Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Omgevingswet
In april is duidelijk geworden dat de ingangsdatum van Omgevingswet wordt opgeschoven. De huidige datum is nu 1 januari 2022. Door de coronamaatregelen waarbij fysieke bijeenkomsten van meer dan 10 personen niet waren toegestaan, hebben de informatie- en inspraakbijeenkomsten geen doorgang kunnen vinden. Er is wel op een digitale wijze ingesprongen maar dat is natuurlijk wel heel anders dan wij voor ogen hebben gehad. Er is in de afgelopen maanden wel geoefend in een viertal casussen met het ‘ontwikkelingslab’. Deze ervaringen worden zowel door de medewerkers als de initiatiefnemers positief ervaren en gewaardeerd.

Vastgoed
Wij hebben de verduurzamingsmogelijkheden per gebouw geïnventariseerd zodat wij keuzes kunnen maken voor passende maatregelen. Momenteel lopen er verschillende offerte aanvragen voor de actualisatie van MJOP in combinatie met verduurzamen. Daarnaast zullen we de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen inventariseren.

Veel ondernemers worden getroffen door de coronacrisis. Er is afgesproken dat de Drentse gemeenten dit zoveel mogelijk gezamenlijk doen. Onder andere is ingestemd met de maatregel dat inning van vorderingen op bedrijven – indien daartoe een verzoek wordt gedaan- worden opgeschort. In dit geval wordt de betalingsverplichting dus uitgesteld. Een aantal huurders van gemeentelijk vastgoed heeft verzocht tot opschorten van de betalingsverplichting voor de huur. Dit zijn maatschappelijke organisaties die ruimtes binnen multifunctionele-, sport- of cultuuraccommodaties huren.

Bentheimerpoort
Er wordt onderzocht hoe de fundaties behouden en zichtbaar gemaakt kunnen worden binnen de te realiseren bebouwing. Gelijktijdig wordt gekeken op welke wijze de omgeving aangepast moet worden om het verhaal van de fundaties meer bij de binnenstad als bezoekersstad te betrekken. Het vervolg van deze gesprekken en de uitwerking van de financiële consequenties zullen in 2e helft van 2020 plaatsvinden.

Herinrichting centrumstraten
Over de auto in het noordelijk deel van de Friesestraat verschilden de meningen. Hierover heeft uw raad in mei een besluit genomen. De uitvoering van de werkzaamheden zijn inmiddels gestart, de eerste bodemvondsten zijn gedaan en volgens planning is het project het najaar gereed.
Ten behoeve van het centrumplan is er een parkeermodel uitgewerkt. Aan de hand van dit model kan worden bepaald hoeveel parkeerplaatsen benodigd zijn voor een goede bereikbaarheid van het centrum van Coevorden.

Stationsgebied
De eigendom van de ondergrond van de stationsomgeving dient nog geformaliseerd te worden. Het is onzeker of dit onvoorziene financiële consequenties heeft. Na verwachting is het stationsgebied eind 2020 afgerond.

Fietsnota
Er zijn in 2020 diverse onderzoeken gestart en maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de van de fietskwaliteit op zowel hoofdfietsroutes, schoolroutes als recreatieve routes. Er wordt onderzocht wat nodig is voor de realisatie van een fietsverbinding langs de Gelpenberg (Aelderholt) en Schapendijk. Het fietspad langs De Loo (Dalen) wordt dit jaar verbreed. Tevens zette wij ons in om binnen het project Geeserstroom de fietsverbinding (3,8 km) te verbeteren.

Mobiliteit
Ondanks de coronacrisis zijn meerdere projecten in voorbereiding of in uitvoering. Bij projecten waarbij verbinding met derden (plaatselijk belangen, wijkverenigingen) gezocht moet worden, zien wij enige vertraging in de voorbereiding. Ten aanzien van duurzame mobiliteit zijn de eerste laadpalen voor elektrische voertuigen geplaatst (Aleida Kramersingel, Coevorden).

Voor de aanleg van de Zuidelijke ontsluitingsweg dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Het voorstel hiervoor zal in het najaar van 2020 bij uw raad aangeboden worden. Na afronding van de planologische procedure verwachten wij het traject van aanbesteding- en gunning in 2021 te starten.
In 2020 hebben we een eerste aanzet gemaakt met het in beeld brengen van de haalbaarheid van de Zuidelijke Rondweg. Echter, in verband met interne prioritering ligt de focus in eerste instantie op de aanleg van de Zuidelijke Ontsluitingsweg.

Prestatieafspraken woningcorporaties
De prestatieafspraken met de corporaties zijn geëvalueerd. In 2020 hebben we een eerste stap kunnen zetten op de verkenning van de vraagstukken die spelen binnen het sociaal domein. Zo hebben we op het gebied van de uitstroom van beschermd wonen concrete afspraken gemaakt. Op het gebied van duurzaamheid hebben we de eerste keuzes richting het uitwerken van de warmtetransitievisie gemaakt. Daarnaast hebben we de aanpak voor de leefbaarheid in Schoonoord en Tuindorp vorm gegeven. In Ook is er voortgang in de vragen over woningaanpassingen om langer thuis te kunnen wonen gezet, hiervoor is een concept WMO-convenant uitgewerkt.

