Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Versterken economische structuur
We willen graag dat bedrijven ruimte voelen om zich optimaal te ontwikkelen. Als gemeente leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de voorwaarden voor ondernemers. We werken aan de Economische Visie met een dynamische werkagenda, waarbij ondernemers vanaf het begin betrokken zijn. De invloed van de coronacrisis op de economie én de arbeidsmarkt vraagt om nieuwe accenten, die we samen met ondernemers in de komende tijd zetten.

Regionale samenwerking
Onder het motto ‘excellent vakmanschap’ werken we samen met overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen in Dutch Techzone. De toegenomen clustervorming in het bedrijfsleven, de ondernemersregeling die banen en investeringen in de regio oplevert, het gevoel een regio te zijn en het binnenhalen van de regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe zijn resultaten waarbij de samenwerking in Dutch TechZone een belangrijke rol speelt.

Uitvoering economische visie ‘Coevorden onderneemt!’
Op dit moment staan de volgende aspecten op de voorgrond. We optimaliseren de dienstverlening aan ondernemers. We werken aan toegankelijkheid en experimenteren met online communicatie, mede omdat tijdens de coronacrisis is gebleken dat hier meer behoefte aan bestaat. In de eerste helft van 2020 heeft een inventarisatie plaatsgevonden over hoe onze bedrijventerreinen er voorstaan. Dit vormt de basis voor komende activiteiten. Het Fablab start per september. Dit is een leer- en maakomgeving waar innovatie, creativiteit en techniek samenkomen, die we realiseren samen met bedrijven en onderwijs. Doelstelling is om jongeren te stimuleren een technische opleiding te kiezen, die aansluit bij de personeelsbehoefte van de bedrijven in onze regio. Zo versterken we de verbinding onderwijs – arbeidsmarkt.

Vroeg- en voorschoolse educatie
Per 1 augustus 2020 wijzigt de wetgeving rondom VVE. Na uw raadsbesluit in oktober 2019 is ter voorbereiding op de wetswijzing een pilotperiode gestart. Op dit moment vinden met alle partijen gesprekken plaats over de ervaringen hiermee. Per 1 augustus gaan alle VE partijen over naar een VE programma van 960 uur per anderhalf jaar (16 uur per week, uitgaande van 40 weken per jaar). Hoe partijen de uren verdelen over die anderhalf jaar, laten we vrij. Wel blijven we voorlopig per half jaar monitoren om te zien wat de invoering oplevert.

Cultuur
Voor wat betreft cultuur zijn inspanningen gericht geweest op de voorbereidingen van het cultureel jaar en de viering van 75 jaar bevrijding. Ondanks beperkingen van het corona-virus zijn de voorbereidingen voor het cultureel jaar gewoon doorgelopen en wordt het programma voor de invulling van het cultureel jaar concreter. In het najaar zal tijdens een themabijeenkomst de raad verder worden geïnformeerd. De gevolgen van het coronavirus voor 75-jaar bevrijding was aanmerkelijk anders. Na een periode van intensieve voorbereiding moest besloten worden om alle activiteiten niet door te laten gaan. In overleg met alle partijen is besloten om de viering van de bevrijding van Coevorden in 2021 op 5 april alsnog te laten plaatsvinden. In deze halfjaarrapportage onder “Voortgang ontwikkelingen” is nadere verslag over de voortgang van beide onderdelen terug te vinden.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Financiën

Terug naar navigatie - Toelichting

In dit programma is er geen sprake van financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Ook zijn er geen nieuwe of gewijzigde risico's te melden. 

Overige ontwikkelingen

Recreatie en toerisme

Terug naar navigatie - Recreatie en toerisme

Vitale Vakantieparken
Wij zijn hard aan het werk met een programmaplan en een uitvoeringsplan voor Vitale Vakantie Parken Coevorden (VVPC), dat zoals het er nu naar uitziet in het derde kwartaal 2020 kan worden vastgesteld. Dit plan voorziet in een aanpak voor een eerste vijftal parken. De totstandkoming van het plan van aanpak heeft mede vertraging opgelopen door de gevolgen van de corona-crisis. Ook de voortgang met de planontwikkeling op parkniveau heeft vertraging opgelopen door de omstandigheden. Zodra dit mogelijk is starten we de gesprekken met de parken weer op. Natuurlijk blijft tempo en doorlooptijd wel afhankelijk van de draagkracht en prioritering bij de parken. Met twee parken is inmiddels een quickscan gemaakt (0-situatie in kaart). Met twee andere parken vindt dit zo mogelijk in het najaar 2020 plaats. Door de vertraging worden de bij de Programmabegroting 2020 voor dit onderwerp beschikbaar gestelde middelen in beperkte mate besteed. Bij het Jaarverslag 2020 komen wij bij u terug op de besteding van de middelen en het naar verwachting overhevelen van het restant naar het jaar 2021.  Zoals in de Programmabegroting 2020 reeds vermeld zullen wij jaarlijks bij de samenstelling van de Programmabegroting bepalen welke stappen in dit proces passend zijn en welke inzet dit vraagt. Bij de Programmabegroting 2021 komen wij hier derhalve bij u op terug.