanging van bestaande waterputten. Als uit onderzoek blijkt dat er bij bestaande waterputten voldoende bluswatervoorzieningen zijn, dan worden deze niet vervangen. Mocht blijken dat er op plaatsen een nieuwe put geslagen dient te worden, dan zal dit worden gerealiseerd. De beschikbaar gestelde middelen zijn naar verwachting toereikend.

Combinatie van autonome ontwikkelingen en intensiveringen

Overzicht ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overzicht ontwikkelingen
ONTWIKKELINGEN MET AUTONOOM KARAKTER EN INTENSIVERING
(Bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023
2. Online dienstverlening 107 107 107 107
3. Opleidingskosten 95 95 95 95
Totaal 202 202 202 202

Toelichting voortgang ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Toelichting voortgang ontwikkelingen

2. Online dienstverlening
We hebben een projectleider online dienstverlening aangenomen. Hiermee is de ontwikkeling voor 2020 gerealiseerd. Er is inmiddels een projectteam gestart met het opstellen van een plan van aanpak. Begin van het 2e halfjaar 2020 wordt het plan van aanpak opgeleverd en wordt gestart met de realisatie.

Inmiddels staan de eerste e-formulieren op onze website. Om op grotere schaal door te gaan met digitaliseren is het van belang om eerst een aantal randvoorwaarden te faciliteren (bijvoorbeeld het tussentijds opslaan van e-formulieren). Hier wordt hard aan gewerkt. Vanaf oktober gaan we verder met het bouwen van e-formulieren. We gaan onze inwoners betrekken bij het ontwikkelen van de formulieren door te gaan werken met een testpanel met onder andere laaggeletterden.

3. Opleidingskosten
Door beperkingen door de coronacrisis zijn de extra beschikbaar gestelde middelen voor opleiding- en ontwikkelkosten in het eerste halfjaar nog niet besteed. In de eerste jaren willen we inzetten op verbindend besturen en de aansluiting van de organisatie in de samenwerking met de samenleving.

Intensivering van bestaand beleid

Overzicht ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overzicht ontwikkelingen
INTENSIVERING BESTAAND BELEID
(Bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023
4. Subsidie museum 70 70 70 70
5. Bijdrage bibliotheken 100 100 100
6. Vieren 75 jaar bevrijding 46
7. Beleidscapaciteit wonen en leefomgeving 113 113 113 113
8. Gezondheid, leefstijl, bewegen en preventie 168 168 168 168
Totaal 497 451 451 351

Toelichting voortgang ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Toelichting voortgang ontwikkelingen

4. Subsidie museum
De subsidie aan het museum is met ingang van het jaar 2020 verhoogd met € 70.000. Deze ontwikkeling is voor het jaar 2020 gerealiseerd.

5. Bijdrage bibliotheken
De provinciale middelen die wij hebben ontvangen voor het jaar 2020 van € 100.000 betalen wij door aan Biblionet Drenthe. De totale subsidie wordt in 6 termijnen uitbetaald. Daarmee is deze ontwikkeling gerealiseerd voor het jaar 2020.

6. Vieren 75 jaar bevrijding
In onze gemeente waren allerlei verenigingen, organisaties en inwoners bezig met het organiseren van activiteiten rond 75 jaar vrijheid. Op diverse plekken in de gemeente zouden in 2020 grote en kleine activiteiten zijn om te vieren dat we in 1945 bevrijd zijn en sindsdien in vrijheid leven. In het weekend van 4 en 5 april zou de bevrijding van de stad als eerste plaats in de provincie Drenthe groots gevierd worden. Zaterdag 4 april was naast de viering van die bevrijding ook het startsein van de Maand van de Vrijheid in Drenthe. De verwachtingen voor dit weekend waren hoog, met veel nationale en internationale gasten, veel bezoekers. Dat vroeg veel van alle partijen in voorbereiding en financiële inspanning.  De uitbraak van het coronavirus in Nederland leidde ertoe dat alle activiteiten vanaf medio maart 2020 niet door konden gaan. Een aantal van de geplande activiteiten is naar een later moment uitgesteld. In overleg met Stichting Garnizoensstad, de provincie en andere belangrijke partijen is besloten om de viering van de bevrijding van Coevorden in 2021 alsnog te laten plaatsvinden en wel op 5 april 2021. Deze dag is ook nu de start van de Maand van de Vrijheid. De voorbereiding voor een passend programma in 2021 vinden in het najaar plaats. De budgetten die in 2020 zijn vrijgemaakt voor al deze activiteiten wenden wij hiervoor aan. De provincie heeft aangegeven dat de financiële bijdrage aan het programma in Coevorden ook beschikbaar is voor volgend jaar.