Deprogrammeren woningsbouwcapaciteit
In 2020 zijn wij verder gegaan met de deprogrammering van de woningbouwcapaciteit die al jaren vastligt in bestaande bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan De Kernen schrapt diverse capaciteit in met name de stad Coevorden. Dit bestemmingsplan zal na de zomer worden vastgesteld. Intussen zijn er diverse gesprekken met ontwikkelaars geweest zoals rondom Holwert Zuid en de Aardappelmeelfabriek. Insteek is om de plannen weer vlot te trekken met een aangepaste plancapaciteit.

Regiodeal
In 2020 hebben wij vanuit de Regiodeal akkoord gekregen voor het opstarten van twee proeftuinen binnen de pijler wonen. Dit zijn de proeftuinen: wederopbouwwijk Tuindorp en Vitale Dorpen.
- Wederopbouwwijk Tuindorp
In de wijk Tuindorp, een wederopbouwwijk met vooral veel woningen uit de jaren ‘50/’60/’70, gaan we aan de slag met een verkenning om duurzame en betaalbare woningen in een gezonde en toegankelijke leefomgeving te realiseren. Samen met inwoners, instellingen en overheid zijn we inmiddels gestart met een gebiedsagenda voor de wijk.
-Vitale dorpen
Wij willen onze dorpen leefbaar houden en een plek laten zijn waar jong en oud plezierig kunnen leven. Wat kan snel internet bijvoorbeeld betekenen voor onderwijs en zorg in de dorpskernen? Welke voorzieningen zijn belangrijk voor de verschillende soorten kernen? Deze opgave pakken we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, waaronder BOKD en maatschappelijk welzijn, op.. De eerste verkenning vindt plaats binnen de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Hardenberg. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Financiën

Risico's

Planschade

Terug naar navigatie - Planschade

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied is de bestemming van het perceel Vlieghuis Europaweg 47 te Coevorden gewijzigd. Door de bewoners is een aanvraag om planschade ingediend op basis van een onafhankelijk advies. Dit advies is door ons opgevraagd en hierin wordt geadviseerd om € 53.000 uit te betalen. Daarnaast is bij het advies een bijlage gevoegd ‘contra-expertise planschade’ waarin wordt aangegeven dat de planschade zelfs € 114.675 bedraagt. Op basis van wetgeving dienen wij aanvragen om planschade een onafhankelijk bureau om advies te vragen. Dit is de reden dat we een extern bureau hebben gevraagd om het advies kritisch door te nemen. Concreet betekent dat het risico bestaat dat wij maximaal € 114.675 moet uitbetalen aan planschade. Daarnaast komen de advieskosten van het extern bureau voor onze rekening.

Overige ontwikkelingen

Bestemmingsreserve mobiliteit

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserve mobiliteit

Onderstaande budgettair neutrale mutaties zijn verwerkt in de begrotingswijziging bij deze halfjaarrapportage.

In februari 2020 hebben wij de afrekening van de rotondes en parkeerterrein Klinkenvlier ontvangen. Onze bijdrage voor dit project is € 165.000 en voor deze afrekening hebben wij een balanspost opgenomen. De raad heeft op 7 november 2017 aanvullend budget van € 85.000 vanuit reserve BDU beschikbaar gesteld. Dit bedrag is nog niet daadwerkelijk onttrokken. 
De afrekening bedraagt € 189.000, hierdoor wordt de onttrekking aan de reserve mobiliteit niet € 85.000, maar € 24.000. 

In het eerste half jaar 2020 zijn door de Provincie Drenthe diverse opgeleverde BDU-projecten met ons afgerekend. Deze inkomsten, € 272.000, storten wij conform afspraak in de bestemmingsreserve Mobiliteit.

In juni 2020 heeft het college ingestemd met een voorstel voor het treffen van verkeersmaatregelen op en langs een aantal wegen tussen Dalen en Coevorden. Het betreft hier het verbreden van een bestaand fietspad, instellen van een 60 km/u zone met kruispuntmaatregelen en maatregelen treffen passend bij de bestaande zone 30 km/u in Dalen. Samen met de ‘verkeerswerkgroep Dalen’ is een ontwerpplan gemaakt voor inrichting van de wegen De Loo, Looweg en De Bente. Het doel van de te nemen maatregelen is om de verkeersveiligheid te verbeteren door de weginrichting en de geldende maximum snelheid beter op elkaar af te laten stemmen en om de fietskwaliteit te vergroten.
Voor de dekking van de kosten wordt het benodigde budget gevonden uit verschillende begrotingsposten. De kosten voor de maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid, in totaal € 250.000, worden onttrokken uit de bestemmingsreserve Mobiliteit. Op het project is een BDU-subsidie van toepassing. Deze subsidie bedraagt maximaal € 85.000. BDU-subsidie wordt ontvangen na afronding van het project en de bijbehorende verantwoording. Deze ontvangen subsidie wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Mobiliteit.

Overige projecten die ten laste van bestemmingsreserve Mobiliteit zijn; Schoolomgeving Aalden (€ 30.000), 60 km/u-zone Coevorden - West (€ 140.000) en afronding verkeersmaatregelen project Wachtum (€ 70.000). Na afronding van deze projecten zal de ontvangen subsidie weer toegevoegd worden in de bestemmingsreserve Mobiliteit, na verwachting zal dit in 2021 zijn.