7. Beleidscapaciteit wonen en leefomgeving
De formatie is nog niet ingevuld. De werving van een beleidsmedewerker start direct na de zomer. Met beschikbare middelen wordt dit jaar nog begonnen met het ontwikkelen/herzien van het woonwagenbeleid. Uitvoering heeft als gevolg van beperkingen vanwege het coronavirus vertraging opgelopen.

8. Gezondheid, leefstijl, bewegen en preventie
Met de JOGG-aanpak zijn we gestart in Schoonoord. In Schoonoord zijn we met verschillende partijen (vanuit sport, vrije tijd, onderwijs en zorg) tot meer samenwerking gekomen op het gebied van leefstijl en bewegen. We hebben gezamenlijk gekeken naar mogelijkheden en bestaande interventies en een gewenste situatie in beeld gebracht. De JOGG-aanpak zal te zijner tijd in de hele gemeente worden uitgerold. Het sport- en preventieakkoord wordt in september 2020 ondertekend door partners. De ambities in dit akkoord zijn gezamenlijk met de betrokken partners bepaald. Verschillende werkgroepen gaan nu verder werken aan de concretisering en implementatie van dit sport- en preventieakkoord. Er wordt waar mogelijk verbinding gemaakt met bestaande programma’s zoals ‘Gezond in Coevorden’ en JOGG maar ook met de beleidsagenda vrijetijdseconomie. De opbouwwerkers/buurtsportcoaches van Maatschappelijk Welzijn Coevorden geven ondersteuning en uitvoering aan de verschillende activiteiten/interventies. De vrijgemaakte middelen voor de bovengenoemde activiteiten zijn deels uitgegeven. Vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben zowel het op te stellen beleid als de uitgaven vertraging opgelopen.

Nadere uitwerking van bestaande ontwikkelingen

Overzicht ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overzicht ontwikkelingen
NADERE UITWERKING BESTAANDE AMBITIES
(Bedragen x € 1.000)
Nr. ambitie 2019 2020 2021 2022 2023
9. Culturele gemeente 2021-2022 1 55 55
10. Versterken en uitdragen cultuuraanbod 1 56 56 56 56
11. Vitale vakantieparken 4 139 p.m. p.m. p.m.
12. Omgevingswet 10 33 45 65
13. Openbaar groen p.m. 241 271 301 140
14. Duurzaamheid 20 90 40 40
15. Beleidsplan VTH 22 en p.m. 422 406 406 406
16. Fietsnota en fietspaden 13 40 p.m. p.m. p.m.
17. Onderzoekskosten De Nieuwe Veste p.m. 50
Totaal 1.126 873 868 602

Toelichting voortgang ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Toelichting voortgang ontwikkelingen

9. Culturele gemeente 2021-2022
In november 2019 hebben wij in Noord-Sleen een feestelijke start gemaakt met de voorbereiding van culturele gemeente van Drenthe in 2021-2022 en konden alle aanwezigen ideeën, wensen en suggesties voor het culturele jaar doen. De opbrengst van deze avond was de basis voor het maken van een programmaplan dat wij in januari 2020 hebben vastgesteld en aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Drenthe. Onze bedoeling was om alle plannen samen met lokale en regionale partijen verder uit te werken en te organiseren. Als gevolg van het coronavirus moesten we het overleg daarover met partijen anders voeren dan we graag wilden, maar de uitwerking hebben we met gebruik van andere (digitale) middelen zoveel mogelijk en volgens planning voortgezet. De komende periode worden de activiteiten door en met betrokken partijen verder voorbereid, zodat in de zomer van 2021 het culturele jaar kan worden geopend en we tot en met 2022 op verschillende momenten en plekken in de gemeente het ambitieuze programma voor culturele gemeente kunnen realiseren. We brengen op dit moment ook de begroting voor culturele gemeente verder in beeld. Mocht dit ertoe leiden dat er een extra financiële impuls gewenst is, dan doen wij u daarvoor voorstellen bij de programmabegroting 2021.

10. Versterken en uitdragen cultuuraanbod
De formatie is per 1 september 2020 ingevuld. Hierbij is tevens de combinatie gemaakt met de bij de Programmabegroting 2019 beschikbare gestelde formatie (0,5 fte).

11. Vitale vakantieparken
Wij zijn hard aan het werk met een programmaplan en een uitvoeringsplan voor Vitale Vakantie Parken Coevorden (VVPC), dat zoals het er nu naar uitziet in het derde kwartaal 2020 kan worden vastgesteld. Dit plan voorziet in een aanpak voor een eerste vijftal parken. De totstandkoming van het plan van aanpak heeft mede vertraging opgelopen door de gevolgen van de coronacrisis. Ook de voortgang met de planontwikkeling op parkniveau heeft vertraging opgelopen door de omstandigheden. Zodra dit mogelijk is starten we de gesprekken met de parken weer op. Natuurlijk blijft tempo en doorlooptijd wel afhankelijk van de draagkracht en prioritering bij de parken. Met twee parken is inmiddels een quickscan gemaakt (0-situatie in kaart). Met twee andere parken vindt dit zo mogelijk in het najaar 2020 plaats. Door de vertraging worden de bij de Programmabegroting 2020 voor dit onderwerp beschikbaar gestelde middelen in beperkte mate besteed. Bij het Jaarverslag komen wij bij u terug op de besteding van de middelen en het naar verwachting overhevelen van het restant naar het jaar 2021. Zoals in de Programmabegroting 2020 reeds vermeld zullen wij u jaarlijks bij de samenstelling van de Programmabegroting bepalen welke stappen in dit proces passen zijn en welke inzet dit vraagt. Bij de Programmabegroting 2021 komen wij hier daarom bij u op terug

12. Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum wordt 1 januari 2022. Een jaar later. Dit heeft een aantal verschillende oorzaken. De belangrijkste hiervan zijn de vertraagde invoering als gevolg van de coronamaatregelen en complicaties in de ontwikkeling van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Voor de invoering in Coevorden hebben we inmiddels een aantal stappen gezet. Een daarvan is de vaststelling van het hoofdlijnendocument voor de Omgevingsvisie. Maar ook ons eigen traject heeft door de coronamaatregelen enige vertraging opgelopen. Maar als gevolg van het landelijke uitstel resteert voldoende tijd voor een zorgvuldige invoering. Financieel betekent dit dat een deel van de invoeringskosten zullen worden overgeheveld naar 2021. De langere invoeringstijd zal (voor de Programmabegroting 2021 en verder) echter ook voor extra kosten zorgen. Bij de Programmabegroting 2021 komen wij hier bij u op terug.

13. Openbaar groen
Bermbeheerplan
Een onderdeel van duurzaamheid is het bevorderen van de biodiversiteit. Door de bermen natuur technisch te gaan onderhouden wordt hierdoor voor een deel aan dit voornemen invulling gegeven. Bloemrijke wegbermen geven een belangrijke impuls aan de overvloed en diversiteit van insecten, en daarmee biodiversiteit in het algemeen. Daarom krijgt ecologisch bermbeheer een steeds grotere rol in Drentse gemeenten. Ook in onze gemeente is dit het geval.
Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en toepasbaarheid van natuur technisch bermbeheer heeft uw raad ingestemd met een bermbeheerplan. Het bevorderen van biodiversiteit door de bermen natuurtechnisch te beheren ligt op schema. Op dit moment wordt een derde deel van de bermen natuurtechnisch beheerd. Vanaf 2022 zullen alle bermen conform het bermbeheerplan natuurtechnisch beheerd worden. Door de coronacrisis is de levering van de investering in de maaizuigcombinatie met ecomaaikop uitgesteld. 

Snoeien en herstel biodiversiteit
Om de biodiversiteit en de beheersing van de eikenprocessierups te stimuleren, willen wij inheemse (Drentse) struiken aanbrengen. De werkzaamheden combineren wij met snoeiwerkzaamheden. Wij gaan struiken uitdunnen en tegelijk nieuwe struiken planten. Dit gaan wij doen in bossingels en bosplantsoenen. Door onze buitendiensten is in het voorjaar voor circa € 80.000 aan herstel van biodiversiteit in bossingels en bosplantsoenen uitgevoerd. Vanaf oktober zal het resterende deel voor dit jaar worden uitgevoerd. Eind 2022 zal dit werk worden afgerond.

14. Duurzaamheid
In het vierde kwartaal van 2019 is de duurzaamheidsvisie ‘Samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst!’ vastgesteld door uw raad. Zoals aangegeven in de kaderbrief hebben wij een deel van ons aanjaagbudget duurzaamheid besteed aan een uitgebreide nulmeting van ons vastgoed. De eerste fase van het onderzoek is afgerond en er wordt nu gewerkt aan de koppeling met de meerjarenonderhoudsplanning. Deze koppeling hopen wij in 2020 te maken zodat we in 2021 kunnen starten met het verduurzamen van de gebouwen. De ambitie om de co2 voetafdruk van de organisatie in kaart te brengen is tot uiting gekomen in een nulmeting van onze facilitaire-en huisvestingsaspecten en het personeelsbeleid. Dit onderzoek is begin 2020 afgerond. Er wordt nu gewerkt aan een concreet plan van aanpak om met de uitkomsten van dit onderzoek aan de slag gegaan. Een Coevorden DuurzaamheidsIndex is nog niet opgesteld omdat de verschillende afdelingen van de organisatie nog bezig zijn met de doorvertaling van de visie. Een deel van het budget duurzaamheid is ook aangewend voor de totstandkoming van de subsidieaanvraag voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken.
Voor wat betreft de Regiefunctie warmtetransitie van 0,5 fte kan worden gemeld dat deze formatie met ingang van augustus is ingevuld met een adviseur Duurzaamheid die zich onder andere gaat bezig houden met de warmtetransitie.

15. Beleidsplan VTH
Per 1 april is de formatie voor de BOA-plek ingevuld. Voor wat betreft het onderdeel APV-vergunningverlening (0,5 fte) was dit al ingevuld maar gedekt met andere middelen; is dus ook gerealiseerd.  Voor 0,5 fte juridische handhaving APV en zoeken we de combinatie met milieu/RO. Door de coronacrisis is enige vertraging ontstaan maar direct na de zomer starten we met de werving- en selectie procedure.  Tot op heden is de kwaliteit en kwantiteit van de vergunningverlening gezocht in externe inhuur. Per 1 juli zijn drie nieuwe medewerkers begonnen die ingewerkt en opgeleid worden tot volwaardige vergunningverleners zodat we voldoen aan het vastgestelde beleidsplan. Ook voor het toezicht op bouw- en RO gerelateerde activiteiten start op 15 augustus een nieuwe medewerker zodat we ook hier voldoen aan het kwanti- en kwalitatieve gestelde in het VTH-beleidsplan.

16. Fietsnota en fietspaden
Voor 2020 is € 40.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van diverse fietspaden en verbeteren van fietsroutes, als benoemd in de vastgestelde fietsnota “Ruimte voor de fietser”. Wij hebben momenteel o.a. de haalbaarheid van fietspaden langs de Schapendijk en Gelpenberg (Aelderholt), het verbeteren van de fietsroutes Edveensweg (Oosterhesselen) en Hengstmeerweg (Sleen) én de toepasbaarheid van gerecycled plastic in fietspaden in studie. De resultaten hiervan worden in het 4e kwartaal 2020 verwacht.

17. Onderzoekskosten De Nieuwe Veste
De studie naar de mogelijkheden voor de huisvesting van De Nieuwe Veste is nog lopend. Het eerste halfjaar van 2020 is de verkenning van scenario's verder uitgewerkt. In het tweede halfjaar leggen wij u deze uitwerking voor. Daarmee kan richting worden gegeven aan het toekomstperspectief voor De Nieuwe Veste.

Nieuwe ontwikkelingen

Toelichting voortgang ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Toelichting voortgang ontwikkelingen

18. Internationale samenwerking
De capaciteitsuitbreiding is nog niet ingevuld. Beperkingen rond de coronacrisis hebben ervoor gezorgd dat uitvoering van het internationaal beleid en internationale samenwerking minder aandacht heeft kunnen krijgen. De verwachting is om de capaciteit tweede helft van het jaar in te vullen.